Proč navštěvovat církev

„… Kristus miloval církev.“ Efezským 5:25, B21

Povím vám anekdotu o matce, která v neděli ráno budí svého syna: „Vstávej, přijdeš pozdě do církve!“ V odpověď uslyší: „Nechci tam jít. Nemám tam žádné kamarády, muzika nestojí za nic a kázání je nuda!“ Matka však na tom trvá: „Musíš tam jít – jsi přece

Modli se za ně!

„Pamatujte … na ty, kteří jsou trápeni…“ Židům 13:3, ČSP

Bible nám říká: „Bratrská láska ať trvá“ (Židům 13:1). A následuje další konkrétní rada: „Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení“ (Židům 13:3). 18. dubna 2007 byli v Turecku zabiti

Překonej svoje obavy (3)

„Pán je můj pomocník, nebudu se bát…“ Židům 13:6, ČSP

Podívejme se na další dvě běžné obavy:1) Strach z toho, že nejsi dost dobrý. Nejde o to, abys byl stejně dobrý jako druzí; je to o tom, být sám sebou! Přestaň se porovnávat s druhými lidmi a místo toho využij čas na to,

Překonej svoje obavy (2)

„Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v Hospodina.“ Žalm 112:7

Podívejme se na některé z našich nejobvyklejších obav a na to, jak je překonávat. Strach z neúspěchu. To je nejčastější strach ze všech a brání v uskutečnění jakéhokoliv záměru, který s námi Bůh má. Pokud se pozorně zamyslíš nad reálnými

Překonej svoje obavy (1)

„Budeš doufat, protože je tu naděje, rozhlédneš se a ulehneš v bezpečí.“ Jób 11:18, ČSP

Historie lidstva je plná slavných lidí, kteří trpěli různými fóbiemi. Napoleon byl ochromený ailurofobií, což je iracionální strach z koček. Královna Alžběta byla terorizována anthofobií, abnormálním strachem z květin (obzvlášť se obávala růží). Milionáře Howarda Hughese jeho mysofobie,

Uč své dítě Božímu slovu

„Od dětství znáš svatá Písma…“ 2. Timoteovi 3:15

Jeden příběh vypráví o ženě, která přišla ke svému pastorovi s otázkou: „Kdy bych měla začít s duchovní výchovou svého dítěte?“ Pastor se zeptal: „Kolik je mu let?“ „Pět.“ „Milá sestro,“ odpověděl pastor, „tak to už jste pět let propásla!“ Psychologové potvrzují, že kapacitu učit

Spravedlivý hněv (2)

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo…“ Izajáš 5:20

Věděl jsi, že sám Bůh se zlobil? Bible říká: „Hospodin se na Šalomouna rozhněval, protože se jeho srdce odvrátilo od Hospodina, Boha Izraele, který se mu dvakrát ukázal“ (1. Královská 11:9, B21). Změna často začíná spravedlivým hněvem. Aristoteles kdysi napsal: „Rozzlobit se

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Ponaučení z příběhu o deseti malomocných
    „Tvá víra tě uzdravila.“  Lukáš 17:19

    Lukáš píše: „Setkalo se s ním deset malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: ,Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi.` Když je uviděl, řekl jim: ,Jděte se ukázat kněžím!` A jak šli, byli očištěni. A jeden z nich...se vrátil a...hlasitě chválil Boha... Ježíš řekl: ,Nebylo jich