Odvaž se snít

„… jde mi jen o jedno…“ Filipským 3:13, B21

Abys mohl s jistotou postupovat na cestě svého života, potřebuješ spolehlivou mapu. Bible takovou mapu přirovnává ke snu nebo vizi. Pro Mojžíše to byla vize vyvést Boží lid z otroctví do zaslíbené země. Pro Florence Nightingalovou to znamenalo přinášet uzdravení a naději raněným a umírajícím vojákům na Krymu. Pro Thomase Edisona svět osvětlený žárovkami. Faktem je, že každý, kdo nějak změnil svět, začínal snem, jenž se nakonec stal jeho životní vášní. Pro nás, kdo vydáváme toto Slovo pro každý den, je to vize, aby se Boží slovo dostalo do rukou co největšího počtu lidí v každém národě po celé zemi!
Jak poznáš, jestli tvá vize pochází od Boha? Tobě bude požehnáním a druhým lidem k užitku. Jestliže tvým snem je jenom žít ve své rezidenci a hromadit majetek, nepočítej s tím, že se pod to Bůh podepíše. Navíc tvůj sen má jen takovou cenu, jakou jsi ochoten za něj zaplatit. Nadšení bez potu je pouhým fantazírováním.
Čtyřicet procent lidí, s nimiž se setkáš, má skvělé nápady, ale všechno, co dělají, je jen to, že o nich mluví. Dalších čtyřicet procent tvrdě pracuje a byli by ochotní udělat pro svůj sen všechno – ale žádný nemají. Jen zbylých dvacet procent má sen i víru, že se jednou jejich sen stane skutečností. Ale i když jsi součástí této poslední skupiny, neexistují žádné záruky, že se ti to povede. Máš však dobrou šanci, větší než osmdesát procent lidí kolem tebe. Takže směle vpřed – odvaž se snít.

Bůh tě neopustí

„… všude se roznesla také vaše víra v Boha … jak jste se obrátili od model … abyste sloužili Bohu živému…“    1. Tesalonickým 1:8-9, B21

Jack Eckerd, zakladatel farmaceutického řetězce Eckerd, ve své době druhého největšího lékárenského řetězce v Americe, se spřátelil s Chuckem Colsonem, zakladatelem organizace Mezinárodní vězeňské společenství. Ve snaze vnést

Když tě někdo kritizuje

„Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista.“ 2. Timoteovi 2:3, B21

Existují dva druhy kritiky – konstruktivní a destruktivní. Ta první tě povzbudí, ta druhá srazí. Buď moudrý v tom, jak reaguješ na nepodloženou kritiku a klepy. Když chce tvůj kritik zůstat v anonymitě, pak není hoden tvé reakce. Jeden pastor obdržel dopis,

Když tě někdo rozčiluje

„Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní.“ Efezským 4:32, B21

Někteří z nás dělají vynikající kariéru, ale pokud jde o vztahy, chovají se jako slon v porcelánu. Omlouvají to slovy: „Nic zlého jsem tím nemyslel.“ Nebo: „Prostě jsem takový.“ Promiň, ale Bůh ti nedovolí se tak snadno vykroutit. Když tě někdo rozčiluje, Bůh

Přenech to Bohu

„Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe…“ Žalm 55:23

Někdy nejlepší, co můžeš udělat, je přenechat svoji situaci Bohu. Ptáš se, co všichni ti kariéristé, kteří vstanou se sluncem, vynechají snídani a „překonávají rekordy“, zatímco ty to jen „přenecháš Bohu“? Dobrá otázka. Podívej se na Ježíše. Nezačal sloužit, dokud mu nebylo

Přijímání od Boha

„… kdokoli by řekl … a nepochyboval by v srdci … co říká, stane se mu to.“        Marek 11:23, B21

Abys mohl přijmout, co Bůh zaslibuje ve svém Slově, musíš udělat tři věci:1) Rozhodni se. Chop se jeho zaslíbení a nepusť ho. Buď vytrvalý! Bůh reaguje na víru, která je vytrvalá, a na

Buď vytrvalý

„Když je cesta hrbolatá, máš šanci se naučit vytrvalosti. Tak po ní pokračuj.“        Jakub 1:2-4, přel. z angl.

Jsi blíž, než si myslíš, tomu, aby se z tebe stal člověk, kterým tě Bůh chce mít. Díky jeho milosti se to stane pomocí zkoušek, z nichž vyjdeš silnější a moudřejší. Pavel řekl: „Je-li Bůh

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Modli se ze srdce
    „Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.“    Jeremjáš 29:13

    Boha nedojímá ani tvá výmluvnost, ani množství tvých slov. Dojímá jej srdce, které odloží břemena dne na oltář a vystaví každou svou bolest moci Boha, jenž „může“. Co Bůh může? Může cokoliv, na co máš víru. Víru,