Nespěchej do tohoto vztahu

„A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.“        1. Mojžíšova 2:22

Trpělivost je obtížná dovednost, pokud jde o vztahy. Platí to především tehdy, když se cítíš osamělý, prázdný a neúplný. Když v takovém stavu jsi, může se stát, že předčasně vystartuješ a uděláš rozhodnutí založené

Zvol si vyšší cestu

„… neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku…“ 1. Petrova 3:9

Říká se, že hloubka tvého zranění určuje rozsah tvé reakce. Takže je pravděpodobné, že když tě někdo zraní, tvým prvním impulzem bude odplata. Ať ale prožiješ jakoukoliv momentální satisfakci, vždy bude následovat dlouhodobý pocit lítosti. Proč to tak je? Protože víš,

Závist je problém

„Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal…“ 1. Petrova 4:10

Jeden poradce se vyjádřil o závisti: „Když rozhoupáme houpačku závisti, za chvíli se ocitneme úplně dole, zatímco důvod naší nespokojenosti se vyhoupne vysoko nad nás. V tomto nerovnovážném stavu je to vždy naše žádostivost, která nás ovládne. Závistivec se stává nevděčným

Postoj, který vše přemáhá

„… ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.“ 1. Janova 4:4

Životní zklamání tě mohou dovést až do bodu, kdy začneš vidět svoji budoucnost příliš černě. Obestírá tě pesimismus, tvoje sebevědomí prudce klesá, bojíš se jít do jakéhokoliv rizika, zahazuješ skvělé možnosti, stěžuješ si na nespravedlivý život

Věříš tomu?

„Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít … Věříš tomu?“    Jan 11:25–26

Zápasíme s myšlenkou vlastní smrtelnosti. Říká se, že Florence Nightingalová se tak bála smrti, že po krymské válce lehla do postele a v podstatě tam zůstala až do své smrti v roce 1910. Chuck

Udržuj plamen, aby hořel

„Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“        Lukáš 24:32

Po vzkříšení se Ježíš setkal se dvěma ze svých učedníků, kteří byli svědky jeho ukřižování a netušili, že byl vzkříšen z mrtvých. Později, když s ním večeřeli v jejich domě, se stala zajímavá věc: „Tu se

Golgota byla v Božím plánu od věků

„Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho…“ Izajáš 53:10

Žalmista napsal: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? … Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích, šklebí se na mě, potřásají hlavou: ‚Svěř to Hospodinu! Ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil!‘ … Rozlévám se jako voda, všechny

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Myšlenky o modlitbě (1)
    „Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám…vždyť se modlím k tobě!“ Žalm 5:3

    Trvá to nějaký čas, ale nakonec se ovce naučí rozeznávat hlas svého pastýře a důvěřovat mu ve všem, co potřebují. Tak jak se můžeš naučit stejně dobře rozlišovat Boží hlas? Zde je několik myšlenek: 1) Dej Bohu své myšlenky