Modlitba tchýně

„Mějte porozumění jeden pro druhého.“ Římanům 12:16

Jedna žena, která se měla stát tchýní, napsala redaktorce Abigail Van Burenové: „Můj syn se v létě ožení se svou přítelkyní. Je to milá dívka, už je oblíbeným členem naší rodiny. Často si připomínám modlitbu, kterou jste otiskli; povzbuzující slova, která sama sobě napsala jedna žena, když se její syn chystal oženit.“
Protože veškerá pravda je Boží pravda, přinášíme zde tu modlitbu: „Pane, pomoz mi se radovat, že můj syn si našel partnerku. I kdyby si přivedl domů dívku s dvěma hlavami, pomoz mi milovat obě stejně. Když řekne: ‚Mami, chci se oženit,‘ chraň mě, abych vyhrkla: ‚Ve kterém je měsíci?‘ Pomoz mi zvládnout přípravy na svatbu, aniž bych se hádala ‚s druhou stranou‘. Zbav mně myšlenky, že kdyby moje dítě počkalo, bylo by to možná lepší. Až se stanu babičkou, připomeň mi, že moje děti nestojí o rady s výchovou dětí o nic víc, než jsem o ně stála já. Když mi s těmito věcmi pomůžeš, možná moje děti budou se mnou rády a já nebudu muset psát další dopis se stížností, jak mě zanedbávají.“
Jeden pastor řekl: „Když někdo nedělá věci stejně jako já, neznamená to, že je dělá špatně. Prostě jsme jiní. K tomu, abychom vycházeli s někým, kdo je jiný, je zapotřebí zralosti; nezačít hádku nebo se neurazit, vyžaduje trpělivost. Bez ohledu na to, jak je někdo úžasný, pokud jsi s ním delší dobu, budeš mít příležitost se urazit.“ Pavel řekl: „Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám“ (Římanům 12:16). Potřebuješ pokoru, aby sis nechal své poznámky pro sebe a odolal pokušení udílet svým dospělým dětem nevyžádané rady.

Jdi na modlitební horu!

„Rozloučil se s nimi a šel na horu, aby se modlil.“ Marek 6:46

Předtím než Ježíš kráčel po Galilejském jezeře, vyšel na horu, aby tam byl sám se svým Otcem v modlitbě. Při západu slunce odešel od davu a jeho požadavků a modlil se až do svítání. Pak sešel z hory dolů v

Choď ve světle

„Jestliže však chodíme ve světle … krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.“    1. Janova 1:7

Bůh v Písmu dvakrát promluvil do naší temnoty. Na samotném počátku řekl: „Buďte světla na nebeské klenbě…“ (1. Mojžíšova 1:14). Ve třetí kapitole Janova evangelia pak Ježíš prohlásil: „… světlo přišlo na svět…“ (Jan 3:19).

Věci, nad nimiž musíš zvítězit (3)

„Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.“ Přísloví 4:7

Třetí věcí, kterou na své cestě k úspěchu musíš překonat, je neznalost. Jak poznamenal spisovatel Don Wood: „Hloupost je trvalá, kdežto neznalost se dá napravit.“ Příliš často neuvažujeme realisticky nebo nehledáme informace či odborné znalosti, které potřebujeme. Edison byl mnohokrát neúspěšný,

Věci, nad nimiž musíš zvítězit (2)

„Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.“        1. Korintským 9:27

Druhou věcí, s níž budeš muset jednat, jsou tvé emoce. I když emoce mohou být ukazatelem toho, jak se cítíš, a vodítkem k tomu, co potřebuješ v životě změnit, nikdy nedopusť, aby ti diktovaly tvá rozhodnutí. Zeptej

Věci, nad nimiž musíš zvítězit (1)

„Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo; tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš.“    Jozue 1:7

Peter McWilliams řekl: „Vyhýbat se situacím, ve kterých bys mohl udělat chyby, může být tou největší chybou ze všech.“ V několika příštích dnech se budeme zabývat věcmi, které musíš překonat, abys dosáhl v životě úspěchu. Představ si

Nespěchej do tohoto vztahu

„A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.“        1. Mojžíšova 2:22

Trpělivost je obtížná dovednost, pokud jde o vztahy. Platí to především tehdy, když se cítíš osamělý, prázdný a neúplný. Když v takovém stavu jsi, může se stát, že předčasně vystartuješ a uděláš rozhodnutí založené

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Kdo ti radí?
    „Vše, co podnikne, se zdaří.“ Žalm 1:3

    Z prvního žalmu v Bibli vyplývá, že člověk, jenž naslouchá špatným hlasům a stýká se se špatnými lidmi, může dostat špatnou radu. „Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem