Jak jednat s depresí (3)

„‚… Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové‘.“         1. Královská 19:4

Další důvod k depresi přináší srovnávání se s druhými lidmi. Myslíme si: „Kdybych tak mohl být jako tamten, byl bych šťastný.“ Když se srovnáváš s druhými, říkáš si o problémy (viz 2. Korintským 10:12). Měl by ses

Jak jednat s depresí (2)

„… přál si umřít. Řekl: ‚Už dost, Hospodine, vezmi si můj život…‘“ 1. Královská 19:4

V Bibli čteme: „Když to Elijáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beer-šeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl

Jak jednat s depresí (1)

„Eliáš byl člověk jako my…“ Jakub 5:17

Tři roky se Elijáš nebál. Pak Jezábel začala ohrožovat jeho život a on dostal strach. Utekl proto do pouště, tam dostal depresi a prohlásil: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život…“ (1. Královská 19:4). Deprese Eliáše dostihla, když byl fyzicky unavený, emocionálně vyčerpaný a cítil se

Nauč se rozumět svému dítěti

„Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé…“ 1. Královská 3:9

Pamatuješ si na „třídního šaška“ ve škole? Dokázal každého rozesmát v té nejnevhodnější chvíli. Byl zkouškou pro učitele, starostí pro rodiče a nevýslovným potěšením každého dítěte, které chtělo uniknout školní nudě. Učitelé pravděpodobně přemýšlí, jestli ministerstvo školství schválně umisťuje aspoň jednoho šaška

Nebuď tak sebestředný

„… každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.“ Filipským 2:4

Chceš si udržet respekt druhých? Když s tebou sdílejí své zápasy a úspěchy, neříkej: „To nic není; řeknu ti o svém…!“ Haman, perský vládní úředník zmíněný v knize Ester, byl zosobněním sebestřednosti: „Vypočítával jim slávu svého bohatství

Když se modlíš

„… a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe.“ Lukáš 3:21

V Bibli můžeme vidět, co se dělo, když byl Ježíš pokřtěn: „… modlil se … Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: ‚Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem

Choď ve světle!

„Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět…“ Jan 3:19

Zde je několik užitečných postřehů ohledně chození ve světle.    1) Hřích je nepřítel Boží i tvůj. Ježíš řekl: „Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje“ (Lukáš 11:23). Neutralita a pasivita nepřicházejí v úvahu; s hříchem musíš

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Vydávej svoje nejlepší
    „Cokoli děláte, dělejte upřímně…“ Koloským 3:23

    Jedním z nejúžasnějších Michelangelových mistrovských děl byla socha Davida. Pracoval na ní s takovým zaujetím, že často spal v oblečení, vadilo mu ztrácet čas jeho svlékáním a opětovným oblékáním. Opakovaně zkoumal a měřil mramor, aby viděl, jakému postoji může vyhovovat. Nakreslil stovky náčrtů možných postojů a detailních