„To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.“ Jan 15:12

Představ si někoho, koho je pro tebe nejtěžší milovat. Jak můžeš získat lásku k takovému člověku? Nejprve, dříve než ho budeš moci milovat, musíš pocítit a porozumět, jak hluboce Bůh miluje tebe.
Pavel napsal: „… a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží“ (Efezským 3:17-19). Všimni si slov „pochopit, poznat a dát se prostoupit“. Bůh chce, abys poznal a pochopil jeho lásku. Proč? Bible říká, že milujeme, protože Bůh nejprve miloval nás (viz 1. Janova 4:19). Proč je tak důležité cítit, že nás Bůh miluje? Protože nemilovaní lidé často sami nemilují. Když se necítíš být opravdově milován, nebudeš schopen dávat lásku. Proto musíme nejprve sami zakusit Boží lásku. Ježíš řekl: „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás“ (Jan 15:12).
Ježíš tě miluje i ve tvých nejslabších momentech, i tehdy, když uděláš ty nejhorší věci. Vědomí jeho lásky ti dává hodnotu a jistotu a také ti umožňuje riskovat lásku k druhým. Jediné, co Bůh žádá, je, abys byl ochoten milovat. A on ti k tomu dá sílu. „… neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán“ (Římanům 5:5).