„… abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo…“ 2. Timoteovi 1:6

Druzí lidé si možná nemyslí, že jsi důležitý, Bůh ale ano. A jeho názor je nejdůležitější. Vzpomínáš na Davida? Než se stal králem, musel překonat dvě překážky.
První překážkou byla neschopnost jeho rodiny vidět jeho potenciál. Když prorok Samuel přišel hledat mezi Jišajovými syny krále, o Davidovi se ani neuvažovalo. Možná proto, že byl nejmladší, nebo proto, že se jeho bratři zdáli být způsobilejšími, nebo snad jeho otec chtěl na proroka udělat dojem. Druhou překážkou byla neschopnost proroka Samuela rozpoznat Davidovo Boží povolání. Když Samuel uviděl nejstaršího bratra Elíaba, vojevůdce královy armády, řekl: „Jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný“ (1. Samuelova 16:6). Bůh však Samuela (a nás všechny) poučil, jak se věci mají: „Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce“ (1. Samuelova 16:7, ČSP).
Davidův problém je běžný. Mnozí nevěříme sami sobě, protože nás rodiče neuznávali a nepodporovali. Možná máš potenciál být skvělým hudebníkem, ale vzhledem k tomu, že se nikdo nepostaral, abys v mládí dostal hudební vzdělání, vzdal jsi to. Nebo jsi možná byl jako začínající podnikatel kritizován za „bláznivé nápady“ ohledně podnikání a vzdal ses snů svého mládí. Pokud je to tak, je čas vstát a vrátit se k tomu, kdo jsi. Začni se modlit, aby ti Bůh otevřel oči a dal ti do života někoho, kdo rozpozná a „roznítí oheň Božího daru, který je v tobě“ (viz 2. Timoteovi 1:6).