Vztah a přátelství

„Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.“    1. Janova 1:6

Bůh bere zodpovědně tvůj vztah s ním. V okamžiku, kdy jsi dal svou důvěru Ježíši Kristu, jeho Synu, stal ses plně přijatým členem rodiny. Ty jsi ale zodpovědný za to, jaké máš společenství s Bohem.

Tři pravidla pro správnou reakci

„… vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.“ 1. Tesalonickým 5:15

Kdosi řekl: „Pokud jediným nástrojem, který máš, je kladivo, pak máš tendenci vidět každý problém jako hřebík.“ Buďme upřímní – kvůli síle své osobnosti mají někteří z nás sklon používat kladivo tam, kde by se lépe hodil jemnější přístup. Pokud

Začni se modlit za Boží přízeň

„Úpěnlivě prosím o tvou přízeň.“ Žalm 119:58, přel. z angl.

Jediný okamžik Boží přízně bude pro tebe přínosnější než celoživotní snažení. Díky Boží přízni se z Rút, chudé vdovy, stala manželka Bóaze, bohatého muže. Boží přízeň učinila z Ester královnu a umístila ji do královského paláce, aby mohla zachránit židovský národ. Když začneš

Bůh má stále pro tebe plán

„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův…“        Jeremjáš 29:11

Izraelci nakonec skončili tak, že žili jako otroci v Babylonu, protože neposlouchali Boha a rozhodli se žít si po svém. Zaplatili vysokou cenu. Ztratili své domovy, práci, svou svobodu i sebeúctu. Stalo se ti to také? Je tu

Věda potvrzuje pravdivost Bible (7)

„Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe…“ Jób 40:15

Než toto téma opustíme, podívejme se na další dvě vědecká fakta, která dokazují, že Bible je pravdivá a důvěryhodná. 1) Bible mluví o dinosaurech. „Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe; on jako dobytče žere trávu. Pohleď,

Věda potvrzuje pravdivost Bible (6)

„Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket.“    1. Mojžíšova 6:14–15

Bible podrobně popisuje prvotní plán pro lodní stavitelství. V 1. Mojžíšově Bůh řekl Noemu, aby postavil

Věda potvrzuje pravdivost Bible (5)

„Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho…“ Izajáš 51:6

Bible se zmiňuje o prvním termodynamickém zákonu (známém jako zákon zachování energie), který říká, že energie může přecházet z jedné formy na druhou, ale nemůže být stvořena nebo zničena. Tento zákon vyvrací teorie Freda Hoyla o „rovnovážném stavu“ nebo „kontinuálním tvoření“,

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Žít beze strachu (1)
    „Ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil…“ Izajáš 41:9

    Divil ses někdy tomu, jak cvičitelé zvířat ovládali pětitunového slona a nenechali ho utéct pryč? Dělali to tak, že řídili myšlení zvířete. Když malého slona trénovali, připevnili mu provaz kolem nohy a ten přivázali k dřevěnému kůlu zaraženému do země. Slon, který ještě nebyl