„… nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.“ 1. Janova 5:14

Znalost Boží vůle. Jan napsal: „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí“ (1. Janova 5:14). Jedním z nejjistějších způsobů, jak mít jistotu, že se modlíš podle Boží vůle, je, modlit se podle jeho Slova. Používej Písmo, abys podepřel to, za co se modlíš! Řekni: „Pane, ty jsi to slíbil ve svém Slově, a já ti v tom věřím.“
Někdy si nejsme jisti, zda věci, za něž se chceme modlit, jsou podle Písma Boží vůlí pro nás. V takovém případě je třeba Boha prosit, aby ti to dal, pokud je to jeho vůle, a aby ti pomohl spokojit se s jeho rozhodnutím. Svatý Augustin se modlil: „Dej mi schopnost konat tvou vůli tak, jako by to byla má vůle – abys ty mohl plnit mou vůli, jako by to byla vůle tvá.“ D. L. Moody to vyjádřil slovy: „Přednes Bohu svou prosbu a pak řekni: ‚Staň se tvá vůle, ne má.‘ Nejsladší lekcí, kterou jsem se v Boží škole naučil, je, nechat Pána, aby rozhodl za mne.“
Je možné, že pak budeš muset počkat, protože součástí Boží vůle je i Boží načasování. Buď trpělivý, určitě se to stane! Možná to ještě nevidíš, ale Bůh to zaslíbil a pracuje na tom. A pamatuj, že pokud ti nedá to, o co jsi prosil, dá ti něco lepšího, když budeš chodit ve víře a zachováš si dobrý postoj.