Kdo ví? Bůh ví!

„Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu…“ 5. Mojžíšova 29:28

Bible přikazuje: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej“ (Přísloví 3:5). Tento verš je snadné citovat, je však obtížné podle něj žít, zvláště když náš život poznamenají tragédie a ztráty, a my nechápeme proč. Jsou časy, kdy se modlíme, a Bůh nám odpovídá; a jsou časy, kdy se modlíme, a Bůh nám dává pokoj. „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši“ (Filipským 4:6-7). Zde jsou dva verše, na které se můžeš postavit v čase bolesti a ztrát:
1) „Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu…“ (    5. Mojžíšova 29:28). My máme svou oblast chápání věcí a Bůh má také svou. Naše oblast je omezena tím, co se nám Bůh rozhodl odhalit. Pavel díky Božímu zjevení napsal polovinu Nového zákona: „Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné…“ (1. Korintským 13:9). I v tom nejlepším případě vždycky budeme omezeni svým porozuměním.
2) „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí“ (Římanům 8:28). Někdy nám Bůh věci vysvětluje, a jindy na ně dává razítko „vysvětlím později“. Takže když jsi v pokušení zoufale zvednout ruce a říct „kdo ví“, vzpomeň si, že odpověď zní „Bůh ví“! A připomínej si, že on pracuje pro tvé dobro a ke své slávě.

Zkušenost strachu i víry

„Buďte rozhodní a udatní…“ 5. Mojžíšova 31:6

Pokaždé, když se o něco pokoušíš poprvé, nebo jsi v něčem dříve selhal, nebo si myslíš, že je to pro tebe příliš velké, zažiješ strach i víru. Jdou ruku v ruce. Jedno či druhé vždy zvítězí, ale ani jedno nezmizí. Izraelci netušili, jaké jsou před nimi

Dávej si pozor na lichotky

„… muž prověřuje ústa, která ho chválí.“ Přísloví 27:21

Anglické slovo „flatterer“ – lichotník pochází z francouzského slova „poplácat, lichotit nebo pohladit“. Takže lichotník je člověk, který tě jednou rukou poplácává po zádech, ale druhou ti v některých případech vráží nůž do zad. Lichocení je něco, co ti druhý řekne tváří v tvář,

Usiluj o to, abys oslavil Boha (4)

„Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět…“        Filipským 1:29

Přemýšlej o Getsemanské zahradě, o místě, kde sám Ježíš zápasil s Boží vůlí. „… odejmi ode mne tento kalich…“ (Marek 14:36). Měl na mysli kalich hněvu. Ježíš věděl, že ho bude muset vypít do dna. Ale

Usiluj o to, abys oslavil Boha (3)

„Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.“        1. Korintským 10:31

V Bibli jsou dva verše „cokoli“. V obou jsou použita slova „cokoli děláte“.1) „Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu…“ (Koloským 3:23). Tvým životním cílem by mělo být dělat rád to, na

Usiluj o to, abys oslavil Boha (2)

„… celá země je plná jeho slávy.“ Izajáš 6:3

Odlišování duchovního a světského je falešné dělení. Všechno bez výjimky bylo stvořeno Bohem a pro Boha – každá nota v hudebním zápisu, každá barva na paletě, každá chuť, která rozechvívá chuťové pohárky. Arnold Sommerfeld, německý fyzik a klavírista, konstatoval, že jediný atom vodíku, který

Usiluj o to, abys oslavil Boha (1)

„Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás…“ 2. Tesalonickým 1:12

Bach složil dvě stě padesát šest kantát. Nejslavnější z nich je asi chorál „Ježíš zůstává mou radostí“. O téměř čtyři století později je to stále jedna z nejpopulárnějších melodií, která zaznívá, když nevěsta kráčí uličkou k oltáři, aby se setkala se

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Je to na tobě
    „… a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“ Matouš 16:27

    V Bibli čteme: „Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání“ (Matouš 16:27). Nalijme si čistého vína: to, jak teď žiješ, určuje, co s tebou bude po smrti. Tvá každodenní rozhodnutí se