„… pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.“ Filipským 2:3

Pavel napsal: „… v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu“ (Filipským 2:3-4).
Pro vybudování dobrých vztahů bys měl dělat těchto pět věcí:
1) Upřímně se zajímej o ostatní. „Radujte se s radujícími, plačte s plačícími“ (Římanům 12:15). To můžeš naplnit jen tehdy, když si uděláš čas a zjistíš, co se děje ve světě někoho jiného.
2) Buď optimistický. „Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha“ (Přísloví 15:13). Neházej své problémy na ostatní, mají dost svých vlastních. Předkládej je v modlitbě Pánu.
3) Buď opatrný na to, co říkáš, a vždy říkej méně, než si myslíš. „Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne“ (Přísloví 29:11). A protože to, jak mluvíš, je stejně důležité jako to, co říkáš, buď vždycky laskavý a zdvořilý.
4) Buď spolehlivý. Bible říká: „Věz, že v posledních dnech… Lidé budou … lhostejní k dobrému, zrádní…“ (2. Timoteovi 3:1-4). Ty ale nemusíš toto proroctví naplnit. Když řekneš, že něco uděláš, tak to udělej. Charakter se měří činy, ne slovy. Snaž se tedy být člověkem, jehož slova něco znamenají.
5) Povzbuzuj. Barnabáš „povzbuzoval všechny“ (viz Skutky 11:23) a byl tím známý. Všiml sis někdy, co se děje, když houpeš dítě na houpačce? Nakonec se začne pohybovat tak, že se rozhoupává samo; potřebovalo jen trochu pomoci, aby zjistilo, jak na to. I úsměv dokáže zázraky. Jób řekl: „Usmíval jsem se na ně, když ztráceli víru, a oni neodmítali světlo mé tváře“ (Jób 29:24). Někdy je to tak jednoduché!