Ihned po smrti následuje sláva!

„Každý, kdo žije a věří ve mne, nakonec vůbec nezemře.“ Jan 11:26, přel. z angl.

U hrobu svého přítele Lazara řekl Ježíš jeho truchlícím sestrám Marii a Martě dvě velice důležité věci:1) „Tvůj bratr vstane“ (Jan 11:23).2) „Každý, kdo žije a věří ve mne, nakonec vůbec nezemře. Věříš tomu?“ (Jan 11:26, přel. z

Naslouchej správnému hlasu

„To je ta cesta, jděte po ní…“ Izajáš 30:21

Jedna uznávaná spisovatelka byla s manželem a přáteli na vrcholku hory a diskutovali, kterým směrem vede další cesta. Jeden muž řekl: „Je to na jih!“ Jiný mu oponoval: „Ne, je to na východ!“ Každý přihazoval svůj tip, až nakonec ženin manžel vytáhl kompas se

„Díky, maminko!“

„Cti … matku svou…“ Efezským 6:2

Žádné povolání na zemi nevyžaduje takové množství dovedností a porozumění, kolik jich potřebuje matka při plnění svých každodenních povinností. Zastav se a zamysli se nad tím, co vše patří k její práci. Musí být v domě psycholožkou, lékařkou, teoložkou, vychovatelkou, chůvou i ošetřovatelkou, šéfkuchařkou, taxikářkou, náčelnicí požárního

Respektuj autoritu a podřizuj se jí (2)

„V tom, co jsi nám mluvil ve jménu Hospodinově, tě neposlechneme.“ Jeremjáš 44:16

Stává se, že někdy někteří lidé stojící v autoritě tuto autoritu zneužívají a ukazují, že jí nejsou hodni? Ano, to tě ale nezbavuje zodpovědnosti. Bible říká, že Ježíš se v mládí podřizoval autoritě svých rodičů (viz Lukáš 2:51). A přestože

Respektuj autoritu a podřizuj se jí (1)

„Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim…“ Židům 13:17

Dokud se nenaučíš podřizovat autoritě, nikdy nezískáš kvalifikaci ji sám vykonávat. Proč? Protože nebudeš důvěryhodný a protože nebudeš doopravdy rozumět tomu, co znamená být následovníkem. Zábavní průmysl dnes romantizuje rebely a dělá z nich hrdiny. Tak to ale v běžném životě nefunguje.

Důvod, proč jsi ještě tady

„Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“ 1. Mojžíšova 32:31

„I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: ‚Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.‘ Slunce mu vzešlo, když minul Penúel, ale v kyčli byl chromý“ (1. Mojžíšova 32:31-32).Pravda je taková,

Nikdy nežárli

„… žárlivost je jako kostižer.“ Přísloví 14:30

Je pro tebe těžké složit druhým kompliment za jejich úspěch? Máš dobrý pocit, když v rozhovoru přijde řeč na někoho, komu se přihodilo něco zlého? Když zaslechneš pochvalná slova na něčí adresu, cítíš potřebu dodat: „Ano, ale…,“ a poukázat na jeho negativní vlastnosti či selhání? Stále

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Instrukce rodičům (2)
    „Trestej svého syna, připraví ti odpočinek, zpříjemní ti život.“ Přísloví 29:17

    Před několika lety udělali sociologové a dětští psychologové zajímavý objev. Původní názor předpokládal, že oplocení dětských hřišť způsobuje, že si děti při svých hrách připadají omezené. Na základě této teorie bylo rozhodnuto o odstranění plotů, aby se děti necítily stísněně. K údivu