„Požehnán buď Hospodin, jenž nás denně plní dobrodiním.“ Žalm 68:20, přel. z angl.

Když do svého života promlouváš slova víry založená na Písmu, podle Ježíšových slov „budeš mít“, za co se modlíš (viz Marek 11:23). David označuje Boží požehnání za „dobrodiní“ a říká, že nás Bůh „denně plní dobrodiním“. Všimni si pozorně slova „plní“. Není zde řeč o množství, které se vejde do čajového šálku nebo na korbu náklaďáku! Bůh čeká na vhodnou příležitost. Je připraven a chce ti dát, co pro tebe má, v množství, které potřebuješ. Proto žalmista napsal:
„Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. … Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný… Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. … Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů…“ (Žalm 103:2-17).
Pochop, že vyznáváním Božího slova nad svým životem aktivuješ jeho moc!