„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha…“ Jakub 1:5

Šalomoun řekl: „Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich. Neopouštěj ji, bude tě střežit. Miluj ji, bude tě chránit. Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost. Obklop se jí, vyvýší tě; oslaví tě, když ji obejmeš“ (Přísloví 4:5-8). Existuje mnoho způsobů, jak můžeš získat moudrost:
1) Čerpej z kolektivních znalostí ostatních. „Ze zpupnosti vzniká jen hádka, kdežto u těch, kdo si dají poradit, je moudrost“ (Přísloví 13:10).
2) Přemýšlej nekonvenčně. Prohlášení typu: „Takhle jsme to dělali vždycky,“ si zaslouží důkladnou kontrolu, pokud jsou používána k obhajobě způsobů, které už nefungují.
3) Sepiš si, co ses z vlastní zkušenosti naučil, a přemýšlej nad tím.
4) Nespěchej se závěry. Růst je neustále probíhající proces. Kreativita je nespoutaná a může být znepokojující. Schopnost zůstat soustředěný a naplněný vírou uprostřed změn je známkou růstu a zralosti. Konečným zdrojem moudrosti je však Boží slovo! „Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst“ (Přísloví 2:6). „Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky“ (Jakub 3:17). „Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko“ (Žalm 32:8).
Odmítni žít nepromyšlený život. Odmítni žít život bez závazků. Odmítni žít život bez vedení. Požádej Boha o moudrost.