„… ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu…“ Jan 4:23

Pojďme si promluvit o tom, jak se stát opravdovým ctitelem:
1) Především neexistuje univerzální návod pro všechny. Bible neříká, že musíš Boha uctívat určitým způsobem. To proto, že uctívání je tak mocným vyléváním našich srdcí k Pánu, že není možné jej omezit na slova nebo vyjádřit definicí jako píseň, výkřik nebo ztišení. Ježíš řekl, že: „Skuteční ctitelé jsou vedeni Duchem … a to jsou ti, které Otec hledá, aby ho uctívali“ (Jan 4:23, přel. z angl.).
2) Bůh tě stvořil, abys ho uctíval. Možná jsi o tom tak nikdy nepřemýšlel, ale Bůh nás stvořil, abychom dělali jedinou věc, kterou on sám pro sebe nemůže udělat, uctívat ho! Apoštol Jan napsal: „Jsi hoden … přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil vše a pro tvé potěšení to bylo stvořeno“ (Zjevení 4:11, přel. z angl.). Srdci našeho nebeského Otce nic nedělá větší radost než láska a uctívání jeho vykoupených dětí.
3) Uctívat může ve skutečnosti opravdu kdokoli, kdekoli a kdykoli. Samařanka z Písma vyrůstala ve víře, že pravé uctívání musí být vyjádřeno na posvátné hoře Gerizím, zatímco Židé byli přesvědčení, že by to mělo být v jeruzalémském chrámě. Ježíš však řekl, že uctívání není omezeno na církev nebo na zvláštní den v týdnu. Žalmista to svým nenapodobitelným stylem říká takto: „Chvalte, Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina! Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i navěky. Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina“ (Žalm 113:1-3).
Takže se staň tím, kdo Boha opravdově ctí.