Nikdy nebuď součástí něčí party

„Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“ Galatským 3:28

Vytvořit partu znamená vyloučit určité lidi. A cítit se vyloučený hluboce bolí. David to zažil: „… ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu“ (Žalm 41:9). Party vytvářejí slabí lidé, kteří se bojí být jiní. Věří, že dokud budou s

Co tě pohlcuje?

„A když tam šli, byli očištěni.“ Lukáš 17:14

„Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál a hlasitě volali: ‚Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!‘ Když je uviděl, řekl jim: ‚Jděte a ukažte se kněžím!‘ A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je

Požádej Boha o moudrost

„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha…“ Jakub 1:5

Šalomoun řekl: „Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich. Neopouštěj ji, bude tě střežit. Miluj ji, bude tě chránit. Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost. Obklop se jí, vyvýší

Nedělej kompromis ohledně Božího slova

„Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem.“    Židům 2:1

Musíme neustále upevňovat své biblické základy. Jaké jsou základní pravdy, na nichž stojí církev Ježíše Krista? Neomylnost Písma, Kristovo narození z panny, jeho bezhříšný život, jeho vykupitelská smrt, jeho tělesné vzkříšení a dílo usmiřujícího prostředníka, naše potřeba

Jsi ve vztahu, v němž tě někdo zneužívá?

„Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Lukáš 23:34

Co bys měl dělat, pokud jsi ve vztahu, v němž tě někdo jakkoli zneužívá? Zde je několik rad do takové situace:1) Modli se za něj. Ježíš řekl: „Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám