Jsi v bodě zlomu?

„Kdybych nevěřil … nikdy bych neobstál.“ Žalm 27:13, přel. z angl.

David zabil obra, byl autorem žalmů a nejpopulárnějším králem Izraele. Když jej však životní nesnáze přivedly do bodu zlomu, napsal: „Kdybych nevěřil, že budu zažívat Hospodinovu dobrotu v zemi živých, nikdy bych neobstál“ (Žalm 27:13, přel. z angl.) Dostal ses dnes do bodu zlomu? Pokud ano, dojde k jedné ze dvou věcí – buď tě to zlomí, nebo něco prolomíš! Vše záleží na tom, co uděláš. David zažil průlom, protože znal správný recept: „Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!“ (Žalm 27:14).
Staré rčení říká: „Stejné slunce, které rozpouští máslo, zpevňuje jíl.“ Když přijdou problémy, můžeš se obrátit proti Bohu, protože jsi mu věrně sloužil a nechápeš, proč na tebe dopouští takové těžkosti. Anebo se můžeš obrátit k němu a hledat u něj odpověď! Boha nic nevyvede z míry a nic pro něj není příliš obtížné. Řekl přece: „… jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí, a co se mi líbí, uskutečním“ (Izajáš 46:9-10).
Možná zrovna prožíváš otřes – Bůh však ne. Pro něho se tvá situace může stát platformou, na níž může dokázat svou neochvějnou lásku a péči o tebe. Takže neklesej na mysli, on tě tou bouří provede ke slávě svého jména.

Utajený šéf

„… seděl jsem tam po sedm dní … mezi nimi…“ Ezechiel 3:15

Americká televize vysílá populární reality show „Utajený šéf“. Majitel firmy tam chodí v převleku za normálního člena kolektivu a pracuje po boku ostatních zaměstnanců. Seznamuje se s jejich každodenními tlaky a problémy, poznává jejich silné a slabé stránky a zjišťuje, co

Být na správném místě

„Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával…“        1. Mojžíšova 2:15

Bůh stvořil zahradu Eden, postavil do ní Adama a řekl mu, ať ji „obdělává“. Řekl také: „Ploďte a množte se…“ (1. Mojžíšova 1:22). Jinými slovy: „Buďte úspěšní.“ Všimni si ale, že je tu určitá posloupnost:1) Bůh pro tebe připraví

Distributoři Božího požehnání

„… požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!“ 1. Mojžíšova 12:2

Bůh zaslíbil Abrahamovi, že mu požehná a učiní jeho jméno „velkým“ z jednoho důvodu – aby se stal požehnáním pro druhé. Ježíš své učedníky učil, aby byli distributory požehnání a jako první reagovali na volání potřebných. To byl jeden z

Velké dveře – velké výzvy

„… jsou zde pro mne otevřeny dveře k velké a účinné službě. I protivníků je však mnoho.“    1. Korintským 16:9, ČSP

Nic se nestane opravdu velkým, dokud to nepřekoná něco, co vypadá nepřekonatelně. Pavel napsal: „Až do letnic zůstanu v Efesu, neboť jsou zde pro mne otevřeny dveře k velké a účinné službě.

Výzvy pro dnešní církev

„Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost… “    Efezským 3:10

Dnešní církev čelí třem výzvám:1) Nemůžeme zažít nové Boží jednání, dokud se budeme vytrvale držet toho starého. „Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost…“ (Efezským

Jak si stanovit cíle (6)

„Zapiš vidění, zřetelně ho napiš…“ Abakuk 2:2, ČSP

Zaznamenej si své cíle. Proroku Abakukovi Bůh řekl: „Zapiš vidění, zřetelně ho napiš … aby to čtenář mohl přeběhnout zrakem. Vždyť vidění je svědkem pro určený čas … Ačkoliv otálí, vyčkávej na něj, neboť se jistě naplní a neopozdí se“ (Abakuk 2:2-3, ČSP). Všimni si

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Jsi vykoupený Ježíšovou krví
    „… krev Ježíše … nás očišťuje od každého hříchu.“ 1. Janova 1:7

    Chození do církve, sebelepší snahy a podporování nejasných představ o Bohu nebudou tím, co tě přivede do nebe. Zde je svědectví těch, kteří už v nebi jsou: „Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským