Když tě Bůh volá

„… já jsem ho povolal … a jeho cesta bude zdárná.“ Izajáš 48:15

Bůh řekl Jeremjášovi: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky … dal jsem tě pronárodům za proroka“ (Jeremjáš 1:5). Když se Bůh rozhodne použít si tě, stane se pět věcí:
1) Povolání. Bůh požaduje po obyčejných lidech, aby činili neobyčejné věci; jako když Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě.
2) Strach. Když Bůh povolával Mojžíše, aby předstoupil před faraóna, Mojžíš mu namítal: „Mám neobratná ústa a neobratný jazyk … pošli si, koho chceš“ (2. Mojžíšova 4:10,13).
3) Ujištění. Když si Jozue představil, že by se měl „obout do Mojžíšových bot“, muselo to s ním tak zacloumat, že ho Bůh musel ujistit: „Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou“ (Jozue 1:5).
4) Rozhodnutí. Někdy řekneme Bohu ano, jindy ne. Když řekneme ano, prožijeme radost; když řekneme ne, o tu radost se připravujeme. Je to vždy otázka rozhodnutí.
5) Změněný život. Ti, kdo říkají ano na Boží volání, ani zdaleka nejsou dokonalí. Protože však navzdory svým chybám řekli ano, učí se a rostou. Ostatně, jejich chyby se často stanou součástí jejich schopnosti posloužit druhým. Ti, kdo řeknou Bohu ne, se ale mění také; stávají se trochu tvrdšími, více vzdorujícími vůči jeho povolání a trochu náchylnějšími, že řeknou ne i příště.
Bůh tě k něčemu volá. Možná to má spojitost s tvým zaměstnáním, tvými vztahy či penězi, nebo s tvým největším strachem. Boží volání bude směřovat k jádru toho, kým jsi a jak jednáš. Říci mu ano, je nejlepším rozhodnutím, které kdy uděláš.

Poučení z Davidova života (5)

„Toto jsou Davidova poslední slova…“ 2. Samuelova 23:1

Jednou zemřeme všichni; naše poslední slova budou často považována za jedny z nejdůležitějších. Otázkou je, zda jsi uplatnil svůj nejvyšší potenciál a naplnil Boží záměr pro svůj život. Bible říká: „Toto jsou Davidova poslední slova…“ (2. Samuelova 23:1). Co nám to má naznačit? Davidův příběh

Poučení z Davidova života (4)

„Ti tři bohatýři vtrhli do pelištejského tábora…“ 2. Samuelova 23:16

David věděl, jak vychovat další vůdce. On lidi „nevyužíval“. On nejprve rozpoznal, co v nich je, dal jim příležitost sloužit a pak je odměnil a ocenil. Výsledkem bylo, že byli ochotni za něj položit život. Ve 2. Samuelově 23:15-16 čteme: „Tu David zatoužil:

Poučení z Davidova života (3)

„… vytáhli všichni Pelištejci Davida hledat.“ 2. Samuelova 5:17

Pavel píše: „Bojuj dobrý boj víry…“ (1. Timoteova 6:12). Za některá Boží zaslíbení se musí bojovat. Jebúsejci, kteří drželi Jeruzalém, vzkázali Davidovi: „Sem nevstoupíš…“ (2. Samuelova 5:6). Buď připraven na to, že tvá vize narazí na odpor, zejména pokud zatím není, jak ji ověřit.

Poučení z Davidova života (2)

„… vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení.“ Židům 6:12

Zde jsou další tři poučení z Davidova života: 1) Bůh si zvolí sám. Když přišel prorok Samuel, aby v Jišajově domě pomazal příštího krále Izraele, na Davida nikdo nepomyslel. Bůh ho však přesto vyvolil – stejně

Poučení z Davidova života (1)

„… všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha…“ Římanům 8:28

Bůh řekl: „Nalezl jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce, který bude činit všechnu mou vůli“ (Skutky 13:22, ČSP). Když toto Bůh o někom říká, bylo by moudré se na jeho život zaměřit. David začínal jako pastýř a skončil jako král.

Dej do toho srdce i duši

„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil…“ Kazatel 9:10, B21

Šalomoun napsal: „Jdi … s radostí … Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš“ (Kazatel 9:7-10). Profesor Howard Hendricks píše: „Nedávno jsem ztratil jednoho

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Bůh uskutečňuje svůj plán pro tebe
    „Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane…“ Izajáš 46:10

    Nejsi chybou, které se dopustili tví rodiče v žáru vášně. To, co udělali tví rodiče, možná mohlo být nesprávné, ale ty nejsi! Můžeš si říkat: „Bože, je možné, že jsi měl nějaký důvod pro mé početí? Jsem povolán k tomu, abych v životě