Příznaky zbožného vedení

26 Lis 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… pokud ti Bůh dal schopnost k vedení, konej to s vážností a odpovědností…“        ­Římanům 12:8, přel. z angl.


To, že jsi vedoucím v podnikání, politice či veřejné službě, tě ještě nekvalifikuje automaticky k tomu, abys byl vedoucím také v církvi. J. Oswald Sanders říká: „Rozhodování v církvi přísluší tomu, kdo má autoritu, je duchovní a je ochoten se obětovat.“
Pojďme se na tyto vlastnosti podívat:     
1) Autoritativní vedení. Lidé respektují vůdce, kteří mají jasno v tom, kam jdou, a vlévají tuto jistotu do srdcí svých následovníků. Váhavý vedoucí nemotivuje ostatní, aby se nalodili a zůstali na palubě. Nejistota mate následovníky a zbavuje je odvahy. Vůdce, kteří se vyznačují moudrostí, pevností a jistotou v tom, čemu věří, následují lidé téměř bez ptaní.
2) Duchovní vedení. Přitahují nás vedoucí nadaní a charismatičtí. Nicméně tyto přirozené kvality nestačí. Ti, kdo uchváceně následují lidské vlastnosti, na to často doplatí. Nespokoj se s lacinou popularitou. Zbožní vedoucí se zaměřují na to, aby jejich následovníci byli spojení s Ježíšem, ne s nimi! Znají lidé díky tvému vedení více Boha, víc ho milují a víc mu slouží? Jestli ano, jsi zbožný vedoucí.
3) Vedení ochotné k oběti. Vytrval bys na místě vedoucího, kdyby tě jako apoštola Pavla zrazovali, křivě obviňovali, bili, skoro utopili, kamenovali a vydávali na smrt? Zbožní vedoucí stojí ve službě, i když je nepříjemná, nevyhovující, nevděčná a nákladná. Jsou oddaní ovečkám, za něž nesou odpovědnost, i „Nejvyššímu Pastýři“, jemuž za ně odpovídají! Uznávají, že Ježíš navrhnul a vypracoval model zbožného vedení za cenu vlastního života: „K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích“ (1. Petrova 2:21).

Začni myslet tvořivě (4)

25 Lis 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh.“ Žalm 46:11


Všimni si, že:
1) Tvůrčí myšlení obvykle začíná, když jsi v krizi. Vzpomeň si na přechod moře, bitvu o Jericho nebo Goliáše. Nejvelkolepější vítězství Izrael získal ve zdánlivě nemožných situacích. Proto Bůh řekl: „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh“ (Žalm 46:11). Tvůj Stvořitel ti dá tvůrčí nápady, pokud budeš ochoten setrvávat v jeho přítomnosti a naslouchat mu. Znamená to ale přerušit svůj nabitý program a v ústraní trpělivě čekat, až k tobě promluví. To ve věku syndromu nedostatku pozornosti a soustředění nebývá vždy snadné. Tvá mysl se musí stát nepopsaným listem a musíš Bohu dovolit, aby do ní psal.
2) Tvůrčí myšlení může být chaotický proces. Jestliže máš zažitou představu o svém já, nejsi dostatečně sebejistý nebo jsi perfekcionista, budeš se v lecčems muset hodně přeprogramovat. Americký karikaturista Scott Adams, tvůrce seriálu Dilbert, řekl: „Kreativita znamená dovolit si dělat chyby. Umění je vědět, které z nich zachovat.“ Cestou k nejlepšímu možnému řešení tě napadne spousta méně dobrých. Jsi ochoten to podstoupit?
3) Tvůrčí myšlení znamená „vykročit“. Ježíš jednou uzdravil malomocné, ale jejich uzdravení se neprojevilo okamžitě. Bible říká: „A když tam šli, byli očištěni“ (Lukáš 17:14). Nejdřív si možná mysleli: „Nic se nestalo, pořád jsem malomocný.“ Když ale ušli jistý kus cesty, zázrak se projevil. Musíš být ochoten vykročit ve víře a zkusit některé věci, abys zjistil, co funguje a co ne.

Začni myslet tvořivě (3)

24 Lis 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Diotrefés … odmítá přijmout mé návrhy…“ 3. Janova 9, přel. z angl.


Ne každý je ochoten myslet tvořivě a někteří nesnášejí ty, kdo to dělají. Apoštol Jan řekl: „Psal jsem stručně církvi, ale Diotrefés, který chce být jejich vůdcem a stanout na prvním místě, neuznává mou autoritu a odmítá přijmout mé návrhy nebo mi naslouchat“ (3. Janova 9, přel. z angl.). V každé organizaci je nejméně jeden takový člověk; jen si dej pozor, abys to nebyl ty!
Spisovatel Phil Cooke řekl: „Jednou z nejškodlivějších ‚posvátných krav‘ v podniku je vybírat zaměstnance podle odpracovaných let, a ne podle talentu. Loajalita je jistě důležitá, nicméně většina loajálních zaměstnanců, které jsem kdy potkal, byla loajální ze sobectví: aby si udrželi místo, získali výhody nebo si zachovali autoritu. Být skutečně loajální ale znamená přinášet nové věci, myslet originálně a pomáhat firmě dostat se na vyšší úroveň. Každý člověk je cenný a důležitý. Velký vůdce ale vždycky ví o lidech, kteří přinášejí organizaci to nejcennější. Takové je třeba rozvíjet, cvičit, kultivovat. Pokud vytvoříš ovzduší tvůrčího myšlení, získáš tolik loajálních lidí, že nebudeš vědět, co s nimi. Většina firem vůbec neumí vytvářet ovzduší pro nové věci, takže když ho vytvoříš ty, začnou se ti spolupracovníci hrnout ze všech stran.“
Apoštol Pavel praktikoval a učil tuto zásadu: „Žádáme vás … abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují … Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo“ (1. Tesalonickým 5:12–13). Jestli se chceš stát tvořivým myslitelem, musíš si vážit kreativního myšlení.

Začni myslet tvořivě (2)

23 Lis 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„(Bůh) … volá věci, které nejsou, aby byly.“ Římanům 4:17, B21


Bůh vidí věci, které jiní nevidí, a mluví o nich jako o nepopiratelném faktu. Bůh „… volá věci, které nejsou, aby byly“ (Římanům 4:17, B21). A protože tě stvořil ke svému obrazu, musíš to dělat také. Jinými slovy: začni myslet tvořivě.
Filmový režisér Frank Capra řekl: „Předtucha je kreativita, která se ti snaží něco říci.“ Jestli patříš do sboru či firmy, kde se stále kladou překážky a brzdy produktivitě a originalitě, je načase se ozvat. Pokud ti nikdo nechce naslouchat, modli se a ptej se Boha, zda jsi na správném místě. Prostředí nevzniká „náhodou“, tvoří jej lidé, kteří v něm žijí a pracují. Lidé, systémy a strategie buď oheň kreativity rozněcují, nebo hasí. Alexandr Veliký jednou navštívil slavného učitele Diogena a ptal se ho, zda pro něj může něco udělat. Diogenés odpověděl: „Jenom mi nezastiňuj slunce.“
Jednou z nejlepších věcí, kterou můžeš udělat pro tvořivého člověka je, nestavět se mu do cesty! Michelangelo, Rembrandt i Leonardo da Vinci používali nejlepší náčiní a vydávali se velmi daleko za nejjemnějšími materiály pro barvy, štětce a plátna. Dnes by si počínali stejně. Nečekej však, že změna přijde snadno. Vedoucí, kteří si nejsou jistí sami sebou, mají sklon trestat upřímnost. Cítí se ohroženi kreativitou, zvláště když přináší návrhy, jak by bylo možné dělat věci lépe. Snaž se o to však ze všech sil! Jsi tím povinen Bohu, sám sobě i lidem, s nimiž pracuješ.Začni myslet tvořivě (1)

22 Lis 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem…“ 1. Mojžíšova 1:27


Bible tě nazývá „Božím dítětem“. Zastav se a přemýšlej, co to znamená. Ve tvé DNA je zakódovaná Boží tvořivost. Na tobě je, abys ji rozpoznal, uvolnil a zapojil do práce.
George Lois, který pracoval v reklamě, řekl: „Kreativita může vyřešit skoro každý problém. Tvůrčí čin, který porazí zažitý zvyk originalitou, překoná všechno.“ Ale abys mohl svou kreativitu uvolnit, musíš nejprve objevit překážky, které jejímu uvolnění brání, a začít je bořit. Jednou z nejrozšířenějších překážek je postoj: Vždycky jsme to dělali takhle. Ti, kdo takhle mluví, přestali samostatně myslet. Jen si odkroutí pracovní dobu a na konci dne se spokojeně vrací s výplatou domů. Nemyslí, neuvažují, natož aby se zamysleli nad možností změny. Jestliže jsi jedním z nich, je načase procitnout a začít se rozhlížet. Rutina umořuje mysl, je rakovinou tvořivosti. Při bezmyšlenkovité, dennodenně stejné práci začneš dělat chyby. Proč? Může se totiž stát, že tě zažité postoje odnaučí kriticky uvažovat, dokonce i o vlastních metodách. Vše, co se ti stalo rutinou – strategie, techniky, formy, pravidla, papírování – podrob otázkám: Proč to děláme takto? Je to vůbec nutné? Nešlo by to dělat lépe?
Na „farmě úspěchu“ nežijí žádné posvátné krávy. Když budeš trvat na tom, aby se všechno dělalo postaru, všichni tě předstihnou v myšlení, prodeji, výrobě, a nakonec přijdeš i o své podnikání. Takže začni myslet tvořivě! 

Odhoď zášť!

21 Lis 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Láska … nepočítá křivdy.“ 1. Korintským 13:5


Držet si zášť je drahé, protože ty i lidé ve tvém životě za to nakonec zaplatíte! Ten kdo tě urazil, už na to pravděpodobně zapomněl; šel si po svých a tebe nechal, aby ses s tím vláčel sám. Jádrem problému však není člověk, který tě urazil, ale urážka sama. Dokud to nepochopíš a nepřijmeš, budeš se trápit.
Nedovol, aby tvá zášť vykvasila a staly se z ní:
1) Pocit, že jsi obětí. Negativní energie vyplýtvaná na jiné lidi jen odčerpává tvé síly a okrádá tě o možnost splnit, k čemu tě Bůh povolal. Přestaň sám sebe klamat, neplýtvej silami na vlastní zášť!
2) Hořkost. To je smrtelný jed: už malá kapka otráví celý systém. Poškodí tvé myšlenky, pokřiví tvé myšlení a zkušenosti, včetně tvé zkušenosti s Bohem!
3) Izolace. Nikoho nebaví být s někým, kdo se stále utápí v utrpěné křivdě, drží si obranný postoj a hněv. Druzí vycítí, že se ti mohou sami stát terčem, a odklidí se do bezpečné vzdálenosti. Dostaneš se do izolace, za kterou si můžeš sám.
4) Přijetí negativní role. Třeba si myslíš, že do tvých pocitů nikomu nic není. Možná; ale jedině v případě, že žiješ na opuštěném ostrově. Zášť je vysoce infekční. „Dbejte na to … ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé“ (Židům 12:15).
5) Sabotované pokání. Jestli nejsi ochoten se vypořádat s vlastní záští, není možné opravdové pokání a odpuštění. Jestliže stále jen obviňuješ druhé, vyhýbáš se zodpovědnosti.
Špatný postoj je jako vadná pneumatika: bez výměny nikam nedojedeš.

Důležitost samomluvy

20 Lis 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„To si připomínám v mysli, proto mám naději.“ Pláč 3:21, ČSP


Třetí kapitola Pláče líčí, jak nás pohlcuje zoufalství a jak jej přemoci. Spirála Jeremjášova poklesu mysli se rozvíjí od prvního verše: „Já jsem muž, jenž zakusil ponížení…“ (Pláč 3:1). Jeremjáš se až nezdravě příliš zabývá vlastním soužením. Pravda je, že když se dostaneme do obtížných okolností, naše vnitřní samomluva se hodně podobá té jeho. On obviňoval Boha ze svého tělesného i citového strádání, z toho, že se cítil být lapen do pasti a že Bůh nevyslyšel jeho modlitby. Líčí svůj strach z osamocenosti a veřejného posměchu. To jsou klasické prvky deprese. Není divu, že cítil bezmoc a beznaděj (viz Pláč 3:18). Taková samomluva vyvolává a zvyšuje zoufalství a depresi a živí náš pocit bezvýchodnosti.
Bod obratu nastal, když Jeremjáš změnil svou samomluvu: „To si připomínám v mysli, proto mám naději“ (Pláč 3:21, ČSP). Začal uvažovat jinak. Připomněl si Boží dobrotu a milosrdenství: „Je to Hospodinovo milosrdenství, že jsme nezahynuli, neboť nepominulo jeho slitování. Je nová každé ráno, tvá věrnost je velká“ (Pláč 3:22–23, ČSP).
Změna myšlení vede ke změně nálady! Změna nepřijde automaticky, musíš se pro ni vědomě rozhodnout právě tehdy, kdy se na to nejméně cítíš. Všimni si, že Jeremjášova vnější situace se nezměnila; změnily se ale jeho vyhlídky. Proud povzbudivých myšlenek vedl ke změně jeho samomluvy a bylo po depresi: „Mým podílem je Hospodin, říká má duše, proto v něm mám naději“ (Pláč 3:24, ČSP). Vidíš, jak důležitá je tvoje samomluva!

Boží laser

19 Lis 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Slovo Boží je … ostřejší než jakýkoli dvousečný meč…“ Židům 4:12


Cítíš se někdy při četbě Bible nesvůj? Máš pocit, že kázání je o tobě? „Slovo Boží je … ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha … Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat“ (Židům 4:12–13). Velký lékař Ježíš umí s přesností laseru posoudit naše motivy, co je v našem životě zdravé, a naopak, co je třeba odstranit.
Jon Walker napsal: „Měl jsem na pravé ruce pod kůží cystu. Jako novinář jsem s tím musel něco dělat. Šlo o jemnou operaci, chirurg musel říznout na správném místě. On si věřil, ale já jsem byl nervózní. Odvedl skvělou práci, zbyla mi jen drobná jizva. Boží Slovo je stejně jemné a precizní: jako chirurg dovedně odstraňuje cysty z chrupavky. Dokonale odoperovává plátky špatných postojů, myšlenek, motivů i činů ‚… otevíraje nás, abychom naslouchali i uposlechli…‘“ (Židům 4:13, přel. z angl.).
Když k tobě Bůh mluví, má to svůj účel: chce, abys sladil svůj život s Kristem. Tvou odpovědí by mělo vždy být: „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce…“ (Žalm 139:23). Nech Boží Slovo, aby prozářilo oblasti tvého života, na nichž je třeba pracovat. Neutíkej před tím; pamatuj, že: „On působí bolest, ale též obváže rány, co rozdrtí, vyléčí svou rukou“ (Jób 5:18).Přejdi to!

18 Lis 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.“    Přís­loví 17:9


Mnoho přátelství ztroskotalo, protože jeden něco řekl nebo udělal, a druhého to urazilo. Znakem duchovního růstu je to, jak rychle se dokážeš přenést přes urážky a ponížení a odpustit; čím jsi zralejší, tím méně času na to potřebuješ.
Jedna křesťanská spisovatelka napsala: „Kamarádka tě pustí k vodě a tvé city jsou zraněny; nebo je příliš zaneprázdněná, aby ti zavolala či poslala mail. Nebo jdete s jinými manžely na večeři, a manžel z druhého páru, ve snaze být vtipný, urazí tvého muže – a už je tu hořkost. Podle Ježíše na světě budeme mít soužení (viz Jan 16:33). Lidé jsou lidé. Jestli tě někdo urazil nebo tě přehlíží, přenes se přes to! Stiskni Ctrl-Alt-Delete. Nedovol hořkosti, aby si jen pomyslela, že by se mohla zakořenit. „Láska … nedá se vydráždit … Ať se děje cokoliv, láska vydrží…“ (1 Korintským 13:4–7).
Zdá se to nemožné? Bez Boží lásky to opravdu možné není. Dej tedy lásce prostor. Přehlížej urážky a jednej v lásce, protože možná budeš příští týden potřebovat bezpodmínečnou lásku ty sám. Nikdo nejsme dokonalý. Jestli chceš, aby tví přátelé přehlíželi zranění, která jsi jim způsobil ty, dělej sám pohotově totéž. Modli se: „Otče, děkuji ti za vztahy, jimiž mi žehnáš. Rozhoduji se uvolnit každého, kdo mě kdy jakkoliv urazil, odpouštím mu, přehlížím to, zapomínám a jdu dál. Nechci nést v paměti seznam jejich vin. Nabízím jim milosrdenství a bezpodmínečnou láskou. Ve jménu Ježíše, amen.“ 

Máš finanční problémy? (2)

17 Lis 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… to všechno vám bude přidáno.“ Matouš 6:33, ČSP


Modli se:
„Nebeský Otče, tvé Slovo říká: ‚Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno‘ (Matouš 6:33). Dokážeš se tedy postarat i o mou finanční situaci; víš, co potřebuji udělat. Řiď mé kroky (viz Přísloví 3:5–6). Pomoz, ať si připomínám, že dáváš svým prostředkům volně plynout z místa hojnosti do místa nedostatku (viz 2. Korintským 8:14). Vě??mřím, že máš finanční plán pro můj život. Když bude hrozit, že mne přemůže strach z budoucnosti, budu stále doufat a víc a víc tě chválit (viz Žalm 71:14). Slíbil jsi, že projdeš touto krizí se mnou, a že když budu stále hledět na tebe, zachováš mne v dokonalém pokoji (viz Izajáš 26:3).
Odpusť mi mé znepokojení a obavy. Všechny své starosti právě teď odevzdávám tobě (viz 1. Petrova 5:7). Nemusím nést tato břemena sám. Skládám je a přijímám tvé odpočinutí (viz Matouš 11:28). Slíbil jsi, že naplníš všechnu mou potřebu (viz Filipským 4:19); pro tebe je opravdu potěšením dát mi požehnání a dobrodiní svého Království (viz Lukáš 12:32). Řekl jsi mi, ať se netrápím žádnou starostí, ale všechny své žádosti ti předkládám v modlitbě a prosbě s děkováním (viz Filipským 4:6–7). Vím, že převezmeš starost o zítřek, protože jsi Jehova Jireh, Hospodin, který opatří (viz 1. Mojžíšova 22:14, ČSP), a postaráš se o mne (viz Matouš 6:34). Ty víš, co potřebuji a kdy to potřebuji. Jsi Bůh, který dává víc než dostatek (viz Efezským 3:20). Děkuji ti, že vycházíš vstříc všem mým potřebám. Děkuji i za pocit pokoje a bezpečí. V Ježíšově jménu, amen.“ 

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí.

I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj.

Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce.

Nechť přinese pokoj a radost vám všem.


Odkazy na weby s ikonou

Víra, křesťanství, náboženství