Slova pro život v obtížných časech (2)

„…slovo Boha našeho je stálé navěky.“ Izaiáš 40:8

Jsi připraven na více úžasných Božích zaslíbení?
1) „Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno” (Žalm 5:12).
2) „Domov je v odvěkém Bohu, na jeho

Slova pro život v obtížných časech (1)

„…slovo Boha našeho je stálé navěky.“ Izaiáš 40:8

Po příští dva dny budeme obnovovat svou mysl některými úžasnými Božími zaslíbeními, která nám Bůh dal skrze své Slovo. Nečtěme je jen náhodně, ale zpracujme je pomalu, hluboce, na modlitbách a opakovaně a dovolme, aby jejich pravda změnila naše myšlení a posílila naši víru.

Jsi kvalifikovaný!

„Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.“  1. Samuelova 16:7

Někteří velcí lidé v Bibli se považovali za nekvalifikované. Mojžíš řekl Bohu, že není dobrý řečník. Gedeon řekl Bohu, že nemá správný rodinný původ. Jeremiáš řekl Bohu, že se cítí bezmocný jako dítě. Pavel popsal

„Zkušenosti s Bohem“

„Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil…“ Lukáš 24:32

Mobilní telefony, laptopy, přenosné počítače a elektronické organizéry se mohou stát našimi otrokáři. Potřebujeme se zastavit a zeptat se sami sebe: „Může mě Bůh přerušit? Může získat mou pozornost ještě před katastrofou?“ Některé tvé zkušenosti s Bohem prožiješ tehdy, kdy budeš

Dočasné citové omezení

„Jericho se před Izraelci důkladně uzavřelo…” Jozue 6:1

Bible říká: „Jericho se před Izraelci důkladně uzavřelo; nikdo nevycházel ani nevcházel“ (Jozue 6:1). Už jsi někdy slyšel o „syndromu Jericha“? Je to situace, kdy jsi dočasně citově omezen. Obáváš se vycházet ze sebe ven anebo vpustit kohokoliv dovnitř. Vybudoval sis zeď, abys nemohl být