„Já jsem však za tebe prosil…“ Lukáš 22:32

„Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím“ (Lukáš 22:31-32).
Děláš věci, o nichž sis nikdy nemyslel, že bys byl schopen je dělat? Nikdy by tě nenapadlo, že se dopustíš cizoložství? Nikdy by sis nepomyslel, že kvůli kariéře budeš podvádět, krást a lhát? Nikdy by tě nenapadlo, že budeš žárlit na úspěch někoho jiného a budeš k němu cítit odpor? Nikdy bys nevěřil, že budeš zanedbávat svou rodinu nebo se k ní chovat špatně? Nenapadlo tě, že bys mohl být závislý na pornografii? Nemyslel sis, že se staneš závislým na drogách a alkoholu? Nejsi sám! Petr přísahal, že Ježíše nikdy nezapře, a přesto to udělal. A ne jednou, opakovaně. Miloval Pána? Rozhodně. Obrátil se však k němu zády kvůli své slabosti. Jaké břemeno viny pak musel nést! Není divu, že: „Vyšel ven a hořce se rozplakal“ (Lukáš 22:62). Ježíš však předem věděl, že se to stane, a řekl Petrovi, že se za něj bude modlit.
Je tu něco úžasného: Když zhřešíš, Ježíš se za tebe modlí! „Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně“ (Židům 7:25). Představ si to: Ty se potýkáš s nějakým hříšným zlozvykem, zatímco Ježíš v tutéž chvíli předkládá Otci svou očišťující krev a prosí ho o pomoc a milosrdenství ve tvůj prospěch. Vyslyší Bůh Ježíšovy modlitby za tebe? Samozřejmě! A ať by to trvalo jakkoli dlouho, bude s tebou pracovat stejně jako s Petrem, dokud nebudeš obnoven.