„… ten, který … povolal mě svou milostí…“ Galatským 1:15

V Písmu si můžeš všimnout, že Bůh obvykle povolává zaměstnané lidi. Pastýř Mojžíš byl zaneprázdněn péčí o své stádo. Zemědělec Gedeón byl zaměstnán sklízením úrody. Rybáři Petr a Jan byli zaneprázdněni spravováním svých sítí. V každém z nich však bylo něco, co odpovědělo na Boží zavolání. Pro Boha je důležitější dostupnost než schopnosti.
Představ si na chvíli Saula, který pomáhá na statku svého otce. Vydává se hledat ztracené otcovy mezky, a domů se vrací pomazaný za prvního krále Izraele (viz 1. Samuelova 9-10). Nemůžeš vědět, co Bůh udělá s tebou! Proto buď věrný a udržuj v sobě sen, který ti vložil do srdce. Až nadejde správný čas, on ho naplní. Žalmista říká: „Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce“ (Žalm 37:4). Nebuď netrpělivý. Jestliže Bůh vložil do tvého srdce touhu, zajistí vše potřebné k jejímu naplnění. Ježíš řekl: „… tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život“ (Jan 6:63).
Takže syť svůj sen Božím slovem a pobývej s Bohem v modlitbách. A pokud se někdo pokusí vstoupit mezi tebe a to, k čemu tě Bůh povolal, řekni mu: „Promiň, musím jít. Už jsem zadaný. Můj osud je příliš důležitý na to, abych se s ním minul.“ Nepromarni další den tím, že budeš bojovat s Božím povoláním pro svůj život, prostě ho přijmi! Bůh tě nepovolal kvůli tvým skvělým výsledkům, vysokému intelektu nebo velkému nadání. Bible říká: „… kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost…“ (Římanům 5:20). Jsi „povolán … jeho milostí“ (viz Galatským 1:15).