Odpouštění druhým (1)

„… já odplatím, praví Pán.“ Římanům 12:19

Ještě dlouho poté, co si myslíš, že jsi někomu odpustil, můžeš v sobě stále dusit nepříjemné pocity. Jestli prožíváš některé z následujících věcí, je to znamení, že na sobě ještě musíš zapracovat: Stále se v myšlenkách vracíš k osobě, která ti ublížila a pokaždé tě to

Korekce tvé vize

„… mé oči viděly Krále, Hospodina zástupů!“ Izajáš 6:5, ČSP

Než Bůh povolal proroka Izajáše do vůdčí pozice v národě, korigoval jeho vizi. Nekorigovaná vize vede ke zkreslené perspektivě, špatnému úsudku a zbytečnému úsilí. Neustálá vzpurnost ohrožovala Izraelce před Bohem, proto potřebovali vůdce s jasnou vizí. První, co Bůh udělal, bylo, že Izajášovi

Je to přestrojené požehnání

„Každý detail funguje ve váš prospěch a k Boží slávě.“ 2. Korintským 4:15, přel. z angl.

Pokud právě procházíš těžkým obdobím, nech se povzbudit Pavlovými slovy: „Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalí; býváme pronásledováni, ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme zničeni“ (2. Korintským 4:8-9, B21).

Když se připravenost setká s příležitostí

„… běh jsem dokončil…“ 2. Timoteovi 4:7

Seneca mladší řekl: „Štěstí je to, co se stane, když se připravenost setká s příležitostí.“ Když v Písmu čteš o lidech, které si Bůh použil k vykonání velkých věcí, zjistíš, že velkou část svého času strávili přípravou na úkol, který se zdá být relativně krátký. Ego

Děláš to ze správných důvodů?

„… měl svědectví, že se líbil Bohu.“ Židům 11:5, ČSP

Když vyrůstáš s odmítnutím, může se to projevit potřebou izolovat se a stáhnout se do ústraní nebo snahou neustále si „něco dokazovat“. Jeden muž to vyjádřil takto: „Pořád slyším, jak můj otec křičí, že nikdy nebudu dobrý, že nikdy nic nedokážu. Čím více