„… když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno.        Žalm 5:12

Jestli chceš mít jistotu zaměstnání:
1) Zviditelni se ve svém oboru. Navazuj kontakty a vztahy s dalšími lidmi mimo vaši firmu a kdykoli je to možné, účastni se oborových setkání. Tvým cílem by nemělo být pouze umět tolik, abys to zvládl; měl bys rozvíjet své dovednosti, aby si tě všimli a postoupil jsi dopředu. Když budeš připraven, až přijde správný čas, Bůh ti otevře dveře. „Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno“ (Žalm 5:12).
2) Udržuj si Boží pohled na svou práci. Připomínej si, že práce není zdrojem tvé jistoty, ale pouze jedním z mnoha způsobů, jimiž tě Bůh může zaopatřit. Přečti si příběh proroka Elijáše, jak ho Bůh zázračně zaopatřoval prostřednictvím havrana, potoku a osamělé matky, které zbývaly zásoby jen na jedno jídlo. Bůh použil čtyři různé řeky, aby zavlažovaly zahradu Eden. Pokud tedy máš nenaplněnou potřebu nebo nedostatek financí, požádej Boha, aby ti ukázal různé způsoby zaopatření, a postav se na tato dvě zaslíbení: „Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši“ (Filipským 4:19). „Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy“ (2. Timoteovi 1:7). Strach a víra jsou mocné síly, které chtějí ovládat tvůj život. Jedna tě povede špatnou cestou, druhá správnou. Proto posiluj svou víru četbou Božího slova, modlitbou a svěř svůj život Bohu.