„Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.“ Přísloví 14:12

Můžeš být upřímný ve svých záměrech, ale můžeš se přitom upřímně mýlit. Bible říká, že déšť padá „na spravedlivé i nespravedlivé“ (viz Matouš 5:45). Zákon příčiny a následku platí pro každého. Ani všechny dobré úmysly tě nedovedou do správného cíle, pokud jdeš po špatné cestě.
Můžeš si to představit takto: Dejme tomu, že uvažuješ o investici do určité společnosti. Vyhledáš si o ní potřebné informace, konzultuješ to s odborníky, a vše vypadá dobře. Vycházíš tedy z předpokladu, že je to správné rozhodnutí. A pak se stane něco nečekaného. Přijde hospodářská krize a trh se propadne. Není to tvá chyba, rozhodnutí investovat jsi myslel upřímně, to ale nic nemění na konečném výsledku. Prohrál jsi. Nemůžeš si dovolit důvěřovat tomu, že „člověku se cesta může zdát správná“ (viz Přísloví 16:25, ČSP), musíš usilovat o věci, které jsou správné v Božích očích.
Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Jan 14:6). To znamená, že pokud jsi neodevzdal život Ježíši Kristu, již jsi na špatné cestě. Obrať se a požádej ho, aby ti odpustil hříchy a uvedl tě na cestu věčného života. Pokud jsi věřící, který hledá směr, modli se, čti si Bibli a naslouchej tomu, co ti Bůh chce říct. Učedníci na cestě do Emauz řekli: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ (Lukáš 24:32). Požádej Boha, aby ti otevřel své Slovo, dal zahořet tvému srdci a ukázal ti správný směr. On to udělá!