Rodičovské pocity viny

„Můj synu (a dcero), bude-li tvé srdce moudré, zaraduje se i moje vlastní srdce.“        Přísloví 23:15

Jelikož neexistují dokonalí lidé, nemohou existovat ani dokonalí rodiče. I když své děti vroucně miluješ, budeš někdy unavený, otrávený, zklamaný a podrážděný. Tajemství je v tom, abys z takových chvil udělal spíš výjimku než pravidlo.Jeden křesťanský psycholog

Polopravdy a falešné dojmy

„Hospodine, vysvoboď mě od zrádných rtů, od jazyka záludného.“ Žalm 120:2

Když záměrně vytváříš falešný dojem, nazývá to Bible „… šířením klamu, bludem, podvodem, švindlem“ (Zjevení 22:15, přel. z angl.). To může znít drsně, zvlášť jestli všechno, o co ti jde, je vydělat další peníze, ušetřit něčí city, nebo se snažit lépe vypadat.

Pošli to pryč!

„Zapuď tu otrokyni i jejího syna!“ 1. Mojžíšova 21:10

Když se Abraham pokusil uspíšit Boží plán a uskutečnit ho sice dobře míněným, avšak pomýleným lidským úsilím, narodil se Izmael. Možná sis sám něco podobného vyzkoušel. Všichni máme své „Izmaele“ – dobré nápady, které však nebyly nápady Božími. A to nám může zkomplikovat život.

Jak přemoci strach (5)

„Víra je … ze slyšení … skrze slovo Kristovo.“ Římanům 10:17, ČSP

Každý den se v tobě bude probouzet víra i strach. A ty se budeš muset rozhodnout, co si vybereš. Kdosi napsal: „Dvě povahy mi bijí v hrudi, ta jedna žehná, druhá studí. Chci první, v druhé cítím vadu; ta, kterou živím,

Jak přemoci strach (4)

„Nedělejte si tedy starost o zítřek…“ Matouš 6:34

Jak včerejšek, tak zítřek volají po naší pozornosti. Včerejšek chce, abychom hodnotili svá rozhodnutí a trápili se, jestli jsme se rozhodli dobře. To je plýtvání energií. Jak řekl prezident Harry Truman: „Jestliže jsi udělal to nejlepší, co jsi mohl udělat, pokud jsi udělal to, co

Jak přemoci strach (3)

„… neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.“ Galatským 6:9

Nedovol, aby se ti to, co nemůžeš udělat, pletlo do toho, co udělat můžeš. Boxerský manažer a trenér Cus D’Amato řekl: „Hrdina i zbabělec cítí stejný strach. Hrdina ale svého strachu využije a promítne jej do soupeře, zatímco zbabělec uteče. Je to stejný strach,

Jak přemoci strach (2)

„Hospodinovo milosrdenství … nepomíjí … Obnovuje se každého rána…“        Pláč 3:22-23

Kardinál J. H. Newman řekl: „Neměj strach z toho, že tvůj život skončí, ale z toho, že nikdy nezačne.“ Když dovolíš, aby strach opanoval tvůj život, nebudeš nikdy žít naplno. Pravda je taková, že mnoho našich obav je zcela bezdůvodných. Přišel jsi

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Topné cedry
    „Bude jí dána sláva Libanónu…“ Izaiáš 35:2

    Další druh cedru, který Šalomoun použil ke stavbě chrámu, se nazýval topný cedr. Říká se, že pastýři je používali k rozdělávání ohně v noci, protože byly prosáklé olejem a snadno se zapalovaly a hořely dlouho. Jaký obraz. Bůh shromáždil 120 topných cedrů v horní místnosti