Osvobození vězněných (2)

„Vyvedl je z temnoty, z nejhlubší tmy, a zpřetrhal jejich pouta.“ Žalm 107:14, ČSP

Bůh stále pracuje na osvobozování svého lidu – morálním i duchovním. Když byli Izraelci v otroctví, čteme: „Volali k Hospodinu tehdy v té tísni, a on je zachránil z jejich úzkostí“ (Žalm 107:13, B21). Bůh přináší osvobození každý den prostřednictvím Ježíše: „Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní“ (Jan 8:36). Proto dělej následující kroky ke svobodě:
1) Volej k Pánu. Bůh řekl: „Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem“ (Jeremjáš 29:13). Volání Izraelců bylo opakovaným křikem jejich srdcí, a Bůh na výkřiky srdce reaguje. Tvé vysvobození začíná tím, že přiznáš svou úplnou závislost na něm. Místo toho, aby ses snažil všechno zvládnout sám, poslechni Bibli: „Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží“ (1. Petrova 5:7, B21).
2) Syť duchovně svou duši. Ježíš řekl: „Já jsem ten chléb živý … kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky“ (Jan 6:51). Když se budeš sytit Božím slovem a sdílet v modlitbě své pocity, Pán tvé břemeno ulehčí a nasytí tvou duši. O Ježíši čteme, že přišel, aby: „… vyhlásil zajatcům propuštění a … propustil zdeptané na svobodu…“ (Lukáš 4:18). Udělej si čas na rozjímání nad Božím slovem. Přemýšlej o něm, dokud neporozumíš tomu, jak ho uplatnit ve svém životě. Pouhá znalost bez uplatnění je zbytečná. Osvobození spočívá v tom, že se každý den budeš sytit Písmem, a to, co z něj vytěžíš, budeš uplatňovat ve své současné situaci. „Blaze člověku … Zákon Hospodinův je jeho radostí – o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí“ (Žalm 1:1-2, B21).
Dělej to každý den, a staneš se svobodným!

Osvobození vězněných (1)

„Sestoupil jsem, abych jej … vyvedl…“ 2. Mojžíšova 3:8

Izraelci byli po čtyři sta let zotročovaní a utlačovaní egyptskými poháněči, o nichž je psáno: „Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou…“ (2. Mojžíšova 1:14). Mnozí dokážeme pochopit jejich pocity bezradnosti, když přemýšlíme o oblastech svého života, v nichž bojujeme s návyky. Ať už jde o

Užitečné rady pro šťastné manželství

„Srdce jejího manžela jí důvěřuje…“ Přísloví 31:11, ČSP

Jestli chceš mít šťastné manželství, musíš vždy mít na paměti dvě věci:1) Nikdy neponižuj svého partnera na veřejnosti. Když to děláš, ponižuješ tím jen sám sebe. Podle Šalomouna je znamenitá žena k pohledání, je mnohem vzácnější než perly, manžel jí ze srdce důvěřuje, ona je

Co ti Bůh říká nebo ukazuje?

„… všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha… “ Římanům 8:28

Prozaik A. J. Cronin měl za sebou téměř desetiletou praxi praktického lékaře, když mu diagnostikovali žaludeční vřed, jehož léčení vyžadovalo naprostý klid. Aby se zotavil, uchýlil se na farmu na Skotské vysočině. Vzpomínal na to takto: „První dny volna na farmě

Uvítej zkoušku (3)

„Protože jsi učinil tuto věc … proto tě jistě požehnám…“ 1. Mojžíšova 22:16-17, ČSP

Bůh řekl Abrahamovi: „Protože … neodepřel jsi mi svého jediného syna … proto … tvé símě … rozmnožím jako nebeské hvězdy…“ (1. Mojžíšova 22:16-17, ČSP). Izák byl naplněním celoživotní touhy neplodné ženy jménem Sára a starého muže jménem Abraham.

Uvítej zkoušku (2)

„… svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář…“ 1. Mojžíšova 22:9

Abraham považoval Izáka za zvláštní dar od Boha. Boží dary jsou sice úžasné, ale zároveň jsou i nebezpečné. Proč je tomu tak? Protože když začneš používat dary, které ti Bůh dal, můžeš se začít spoléhat více na ně

Uvítej zkoušku (1)

„… chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet.“ 1. Mojžíšova 22:1

V Bibli čteme: „Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: ,Abrahame!‘ Ten odvětil: ,Tu jsem.‘ A Bůh řekl: ,Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!‘

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Pěstování trpělivosti
    „…z utrpení roste trpělivost.“ Římanům 5:3, přel. z angl.

    Jak pěstuješ trpělivost? Skrze soužení! Když tvá poctivost zůstává nepovšimnuta, když to vypadá, že tvoje pilná práce zůstává neodměněna, když tvoje laskavost zůstává bez poděkování, když tvá nabídnutá pomocná ruka je ignorována, když dokonce láska je odmítnuta – tehdy trpělivost zazáří ve vší své