Krása náprsníku (3)

„Vám, kteří věříte, je vzácný…“ 1. Petrova 2:7

Pohledem na náprsník, který nosil izraelský velekněz, se učíme, že: 1) Jsme vzácní Bohu. 2) Jsme blízcí jeho srdci. 3) Bůh se k nám nikdy neobrátí zády.Myslíš si, že to, že se k nám Bůh nikdy neobrátí zády, znamená, že si můžeme žít, jak

Krása náprsníku (2)

„… máme … velekněze … Ježíše, Syna Božího…“ Židům 4:14

Podívejme se ještě na dvě věci ohledně náprsníku, který nosil izraelský velekněz: 1) Byl blízko jeho srdci. Jednou za rok, v Den smíření, vcházel velekněz do „svatyně svatých“, kde byla Boží přítomnost, aby získal odpuštění za hříchy lidu. Nosil přitom na sobě

Krása náprsníku (1)

„Kameny byly označeny … podle dvanácti kmenů.“ 2. Mojžíšova 39:14

Když se podíváš na náprsník, který nosil izraelský velekněz, můžeš vidět, jak drahý jsi v Božích očích jako jeho vykoupené dítě. Bible nám dává velmi podrobné informace o tom, co měl velekněz na sobě, a v Božím slově nejsou žádné podrobnosti bezvýznamné.

Používej slova hodná křesťana

„Rty spravedlivého znají, co je milé…“ Přísloví 10:32, ČSP

Když se George H. W. Bush v roce 1988 ucházel o úřad prezidenta Spojených států, přiznal, že se po střetu v živém vysílání dopustil nevhodné poznámky o americkém novináři Danu Ratherovi a o dopisovatelce Bílého domu Lesley Stahlové. O Ratherovi se vyjádřil nepublikovatelnými slovy,

Buď poctivý sám k sobě

„Poklady získané lživým jazykem jsou pomíjivou nicotou…“ Přísloví 21:6, ČSP

Zachovat si poctivost je snazší, než ji znovu získat. Udělat správnou věc tě může něco stát, ale když se zřekneš svých zásad a uděláš špatnou věc, bude tě to stát mnohem víc. „Koroptev sedí na vejcích, ale mladé nevyvede. Tak ten, kdo nabude

Rozluč se s minulostí

„… o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového…“ Izajáš 43:18-19

Komik Jerry Lewis žertoval, že jeho nejlepším svatebním darem je film z obřadu, protože když to s jeho manželstvím půjde opravdu z kopce, může si film přehrát pozadu a odejít jako svobodný muž! Můžeme se tomu sice zasmát, ale vrátit a

Jak zacházet s hněvem (5)

„…tajemství … zodpovědný člověk je umí zachovat.“ Přísloví 11:13, B21

Pokud opravdu chceš ovládat svůj hněv, pamatuj na dvě věci: 1) Nevyvěšuj špinavé prádlo na veřejnosti. Nech ho doma v prádelně. Když tě někdo zraní a rozzlobí, přirozeně tě to svádí šířit o něm pomluvy. Nedělej to! Bible konstatuje: „Mluvka roznáší tajemství, kudy

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Jaký je tvůj vztah s Bohem? (2)
    „…nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal.“ Jan 5:30

    Pro Kristův vztah s Otcem jsou charakteristické tři věci: důvěrnost, závislost a poslušnost. Dnes se budeme zabývat Jeho závislostí na Otci. „Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho