Měj rád svou církev (2)

„Pokud nezůstanou na lodi, nezachráníte se!“ Skutky 27:31, B21

Každá církev má problémy a lidi, kteří je způsobují. Bylo tomu tak vždy. Vzpomeň si na korintskou církev – někteří členové se při večeři Páně opíjeli a jiní nechtěli chodit do sboru, pokud nebude kázat jejich oblíbený kazatel. Jeden chlápek měl dokonce poměr s nevlastní matkou (viz 1. Korintským 5:1).
V neděli ráno vedle tebe možná tebe sedávají někteří lidé, kteří jsou velmi nepořádní a dysfunkční. Bůh s námi ale nepřestává pracovat, protože vidí naši potenciální hodnotu pro své království. Juda nejprve napsal o rouhačích, hanebnících, chlípnících, posměvačích a chamtivcích, pak ale svůj stručný list uzavřel slovy: „Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy…“ (Juda 24). Noe neskočil z lodi ze stejného důvodu, z jakého bys ty neměl opustit svou církev – protože jiná lepší možnost neexistuje. Pavel se spolu s vojáky ocitl v bouři a vypadalo to, že nemají naději na záchranu. Přesto řekl důstojníkovi: „Pokud nezůstanou na lodi, nezachráníte se!“ (Skutky 27:31, B21). Znamená to tedy, že opustit církev je vždycky špatné? Ne, ale ujisti se, že tvé důvody jsou biblické a nesobecké. Možná se ti zdá, že pastor má moc dlouhá kázání. Pavel jednou kázal tak dlouho, že jeden člověk, který seděl ve třetím patře na okně, usnul, spadl dolů na zem a zabil se. A co udělal Pavel? Vložil na něj ruce, vzkřísil ho a posadil zpátky do okna, aby mohl slyšet zbytek kázání (viz Skutky 20:9-11). Vážně, jestli má tvá církev problémy, neodcházej. Zůstaň a modli se. To je způsob, jímž se věci mohou změnit.

Měj rád svou církev (1)

„… jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval…“ Efezským 5:25

Než začneš kritizovat svou církev, připomeň si slova Písma: „… jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval…“ (Efezským 5:25). Ježíš to se svou církví nevzdal, tak to nevzdávej ani ty! A přestaň tolik mluvit o

Je čas jít dál!

„Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti.“        Židům 6:1

Stává se ti, že to, co dříve fungovalo, najednou nefunguje? Možná je to zaměstnání, jemuž jsi „odrostl“, nebo vztah, který potřebuješ přehodnotit, či způsob, který musíš změnit. Ať je to cokoliv, nebuď v tom natolik zabydlený, že bys to

Jednej se soucitem

„… byl pohnut soucitem k nim…“ Matouš 9:36, B21

Nová Strongova konkordance definuje „soucit“ jako „pohnutí v útrobách“ (střeva bývala považována za sídlo lásky a soucitu). To je v souladu s vědou pro výzkum viscerálních (vnitřních) částí těla. Soucit je tedy reakce z nejhlubšího nitra, něco jako kopanec do vnitřností. Možná je to

SOS modlitby

„Bůh je … v časech soužení vždy připraven pomoci. Proto se nebudeme bát!“        Žalm 46:1-2, přel. z angl.

Jednou jedna žena projížděla krajinou, když uviděla, že se blíží tornádo. Schovala se tedy za své auto a pozorovala, jak tornádo zničilo nedaleký dům. Rozběhla se k místu, kde zůstala jen díra v zemi, a

Život je takový, jaký si ho uděláš

„… kdo je dobré mysli, má hody každodenně.“ Přísloví 15:15

Jeden moudrý stařec sedával každého dne se svou vnučkou v houpacím křesle před svou čerpací stanicí. Čekali, aby mohli pozdravit turisty projíždějící jejich městečkem. Jednoho dne se nějaký vysoký muž, který vypadal jako turista, začal rozhlížet, jako by hledal místo, kde by se

Jak pomáhat lidem (4)

„Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu.“ Skutky 3:3

Petr a Jan byli ochotni chromému muži u brány dovolit, aby narušil jejich program a způsobil, že možná přijdou pozdě k odpolední modlitbě (viz Skutky 3:1). To nás vede k důležité otázce: Je možné být natolik zaneprázdněn náboženskými

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Pódia
    „Písař Ezdráš stál na dřevěném pódiu, které k tomu účelu postavili...“        Nehemjáš 8:4, ČSP

    Písař Ezdráš šest hodin předčítal lidu Boží Slovo a stál přitom na pódiu, které k tomu účelu zvlášť vybudovali uvnitř nových jeruzalémských hradeb. Posluchači plakali, uctívali Boha a domů šli s radostí. Představ si to: Boží Slovo je tak