„… po všechny dny mého života.“ Žalm 23:6, ČSP

Většina pojišťovacích společností je solidní a spolehlivá. Pomáhají ve většině životních období i problémů. Všechny ale takové nejsou. Některé ve chvíli, kdy vůči nim vzneseš nárok, reagují navýšením pojistného nebo zrušením pojistky. Naproti tomu pojištění, které máš u Boha, je naprosto úžasné. V okamžiku, kdy Ježíš pronesl slova „je dokonáno“, což jinými slovy znamená „splaceno v úplnosti“, bylo za tebe vyplaceno pojistné v karmínové hotovosti Ježíšovy krve.
Existují různé druhy pojištění: proti požáru, škodě na majetku, krádeži, úrazové pojištění, pojištění vozidla nebo životní pojištění. Jediné pojištění, které pokrývá i období po smrti, je však to, které nabízí Bůh. A nemusíš studovat žádné podmínky napsané drobným písmem, protože on smlouvu nezruší! Pavel nám to podrobně vysvětluje: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? … Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Římanům 8:35-39).
Činil jsi pokání ze svých hříchů? Vložil jsi svou důvěru v Krista, aby byl tvým Spasitelem? Pokud ano, jsi pojištěn pro časnost i pro věčnost. Takto to vyjádřil jeden básník: „Čas nebezpečí, nástrah znám, i mnohou lopotu; bezpečně mne však vedeš sám – k věčnému životu.“