Sedm vteřin (2)

„Kdo je mezi vámi moudrý … Ať to prokáže … ve vlídné moudrosti.“        Jakub 3:13, B21

Prvních sedm vteřin u lidí často rozhodne, zda tě budou či nebudou vnímat. Možná to není fér – ale je to fakt. Ve své knize „Jak mluvit, aby vám lidé naslouchali“ říká odbornice na komunikaci Sonya Hamlinová,

Sedm vteřin (1)

„Tak ať svítí vaše světlo před lidmi…“ Matouš 5:16

Ježíš řekl: „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích“ (Matouš 5:16). Za tmy vidíš světlo dříve než jeho zdroj. Také platí, že první dojem je nejsilnější a vydrží nejdéle. Jeden odborník na

Jak jednat s depresí

„… tvá slova mě potěšila, vnesla radost do srdce.“ Jeremjáš 15:16, B21

Nemysli si, že lidé v biblických dobách netrpěli depresí. Elijáš řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život…“ (1. Královská 19:4). Jób zase: „Život mě omrzel…“ (Jób 10:1). A konečně David: „… duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená?“ (Žalm

Důležitost sebekázně

„… ve vší vnímavosti … rozpoznat to, na čem záleží…“ Filipským 1:9-10, ČSP

Chceš-li dosáhnout větší sebekázně, měl bys:1) Začínat svůj pracovní den obtížnými úkoly. Když něco tvoji pozornost odvede, vrať se a dokonči to. Může to být například ustlání postele, srovnání si oblečení ve skříni anebo umytí nádobí; nedělej práci za druhé.

V čem jsi obdarovaný?

„Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary…“ Římanům 12:6, B21

Pavel píše: „Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti … máme rozdílné dary“

Finanční gramotnost (3)

„… spravedlivý však rozdává…“ Přísloví 21:26, B21

Velikost Božího požehnání ve finanční oblasti spočívá ve třech otázkách: 1) Jsi dostatečně zralý, abys ho unesl? 2) Chceš sklízet, ale co zasívání? 3) Jsi skrblík nebo dárce? Bůh ví, že všichni dávat stejně nemůžeme. Ježíš vyzdvihl vdovu za její dva centy a řekl: „Všichni totiž

Finanční gramotnost (2)

„Ať po dobu … úrodných let shromažďují…“ 1. Mojžíšova 41:35-36

Josef poskytl faraónovi moudré finanční rady, které bychom si měli vzít i my všichni k srdci, abychom se v životě měli dobře: „Ať po dobu příštích sedmi úrodných let shromažďují všechnu potravu … Tato potrava zabezpečí zemi na sedm let hladu … A

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • S Kristem můžeš svůj zlozvyk zdolat
    „Proto, bratří … hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše...“        Židům 3:1

    Řekněme, že se snažíš zhubnout, ale miluješ koblihy. Jak můžeš zvládnout pokušení? Tak, že si budeš opakovat: „Nesmím jíst koblihy, nesmím jíst koblihy, nesmím jíst koblihy!“ Ne. Čím víc budeš o koblihách přemýšlet, tím větší chuť na ně budeš mít.