„… Ježíš … zavolal ji…“ Lukáš 13:12

„Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let: byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: ‚Ženo, jsi zproštěna své nemoci‘ a vložil na ni ruce; ona se ihned vzpřímila a velebila Boha“ (Lukáš 13:11-12).
Ta žena nemohla chodit zpříma, protože ji už osmnáct let držel v poutech „duch tělesné vady“. To je dlouhý čas na boj s problémem. Během té doby chodila do společenství, ale žádné pomoci se jí nedostalo. Pak ji Ježíš „zavolal“ dopředu. Proč ji neuzdravil na místě, kde seděla? Ze dvou důvodů:
1) Bůh chce, abychom projevovali víru a jednali podle jeho Slova. Když dlouho žiješ s nevyřešeným problémem, začneš si myslet, že se to nikdy nezmění. Proto než Bůh změní tvou situaci, promění tvé myšlení a dá ti schopnost vidět nové možnosti. Tomu se říká „víra“. V Bibli se píše: „Bez víry však není možné se mu zalíbit (a vyhovět mu), protože ten, kdo přichází k Bohu, musí (nezbytně) uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají“ (Židům 11:6, ČSP). Bůh chce dnes vidět, jak se k němu přibližuješ!
2) Chce, abychom investovali do svého vysvobození. Když do něčeho investuješ, ceníš si toho a chráníš si to. Když se tedy k tobě satan snaží přijít se stejným problémem znovu, řekni: „Ne, to nepřijímám. To už nejsem já. Jsem nové stvoření v Kristu.“