Budování Božích mužů a žen (1)

„A tato slova… Budeš je vštěpovat svým synům…“ 5. Mojžíšova 6:6-7

Jeden velký kazatel jednou řekl: „Když nastanou těžké časy, naříkáme: ,Bože, dej nám muže, kteří by nám pomohli dosáhnout našich vrcholů.‘ Jako odpověď nám Bůh dá děti a řekne: ,Tady je stavební materiál.‘ Naše děti jsou stavební výbava a od nás se

Neztraťte své nadšení pro Boha!

„Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem…“ 5. Mojžíšova 6:5

Existuje zajímavé pořadí událostí, které směřují k Petrovu zapření Krista. Nejprve Ježíš varoval Petra, že se stane terčem: „…satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš,

Ustaraný kvůli penězům?

„Nemějte tedy starost…“ Matouš 6:31

Žalmista řekl: „Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý nebo že by jeho potomci žebrali o chléb“ (Žalm 37:25). Zklamal tě někdy Bůh? Ne, a On to ani nyní neudělá: „Budete jíst dosyta a budete chválit jméno Hospodina, svého Boha, který

Změň způsob svého myšlení

„…přemýšlejte o všem…co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“    Filipským 4:8

Nemáš více problémů než ostatní lidé – jenom o nich častěji přemýšlíš! Zastav se: vrať se a znovu si přečti tu větu. Udělej si chvilku čas a zamysli se nad tím, co to znamená. To, o

Bůh chce, abys měl úspěch (2)

„Pán…má zalíbení v (naší) prosperitě.“ Žalm 35:27, přel. z angl.

Ignatius Loyola se modlil: „Pane, uč nás, abychom ti sloužili tak, jak si to zasloužíš, abychom dávali a nepočítali, co nás to stojí, abychom bojovali a nevšímali si ran, abychom namáhavě pracovali a neusilovali o odpočinek, abychom nežádali žádnou odměnu, ale usilovali o