„Očekávej na Hospodina!“ Žalm 27:14, ČSP

Jestliže jsme netrpěliví a reagujeme bez rozmyslu, můžeme uškodit sobě i jiným. Když se modlíme a zdá se nám, že Bůh neodpovídá dostatečně rychle, rozhodneme se někdy vzít věci do vlastních rukou a situace se tím jen zhorší. Pokud tě Bůh vyzve, abys počkal, říká tím: „Důvěřuj mi ohledně načasování, způsobů a prostředků, a dosáhneš lepšího výsledku.“
David napsal: „Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotu v zemi živých! Očekávej na Hospodina! Buď pevný a posilni své srdce! Očekávej na Hospodina!“ (Žalm 27:13-14, ČSP). Čekat na Hospodina může být těžké. V zápalu okamžiku je mnohem snazší ztratit klid. Zastav se a ohlédni se. Jak dopadla ukvapená rozhodnutí, která jsi v minulosti učinil bez modlitby? Myslíš si, že tentokrát to bude jiné? Ani náhodou! Co chceš získat? Jen chvilkovou úlevu nebo trvalé řešení? Spěch je cesta do záhuby. Když jednáš ve spěchu, děláš věci, kterých nakonec budeš litovat a za něž se budeš muset omlouvat. Nebo ještě hůř, ospravedlňovat se!
Krále Saula dostala impulzivnost do vážných problémů. Místo aby čekal, až přijde prorok Samuel a kněží, kteří měli Bohu přinést zápalnou oběť kvůli zajištění vítězství nad Pelištejci, ovládla ho netrpělivost. Uzurpoval si úlohu kněze a přinesl oběť sám. Když se ho Samuel zeptal na důvod, odpověděl: „Cítil jsem se nucen…“ (1. Samuelova 13:12, přel. z angl.). A výsledek? „Samuel nato Saulovi řekl: ‚Počínal sis jako pomatenec. … Teď však tvé království neobstojí‘“ (1. Samuelova 13:13-14).
Takže očekávej na Boha!