Touha po domově

„My … máme občanství v nebesích…“ Filipským 3:20

Každý rok se opakuje stejná situace: tichomořští lososi, kteří prožili pět šest let v oceánu, dostanou náhle nutkání vrátit se na horní tok řeky, kde se narodili. Bojují s rybáři, medvědy, obrovskými přehradami vodních elektráren a probojovávají si cestu proti proudu, rozhodnutí dostat se domů.

Jak se modlit „správnými“ slovy

„Vaše slovo ať je vždy laskavé…“ Koloským 4:6

Modli se: „Pane, připojuji se k žalmistovi Davidovi a prosím: Dej, ať se ti líbí řeč mých úst (viz Žalm 19:15). Uvědomuji si, že slova, která říkám, mají obrovskou moc, a to jak v mém vlastním životě, tak v mých vztazích. Tvé Slovo říká: ‚V

Buď správným příkladem!

„Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec…“        2. Paralipomenon 26:4

Pointou jednoho komiksu je věta: „Ať děti učíme čemukoliv, budou se chovat stejně jako my!“ Zasmějeme se tomu, ale ve skutečnosti je to velmi vážná věc. Jeden odborník řekl: „Učíme to, co víme, ale vychováváme to,

Bolest v srdci (2)

„On dává zemdlenému sílu…“ Izajáš 40:29

Říkáváme slova jako „naděje umírá poslední“, nebo „dokud žiji, doufám“, protože věříme, že se vše v dobré obrátí. Když to ale vypadá, že se naděje ztrácí nebo je nám upírána, může to u některých mentálně nebo emocionálně trpících lidí vést k hledání východiska na vlastní pěst.Je sebevražda

Bolest v srdci (1)

„Nenaplněná naděje působí srdci bolest.“ Přísloví 13:12, přel. z angl.

Deprese může způsobit, že nad svým životem zlomíš hůl. Když už Mojžíšovi práce přerůstala přes hlavu, řekl Bohu: „… raději mě zabij … abych se nemusel dívat na svoje trápení“ (4. Mojžíšova 11:15). Elijáš prosil Boha, aby jej zbavil života, protože byl přesvědčen,

Probojuj se k vítězství

„… (problémy) nám pomohou rozvinout vytrvalost … sílu … naději.“        Římanům 5:3-4, přel. z angl.

Plavec Michael Phelps získal v roce 2008 na olympijských hrách v Pekingu pro svou zemi zlato a přivezl domů historicky rekordní počet osmi medailí. Není to ale jen počet medailí, co si pamatujeme. Je to i jeho nezdolný

Reaguj v duchu milosti

„Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána…“ 2. Petrova 3:18

Ježíš učedníkům řekl: „Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad…“ (Jan 13:14-15). Komu Ježíš myl nohy? Petrovi, který ho zapřel. Tomášovi, který o něm pochyboval. Jidášovi, který

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Potom přišel Ježíš!
    „…sedí oblečen a chová se rozumně…“ Marek 5:15

    Jedním z Kristových největších zázraků bylo uzdravení muže, který byl ovládán a mučen zlými duchy (viz Marek 5). Bible říká: „A stále ve dne i v noci křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením“ (Marek 5:5). Všimni si u toho muže