„Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!“ 1. Korintským 16:13

Ježíš řekl: „Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích…“ (Matouš 5:11-12). Pokud jsi přecitlivělý, budeš to mít v životě těžké, protože budeš snadným terčem pro ďábla. I Pavel byl opuštěn svými přáteli, snášel nepříjemné dopisy od Korintských, zklamání z Galatských, špatné zacházení ve Filipech, posměch v Aténách, a nakonec uvěznění a popravu v Římě.
Bible nám dává následující čtyři zásady pro vítězný život:
1) Buď bdělý. Proč? Protože máš protivníka, který tě chce dostat (viz 1. Petrova 5:8). O co mu jde? On ví, že se v tobě skrývá Bohem daný potenciál. Jsi semeno schopné přinést úrodu požehnání.
2) Stůj pevně ve víře. Proč? Protože nemůžeš stát na svých pocitech, okolnostech nebo názorech druhých. Tyto věci se neustále mění, proto musíš pevně stát na Božím slově.
3) Buď statečný. Chovej se jako muž. Proč? Protože když zuří bitva, dětinské chování ničemu nepomůže. Je čas dospět. Pokud i po pětadvaceti letech děláš stále stejné chyby, nenaučil ses dost.
4) Buď silný. Proč? Protože slabost je pozvánkou pro nepřítele. Vždy předchází kapitulaci a vzdát se pro tebe nepřipadá v úvahu. Bůh řekl svému lidu, že zaslíbená země je jejich, budou o ni ale muset bojovat. A ty budeš muset bojovat také!