Zaměř se na to, na čem záleží

„… běžím k cíli pro cenu…“ Filipským 3:14, ČSP

Součástí Pavlova úžasného úspěchu bylo, že byl zaměřen na jasný cíl. „… běžím k cíli pro cenu…“ (Filipským 3:14, ČSP). Zaměření na cíl dodává energii a moc téměř všemu, ať už je to duchovní, mentální či fyzický potenciál. Sociolog Robert Lynd poznamenal: „Poznání se

Pracuj na svém sebevědomí

„Tvé oči mě viděly v zárodku…“ Žalm 139:16

Iyanla Vanzantová řekla: „Všechno, co se s námi děje, je odrazem toho, čemu o sobě věříme. Nemůžeme být přitažliví nad míru toho, jak si sami sebe ceníme.“ To znamená, že to, jak vnímáme sami sebe, určuje typ vztahů, které navazujeme.Mnozí z nás mají nízké sebevědomí.

Nechoď tam!

„… dokonaný hřích plodí smrt.“ Jakub 1:15

Když Bůh říká, abys nehřešil, není to kvůli tomu, že je náročný – je to pro tvou ochranu. Bible vysvětluje nebezpečnost a spletitost hříchu takto: „Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích

Ospravedlnění skrze víru (2)

„… tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.“ Římanům 4:5

Existují jen dva způsoby, jak se můžeš stát „spravedlivým“. První je prostřednictvím úsilí, druhý prostřednictvím víry. Pokud se chybně snažíš získat Boží náklonnost svým výkonem, nemůžeš si nikdy odpočinout, protože si nikdy nemůžeš být jistý, zda už jsi udělal dost, abys Boha potěšil.

Ospravedlnění skrze víru (1)

„Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“    2. Korintským 5:21

Toto je úžasná, život měnící pravda: Bůh, který učinil svého bezhříšného Syna „hříchem“, činí z nespravedlivých lidí, jako jsme my, „spravedlivé“. Jak to dělá? Na základě našich skutků? Ne, skrze víru! „Kdo se nevykazuje skutky,

Vaše děti vás sledují

„… buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“    Efezským 4:32

Tento příběh by si měl každý rodič přečíst a zapamatovat. „Jednoho dne jsme se s manželem tak pohádali, až jsme jeden na druhého křičeli. Utekla jsem na verandu a tam jsem plakala s hlavou

Síla je v Božím slově

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem … aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“    2. Timoteovi 3:16-17, B21

Když čteš denně tato zamyšlení, měj vždy na paměti, že jejich moc nespočívá v myšlenkách a komentářích autora, ale v psaném Božím slově. Pavel nám říká: „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem…“

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Může být silná vůle slabá?
    „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.“    Jan 15:5

    Myslíte si, že dostatečně silná vůle odolá každému pokušení, které nám zkříží cestu? Někdy tomu tak opravdu je, ale je tu jeden problém. Silná vůle je