Vyvaruj se hloupých spekulací

„Jako bylo za dnů Noeho, tak bude i za dnů Syna člověka…“ Lukáš 17:26

Kdyby se tvůj doktor mýlil v diagnóze tak často, jako se pletou někteří odborníci na biblická proroctví, důvěřoval bys mu a užíval bys léky, které ti předepsal?
Jeden „odborník“ prodal milióny výtisků knihy, v níž předpovídal vytržení církve do roku 1988. Potom bez omluvy či vysvětlení napsal druhou knihu, která odkazovala k roku 2007. Jiný televizní kazatel nabídl termín vytržení s počátkem v roce 1975. Řekl, že v roce 1976 bude pravděpodobně sovětská vlajka vlát nad Independence Hall ve Filadelfii. Potom stanovil datum vytržení na rok 1992. Nenechal se vyvést z míry a v další knize změnil datum na rok 2012. (Zajímavé je, že se také odkazuje na Nostradama, okultního jasnovidce ze šestnáctého století, jako na „velkého biblického studenta“.)
Bible nám říká, že se máme vyhnout „hloupým spekulacím“ (viz 2. Timoteovi 2:23, přel. z angl.). Proč? Protože bychom díky nim vypadali hloupě v očích světa! Kdo by naslouchal církvi, která opakovaně stanovuje špatná data, když Ježíš sám nám řekl, ať žádná data nestanovujeme? „Jako bylo za dnů Noeho, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a přišla potopa a zahubila všechny“ (Lukáš 17:26-27). Bůh nestanovil Noemu datum, dal mu práci. A konec nepřišel, dokud nebyla práce dokončena. Ježíš řekl: „O onom dni a hodině však neví nikdo … jenom Otec sám“ (Matouš 24:36). Ještě není celý svět zasažen evangeliem, takže si místo stanovování termínů vyhrňme rukávy a dejme se do práce.

Důvěřuj neměnnému Božímu charakteru

„… nezahlédnu ho…“ Jób 23:9, ČSP

Někdy nebudeš vnímat Boží přítomnost. To jsou pak těžké časy. Jób uprostřed trápení řekl: „Půjdu-li na východ, on tam není, pakliže nazpět, nepochopím ho; když koná něco nalevo, nezahlédnu ho, jestliže se skryje napravo, rovněž ho neuvidím“ (Jób 23:8-9, ČSP). Jób si připadal od Boha daleko. Avšak

Dostaneš zpět víc, než dáš

„… žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.“ Žalm 84:12

V určitém smyslu je nemožné Bohu cokoliv „obětovat“. Jestliže dostaneš zpátky víc, než co jsi dal, obětoval jsi vůbec něco? Věčná odměna vždy převáží pozemskou oběť. V soudný den budeme litovat jedině toho, co jsme nedali Bohu zpět.Může to vypadat neuvěřitelně, ale klíčem

Požádej Boha, aby tě použil

„… Lydie, obchodnice s purpurem … Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval.“    Skutky 16:14

Lydie nebyla kazatelka. Byla to úspěšná obchodnice, kterou Pavel svou službou získal pro Krista. Díky tomu se její dům stal první církevní budovou jmenovanou v Bibli, kde se věřící scházeli. Zbav se představy, že pouze kazatelé

Tohle je Boží cesta pro vedoucí

„Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy.“        2. Mojžíšova 18:23

Proč trváme na tom, že všechno uděláme sami? Ze tří důvodů:1) Bojíme se, že by to druzí neudělali tak dobře jako my. Ale jak jinak se to mají naučit?2) Bojíme se, že by nás zastínili. Bible

Zabijáci obrů (4)

„Hospodin, který mě vysvobodil … ten mě vysvobodí…“ 1. Samuelova 17:37, ČSP

David zvítězil, protože rozuměl moci předchozích úspěchů. Králi Saulovi řekl: „Hospodin, který mě vysvobodil z moci lva i z moci medvěda, ten mě vysvobodí z ruky tohoto Pelištejce“ (1. Samuelova 17:37, ČSP).Všimni si, že:1) Zabijáci obrů stavějí na předchozích úspěších. Řada

Zabijáci obrů (3)

„… z potoka vybral pět oblázků…“ 1. Samuelova 17:40

V Davidových dobách se bojovalo „v zastoupení“. Jeden muž bojoval za národ jako celek, a země válečníka, který prohrál, se stala podřízenou té, ke které náležel vítězný válečník. Světlá stránka je zřejmá, že? Nemuseli zemřít všichni! Takže boj Davida s Goliášem byl skutečně bojem

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Tvoje kvalifikace je dostatečná
    „… to vyvolil Bůh...“ 1. Korintským 1:27

    Často jsme fascinováni někým, kdo je jiný, nikoli stejný jako my. Zůstaň svůj a nesnaž se srovnávat. Někdy máme my křesťané pocit, že nemáme co nabídnout. Ale právě tímto pocitem můžeš zklamat ty, kteří právě tvoji jedinečnost potřebují. Učedníci v očích tehdejšího světa určitě nepatřili k