„… vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého.“Efezským 6:16, B21

Všimni si, čím po tobě satan střílí: „ohnivými šípy“! Ví, že pokud se mu podaří v tobě zapálit oheň starostí a úzkosti, může tě odzbrojit a porazit. Také si všimni, co ti Bůh dal k ochraně: „štít víry“. Musíš ovšem splnit svou část úkolu a „třímat svůj štít víry, jímž budeš moct uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého“ (viz Efezským 6:16, B21).
Pokud štít leží na zemi, není vojákovi nic platný, dokonce i když ho má vedle sebe. Aby se mohl chránit před útokem, musí jej zvednout. Totéž platí pro tebe. Když na tebe ďábel zaútočí nepříjemnými okolnostmi a myšlenkami, které v tobě probouzejí starosti či obavy, musíš okamžitě pozvednout štít víry. Víry? V co? V sebe? Ne, víry v Boží věrnost! Tvá víra může někdy zakolísat, jeho láska a péče o tebe však nikdy. „Věrný je ten, který vás (k sobě) povolal; on to také učiní“ (1. Tesalonickým 5:24).
Jak pozvedneš štít víry? Tím, že prohlásíš: „Pane, v této situaci důvěřuji tobě!“ Ježíš satanovi na poušti odpověděl: „Je psáno,“ a ty se také musíš naučit mu odpovídat. Boží slovo je ochranný štít, jímž ďáblovy šípy neproniknou. Když ho držíš jako štít, účinkuje proti všemu, co satan ve tvém životě zkouší. Jeho ohnivé šípy mohou přiletět z kteréhokoli směru, od přátel i od nepřátel. Proto musíš pozvedat štít víry.