„Všechno je možné tomu, kdo věří.“ Marek 9:23

Démosthenés, který je považován za největšího řečníka starověkého Řecka, měl těžkou vadu řeči. Podle legendy ji však překonal tím, že recitoval verše s kamínky v ústech a překřikoval příboj na mořském břehu. Martin Luther využil čas, kdy byl vězněn na hradě Wartburg, k překladu Nového zákona do němčiny. Beethoven napsal svá největší symfonická díla poté, co ztratil sluch. John Bunyan napsal knihu Poutníkova cesta, když byl ve vězení. Daniel Defoe také psal ve vězení, a napsal tam Robinsona Crusoa. Abrahama Lincolna mnozí považují za nejlepšího z prezidentů Spojených států, pravděpodobně by se ale nestal známým jako velký vůdce, kdyby nestál v čele země během občanské války.
Zdá se, že velcí vůdci a myslitelé se často rodí v obtížných situacích. To však platí pouze v případě, že mají správné postoje. Pokud se s problémem setká někdo, kdo má správný přístup, výsledek často bývá úžasný. Z velkých zmatků vycházejí velcí státníci, velcí podnikatelé, velcí vědci, velcí pedagogové, velcí pastoři a další velké osobnosti.
Každý problém je příležitostí a každá příležitost má svůj problém. O výsledku však do značné míry rozhoduje postoj, s nímž k problému přistupuješ. Když jeden muž požádal Ježíše, aby uzdravil jeho syna, který neslyšel a nemohl mluvit, Ježíš mu odpověděl: „Všechno je možné tomu, kdo věří“ (Marek 9:23). Muž odpověděl: „Věřím, pomoz mé nedověře“ (Marek 9:24). Ježíš to udělal, a navíc uzdravil jeho syna. Jestli potřebuješ pomoct se svým postojem, promluv si dnes o tom s Pánem.