Slovo shora (4)

19 Pro 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Nezabiješ.“ 2. Mojžíšova 20:13

Šesté přikázání říká: „Nezabiješ“ (2. Mojžíšova 20:13). Většina z nás nepotřebuje přednášku o vraždě, proto se podíváme na skutečný problém: jazyk, jenž zabíjí tím, že ničí lidské sebevědomí a naději do budoucnosti. Pavel napsal: „Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili“ (Galatským 5:14–15). Angličané si pamatují bulvární titulek roku 1994: „Vražedný virus mi sežral obličej.“ Článek byl senzační, ale příběhy byly založeny na skutečných případech lidí z Gloucesteru, kteří byli napadeni invazivní streptokokovou baktérií. Když člověka napadne invazivní streptokok skupiny A (což není totéž jako streptokok, jenž způsobuje zánět mandlí), může propuknout nekrotizující fasciitida. Ta způsobuje, že tělo oběti odumírá rychlostí několik centimetrů za hodinu. Mezitím dochází k toxickému šoku, jenž zastaví funkce orgánů a způsobí smrt. Lékař Jeffrey Crowley popisuje, co se stane, když smrtelné mikroby napadnou člověka: „Bakterie se velmi rychle množí a produkují toxiny. Pacient může po tři dny trpět zduřením lymfatických uzlin, stoupající horečkou a nesnesitelnou bolestí v místě infekce. V této fázi může napadení zastavit penicilin, ale čtvrtého dne začnou infikované tkáně odumírat. Bakterie proniknou do krevního oběhu, ničí svaly a orgány, vyvolají v těle šok, a během několika hodin může následovat smrt. Invazivní streptokok je vzácný, ale nemilosrdný.“ „To je příšerné!“ říkáš si. Ano, a stejně příšerné jsou i klevety a pomluvy! Jsou smrtelné. Způsobují, že se lidé cítí bezcenní, protože ničí jejich sebevědomí a přivádějí je až k bodu, kdy se jim zdá, že život nestojí za to, aby ho žili. Nauč se střežit svůj jazyk a vyslovuj slova, která přinášejí život, ne smrt.

Slovo shora (3)

18 Pro 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Cti svého otce i matku…“ 2. Mojžíšova 20:12

V pátém přikázání Bůh říká: „Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh“ (2. Mojžíšova 20:12). To znamená, že děti musí respektovat své rodiče a rodiče musí dokázat, že si respekt zaslouží. Abraham a Lot pocházeli ze stejné rodiny, ale v jejich rodičovských přístupech byly velké rozdíly. Při zkáze Sodomy se to dramaticky projevilo. O Abrahamovi Bůh řekl: „Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: ‚Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil‘“ (1. Mojžíšova 18:19). Předtím, než Bůh zničil Sodomu, čteme: „Tu řekli ti muži Lotovi: ‚Máš-li zde ještě někoho … vyveď je z tohoto místa. My přinášíme tomuto městu zkázu …‘ Lot tedy vyšel a promluvil ke svým zeťům … Řekl jim: ‚Vyjděte hned z tohoto místa, poněvadž Hospodin chystá tomuto městu zkázu.‘ Ale zeťům to připadalo, jako by žertoval“ (1. Mojžíšova 19:12–14). Považují tě tvé děti za důvěryhodného? Berou tě vážně? Zde jsou dva citáty z dějin, o nichž by měl každý rodič dlouze a důkladně přemýšlet. První je od evangelisty Billyho Sundaye: „Tragédií mého života je, že ačkoliv jsem vedl tisíce lidí k Ježíši Kristu, moji vlastní synové nejsou spasení.“ Druhý citát je od Lorda Houghtona: „Křesťanský domov je Mistrova dílna, kde tiše, s láskou, věrně a úspěšně probíhá proces formování charakterů.“

Slovo shora (2)

17 Pro 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.“ 2. Mojžíšova 20:8

Čtvrté přikázání říká: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý“ (2. Mojžíšova 20:8). Toto přikázání nemá být vykládáno zákonicky. V Ježíšově době existovalo přes tisíc pět set věcí, které Mojžíšův zákon zakazoval dělat v sobotu – např. koupat se, chodit příliš daleko nebo škrábat se po bleším kousnutí. Nesmí být vykládáno ani volně. Protikladem zákonictví je svévole. Jdeme v neděli kamkoliv, jenom ne do církve, a potom se vymlouváme: „Budu tam duchem,“ nebo „cítím se Bohu blíž na golfovém hřišti nebo na pláži.“ To pro Boha není přijatelné! Přikázání nelze vykládat ani omezeně. Nemůžeš v neděli chodit do shromáždění a po zbytek týdne Boha ignorovat. On není jen Pánem sabatu, on je Pánem tvého života. Smyslem sabatu je:

 1. Den odpočinku. Obnova začíná odpočinkem. Kdosi řekl: „Když máš rád to, co děláš, tak to není práce.“ To může být pravda, ale taková filozofie může vést k vyhoření a zhroucení se. David řekl: „… vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje…“ (Žalm 23:2–3). Všimni si slova „klidná“. Každý sedmý den Bůh nazývá „oddechovým časem“.
 2. Den obnovy. Biblický komentátor William Barclay na konci svého života řekl: „Jsem starý a naučil jsem se, že existuje málo věcí, na nichž skutečně záleží. Ale na těch málo věcech záleží opravdu hodně.“ Uctívání společně s ostatními věřícími je důležité, protože poznáváme věci, na nichž Bohu záleží: jeho Slovo, jeho vůli, jeho povolání, jeho milost, jeho rodinu a uctívání.

Slovo shora (1)

16 Pro 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Viděli jste, že jsem s vámi mluvil z nebe.“ 2. Mojžíšova 20:22

Když dal Bůh svému lidu desatero, řekl: „Viděli jste, že jsem s vámi mluvil z nebe“ (2. Mojžíšova 20:22). Jinými slovy: máte „slovo shora“. Konec diskuse. Prostě to dělejte! Během několika následujících dnů se podíváme, jak se desatero týká tebe.

 1. „Nebudeš mít jiného boha mimo mne“ (2. Mojžíšova 20:3). Už jsi viděl nové univerzální přání? Na první straně je napsáno „Univerzální přání“ a uvnitř stojí „Šťastné cokoliv“. První přikázání dal Bůh proto, abychom si nemysleli, že můžeme žít bezstarostně a dělat si, cokoliv se nám zlíbí. Popadne nás za límec a řekne: „Zadrž! Ježíš má být Pánem tvého života, tak ho postav na první místo!“
 2. „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho…“ (2. Mojžíšova 20:4). Většinu z nás by nenapadlo uctívat modlu. Ale co tvoje oddanost věcem, které nemají věčnou hodnotu, jako třeba potěšení, moc, postavení, majetek? Není to také modlářství? Cokoliv, co postavíme před Boha, je modla!
 3. „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha“ (2. Mojžíšova 20:7). Samotný fakt, že nekleješ, ještě neznamená, že ctíš Boží jméno. Jako věřící musíš Boha uctívat vším, co říkáš, jak se chováš, i svými postoji. Pravda je taková, že pro mnohé jsi tou jedinou Biblí, kterou kdy budou číst. Pavel napsal: „Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž Duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí“ (2. Korintským 3:3).

Buď přizpůsobivý

15 Pro 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.“ Žalm 37:23

Žalmista napsal: „Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku“ (Žalm 37:23–24). Všimni si, že:

 1. Bůh je potěšen, když jsi ochoten udělat krok ve víře, má radost, když vykročíš na „svou cestu“.
 2. Bůh nezaručuje, že neklopýtneš, ale zaručuje, že tě nenechá padnout.
 3. Když ti připadá, že nemůžeš dál, Bůh tě podpoří a posílí.

Co víc si můžeš přát? Bůh se nikdy nemění, ale život je samá změna. Proto musíš být připraven přizpůsobovat se nepředvídatelným okolnostem. Sam Walton, zakladatel obchodního řetězce Walmart, byl považován za vizionářského vůdce. Jeho snem bylo poskytnout zákazníkům kvalitu, s cílem zlepšit jejich život. Byl ale notoricky známý tím, že měnil plány a opouštěl strategie, které nefungovaly. Samův syn Jim Walton vyprávěl: „Všichni jsme se smáli některým pisálkům, kteří na tátu pohlíželi jako na velkého stratéga, jenž intuitivně tvoří složité plány a s přesností je realizuje. Otec měl rád změny a žádné rozhodnutí nikdy nebylo posvátné.” K čemu je dobře naplánovaná strategie, pokud nepřináší dobré výsledky? Winston Churchill řekl: „I když je strategie vynikající, občas je potřeba podívat se na výsledky.“ Bůh je vizi, kterou ti dal, víc oddaný, než ty sám. Pokud tě vede novým směrem, musíš být připraven jej následovat. Tak jako Izraelci na poušti: když se pohnul mrak, který je vedl, museli se pohnout i oni. Totéž platí pro tebe. Proto buď přizpůsobivý.

Růst navzdory překážkám

14 Pro 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„A tak jakou mám naději, Panovníku?“ Žalm 39:8

Existují čtyři zásady, které ti mohou pomoci přežít a růst navzdory takovým zvratům, jako jsou nečekaná ztráta zaměstnání, smrt milované osoby, nevydařené manželství a podobně:

 1. Přiznej, jak se cítíš. To neznamená, že máš sedět a utápět se v negativismu; znamená to důvěřovat Bohu natolik, že přiznáš, jak se opravdu cítíš. Všichni býváme občas dole. Pokud předstíráš, že věci jsou v pořádku, když ve skutečnosti nejsou, bude těžší dostat se zpět nahoru. Žalmista prosil Boha, aby mu pomohl vyrovnat se s malomyslností (viz Žalm 42–43). Pavel byl v jednom okamžiku pod takovým tlakem, že napsal: „…až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme…“ (2. Korintským 1:8).
 2. Urči zdroj. Pocit marnosti často jde v patách neúspěchu nebo zklamání. Rozpadlo se něco, u čeho jsi měl srdce? Byly tvé počáteční naděje nerealistické? Zklamal tě někdo? Nebo tvá skleslost pochází z obecného pocitu vyhoření?
 3. Promluv si s důvěryhodným poradcem. Šalomoun řekl: „… v množství rádců je záchrana“ (Přísloví 11:14). Nedovol, aby ti pýcha zabránila otevřít se někomu, kdo ti bude s pochopením naslouchat a s moudrostí odpoví. Rozhovor s tím správným člověkem může pomoci zmírnit tvůj pocit izolace; navíc tak můžeš motivovat další zraněné, aby udělali totéž.
 4. Buď před Bohem otevřený. Je to on, kdo bude psát poslední kapitolu, ne osud nebo okolnosti. Možná se snaží tě něco naučit nebo přesměrovat tvou energii. David řekl: „A tak jakou mám naději, Panovníku? Moje očekávání se upíná jen k tobě“ (Žalm 39:8). Když se tvá naděje upíná k Bohu, on nahradí beznaděj důvěrou, aby se ti to, čím procházíš, mohlo stát cestou k duchovnímu růstu.

Když je těžké se modlit (2)

13 Pro 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“ Jakub 4:7

Všichni bychom chtěli to, co mají úspěšní lidé; jenže nejsme ochotni za úspěch zaplatit cenu, kterou oni zaplatili. Když vidíš někoho se silnými břišními svaly a dobře vytvarovaným tělem, víš, že pravděpodobně trávil čas usilovným cvičením v posilovně. Pavel mluví o „zápasu modlitbami“ kvůli dosažení určitého cíle (viz Koloským 4:12). Když se modlíš, musíš být horlivý, vytrvalý, optimistický a měl bys očekávat od Boha dobré věci. Musíš do toho vložit srdce a vě?it, ?e B?h ud?l?, co zasl?bilřit, že Bůh udělá, co zaslíbil. Není snadné překonat rozptýlení a soustředit se na Boha. Nečekej, že tvá tělesná přirozenost bude spolupracovat. Ani neočekávej, že ti pomůže tvůj intelekt; tvá přirozená soběstačnost vždycky bude modlitbu volit až jako poslední možnost. Ale Bůh bude na tebe naléhat a bude tě přitahovat do své přítomnosti: „… přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám“ (Jakub 4:7). Jakýsi básník napsal: „Jednoho rána jsem vstal brzy a rovnou jsem se vrhnul do nového dne. Chtěl jsem toho tolik stihnout, že jsem neměl čas se modlit. Valily se na mě problémy a jeden úkol byl těžší než druhý. ‚Proč mi Bůh nepomůže?‘ říkal jsem si. Odpověděl mi: ‚Nepoprosil jsi…‘ Dnes ráno jsem se probudil brzy, a než jsem vstoupil do nového dne, ztišil jsem se. Měl jsem tolik na práce, že jsem si musel udělat čas na modlitbu.“ Mnoho problémů může být vyřešeno nebo se jim můžeš zcela vyhnout, když si uděláš čas na modlitbu a pozveš Boha do každé části svého dne. „O kolik pokoje se často připravujeme! Kolik zbytečné bolesti prožíváme! Jenom proto, že nepřinášíme všechno v modlitbě Bohu“ (Joseph M. Scriven, 1855).

Když je těžké se modlit (1)

12 Pro 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… který o vás stále zápasí modlitbami…“ Ko­loským 4:12

Pavel napsal: „Pozdravuje vás Epafras … který o vás stále zápasí modlitbami…“ (Koloským 4:12). Při modlitbách za druhé někdy máme pocit, že je to „dřina“. Pokud si to uvědomíš a smíříš se s tím, neodradí tě, když při modlitbě nebudeš prožívat žádné zvláštní pocity. Můžeš se usmát a říct si: „V Bibli vidíme, že se to někdy stává.“ G. Campbell Morgan řekl: „Člověk může přednést úžasně formulovanou modlitbu, vyčerpávající, co se týká množství proseb, ale pokud potom cítí pocit uspokojení, nemohla ta modlitba být opravdová.“ Co tím chtěl říci? Když se pomodlíš, budeš se cítit dobře. Nicméně tvým cílem nemá být dobrý pocit z toho, že ses modlil, nebo touha zažívat během modlitby dobré pocity. Pamatuj, že:

 1. Modlitba je služba. Je to jako jít do práce. Děláš to proto, že je to závazek, a také kvůli odměně, kterou za to dostáváš.
 2. Modlitba je kázeň. Starší generace mluvívala o „promodlení se“. Promodlení se skrze co? Skrze rozptýlené myšlenky, únavu, strach a jakoukoliv jinou formu odporu a rozptylování. Když vstoupíš do „modlitební zóny“, satan s tebou bude bojovat na každém kroku. Jestli ale stojíš v Ježíšově jménu, síly temnoty ustoupí, a ty zvítězíš (viz Jan 14:13–14).
 3. Modlitba je radost. Nestane se to pokaždé, ale když budeš v modlitbách věrný, zažiješ chvíle, kdy si celá tvá bytost bude vědoma Boží přítomnosti, budeš vnímat odpovědi na své modlitby a budeš cítit, že tě Bůh vede. A dokonce i tehdy, kdy odpověď nebude úplně konkrétní, budeš z Boží přítomnosti odcházet se slovy: „Teď mám v té věci pokoj.“

Život podle Boží vůle

11 Pro 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.“ Přís­loví 16:9

Nauč se tři důležité principy, které ti pomohou radovat se ze života, jenž pro tebe Bůh připravil:

 1. Věř tomu, že Bůh chce, abys měl úspěch. Zbav se nebiblického názoru, že život nemá žádnou hodnotu. Bůh má pro tebe speciální úkol – tady a teď (viz Jeremjáš 29:11). Ptáš se, jaká je definice úspěchu? Je to postupné dosahování Bohem daného cíle, které způsobí, že se cítíš dobře. „Dbejte tedy na slova této smlouvy a dodržujte je, abyste měli úspěch ve všem, co budete dělat“ (5. Mojžíšova 29:8).
 2. Než si stanovíš cíle, poraď se s Bohem. Bible konstatuje: „Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin“ (Přísloví 16:9). Jestli jsi neustále ve stresu a zmatku, pak možná jsi na špatné cestě. Vrať se a zkontroluj to s Bohem; co ti přesně řekl, že máš dělat? Jeho vůlí je, abys byl úspěšný v těchto šesti oblastech: v duchovní, fyzické, duševní, společenské, finanční a ve vztazích. „Vše, co podnikne, se zdaří“ (Žalm 1:3).
 3. Investuj sám do sebe. „… za všechno své jmění získej rozumnost“ (Přísloví 4:7). Jestli jsi ochoten utrácet peníze v drahých restauracích, ale nechceš kupovat knihy, pak jsi o své budoucnosti již rozhodl. První kniha, do níž bys měl investovat, je Bible. Jan napsal: „… to Slovo bylo Bůh“ (Jan 1:1). To znamená, že pokaždé, když čteš Boží Slovo, „ukládáš“ do sebe více Boha. Jen pomysli, jak to ovlivní tvůj život! Rozvíjej učenlivého ducha. „Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí…“ (Přísloví 1:5). To je život podle Boží vůle!

Důležitost řádu v manželství

10 Pro 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Hleď, abys všechno dělal podle vzoru, který ti byl ukázán…“ 2. Mojžíšova 25:40

Lidé se zaměřují na jednotlivé události, ale Bůh, vidí širší souvislosti a zaměřuje se na řád věcí. Určil, že v každém dni bude dvacet čtyři hodin, v každém týdnu sedm dní, v každém roce čtyři roční období, v každém manželství dva lidé atd. Po narození následuje kojenecké období, pak dětství, mládí, dospělost a stáří. Představ si, jak odlišný by byl tvůj život bez těchto vzorců! Bůh nás stvořil tak, že v životě potřebujeme řád. Zaručuje nám předvídatelnost a předvídatelnost poskytuje pohodlí, kontrolu a bezpečí. Prostě, když víš, že po všedních dnech přijde sobota, pomůže ti to zvládnout vyčerpávající pracovní týden. Mnoho problémů v našich vztazích by se vyřešilo, kdybychom se víc věnovali svým negativním návykům a zaměřili se na vybudování pozitivních. Manžel se ptá: „Proč vždycky o takových věcech začneš mluvit, když usínám? Nemůžeš si najít lepší chvíli?“ Manželka vrací míček: „Protože neexistuje žádná lepší chvíle, kdy bych mohla získat tvou pozornost!“ Možná je ti taková situace povědomá. Používáním slov jako „vždycky“ a „neexistuje“ jenom prohlubuješ problém. Dokud si neuvědomíš vzorce svého chování a nezměníš je, budeš pořád muset hasit oheň ve vztazích. Ale když si zavedete jednoduchý řád, spočívající např. v tom, že spolu každý týden strávíte hodinu nebo dvě (večerní rande?), poskytne to tvé manželce jistotu, že bude čas, kdy jí budeš naslouchat, a tvému manželovi to dá možnost naslouchat tehdy, kdy je bdělý a vnímá. Řád je Božím nápadem. Předvídatelnost a příslib, které řád poskytuje, pomáhají zklidnit reaktivní emoce a vytvořit prostředí, v němž se budete oba cítit milovaní a ocenění!

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí.

I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj.

Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce.

Nechť přinese pokoj a radost vám všem.


Odkazy na weby s ikonou

Víra, křesťanství, náboženství