„Vystup … a postav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin.“        1. Královská 19:11, B21

Snaž se v životě nově uchopit vědomí Boží přítomnosti. Třetí věc, kterou Bůh při řešení Elijášovy deprese udělal, bylo, že mu řekl: „Vystup na horu a postav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin“ (1. Královská 19:11, B21). Dále čteme: „Vtom se strhl mohutný a prudký vichr, který rval hory a tříštil skály před Hospodinem. V tom vichru ale nebyl Hospodin. Po vichru přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl Hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl Hospodin. A po ohni – tichý, jemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně“ (1. Královská 19:11-13, B21).
Bůh toho dne předvedl působivou show s větrem, zemětřesením a ohněm. K Elijášovi ale nemluvil prostřednictvím žádného z těchto mocných živlů. Jeho pozornost ve skutečnosti upoutal tichý, mírný hlas, jemný šepot. Bůh k nám obvykle mluví jemně a tiše, ne prostřednictvím působivého dramatického projevu ohně či moci. Jako by šeptal: „Elijáši, jsem tady, jsem pořád vedle tebe.“
Pokud tedy trpíš depresí, vezmi si Bibli a vyhledej si klidné a tiché místo. Posaď se, přečti si něco z Písma a spočívej o samotě s Bohem. Nech ho, ať tě obejme svou láskou a mluví k tobě. Dovol mu, ať naplní tvé potřeby, a nech se obestřít jeho přítomností. Neexistuje účinnější antidepresivum, než je komunikace a společenství s Bohem. Přesně to má na mysli verš, který říká: „Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh…“ (Žalm 46:11, B21).