„A Bůh veškeré milosti, … vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.“        1. Petrova 5:10

Pokud chceš, aby tě Bůh obnovil a učinil silným, pevným a vytrvalým, rozjímej v modlitbě nad těmito čtyřmi verši z Písma a hledej způsoby, jak je každý den uvádět do praxe:
1) „Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas“ (1. Petrova 5:6).
2) „Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží“ (1. Petrova 5:7).
3) „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil“ (1. Petrova 5:8).
4) „Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy“ (1. Petrova 5:9 ).
A toto je výsledek, který Bůh zaslibuje, když budeš chodit v pravdě podle těchto čtyř biblických veršů: „A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ“ (1. Petrova 5:10). Všimni si zde dvou důležitých frází. První je „… Bůh veškeré milosti…“. Ať se bojíš čehokoli a musíš čelit čemukoli, Bůh ti dá milost, abys to zvládl. A druhou je „… po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí…“. Jestli tedy procházíš obdobím stresu, Bůh zaslíbil, že z něj vyjdeš posílen. Když se modlíš: „Pane, vytáhni mě z toho,“ může ti odpovědět: „Ne, já tě tím provedu, utvrdím tě, posílím a postavím na pevný základ.“