Nech to odplavit

„Jestliže teď napravíš své srdce a vztáhneš své ruce k Bohu…“ Jób 11:13

Ježíš je „velký lékař“, ale nikdy neobvazuje hnisavou ránu. Trvá na tom, aby se rozřízla, vymačkala, vydezinfikovala a měla čas na uzdravení. Možná máš nemanželské dítě, víš, co je potrat, sedíš ve vězení, procházíš bolestným rozvodem. Nepropadej beznaději. Na Ježíše nedělají dojem naše ctnosti, protože má „… soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my…“ (Židům 4:15). Chápe tvůj boj, protože „… sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky“ (Židům 2:18). Možná bys rád věděl, jestli může Bůh požehnat a použít někoho s tvojí minulostí? Určitě může! Ve starých kancionálech Williama Cowpera se zpívalo: „Zřím vodopád uzdravující krve prýštící z ran Immanuele; a hříšníci se pod něj vrhají a všechnu špínu svého hříchu smývají.“ Důsledek pokání je úžasný!
Sófar Naamatský odpověděl Jóbovi: „Jestliže teď napravíš své srdce a vztáhneš své ruce k Bohu, jestliže dáš ruce pryč od ničemností, nepřipustíš, aby ve tvém stanu přebývala podlost, tedy pozdvihneš tvář bez poskvrny, budeš jak odlitý z bronzu, nepocítíš bázně, zapomeneš na trápení, bude ve tvých vzpomínkách jak voda, která uplynula. Nadejde ti věk jasnější nad poledne, chmury obrátí se v jitro. Doufej, naděje ti kyne, pohleď, budeš uléhat v bezpečí. Budeš odpočívat a nikdo tě nevyděsí, získat tebe budou si přát mnozí“ (Jób 11:13–19).
Ať už trpíš svojí vinou, nebo bolestí způsobenou druhými – nech to odplavit! Vstup dnes do řeky Boží milosti a nech ji kolem sebe proudit, aby tě učinila svobodným.

Neboj se rizika

„Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!“ Matouš 25:28

Připomeň si biblické podobenství o třech služebnících, kteří dostali určitou sumu peněz, aby je investovali. První dva ji rozmnožili; zatímco třetí ji zakopal do země. První dva byli pochváleni; třetí byl vyhozen: „A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot;

Svatý! Svatý! Svatý!

„Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ Izajáš 6:3

Když se Izajášovi zjevil Bůh, napsal: „Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma

Klíč k úspěšnému životu

„Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.“     2. Petrova 1:4

Jakýsi pastor byl pozván na oběd k jedné rodině ze svého sboru. Paní domu se rozhodla udělat na něho dobrý dojem, tak po obědě požádala,

Nejtěžší věc, kterou kdy budeš dělat

„… sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.“        Filipským 2:7

Nejtěžší věcí, kterou kdy budeš dělat, bude stavět ostatní na první místo a sám sebe na druhé; intuitivně totiž upřednostňujeme sebe. Pud sebezáchovy je první lidský instinkt – ale nefunguje to. Víš, jak reagují dvě kozy, když

Nech se proměnit tím, co vidíš

„Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.“     2. Korintským 3:18

Mnozí křesťané si myslí, že Bůh jenom čeká, aby se na ně vrhnul kvůli jejich selháním. Taková víra je mylná a

Jak jednat s depresí (5)

„… i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“ 1. Královská 19:10

Zde je další omyl, který spustil Elijášovu depresi – byl přehnaně negativní. To je to staré „všichni jsou proti mně“. Problém v mysli. Ve skutečnosti proti Elijášovi skoro nikdo nebyl. Stála proti němu jenom jediná osoba a její

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Zaktivizuj svou víru (4)
    „…tvá víra tě zachránila.“ Lukáš 17:19

    Znovu se pojďme podívat na těch deset malomocných, které Ježíš uzdravil. V konečných stádiích jejich choroby maso začalo doslova odpadávat z jejich těl. Ale všimněte si, Ježíš na ně nevložil ruce, ani se za ně nemodlil. Dokonce ani neoslovil jejich malomocenství. Místo toho jim přikázal, aby šli