„Jaké příkazy má můj pán pro svého služebníka?“ Jozue 5:14, B21

V knize Zjevení Bůh zdůraznil u každé ze sedmi církví jinou věc. Proč? Protože každá církev měla jiný úkol a čelila různým výzvám. Je moudré číst dobré knihy a naslouchat dobrým mentorům a učitelům, nepředpokládej ale, že to, co Bůh řekl jim, je úplně stejné jako to, co říká tobě.
Jsou chvíle, kdy potřebuješ slyšet slovo pro sebe přímo od něj. Můžeš si osvojit určité principy, svůj plán ale musíš získat od Boha. Proto je pro Boha někdy těžké dostat se ke kazatelům. Když k nim promlouvá osobně, udělají z toho „úvod, tři body a závěr“ a mají kázání pro druhé! Pro duchovní vůdce existuje ještě další potenciální nástraha: Mohou se snažit dostat „slovo“ pro ty, kdo je zrovna trochu rozčilují. Přenech jejich napravování Bohu a ty se vrať tam, kam patříš! Pavel napsal: „Nechceme si zakládat na díle přesahujícím hranice, které nám vyměřil Bůh…“ (2. Korintským 10:13). Tvoje autorita a pomazání závisí na tom, zda jsi tam, kde tě chce Bůh mít, a děláš to, co on chce, abys dělal. Když tě vede tvé ego, očekávání druhých lidí nebo cíl, který dal Bůh někomu jinému, zaděláváš si na neúspěch. Musíš umět slyšet Boha sám pro sebe.
Pokud jsi povolaný, přináší ti to jistá omezení! Nemůžeš jít, kam chceš, dělat si, co chceš, jenže můžeš požádat Boha, aby tvé úsilí korunoval úspěchem. Jestli jsi na špatném místě a děláš špatné věci, nedovol, aby tě tam pýcha zadržela. Modli se: „Jaké příkazy má můj pán pro svého služebníka?“ (Jozue 5:14, B21). Pak jdi a vyplň je!