Odmítni žít v domě, kde vládne pomsta

„Veškerá hořkost … ať vás opustí…“ Efezským 4:31, B21

V roce 1882 vlastnil newyorský podnikatel Joseph Richardson úzký pruh země na Lexington Avenue. Byl jeden a půl metru široký a třicet dva metrů dlouhý.Vedle jeho uzoučkého pozemku byla parcela běžné velikosti, která patřila jinému podnikateli, Hymanu N. Sarnerovi. Ten chtěl postavit činžovní dům

Používej to, co ti Bůh dal

„Máme-li dary (schopnosti, nadání, vlastnosti), které se liší podle milosti, jež nám byla dána, používejme je.“    Římanům 12:6, přel. z angl.

Bůh ti dal určité vztahy, dovednosti, zkušenosti a povahové rysy a chce, abys je používal k plnění jeho záměrů. Využil soutěže krásy, aby se Ester stala královnou Persie, a zastavil tak genocidu

Soustřeď se na to, co je důležité

„… nastavuji tvář jako z křemene, odhodlaný konat jeho vůli.“        Izajáš 50:7, přel. z angl.

V malém městě na jižním břehu jezera Superior ve státě Wisconsin měl právě začít každoroční závod psích spřežení. Všichni závodníci byli děti – od starších chlapců s několika psy a velkými saněmi až po malého chlapečka, který měl

Vyber si

„… já budu jásotem oslavovat Hospodina…“ Abakuk 3:18

Pastor Jim Penner řekl: „Nikdy nezapomenu, jak jsem jako osmiletý seděl na schodě, když maminka otevřela dvěma mužům a ti jí podali nějaké papíry. Jak jí stékaly slzy po tvářích, mně brzy došlo, co se přihodilo. Měli jsme málo peněz, nespláceli jsme bance, a tak

Dospěl jsi na pokraj zhroucení?

„Přenech mu všechny své nesnáze a starosti…“ 1. Petrova 5:7, přel. z angl.

V televizním seriálu „Všemocný“ objeví herec Bradley Cooper zázračnou drogu, která otevře plnou kapacitu jeho mozku. Dokáže se naučit jazyky i složitou matematiku za zlomek času, který na to potřebují normální lidé. Umí si vybavit téměř všechno, co kdy četl

Je to práce v srdci (4)

„… Duch přichází na pomoc naší slabosti.“ Římanům 8:26

Dvojicí pilířů každodenního života věřícího by měla být modlitba a Písmo. A i když modlitba může být jednoduchá, není vždycky snadná. Chybí nám motivace, snadno se necháme rozptýlit, a ne vždycky jsme si jistí, za co bychom se měli modlit. Bůh ví o naší

Je to práce v srdci (3)

„Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky…“        Jan 14:16, B21

Z přijetí Ducha svatého plyne mnoho výhod. V Novém zákoně Ježíš svým učedníkům řekl: „Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky…“ (Jan 14:16, B21). Řecké slovo pro „utěšitel“ je

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Pokud je miluješ, řekni jim to na rovinu (1)
    „…každá část…pomáhá dalším růst…“ Efezským 4:16, přel. z angl.

    Nikdo nemá rád konfrontaci s druhými, ale někdy je to nutné. Buď poctivý a přímý. Jemnost není záležitost diplomacie nebo taktu nebo používání zvláštního jazyka, ani to neznamená „chodit kolem horké kaše“ nebo nazývat problém jinak, než by bylo správné. To nedělej! Zvaž, co