„Ježíš jim odpověděl: ‚… bude to mít.‘“ Marek 11:22-23

Ježíš nás učil, že budeme-li mluvit jeho Slovo ve víře, „budeme mít“, cokoli řekneme. To je mocná víra! Když do své situace pronášíš živé Boží slovo, je to, jako bys stiskl vypínač, jeho moc se aktivuje a ve tvém životě se začínají naplňovat jeho zaslíbení. Začni tedy každý den tím, že nad svým životem budeš pronášet tato slova z Písma:
1) „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho“ (Žalm 118:24). Vyznání: Pane, děkuji ti za dar tohoto dne. Budu oslavovat tvou dobrotu a v každém okamžiku dne se radovat.
2) „Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá“ (Pláč 3:22-23). Vyznání: Pane, dnes se budu snažit vzdávat ti čest vším, co budu dělat. I kdybych ale selhal nebo něčeho nedosáhl, budu stále chodit ve tvém milosrdenství a milosti.
3) „Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem“ (Izajáš 50:4). Vyznání: Pane, budu vědět, co říct, protože jsi mne vyučil a dal jsi mi jazyk učedníků.
4) „… toto je den, kdy ti Hospodin vydal Síseru (tvého nepřítele) do rukou. Hospodin sám vytáhl před tebou“ (Soudců 4:14). Vyznání: Pane, ať mi dnes přijde do cesty cokoli, ty mne obhájíš, ochráníš a ospravedlníš. Proto budu dnešního dne chodit ve tvé radosti, přízni, milosrdenství, vedení, ochraně a požehnání.