Změň svoje stravovací návyky

„Proto svým tělem oslavujte Boha.“ 1. Korintským 6:20

Jeden pastor napsal: „Vyznával jsem každé slovo o uzdravení, které je v Bibli. Nakonec jsem onemocněl tak, že jsem musel být okamžitě převezen do nemocnice. Tam zjistili, že mám ucpaných pět tepen a naplánovali koronární operaci. Když jsem to měl za sebou, dostavily se otázky:

Naslouchej Božímu hlasu

„A na vlastní uši uslyšíš za sebou říkat: To je ta cesta…“ Izajáš 30:21, ČSP

Jeden poradce, který se vymanil ze závislosti, napsal: „Léčil jsem se z chemické závislosti a potřeboval jsem práci, abych se z toho dostal. Hledal jsem celé měsíce, ale nikde mě nechtěli. Jednoho dne jsem čekal na autobus, když

Snaž se „uvidět“, co Bůh ve tvém životě dělá!

„Ukázal se mu Hospodin v ohnivém plameni zprostřed keře.“        2. Mojžíšova 3:2, přel. z angl.

Mojžíš žil po čtyři desetiletí na odvrácené straně pouště – to je více než dvacet jedna miliónů minut! Jeho život byl asi fádní, dokud nepřišlo zjevení. V den, který začal stejně jako čtyři tisíce šest set dnů předtím,

Bůh tě chce vysvobodit

„Zůstanete-li v mém slovu … pravda vás učiní svobodnými.“ Jan 8:31-32

Potýkáš se s nějakým zlozvykem? Ježíš tě chce vysvobodit. „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými“ (Jan 8:31-32). Ptáš se, co je to za pravdu, která tě má osvobodit? Ježíš odpovídá čtyřmi slovy: „Zůstanete-li

Proč hřích nefunguje

„Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.“ Jakub 1:14

Jakub napsal: „Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí

Mojžíš a ty

„I zavolal na něho Bůh … ‚Mojžíši, Mojžíši!‘ Odpověděl: ‚Tu jsem.‘“ 2. Mojžíšova 3:4

Ve čtyřiceti letech měl Mojžíš veškerý potenciál na světě, v osmdesáti se ale cítil jako ztracený případ. Místo aby naplňoval Boží vůli Božím způsobem, pokusil se ji uspíšit, a tím ji zdržel o čtyři desetiletí!V určité chvíli života má

Dávat a přijímat

„Dávejte, a bude vám dáno…“ Lukáš 6:38

Mnozí chceme dávat lidem, které milujeme, z důvodů, v něž věříme. Strach nám ale brání. Obáváme se, že když dáme, nebudeme možná mít dost pro sebe. Takže místo zasévání svá semena shromažďujeme a míjíme tak sklizeň, kterou nám Bůh zaslíbil. Proč? Protože na nějaké hlubší úrovni

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Ovoce, nebo jen listí?
    „... nic na něm nenalezl, jen listí.“ Matouš 21:19

    V Bibli čteme příběh: „Když se ráno vracel do města, dostal hlad. Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: ‚Ať se na tobě na věky neurodí ovoce!‘ A ten fíkovník najednou uschl“