„… Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy.“ 1. Mojžíšova 13:12

Ježíš řekl: „Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny“ (Matouš 18:6). Tato slova obsahují jasnou výzvu pro každého rodiče: Tvá morální autorita nevychází z tvých znalostí, ale z tvého životního stylu a bezúhonnosti. Jak tvé děti rostou, mají menší sklony poslouchat to, co říkáš, ale spíše napodobují to, co děláš. Kam tedy vedou tvé kroky?
Vzpomínáš si na Abrahama a Lota? Byli ze stejné rodiny, měli stejnou víru a stejné životní příležitosti. Když však došlo na výchovu dětí, Abraham „pěstoval růže, ale Lot plevel“. V čem byl rozdíl? Abraham následoval Boha, zatímco Lot více sledoval své sobecké zájmy. „… Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy“ (1. Mojžíšova 13:12). Než to skončilo, Lot ztratil u své rodiny morální autoritu. Je tu tedy otázka: Kde jako rodič „stavíš svůj stan“?
Král David také ztratil morální autoritu u své rodiny. I když mu Bůh odpustil poměr s Bat-šebou a dovolil mu zůstat na trůnu, hřích si u něj vybral strašlivou daň. Jeho syn Amnón znásilnil svou sestru Támar. Další syn Abšalóm mu ukradl trůn. A jeho syn Šalomoun byl svými manželkami nakonec sveden k modloslužbě. Prorok Nátan Davidovi řekl: „… já (Bůh) způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu“ (2. Samuelova 12:11). Máš jen jednu šanci udělat to správně, proto následuj Boha a vezmi své děti s sebou.