Jdi ke kořenu svého problému

„… vaše kořeny vrostou hluboko do Boží lásky a zachovají vás při síle.“        Efezským 3:17, přel. z angl.

Nedali ti rodiče pocítit, že jsi milován? Opustil tě životní partner? Zakusil jsi fyzické, pohlavní, duševní či citové zneužívání? To jsou bolestné zážitky a rozpoznat jejich zdroj je nesmírně důležité, zvlášť pokud jsou kořenem pocitu

Spekulace nebo zjevení?

„Tuto čest si nikdo nemůže přisvojit sám…“ Židům 5:4, ČSP

Jestli chceš poznat, k čemu tě Bůh v životě povolal, máš dvě možnosti:1) Spekulovat. Hugh Moorhead, který vede katedru filosofie na Severovýchodní illinoiské univerzitě, poslal dvěma stům padesáti předním filosofům, vědcům, spisovatelům a intelektuálům dopis s odvěkou otázkou: „Co je smyslem života?“ Jejich

Boží odpověď na obavy

„Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti…“ 2. Timoteovi 1:7

Bible říká: „… Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci, lásky a zdravé mysli“ ( 2. Timoteovi 1:7, přel. z angl.). Vítězství nad strachem začíná porozuměním tomu, že strach je „duch“ a že nepochází od Boha. Pokaždé, když si to uvědomíš, klesá pravděpodobnost,

Dovol, aby Boží láska rozptýlila tvůj strach

„V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání…“ 1. Janova 4:18, ČSP

Moderní věda potvrzuje biblickou pravdu, která říká: „V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání…“ (1. Janova 4:18, ČSP). Láska a strach jsou neslučitelné, nemohou existovat společně. Děti mají dvě základní potřeby:1) Potřebu zkoumat. Díky tomu se mohou učit,

Co je v Božím jménu? Všechno! (6)

„Jméno města od onoho dne bude: ‚Zde je Hospodin.‘“ Ezechiel 48:35

Během dvacátého pátého roku izraelského zajetí zjevil Bůh Ezechielovi jméno Jahve-Šamma, Zde je Hospodin. Popsal jejich budoucí domov, Jeruzalém, slovy: „Jméno města od onoho dne bude: ‚Zde je Hospodin‘“ (Ezechiel 48:35). To se nevztahuje jenom na Pána Staré smlouvy, ale i na

Co je v Božím jménu? Všechno! (5)

„A nazvou ho tímto jménem: ‚Hospodin – naše spravedlnost‘.“ Jeremjáš 23:6

Jméno Jahve-Cidkenu, Hospodin je moje spravedlnost, zjevil Bůh Jeremjášovi, když ohlašoval Ježíšův příchod. „… Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. … A nazvou ho tímto jménem: ‚Hospodin – naše spravedlnost‘“ (Jeremjáš 23:5-6).Před Ježíšovým příchodem závisela naše spravedlnost na našem vlastním úsilí. „Bude se nám

Co je v Božím jménu? Všechno! (4)

„Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš.“ Soudců 6:23

Jméno Jahve-Šalom, Hospodin je můj pokoj, objevil Gedeón, když mu Bůh dal za úkol vést Izrael proti Midjáncům, a on viděl, že je to nad jeho schopnosti: „… jak bych mohl Izraele vysvobodit? Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější“

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Spekulace nebo zjevení?
    „Tuto čest si nikdo nemůže přisvojit sám…“ Židům 5:4, ČSP

    Jestli chceš poznat, k čemu tě Bůh v životě povolal, máš dvě možnosti:1) Spekulovat. Hugh Moorhead, který vede katedru filosofie na Severovýchodní illinoiské univerzitě, poslal dvěma stům padesáti předním filosofům, vědcům, spisovatelům a intelektuálům dopis s odvěkou otázkou: „Co je smyslem života?“ Jejich