Výběr vedoucího

„Nechte je: slepí vedou slepé.“ Matouš 15:14

Kolem tebe je spousta dobrých vedoucích, které se nemusíš bát následovat. Co ale ti slepí vedoucí, o nichž mluví Ježíš? Zde je několik znaků, které ti pomohou je rozpoznat a vyhnout se jim:
1) Nepružnost. Skuteční vedoucí mají ducha ochotného se učit a srdce služebníka. Radují se z tvého růstu a necítí se jím ohroženi. Nebudou se tě snažit držet v hnízdě, když jsi připraven létat.
2) Elitářství. Dávej si pozor na postoj „my jsme ti jediní správní“. Jestli někdo nedokáže uznávat ostatní členy vykoupené Boží rodiny a mít s nimi společenství, je něco špatně. Slovo exkluzivní je často jiným výrazem pro paranoidní.
3) Hrabivost. V Písmu máme Boží standard pro vedoucí: „Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, … ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou…“ (1. Petrova 5:2). Bible také učí, že se jim „dostane dvojnásobné odměny“ (viz 1. Timoteovi 5:17). Pozor však na ty, kteří učí, že své semeno musíš zasívat pouze na jejich pole a nikam jinam.
4) Vykazatelnost. Dávej si pozor na nedotknutelné služebníky typu „já jsem Bohem pomazaný“. Bez ohledu na to, jak obdarovaní jsme, každý máme slepá místa a čas od času potřebujeme napomenutí a radu. Šalomoun řekl: „Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl“ (Kazatel 4:10).
Ježíš řekl náboženským vůdcům své doby: „Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy“ (Matouš 15:13-14). Když si vybíráš vedoucího, nepotřebuješ slepou primadonu, hledej ale někoho, kdo má srdce služebníka.

Drž svá ústa na uzdě

„Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.“        Jakub 3:2

Bible nás hodně učí o zrádnosti jazyka. Jakub tomuto tématu věnoval celou kapitolu: „Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo“ (Jakub 3:2). To je úzce spojeno se sebeovládáním. Řecký mudrc

Hledání sebeúcty

„… a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Matouš 6:33

Když čteš Boží slovo, zjistíš, co k tobě Bůh cítí. Díky tomu se začnou uzdravovat tvé vzpomínky, obnoví se tvá sebeúcta a přestaneš se zabývat znehodnoceným obrazem sebe samého. Až se to stane, přestaneš si myslet, že společnost kohokoli jiného je snesitelnější než tvá

Používej dar, který ti Bůh dal

„Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl.“        1. Korintským 12:18

Jeden uznávaný biblický učitel řekl: „Naše rodina je velmi velká, proto losujeme, kdo komu bude kupovat dárky. Jednou jsem o Vánocích rozbalil svůj dárek a byl jsem zklamaný. Poté jsem se podíval na svého bratra dvojče

Zboř hradby!

„Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby.“        2. Korintským 10:4

Když se v Bibli hovoří o hradbách, je tím míněna oblast života, která je ovládána špatnými myšlenkami. Takové myšlenky přitahují lidi, kteří smýšlejí stejně a přiživují se na nich. Je tu ale dobrá zpráva. Bůh ti pomůže nejen