„Já jsem přišel, aby měly život…“ Jan 10:10

Udělaly z tebe zkušenosti, jimiž jsi prošel, jiného člověka, než jakým tě chtěl Bůh mít? Dovedli tě lidé, záliby a potěšení, které sis vybral, k pocitu beznaděje ohledně tvé budoucnosti? Když ztratíš pocit vlastní hodnoty, je těžké uvěřit, že by tě Bůh mohl milovat. A přece tě miluje! On ví, že se ve tvém nitru skrývá člověk, který pro něj může vykonat velké věci. Proto budí tvé srdce a dává ti najevo, že ve tvém životě působí.
Odpověz mu proto s vírou. Odvaž se věřit, že tě může učinit „novým stvořením“ (viz 2. Korintským 5:17). Přenes svou důvěru z vlastní slabosti na jeho moc. Spoléhej více na něj než na sebe. Ať už sis svá zranění způsobil sám nebo ti je způsobili jiní, Ježíš tě uzdraví a znovu tě pozvedne. Možná namítneš: „Ty ale nevíš, co všechno jsem udělal a kolika lidem jsem ublížil.“ Ježíš to ví. A chce narovnat pokřivená místa ve tvém srdci a učinit tě celistvým. Musíš mu však umožnit přístup do každé oblasti svého života. Když přijde do tvého srdce, už nikdy nebudeš tím někdejším zlomeným člověkem.
Davidovy hříchy se staly celonárodním skandálem. Když mu ale Bůh odpustil a očistil jej, napsal: „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem…“ (Žalm 103:2-5). Všimni si možných výhod, které získáš, když svůj život svěříš Kristu: odpuštění, uzdravení, osvobození od destruktivních návyků, milosrdenství a uspokojení!