Stůj na Božím slově (2)

„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.“    Jakub 1:5

Když potřebuješ složit těžkou zkoušku nebo test. Strach z neúspěchu může způsobit, že ti zamrzne mozek právě ve chvíli, kdy potřebuješ, aby tvé myšlenky volně proudily.
Když víš, že jsi udělal vše, co bylo ve tvých silách, abys látku nastudoval a připravil se, svěř výsledek Bohu a stůj na jeho Slově: „Doufej v Hospodina, konej dobro … a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat“ (Žalm 37:3-5). „Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš“ (Jeremjáš 33:3). „Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou…“ (Žalm 91:15). „Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl“ (Jan 14:26). „… oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí“ (1. Janova 3:22).
Neboj se, až přijde čas složit test nebo zkoušku, Bůh půjde s tebou. Dlouho předtím, než ses modlil, on už připravoval tvé srdce a mysl: „Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším“ (Izajáš 65:24). Tak seber odvahu a vstup do zkušební místnosti s vědomím, že Bůh je s tebou!

Stůj na Božím slově (1)

„Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy.“ Izajáš 44:22

Když máš problém odpustit sám sobě. V Bibli je jmenován pouze jeden neodpustitelný hřích (viz Lukáš 12:10). Jako věřící ses ho pravděpodobně nedopustil, a všechno ostatní ti Bůh odpustí. Pokud však Bůh řekl, že ti odpouští, ty ale odmítáš sám

Poučení od Bóaze

„Jak přišla, zůstala tu od samého rána až do této chvíle.“ Rút 2:7

Po deseti letech smutku a strádání, během nichž ztratila manžela a zázemí, přivedl Bůh Rút nového manžela, Bóaze. Kde se to stalo? Na poli, kde každý den pracovala. Kdo byl Bóaz? Majitel pole. Jednou z vlastností, které Bóaze na

Můžeš se povznést nad starosti (2)

„Důvěřuj Hospodinu…“ Přísloví 3:5

Když se poctivě zamyslíš nad svými starostmi, zjistíš, že děláš následující věci:1) Zapomínáš, že Bůh je tvůj přítel. Žalmista řekl: „Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí…“ (Žalm 25:14). Přátelství s Bohem se buduje tak, že s ním sdílíš své životní zkušenosti – vše, co děláš, každý rozhovor,

Můžeš se povznést nad starosti (1)

„Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost…“    Matouš 6:33-34

Misionářka Gladys Aylwardová řekla: „Orel, který se vznáší ve vzduchu, si nedělá starosti, jak překonat řeky.“ Starostem se nemůžeš vyhnout, budou na tebe doléhat z různých stran a v různých podobách. Ty se však