Křič to ze střech!

„Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka…“ Žalm 107:2

Bez ohledu na to, jak moc jsi selhal, Bůh ti dá další šanci. Poté, co Jonáš neposlechl Boha a strávil tři dny v břiše velryby, která ho vyvrhla na pobřeží, čteme v Bibli: „I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé“ (Jonáš 3:1). Hříchy krále Davida by byly materiálem pro přední stránky bulvárních novin. Přesto ho Bůh obnovil a on napsal: „Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet…“ (Žalm 40:2-3).
Když tě Bůh obnoví, pak nezáleží na tom, kdo proti tobě bojuje. Když tě pozvedne, nikdo tě nemůže udržet dole. Jestliže tě Bůh spasil – dořekni to sám. Nikdo jiný nemůže vyprávět tvůj příběh. Nikdo jiný neví, co pro tebe Bůh udělal. Nikdo jiný neví, jak daleko jsi zašel. Nikdo jiný neví, čím sis prošel. Ty to ale víš. Ty víš, že jsi přežil jen díky Boží milosti. Proto ďáblovi nedovol, aby ukradl tvé svědectví. Možná ti to trvalo déle než jiným, ale Bůh ti dal vítězství. Ďábel by tě moc rád umlčel. Proč? Protože když budeš lidem vyprávět, co pro tebe Bůh udělal, bude osvobozen někdo další. Bible říká: „Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka…“ (Žalm 107:2).
Proto dnešní slovo pro tebe je – křič to ze střech!

Ztiš se a buď sám s Bohem

„Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh!“  Žalm 46:11

Bůh k tobě může mluvit kdykoliv, kdekoliv a přes kohokoliv tak, že do tvé mysli vloží myšlenku (viz 1. Korintským 2:16). Protože ale tato myšlenka může být vytlačena tvou zaneprázdněností, Bůh říká: „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh!“ (Žalm 46:11). Ve ztišení

Jak dojde ke změně (5)

„Slunce mu vzešlo, když minul Penúel, ale v kyčli byl chromý.“ 1. Mojžíšova 32:32

V Bibli se píše: „Slunce mu vzešlo, když minul Penúel, ale v kyčli byl chromý“ (1. Mojžíšova 32: 32). To je podstatné, protože kyčel je jedním z nejdůležitějších kloubů v lidském těle. Bůh potřeboval získat Jákobovu pozornost, a proto

Jak dojde ke změně (4)

„I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: ‚Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.‘“ 1. Mojžíšova 32:31

Ke změně dochází prostřednictvím spolupráce. Bůh začal Jákoba měnit v okamžiku, kdy Jákob přiznal, kdo je, a začal spolupracovat s Božím plánem. Jákob pojmenoval místo, kde

Jak dojde ke změně (3)

„Otázal se: ‚Jak se jmenuješ?‘ Odpověděl: ‚Jákob.‘“ 1. Mojžíšova 32:28

Ke změně dochází prostřednictvím doznání. Když se Jákob ztotožnil se jménem „Jákob“, což znamená „úskočný“, přiznal tím své charakterové vady. To je důležitá součást procesu, jehož prostřednictvím nás Bůh mění. Nikdy se totiž nezměníme, pokud se čestně nepostavíme a nepřiznáme svá selhání, své

Jak dojde ke změně (2)

„Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“ 1. Mojžíšova 32:27

Ke změně dochází díky odhodlání. Když Jákob pochopil, že zápasí s Božím andělem, řekl: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš“ (1. Mojžíšova 32:27). To je to, co je potřeba – odhodlání. Jákob byl odhodlaný a vytrvalý; bojoval, dokud svůj boj nevybojoval. Situace, v níž byl, se

Jak dojde ke změně (1)

„… a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě…“ 2. Korintským 3:18

Ke změně dochází během krizí. Bůh změnil Jákobovi jméno z „Úskočný“ na Izrael, což znamená „Boží princ“ (přel. z angl.). Udělal to během krize. Když si Jákob uvědomil, že musí jít domů a čelit hněvu svého bratra

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Není nikdo jako On! (4)
    „Dobrořeč, má duše, Hospodinu…“ Žalm 103:2

    Bible ztotožňuje Boha se světlem a světlo se svatostí. „…Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy“ (1. Janova 1:5). Pavel řekl, že Bůh „…přebývá v nepřístupném světle…“ (1. Timoteovi 6:16). Písmo zmiňuje Krista takto: „To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali: svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený