„…ukážu ti cestu, kterou půjdeš…“ Žalm 32:8

Pavel píše: „Nyní jdu…protože mě Duch nutí, a nevím, co mě tam potká. Vím jen tolik, že mi Duch svatý…ohlašuje, že na mě čekají pouta a utrpení. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh…“ (Skutky 20:22-24).
Je to jenom lidské chtít vědět, kam jdeš a do jakých situací se dostaneš. Ale Bůh tě bude informovat na základě „nutnosti vědět“. Stejně tak jako Abraham, když následuješ Pána, půjdeš, aniž bys věděl, kam tě vede, ale budeš věřit tomu, co zaslíbil, a budeš si jistý tím, že bez ohledu na způsob, jak to udělá, nebo na délku trvání, Pán dodrží své slovo, které ti dal (viz Židům 11:8).
Skutečnost, že jsi v Boží vůli, tě nezprošťuje problémů. Bůh neslibuje koberec na závodní dráze ani postel z růží na bitevním poli. Ale můžeš si být jist tím, že: „…ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista“ (Filipským 1:6).
John Walker říká: „Bůh zná každý krok té cesty…požehnání i nebezpečí…kde jsi byl…kam jdeš a…co je ta nejlepší cesta… Nikdy nechtěl, abys bez Něj určoval, co jsou správné kroky. Jak se ti bude dařit na misii a jestli budeš úspěšný…to je Boží zodpovědnost. Tvojí zodpovědností je hledat Jeho vedení a podřídit se Jeho instrukcím: ,…ukážu ti cestu, kterou půjdeš…spočine na tobě mé oko‘ (Žalm 32:8). Tvůj díl práce je důvěřovat Mu celým svým srdcem a nespoléhat se na svůj vlastní rozum. Jeho díl práce je napřímit tvou cestu (viz Přísloví 3:5-6). Neexistuje požadavek, že bys to měl všechno vyřešit sám.“