„Nesmýšlejte výš, než je komu určeno…“ Římanům 12:3

Pavel napsal: „Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás…“ (Římanům 12:3-6).
Pavel nás učí jedné důležité zásadě: „Nemějme elitářský postoj!“ Pokud jsi elitář, musíš se vypořádat s pravdou, že každá výhoda nebo přízeň, které se těšíš a které si užíváš, je darem od Boha (viz 1. Korintským 4:7). Ať ti Bůh dal nebo dovolil uskutečnit cokoli, nikdy tě to nesmí vést k pýše.
Jestli si myslíš, že jsi toho všeho dosáhl sám, přečti si tato slova a vezmi si je k srdci: „… v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno…“ (Filipským 2:3-9).