Vaše děti vás sledují

„… buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“    Efezským 4:32

Tento příběh by si měl každý rodič přečíst a zapamatovat. „Jednoho dne jsme se s manželem tak pohádali, až jsme jeden na druhého křičeli. Utekla jsem na verandu a tam jsem plakala s hlavou

Síla je v Božím slově

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem … aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“    2. Timoteovi 3:16-17, B21

Když čteš denně tato zamyšlení, měj vždy na paměti, že jejich moc nespočívá v myšlenkách a komentářích autora, ale v psaném Božím slově. Pavel nám říká: „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem…“

„Dokonalý pokoj“

„Mysl upevněnou v tobě…“ Izajáš 26:3, ČSP

Tajemství „dokonalého pokoje“ spočívá v těchto slovech Písma: „Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje“ (Izajáš 26:3, ČSP). Nejsou to okolnosti, co tě okrádá o pokoj, ale to, jak o okolnostech přemýšlíš.Soustředění na okolnosti jen vyvolává další nepokoj, protože okolnosti se neustále

Ptej se proč, než se zeptáš jak

„… ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových.“        Jeremjáš 23:16

Eugene G. Grace, jenž byl v letech 1916 až 1945 prezidentem společnosti Bethlehem Steel Corporation, prohlásil: „Jsou tisíce inženýrů, kteří mohou navrhovat mosty, vypočítat pnutí či tah, nebo vymyslet celé stroje. Ale skvělý inženýr je ten, kdo

Musíš vědět, kdy je lepší mlčet

„Panovník Hospodin mi dal jazyk učených…“ Izajáš 50:4, B21

Izajáš napsal: „Panovník Hospodin mi dal jazyk učených, abych uměl znaveného slovem posílit. Ráno za ránem mě probouzí, probouzí mé uši, abych slyšel jako učedník“ (Izajáš 50:4, B21). Přiznej si: Pokud bys někomu říkal všechno, co si myslíš, asi by mu to ublížilo, nebo

Potřebuješ si vzít volno

„Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy…“ Lukáš 4:16

Když si někdo vezme volno, je to proto, že potřebuje čas na odpočinek a dobití baterií. Bůh si také vzal volno: „Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal“ (1. Mojžíšova 2:2, B21). Bible

Není to maličkost!

„A spočine na něm Duch Hospodinův…“ Izajáš 11:2, ČSP

Izajáš řekl o Ježíšovi: „I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce. A spočine na něm Duch Hospodinův: Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a udatnosti, Duch poznání a bázně před Hospodinem. Bude mít zálibu v bázni před Hospodinem

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Je ti Pán bezpečnou kotvou?
    „... zeptej se jí: ‚Je vše v pořádku s tebou... ?‘ Ona řekla: ‚V pořádku.‘“ 2. Královská 4:26

    Pokud bys dnes zemřel, šel bys do nebe? Než odpovíš, přečti si následující příběh. V roce 1871 zpustošil požár město Chicago, zanechal po sobě tři sta mrtvých a sto tisíc lidí připravil o domov. Advokát