Jaký jsi křesťan? (2)

„Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ Jan 10:10

Zde je několik otázek, které by sis měl pravidelně klást:1) Jsem přístupný? Když Ježíš mluvil o farizeích, řekl: „… mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách, líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a

Jaký jsi křesťan? (1)

„Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem.“    Skutky 4:13

Farizeové byli samozvanými experty ve věci zákonů o stravování, oblékání apod. Tyto praktiky jim umožňovaly rozhodovat o tom, kdo je „v pořádku“ a kdo ne. A

Dávej sám sebe!

„Překonali všechno naše očekávání: dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také nám.“    2. Korintským 8:5

Čeho si lidé většinou cení víc než tvých peněz? Tebe! Přemýšlej o tom. Co tě stojí větší úsilí – vypsat platební příkaz, nebo věnovat svůj čas a energii? Co dokazuje větší míru zájmu? Zastav se

Nedopusť, aby tě strach zastavil (2)

„Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi.“ Matouš 25:25

Jeden bohatý člověk dal každému ze svých služebníků peněžní obnos, aby jej pro něj investovali. Jeden muž dostal pět hřiven, druhý dvě a třetí jednu. Sluhové, kteří dostali pět a dvě hřivny dosáhli slušný zisk, zatímco muž, který

Nedopusť, aby tě strach zastavil (1)

„Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?“    Žalm 27:1

V životě je spousta situací, které vyvolávají strach – strach z nemoci, z nezaměstnanosti, z odmítnutí, z názorů druhých lidí. Pokud se strachu nepostavíme, připraví nás o vnitřní pokoj. Chuck

Bůh pracuje na tvých životních okolnostech

„Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více… (aby naplnil svůj záměr s námi).“    Efezským 3:20, B21

Jeden autor napsal o čase: „Čas buď organizujeme nebo utrácíme, trávíme či šetříme. Přejeme si, aby nám čas něco dal … nebo zase vzal … vnímáme, jak letí … nudí nás,

Buď ochotný se učit od druhých

„Blaze člověku, jenž našel moudrost…“ Přísloví 3:13

Před určitými lidmi se někdy cítíme „malí“, protože jim dělá dobře „mít navrch“. Opravdu moudří a zralí lidé to ale nikdy nedělají. Pokud jsi někdy takové „válcování“ zažil, už více nedovol, aby ses tak cítil. Dokud se nepostavíš před metr, nevíš, jak jsi vysoký, nemůžeš sledovat,

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Když tě Bůh nechá čekat (2)
    „Svou trpělivostí získejte své duše.“ Lukáš 21:19, přel. z angl.

    Učiň z pokoje svou prioritu. Nedovol svému vnitřnímu člověku, aby jej řídily vnější tlaky. Když „jdeš do války“, všichni trpí, ale když vládne „…mír Kristův, k němuž jste byli povoláni…” (Koloským 3:15), obnovuje tvou perspektivu a vytváří atmosféru, jež vede k řešení. Vyhlížej