Postav život na Božím slově

„Žádného z nich Hospodin nevyvolil.“ 1. Samuelova 16:10

David měl sedm bratrů. Když přišel čas vybrat krále, který nahradí Saula, Samuel si myslel, že kterýkoli z nich by byl lepším kandidátem než David. Bůh však všech sedm odmítl. Proč? Protože:1) Vypadali dobře, ale neměli duchovní srdce. Bůh Samuelovi vysvětlil: „Člověk se dívá na

Lidi nemůžeš změnit

„Dlouhým čekáním zemdlívá srdce…“ Přísloví 13:12

Přemýšlíš, jestli se člověk může změnit, když potká toho správného partnera? Ne. Jenom Bůh může lidi změnit, ty ale nejsi Bůh! Navíc pokud cítíš potřebu „být nepostradatelný“, může to vést k tomu, že v životě uděláš katastrofální vztahová rozhodnutí. Možná jsi slyšel příběhy lidí, kteří díky manželství

Ochladla tvá láska k Bohu?

„Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku.“ (Zjevení 2:4)

Jeden z Pavlových listů byl adresován církvi v Efezu. Byli duchovní, pevní v učení a příkladní v lásce ke Kristu. O pár let později Ježíš stejné církvi řekl: „Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku

Začni svůj den správně

„Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem.“        1. Mojžíšova 19:27

Abraham byl znám jako Boží přítel (viz Jakub 2:23). Jaká čest! Tajemství jeho velikosti je však snadné přehlédnout: „Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem“ (1. Mojžíšova 19:27). Začínal svůj den s Bohem.

Vytrvej v modlitbě za své „problémové dítě“

„Otcové, … vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.“ Efezským 6:4

Co bys měl dělat, když vychováváš všechny své děti stejným způsobem, a přesto se jedno z nich ukáže jako problémové?1) Modli se za moudrost. „Moudrostí se dům buduje, rozumností se zajišťuje“ (Přísloví 24:3). Nesoustřeď se jen na jedno dítě, abys kvůli