Duch svatý – plus faktor

„… Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém…“ Jan 14:26

Proč bychom popisovali Ducha svatého jako plus faktor? Ze tří důvodů:
1) Duch svatý určuje dary a dovednosti, které dostaneš. „To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce“ (1. Korintským 12:11). Takže pokud si připadáš jako hranatý kolíček v kulatém otvoru, požádej Ducha svatého, aby ti ukázal, jaké jsou tvé dary. Potom ho požádej, aby otevřel dveře a zajistil ti přízeň správných lidí. On to udělá.
2) Duch svatý ví, kam patříš. Bible říká: „Posláni tedy Duchem svatým, odešli Barnabáš a Saul do Seleukie…“ (Skutky 13:4). Záleží na tom, kde jsi. Například pokud jsi velryba, narodil ses k plavání v oceánu. Pokud jsi pták, narodil ses k létání v povětří. Během hladomoru poslal Bůh Elijáše k potoku Kerít a řekl: „… přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou“ (1. Královská 17:4). Pokud by si Elijáš vybral zůstat tam, kde byl, zmeškal by svůj zázrak. Nemusíš udělat nic, abys zažíval Boží lásku, ale musíš znát jeho hlas a následovat jeho vedení, abys zažíval jeho požehnání.
3) Duch svatý může být dotčený. „A nezarmucujte svatého Ducha Božího…“ (Efezským 4:30). Když se holubice (která v Písmu představuje Ducha svatého) vrací do svého hnízda, nepřistane, pokud není hnízdo v pořádku. Tak požádej Boha, aby ti dal více pociťovat přítomnost jeho vzácného Ducha svatého a učinil tvé srdce místem, kde se bude vždy cítit doma.

Buď si jistý tím, kým jsi

„Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás…“        Římanům 12:6

Nejistí lidé často říkají ano, i když by ve skutečnosti chtěli říct ne. Ale lidé, jimž se podaří být sami sebou, nenechají ostatní, aby je ovládali. Vidí sami sebe tak, jak je vidí Bůh. Proto jsou vedeni Božím slovem místo

Ukonči ten konflikt teď!

„Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.“        Přísloví 10:12

Když setrváváš v rozhořčení, je to, jako by v tobě probíhala válka. Jsi v bitvě sám se sebou, stejně jako s ostatními. A čím více bojuješ, tím více ztrácíš půdu pod nohama. Argumentace ti jenom odčerpává energii a zanechává tě zraněnějším a naštvanějším.

Ježíšovo jedinečné vzkříšení (2)

„Ježíš jí řekl: ‚Já jsem vzkříšení a život.‘“ Jan 11:25

Proč je Kristovo vzkříšení jedinečné?1) Kristus je jediný, který znovu nezemřel. Všichni ostatní, kteří v Písmu vstali z mrtvých, zase zemřeli. Ježíš byl slavnou výjimkou. Důsledkem bylo, že se stal knězem „podle moci nesmrtelného života“ (viz Židům 7:16, B21). A platí jeho svědectví:

Ježíšovo jedinečné vzkříšení (1)

„Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků.“ Zjevení 1:18, B21

Ježíš není jedinečný tím, že vstal z mrtvých. V Bibli je už dříve zaznamenáno sedm jiných vzkříšení. Ježíš byl osmý (osmička je biblické číslo pro nové začátky). Jeho vzkříšení se ale od kteréhokoliv jiného lišilo ve dvou úžasných ohledech:1) Byl

Proměňující pravda o Golgotě (4)

„… Ježíš … řekl: ‚Dokonáno jest.‘ A nakloniv hlavu skonal.“ Jan 19:30

Začtvrté, Golgota byla vítězná! Kříž může vypadat jako triumf zla nad dobrem nebo moci nad bezmocí, ale jenom pro ty, kdo nerozumějí Kristovu poslání. Nikdy nebyla odvaha větší nebo síla silnější. Když Ježíš zvolal „dokonáno jest“ (v některých překladech je „je

Proměňující pravda o Golgotě (3)

„… bez vylití krve není odpuštění.“ Židům 9:22

Zatřetí, Golgota byla zásadní! V jakém smyslu zásadní? Jako život či smrt, naděje nebo zoufalství, nebe nebo peklo. Je naším jediným prostředkem spásy! „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni“ (Skutky 4:12). Bez Kristovy smrti

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Nemůžete se sami zachránit!
    „...není to z vás, je to Boží dar...“ Efezským 2:9 Když se vás plavčík snaží zachránit, je chybou pokoušet se mu pomoci. Ze začátku to nevypadá jako problém; koneckonců obvykle povzbuzujeme lidi, aby si pomáhali sami. Ale když sebou mlátíte v hluboké vodě, snadno se unavíte a rychleji se potopíte; také