„… ten čtvrtý vypadá jako boží syn!“ Daniel 3:25, B21

Přichází čas, kdy se budeme muset vzepřít svému strachu a postavit se za to, co víme, že je správné. Právě to udělali Šadrak, Méšak a Abed-nego. Tím, že se odmítli poklonit modle krále Nebúkadnesara, riskovali životy. Mohli si najít racionální řešení: „Budu se klanět navenek, ale uvnitř ne.“ Nebo: „Budu si představovat, že ta modla je Hospodin.“ Oni se však rozhodli zastávat to, co je správné, a tím si připravili půdu pro zázraky. „Tu král Nebúkadnesar užasl… Otázal se královské rady: ‚Což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže?‘ Odpověděli králi: ‚Jistěže, králi.‘ Král zvolal: ‚Hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu‘“ (Daniel 3:24-25). Když zaujmeš pozici bezbranného, připravíš tím půdu pro to, aby se mohl projevit Bůh. Kdyby se však Šadrak, Méšak a Abed-nego modle poklonili:
1) Nebyli by povýšeni.
2) Židovský národ by nezískal chráněné postavení v babylonském království.
3) Uctívání modly by v Babylóně pokračovalo.
4) Nebúkadnesar by nezažil setkání s Bohem, které mu změnilo život. „Nebúkadnesar zvolal: ‚Požehnán buď Bůh Šadrakův, Méšakův a Abed-negův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. … není jiného Boha, který by mohl vyprostit jako tento Bůh.‘ A král zařídil, aby se Šadrakovi, Méšakovi a Abed-negovi v babylónské krajině dobře dařilo“ (Daniel 3:28-30).
Tím, že dnes uctíváš Boha, si vytváříš pozici pro to, aby ti mohl požehnat a vzdát ti poctu.