Nebe (2)

„… hledejte to, co je nad vámi…“ Koloským 3:1

Před pěti sty lety se námořníci báli horizontu. Mysleli si, že když poplují příliš daleko, mohli by přepadnout přes okraj světa. Dnes se takovému nápadu smějeme. Oni to ale tehdy mysleli natolik vážně, že dokonce u Gibraltarského průlivu postavili pomník, který to připomínal. U

Nebe (1)

„Jdu, abych vám připravil místo.“ Jan 14:2

V těchto úvahách zdůrazňujeme, jak je důležité každý den prožít naplno a těšit se z místa, na němž se na své cestě k cíli právě nacházíme. To je dobrá rada. Největší touha vykoupeného Božího dítěte by se ale neměla týkat dočasných věcí, nýbrž toho, co

Ze dna na vrchol

„… vsadil ho do pevnosti … Ale Hospodin byl s ním…“ 1. Mojžíšova 39:20–21

Když Potífarova manželka křičela kvůli znásilnění, manžel jí uvěřil a dal Josefa uvrhnout do vězení. Někteří z nás by na jeho místě řekli: „To není fér, choval jsem se správně. Možná jsem se měl trochu ‚pobavit‘. Nepřišel bych

Neboj se být sám sebou!

„Jestliže vás Syn osvobodí (učiní z vás svobodné lidi), pak budete skutečně a nezpochybnitelně svobodní.“    Jan 8:36, přel. z angl.

Žijeme ve světě tlaku vrstevníků. Druzí určují standard a my ho nosíme, jezdíme v něm, citujeme ho a jednáme podle něj. Někdy je to v pořádku; pokud ale jde o nasměrování tvého

„Pokud není šťastná máma, není šťastný nikdo.“

„… každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.“ Filipským 2:4

Obecně se dá říct, že ženy mají větší tendenci starat se o dům a všechno, co je v něm, než muži. Manželský poradce James Dobson vyprávěl příběh: „Před pár lety jsme si s manželkou najali instalatéra, aby

Ovoce, nebo jen listí?

„… nic na něm nenalezl, jen listí.“ Matouš 21:19

V Bibli čteme příběh: „Když se ráno vracel do města, dostal hlad. Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: ‚Ať se na tobě na věky neurodí ovoce!‘ A ten fíkovník najednou uschl“

Nauč se povzbuzovat sám sebe!

„… David se posilnil v Hospodinu, svém Bohu.“ 1. Samuelova 30:6, ČSP

David měl právě za sebou řadu velkolepých vojenských vítězství. Když se však vrátil z bitvy a zjistil, že mu Amálekovci zničili dům a jeho rodinu odvedli do zajetí, byl sklíčený. On i jeho muži padli na zem a plakali tak dlouho,

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Když jsi v bouři
    „Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly…“ Matouš 14:24

    Mluvme o člověku zmítaném bouří! Jeremjáš by mohl vyprávět o výšce vln a rychlosti větru. Uvědomoval si, že se rychle potápí, a proto upřel svůj pohled jinam. „Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování,