Požehnání Kristovy krve

„… krev Ježíše … nás očišťuje od každého hříchu.“ 1. Janova 1:7

Jedině krev zasáhne každou část těla. Drahocenný obsah, který nese, kyslík a živiny, nám přináší život, energii, výživu i hojení. Bílé krvinky fungují jako záchranáři, čistí rány a léčí nemoci. Slouží jako ochranka bojující proti potenciálním útočníkům. Vezměme si z toho duchovní lekci!
Každý z nás potřebuje životodárnou Ježíšovou krev, aby nás očišťovala, ochraňovala a podpírala. Potřebujeme ji každý den. Bible říká: „Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle … krev Ježíše … nás očišťuje od každého hříchu“ (1. Janova 1:7). To znamená, že když chodíš s Ježíšem, jeho krev tě stále očišťuje od každého tvého hříchu. Kterýkoliv lékař ti řekne, že otcovství dítěte se určuje podle krve. A Ježíšova krev dokazuje, že jsi vykoupené Boží dítě. Jinak bys byl jen falešným dědicem, který se snaží získat zaslíbení určená členům rodiny. Všechna požehnání nebeského Otce proudí k jeho dětem skrze krev. Právě ona umožňuje každému z nás postavit se před něj jako spravedlivý a způsobilý přijmout jeho požehnání.
Díky Bohu za současný důraz na Ducha svatého. Pokud však nepochopíme, že nás Bůh přijímá, protože na nás hledí skrze krev, budeme sice plní moci, ale nejistí, budeme užívat duchovní dary, ale žít budeme pod zbytečným odsouzením. Poradce, řekni svým zraněným klientům, že díky moci Ježíšovy krve mohou zdolat každou pevnost ve své rodině a zlomit všechny řetězy, které je poutají k minulosti. Zastav se na chvilku a poděkuj Bohu za požehnání Ježíšovy krve.

Odvaž se snít

„… jde mi jen o jedno…“ Filipským 3:13, B21

Abys mohl s jistotou postupovat na cestě svého života, potřebuješ spolehlivou mapu. Bible takovou mapu přirovnává ke snu nebo vizi. Pro Mojžíše to byla vize vyvést Boží lid z otroctví do zaslíbené země. Pro Florence Nightingalovou to znamenalo přinášet uzdravení a naději raněným a

Bůh tě neopustí

„… všude se roznesla také vaše víra v Boha … jak jste se obrátili od model … abyste sloužili Bohu živému…“    1. Tesalonickým 1:8-9, B21

Jack Eckerd, zakladatel farmaceutického řetězce Eckerd, ve své době druhého největšího lékárenského řetězce v Americe, se spřátelil s Chuckem Colsonem, zakladatelem organizace Mezinárodní vězeňské společenství. Ve snaze vnést

Když tě někdo kritizuje

„Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista.“ 2. Timoteovi 2:3, B21

Existují dva druhy kritiky – konstruktivní a destruktivní. Ta první tě povzbudí, ta druhá srazí. Buď moudrý v tom, jak reaguješ na nepodloženou kritiku a klepy. Když chce tvůj kritik zůstat v anonymitě, pak není hoden tvé reakce. Jeden pastor obdržel dopis,

Když tě někdo rozčiluje

„Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní.“ Efezským 4:32, B21

Někteří z nás dělají vynikající kariéru, ale pokud jde o vztahy, chovají se jako slon v porcelánu. Omlouvají to slovy: „Nic zlého jsem tím nemyslel.“ Nebo: „Prostě jsem takový.“ Promiň, ale Bůh ti nedovolí se tak snadno vykroutit. Když tě někdo rozčiluje, Bůh

Přenech to Bohu

„Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe…“ Žalm 55:23

Někdy nejlepší, co můžeš udělat, je přenechat svoji situaci Bohu. Ptáš se, co všichni ti kariéristé, kteří vstanou se sluncem, vynechají snídani a „překonávají rekordy“, zatímco ty to jen „přenecháš Bohu“? Dobrá otázka. Podívej se na Ježíše. Nezačal sloužit, dokud mu nebylo

Přijímání od Boha

„… kdokoli by řekl … a nepochyboval by v srdci … co říká, stane se mu to.“        Marek 11:23, B21

Abys mohl přijmout, co Bůh zaslibuje ve svém Slově, musíš udělat tři věci:1) Rozhodni se. Chop se jeho zaslíbení a nepusť ho. Buď vytrvalý! Bůh reaguje na víru, která je vytrvalá, a na

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Pavouci (5)
    „Pavouk, kterého bereš do rukou a bývá v královských palácích.“ Přísloví 30:28 (přel. z angl.)

    Někteří pavouci v sobě mají tolik jedu, že mohou zabít cokoliv, s čím přijdou do kontaktu, prostě tak, že uvolní to, co mají v ústech. Co se můžeme naučit od pavouka? Dávejte si pozor na to, co