„Je někdo z vás nemocen?“ Jakub 5:14

Bible říká: „Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne…“ (Jakub 5:14-15). Nemusíme tedy mít pochyby. Pokud jsme nemocni, máme zavolat starší sboru, aby nás pomazali olejem a modlili se nad námi ve víře, že budeme uzdraveni.
Kromě toho je nám řečeno, že v době nemoci se máme modlit jeden za druhého. Ježíš řekl: „Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém … na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je“ (Marek 16:17-18).
Jestli jsi zrovna nemocný, modli se: „Pane, přestože je lékařská zpráva špatná, poslední slovo v mém životě máš ty. Tvé Slovo říká: ‚Tvé oči viděly můj zárodek a do tvé knihy se zapisovaly všechny dny…‘ (Žalm 139:16, ČSP). Odpusť mi, jestli jsem nedostatečně dbal na své zdraví a otevřel této nemoci nějaké dveře. Pozvedni mne na svědectví o své uzdravující moci. Ty jsi včera, dnes a navěky neměnný Bůh zázraků (viz Židům 13:8). Přebírám autoritu nad každou porušenou částí svého těla a přikazuji, aby každá z nich byla uzdravena ve jménu Ježíše. Vyhlašuji, že nezemřu před svým stanoveným časem, ale budu žít, abych vypravoval o tvých činech (viz Žalm 118:17). Stojím ve víře na tvém Slově a prohlašuji, že ‚tvými jizvami jsem uzdraven‘ (viz Izajáš 53:5).“