„… nás již před stvořením světa vyvolil…“ Efezským 1:4

Pokud jde o Boží vůli pro tvůj život, Bůh je tím, kdo o ní rozhoduje, a ty ji objevuješ. Není to něco, co bys mohl změnit, nějaké téma k diskusi nebo plán, k němuž se můžeš vyjádřit. Pravdou je, že Boží vůli můžeš minout a být nešťastný, nebo naopak můžeš dělat věci tak, jak chce on, a zakoušet „jásot a nevýslovnou, vznešenou radost“ (viz 1. Petrova 1:8). Rozhodnutí je na tobě.
Možná máš pocit, že Boží vůli pro svůj život neznáš. V takovém případě se modli: „Otče, již mne unavuje procházet životem bez reálného cíle, protože to ti nepřináší žádnou slávu. Každou živou bytost včetně mne jsi stvořil sobě pro radost. Vím, že pro mne máš nějakou konkrétní práci. Tvé Slovo říká, že jsi mne utvářel v lůně, abych byl tvým služebníkem (viz Izajáš 49:5). Dostávám mnoho podnětů od druhých lidí, potřebuji ale znát cestu, kterou jsi pro mne vybral ty. Pomoz mi přestat ignorovat a bagatelizovat dary a talenty, které jsi do mne vložil, abych už nejednal tak, jako kdyby neměly význam.
Vím, že jsme všichni povoláni ke službě, a já potřebuji tvou pomoc, abych poznal, komu, kde, kdy a jak mám sloužit. Chci dělat to, k čemu jsi mě předurčil, a nenechávat se od toho odvádět nesprávnými prioritami, přílišnou zaneprázdněností ani přáními a požadavky jiných. Chci, abych se na konci života mohl ohlédnout a říct: ‚Ježíši, přinášel jsem ti zde na zemi slávu tím, že jsem dělal vše, čím jsi mne pověřil‘ (viz Jan 17:4). Modlím se ve jménu Ježíše. Amen.“