„Hle, činím něco docela nového… Nevíte o tom?“ Izajáš 43:19

To, co máš stále před očima, se odrazí na tvém životě. Pavel napsal: „My … mysl Kristovu máme“ (1. Korintským 2:16), k čemuž patří kreativita a vize. Nevidomý muž se jednou zeptal: „Co může být horšího než ztráta zraku?“ „Ztráta vize,“ zněla odpověď.
Jeden uznávaný spisovatel napsal: „Možná nezakoušíš to nejlepší, co ti Bůh chce poskytnout, protože potřebuješ opravit své vidění. Možná máš problémy, dluhy nebo jsi osamělý. Nenech v sobě takové představy zakořenit! Namaluj nový obraz. Dívej se na sebe jako na silnějšího a zdravějšího. Představuj si, jak směřuješ k vyšším cílům a plníš si své sny. Ať se v tobě usadí obraz vítězství. Připomínej si tyto pravdy z Písma, ať se zakoření ve tvém srdci: ‚Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu‘ (Filipským 4:13). ‚Toto je den, který učinil Hospodin…‘ (Žalm 118:24). ‚Jsme více než vítězi skrze… (Krista)‘ (Římanům 8:37, přel. z angl.). ‚(Bůh) … nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově…‘ (2. Korintským 2:14). ‚Spravedlivému … žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní‘ (Žalm 5:13). ‚Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití‘ (Žalm 23:6). V biblických dobách se víno uchovávalo v kožených měších. Jak měchy stárly, ztrácely pružnost, proto byly pro nové víno vždy nutné nové: ‚… mladé víno se nedává do starých měchů…‘ (Matouš 9:17). A obdobně platí, že Bůh ti nemůže dát novou vizi, dokud nezměníš staré představy a postoje, které nosíš v hlavě. Bůh říká: ‚Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom?‘ (Izajáš 43:19).“
Bůh chce dnes ve tvém životě učinit něco nového. Jsi připraven změnit svůj starý způsob myšlení a uvolnit místo tomu novému?