Drž na uzdě svá ústa

„Budu držet na uzdě svá ústa…“ Žalm 39:2

Žalmista dobře věděl, jak je jazyk nebezpečný. Podle všeho sám potřeboval v této oblasti ochranu, když napsal: „K mým ústům, Hospodine, postav stráž, bránu mých rtů prosím chraň“ (Žalm 141:3, B21). „Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci,

V dávání se skrývá tvá odměna

„… velmi rád … vydám i sám sebe pro vaše duše.“ 2. Korintským 12:15

Apoštol Pavel napsal: „Nestojím o vaše peníze, ale o vás! … Pokud jde o mě, milerád se vydám z posledního, i sám sebe vydám za vaše životy, i když čím více vás miluji, tím méně jsem milován“ (2. Korintským

Říkej „Pán ti žehnej!“

„Komukoli požehnáte … v mém jménu, já jim požehnám.“        4. Mojžíšova 6:27, přel. z angl.

Boží slovo je prosyceno životem, moudrostí, pravdou, mocí a potenciálem. Když Bůh tvořil svět, jednoduše řekl: „Buď…“ Každé slovo, které Bůh vysloví, má v sobě moc vytvořit to, o čem mluví. Každé zaslíbení, které Bůh dal, v sobě

Dovol Bohu, aby ti řekl, kým jsi!

„… jeho matka ho pojmenovala Jaebes…“ 1. Paralipomenon 4:9

Jméno Jaebes znamená „bolest a potíže“. Dokážeš si představit, že bys vstoupil do místnosti a zaslechl, jak někdo říká: „Přicházejí k nám Potíže,“ nebo že by tě někdo oslovoval „Bolesti“? Matka tak Jaebese pojmenovala v den jeho narození, protože ho „porodila v bolesti“.Jaebes ale

Navrať se k Bohu!

„Když ještě byl daleko…“ Lukáš 15:20

Bible říká o marnotratném synu: „Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil“ (Lukáš 15:20). Pravdou je, že ani ty nejsi mimo dosah Boží milosti, takže tvá budoucnost může být lepší než tvá minulost! Otec se k němu

„Silový trénink“

„Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás…“ Jakub 4:7

Viděl jsi někoho, kdo se věnuje silovému tréninku? Každý den je silnější, protože si nakládá větší a větší zátěž. To je obraz pro to, co znamená „vzepřít se ďáblu“. Satan má dělá tři věci: krade, zabíjí a ničí (viz Jan

Ovládnutí hněvu (3)

„Ten, kdo je pomalý k hněvu, je lepší než hrdina…“ Přísloví 16:32, ČSP

Bible říká: „Ten, kdo je pomalý k hněvu, je lepší než hrdina, a kdo ovládá svůj hněv, je lepší než ten, kdo dobyl město“ (Přísloví 16:32, ČSP). Jako křesťan máš Ducha svatého. Jedním jeho ovocem je „sebeovládání“ (viz Galatským 5:23).

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Buď kreativní (1)
    „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem … jako muže a ženu je stvořil.“         1. Mojžíšova 1:27

    Proč oslavujeme narozeniny svých dětí? Protože jsme podobně jako Bůh pomohli něco stvořit. Slavný americký fotbalový trenér Vince Lombardi řekl: „Radost spočívá ve vytváření, ne v udržování.“ Je chybou se domnívat, že Bůh se zajímá