Usiluj o to, abys oslavil Boha (1)

„Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás…“ 2. Tesalonickým 1:12

Bach složil dvě stě padesát šest kantát. Nejslavnější z nich je asi chorál „Ježíš zůstává mou radostí“. O téměř čtyři století později je to stále jedna z nejpopulárnějších melodií, která zaznívá, když nevěsta kráčí uličkou k oltáři, aby se setkala se

Ať v tobě druzí vidí Boha!

„Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.“ Zacharjáš 8:23

Prorok Zacharjáš napsal: „A budou přicházet četné národy i mocné pronárody, aby hledaly v Jeruzalémě Hospodina zástupů a naklonily si ho. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce

Nebuď lhostejný!

„I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů…“ Matouš 25:32

V Bibli čteme: „… a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce,

Modli se o Boží přízeň

„Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní.“         Žalm 5:13

Když požádáš někoho o laskavost, pak ho, obecně řečeno, žádáš o něco, co ti nedluží. V Bibli je řečeno o Bohu: „Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní“ (Žalm 5:13). Slovo „spravedlivému“ neznamená dokonalému, protože jinak by nikdo z nás

Buď připravený přijímat

„… kdo poslouchá rady, je moudrý.“ Přísloví 12:15

Buď připravený přijímat – to způsobí velkou změnu! Například když čteš tento text, rozhodneš se přijímat a řekneš Pánu: „Budu jednat podle toho, co jsi mi ukázal.“ Pak budeš mít ze čtení větší užitek, než kdybys četl jenom pro motivaci nebo inspiraci. Vzdorovat nebo přijímat,

Vyvolený a ustanovený Bohem (5)

„On … nese všecko svým mocným slovem.“ Židům 1:3

Někdy jsme natolik zaměření na své starosti, že zapomínáme, co říká Boží slovo: „Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů“ (Žalm 23:6). Víme o Jóbových problémech, ale máme tendenci zapomínat, že

Vyvolený a ustanovený Bohem (4)

„… ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli…“ Jan 15:16

V angličtině slovo „ustanovený“ pochází od slova „objednaný“. Bůh si konkrétně objednal a navrhl tebe. Vybral směr pro tvůj život. Pomohl ti, když sis myslel, že to nedokážeš. Postrčil tě dopředu, když sis myslel, že ti došel dech. „Hospodin činí krok muže pevným,

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Za co se Pavel modlil
    „…nepřestáváme za vás v modlitbách prosit…“ Koloským 1:9

    Co se týče těch, které Pavel miloval, všimni si, za co se modlil: 1) Aby rozuměli Boží vůli. „…abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli“ (Koloským 1:9). Řím nebylo místo, kde se křesťanům snadno žilo, ale Pavel napsal: „Všude se