Buď spokojený se svým povoláním (1)

„… jsou různé služby, ale tentýž Pán…“ 1. Korintským 12:5, B21

Jednou z největších chyb, kterou můžeš ve službě udělat, je porovnávat se s někým druhým. Ve skutečnosti, kdybyste byli identičtí, jeden z vás by mohl být zbytečný! Apoštol Pavel napsal: „… jsou různé služby, ale tentýž Pán…“ (1. Korintským 12:5, B21). Je pravda, že bez pomoci druhých se nikdy nestaneme tím, čím můžeme být. Bůh však chce, abychom byli mentorováni, nikoli klonováni.
Každého z nás povolal, aby v různých časech podtrhl některé pravdy. Například Jan zdůrazňoval lásku, Šalomoun moudrost a Pavlovým hlavním důrazem byla milost nad zákonem. Důraz určuje potřeba. Jestli tě Bůh povolává jako pastora, je to podobné, jako bys byl praktickým lékařem. Pokud tě povolává jako evangelistu nebo učitele, povolává tě, abys byl specialistou. „Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce“ (1. Korintským 12:8-11).
Ne každý tvůj styl služby pochopí nebo ocení. To je ale v pořádku – nejde o soutěž popularity. Jsi povolán být služebníkem, ne hvězdou. Hlavním předpokladem pro službu je, že od toho, komu byla svěřena důvěra, „se nežádá nic jiného, než aby byl shledán věrným“ (viz 1. Korintským 4:2).

Jak překonat odmítnutí (4)

„Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu.“ Lukáš 17:3

Někdy čelíš někomu, kdo tě svým chováním negativně ovlivňuje. Ježíš řekl: „Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu“ (Lukáš 17:3). To ti nedává právo vylít na něho svůj hněv nebo se chovat jako slon

Jak překonat odmítnutí (3)

„Zakouší, že má dobrý zisk…“ Přísloví 31:18, ČSP

Chyby, které jsi udělal, mohly být velké, špatné a často se opakující. Nezměnily ale Boží pohled na tebe. „Miluji tě láskou, jež trvá navěky, vztahuji se k tobě v milosrdenství. Znovu tě zbuduji a budeš stát…“ (Jeremjáš 31:3-4, B21).Ano, když to bude potřeba, Bůh tě

Jak překonat odmítnutí (2)

„Chválím tě … za to, jak podivuhodně jsem udělán…“ Žalm 139:14, B21

Abys překonal strach z odmítnutí, musíš pevně věřit, že tě Bůh fyzicky, intelektuálně a povahově stvořil a dal ti úkol, který nemůže splnit nikdo jiný.Snižování sebe samého může vypadat jako pokora, ale ve skutečnosti je to druh pýchy, protože způsobuje, že

Jak překonat odmítnutí (1)

„Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný…“ Izajáš 43:4

Ježíš zažíval odmítnutí: „Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali“ (Jan 1:11). On ale neseděl a nelízal si rány. Šel tam, kde ho lidé přijímali. Svým učedníkům řekl: „A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven