Chraň svůj duchovní život

„Boží duch mě učinil, dech Všemocného mě oživil.“ Jób 33:4

Do oken si můžeš dát mříže, do auta alarm, do firmy videokamery a cenné věci do trezoru. Jak ale chráníš to nejcennější, co máš, svůj duchovní život?Elíhú řekl Jóbovi: „… dech Všemocného mě oživil“ (Jób 33:4). Když do tebe v okamžiku spasení Bůh

Buď připravený přijmout

„Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.“ Jan 16:24

Bible nám neříká, jak dlouho chromý muž ze třetí kapitoly Skutků žebral u chrámové brány. Víme jen, že tam sedával denně. Když uviděl Petra a Jana, je pravděpodobné, že nic nečekal – chtěl jen přežít další den. Petr ale řekl: „Stříbro ani zlato nemám,

Co je třeba k vítězství

„Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl…“ 1. Korintským 9:26, B21

Ať jde o svět sportu nebo o Boží království, všichni vítězové vykazují těchto pět rysů:1) Sebevědomí. Vítězové jsou čestní ohledně svých silných i slabých stránek. Bible říká: „Neboť Hospodin zkoumá všechna srdce … Budeš-li ho hledat, dá se ti nalézt“ (1.

Nezapomeň chválit Boha!

„… z úst mi bude znít vždy jeho chvála.“ Žalm 34:2

Žalmista řekl: „Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála … Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno“ (Žalm 34:2-4).Můžeme si zde všimnout tří věcí:1) Chvála je aktem tvé vůle. „Dobrořečit budu Hospodinu v každém

Nenech se odradit (3)

„Bojujte za své bratry, syny a dcery, ženy a domy!“ Nehemjáš 4:8

Za třetí, bojuj s pochmurnými myšlenkami. Postoj je malá věc, vede ale ve finále k velkým rozdílům. Deprese, sklíčenost, pesimismus, zoufalství a odrazování zastaví více lidí než všechny nemoci světa. Nadšení tě dovede tam, kam pouhý talent nemůže. Zamysli se nad

Nenech se odradit (2)

„… šel jsem a řekl … ‚Nebojte se jich. Pamatujte na Panovníka velikého a budícího bázeň!‘“    Nehemjáš 4:8

Za druhé, nemysli na problém, mysli na Pána. Nehemjáš řekl: „Když jsem všechno přehlédl, šel jsem a řekl šlechticům, představenstvu a ostatnímu lidu: ‚Nebojte se jich. Pamatujte na Panovníka velikého a budícího bázeň!‘“ (Nehemjáš 4:8).

Nenech se odradit (1)

„Obhlédl jsem situaci.“ Nehemjáš 4:8, přel. z angl.

Za prvé, musíš najít nejlepší způsob. Když Nehemjáš opravoval jeruzalémské hradby, řekl: „Obhlédl jsem situaci“ (Nehemjáš 4:8, přel. z angl.) Uvědomil si, že nejprve je nutno porazit nepřátele a vyrovnat se s překážkami: „Proto jsem postavil stráž pod svatým místem při hradbách na nechráněných úsecích.

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Pouč se ze zkušenosti (1)
    „ …tak dosáhl dokonalosti…“ Židům 5:9

    Hledal jsi někdy práci, jen abys zjistil, že všechna zaměstnání, o která bys měl zájem, vyžadují předchozí zkušenost? Je to frustrující; jak můžeš získat zkušenosti, aniž bys tu práci kdy dělal? Když se nový ředitel banky zeptal toho předchozího na tajemství úspěchu, řekl mu: „Dělání správných rozhodnutí.“