„Nesmýšlejte výš, než je komu určeno…“ Římanům 12:3

„Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.‘ Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ‚Bože, slituj se nade mnou hříšným.‘ Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen“ (Lukáš 18:10-14).
Ponaučení z tohoto příběhu je, že Bůh je shovívavější k poctivému hříšníkovi než k pokryteckému křesťanovi. Když si farizeus gratuloval kvůli hříchům, které nespáchal (podvody, cizoložství a podobně), provinil se hříchem duchovní pýchy. Polož si otázku: Jaké chování je u tebe zdrojem pýchy? Poměřuješ ostatní podle svých výkonů a známkuješ je podle toho?
Jediný výkon, kterým se stáváme přijatelnými pro Boha, je založen na tom, co Kristus vykonal na kříži. „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti“ (2. Korintským 5:21). Spravedlnost, která nás zachraňuje, nám byla přičtena, není zasloužená. Takže nebuď pokrytecký!