Hledej oslice – najdeš své povolání (2)

„A pohrdali jím…“ 1. Samuelova 10:27

Když tě Bůh povolá ke zvláštnímu úkolu, ne každý z toho bude nadšený. „… říkali: ‚Tenhleten (Saul) že nás zachrání?‘ A pohrdali jím, ani dar mu nepřinesli. On však jako by neslyšel“ (1. Samuelova 10:27). Všimni si Saulovy reakce na ty, kteří jej kritizovali. Dělal, „jako by

Hledej oslice – najdeš své povolání (1)

„Samuel vzal nádobku s olejem, vylil mu jej na hlavu…“ 1. Samuelova 10:1

Máme tu pozoruhodný příběh o tom, jak se Saul stal prvním králem Izraele. Když prohledával krajinu kvůli oslicím, které se ztratily jeho otci, setkal se s prorokem Samuelem. „Sestupovali k okraji města. Tu řekl Samuel Saulovi: ‚Řekni mládenci, ať jde

Mluv „vybraně“

„Vaše řeč ať je vždy laskavá, okořeněná solí…“ Koloským 4:6, ČSP

John Grisham, autor bestselerů, podle kterých byly natočeny filmové trháky, byl nazýván „rovným šípem, který si razí cestu podél velmi křivolaké cesty“. V jeho románech se často objevují pochybní právníci, zkorumpovaní politici a od boku střílející policisté – odvrácená strana světa bohatství

Nech je jít!

„Vyšli z nás, ale nebyli z nás.“ 1. Janova 2:19

Každý vztah ve tvém životě má nějaký důvod a je pro určité období. Tvůj závazek vůči rodině by měl být na celý život, ostatní vztahy ale mohou být časově omezené. Takže když někdo odejde, nesnaž se ho přemlouvat, aby s tebou zůstal, miloval

Nepropadej zoufalství

„Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.“        Jakub 1:2

Když do našeho života a našich vztahů přijdou těžkosti, a ony nevyhnutelně přijdou, je snadné podlehnout dominovému efektu zoufalství. Nejprve jsme zklamaní nějakou událostí nebo vztahem. Potom, když problémy přetrvávají, upadáme do malomyslnosti a rezignujeme ze svých očekávání,

Bůh ti odpustí a obnoví tě

„Nalomenou třtinu nedolomí…“ Izajáš 42:3

Slyšel jsi někdy o Bostonské melasové tragédii? Dne 15. ledna 1919 praskl v přístavu v Bostonu ocelový kontejner s více než devíti milióny litrů horké tekuté melasy. Devět metrů vysoká vlna horkého „sirupu“ utopila lidi i koně, zničila budovy a rozdrtila nákladní auta, vagóny a automobily. Obrovská cisterna

Potřebuješ vizi

„Ve vidění promluvil jsi…“ Žalm 89:20

Žalmista říká: „Ve vidění promluvil jsi jednou ke svým věrným. Řekls: ‚… Nalezl jsem Davida, svého služebníka, pomazal jsem ho svým olejem svatým. Pevně bude moje ruka při něm, udatným ho učiní má paže‘“ (Žalm 89:20-22). Velkému úspěchu vždy předchází velká vize. A Bůh je dárcem velkých

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Přátelé v Duchu
    „... pohnulo se dítě v jejím těle…“ Lukáš 1:41, B21

    Podívejme se na zajímavou část vánočního příběhu, která nás vyučuje o „přátelích v Duchu“: „V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se