„My však mysl Kristovu máme.“ 1. Korintským 2:16

Existují dva druhy myšlení: přirozené a duchovní. Abys mohl žít vítězný život, musíš si osvojit myšlení duchovní. Bible říká: „Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. Vždyť ‚kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat‘? My však mysl Kristovu máme.“ (1. Korintským 2:15-16). Pokud si budeš život plánovat v souladu s Božím slovem a každý den se vědomě podřídíš plnění Boží vůle, on ti do mysli vštípí své myšlenky.
Jaká výhoda! Někdo třeba zraní tvé city svou kritikou. V tu chvíli k tobě Pán promluví a řekne: „Ano, zranilo to tvé city, zčásti to ale je jen uražená ješitnost, a s tou se můžeme vypořádat. Já tě miluji navzdory všemu tvému haraburdí. Tvé postavení u mě není ohroženo. Člověk, který tě zkritizoval, možná vidí jistou vadu. Ale stejně si nikdo nemyslí, že jsi dokonalý, a je lepší nic nepředstírat. Je tu příležitost k růstu. Využij ji!“ I když jsou v takových myšlenkách obsaženy prvky bolesti, neochromí tě, ale dodají ti energii. Jsou pravdivé, poskytnou ti základ, na nějž se můžeš postavit, a ty si uvědomíš, že pokud se na ně dokážeš soustředit, je pravděpodobnější, že z nich vyplynou správné pocity a činy. Tím se začíná naplňovat zaslíbení: „Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá“ (Izajáš 26:3).
Místo toho, aby ses soustředil na své kritiky, soustřeď se na Boha, na svůj duchovní růst a na to, co se z takové zkušenosti můžeš naučit.