Klíče k vyslyšení modlitby (3)

„Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky.“    Jakub 4:3, B21

Správné motivy. Důvod, proč se modlíš, je mnohem důležitější než slova, která vyslovuješ. V pozadí tvé modlitby stojí nějaký důvod. A čisté srdce milující jak Boha, tak i lidi je pro Pána vždy přijatelné. Na druhé straně pro něj

Klíče k vyslyšení modlitby (2)

„… nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.“ 1. Janova 5:14

Znalost Boží vůle. Jan napsal: „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí“ (1. Janova 5:14). Jedním z nejjistějších způsobů, jak mít jistotu, že se modlíš podle Boží vůle,

Klíče k vyslyšení modlitby (1)

„Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh … odměňuje ty, kdo jej hledají.“        Židům 11:6, B21

Stejně jako správný klíč otevírá dveře, existují biblické principy, které zaručují vyslyšení tvých modliteb. V příštích několika dnech se na ně podíváme.Víra. „… bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí

Důvěrný vztah s Ježíšem – tajemství vítězství

„Chci ho (Krista) znát…“ Filipským 3:10, B21

Pavel řekl: „Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho smrti…“ (Filipským 3:10, B21). Podívejme se na tento verš podrobněji.1) „Chci znát (či poznat) Krista.“ Slovo „poznat“ označuje v hebrejštině důvěrný vztah dvou lidí,

Nauč se rozpoznat své spouštěcí mechanismy

„Vyhni se hněvu, … to jen uškodí.“ Žalm 37:8, B21

Pistole může buď chránit, nebo ničit, přičemž záleží na tom, kdo mačká spoušť. Stejně účinkuje i hněv, proto je moudré vědět, co u tebe působí jako spouštěcí či startovací mechanismus. Některé z těch nejběžnějších se projeví v těchto situacích:1) Když někdo poruší tvá

Začni říkat to, co říká Bůh

„V moci jazyka je život i smrt…“ Přísloví 18:21

Nemluv bez rozmyslu. A neříkej věci, které odporují Božímu slovu. Není snadné žít podle těchto zásad, jsou to ale otázky života a smrti. Bible říká: „V moci jazyka je život i smrt…“ (Přísloví 18:21). Znamená to, že tím, co říkáš, můžeš sám sobě

Až zemřeš! (6)

„… sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským.“ 2. Korintským 5:2

Elisabeth Kübler-Rossová, přední autorita v otázkách smrti a umírání, a Raymond Moody ml., dva velmi známí psychiatři, zkoumali případy a zkušenosti více než pěti set lidí, kteří oživli poté, co je lékaři prohlásili za zemřelé. Jejich výzkum přesvědčí každého, kdo je ochoten

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Šalom
    „Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí.“ 2. Mojžíšova 33:14

    Hebrejské slovo pro pokoj je šalom. Bez Boha ale pokoj zůstane vždy nesplnitelným snem, filozofickou fantazií nebo lákavou rybou, která je ale mimo tvého háčku s návnadou. Manželství se nevydaří a rozpadne se, protože hledíme na nedokonalého partnera a chceme