Ustup a podívej se v širších souvislostech

„… otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho.“        1. Korintským 16:9

Obchodní komora jednoho malého města pozvala úspěšného podnikatele, aby přišel a pronesl řeč. Místní ekonomika byla špatná a lidé byli znechucení, takže jeho úkolem bylo motivovat je. Podnikatel vzal velký kus bílého papíru a uprostřed nakreslil červenou tečku. „Co vidíte?“ zeptal se publika. Někdo odpověděl: „Vidím červenou tečku.“ Řečník řekl: „Dobře, a co ještě vidíte?“ Další se připojili: „Červenou tečku.“ Řečník se zeptal: „Nevidíte nic jiného kromě tečky?“ Publikum odpovědělo hlasitým: „Ne!“ Řečník řekl: „Přehlédli jste tu nejdůležitější věc – nevšimli jste si listu papíru!“ Pak pokračoval a vysvětloval, že v životě jsme často rozptylováni malými chybami a zkušenostmi připomínajícími tečku. Zabraňují nám vidět požehnání a úspěchy, které jsou důležitější než zklamání, která se snaží ovládnout naši pozornost a vysát z nás energii.
Pavel napsal: „… otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho“ (1. Korintským 16:9). Příležitosti a překážky jdou ruku v ruce jako špagety a sýr nebo chléb a máslo. Pavel nepopíral realitu protivenství, které čelil, pouze se zaměřil na příležitost, která se nabízela.
Jeden básník napsal: „Dva muži přes mříže vězení hleděli. Jeden viděl venku bláto, druhý – jak hvězdy na nebi zářily.“ Na co se díváš? Jsi tak zaměstnaný tím, co je, že jsi ztratil náhled na to, co by mohlo být? Pokud ano, je potřeba, abys o krok ustoupil a požádal Boha, aby ti pomohl vidět širší souvislosti.

Vybuduj si své základní přesvědčení

„Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem…“ Daniel 1:8

V čem byl Danielův problém? Co bylo špatného na tom, jíst nejlepší jídlo v zemi? Většina lidí přežívala na mizerné stravě. Daniel měl příležitost jíst doslova jako král. Proč takový tvrdý postoj? Pokud se ponoříš do kulturních reálií tehdejší doby, zdá

Překonat stres (8)

„… já vám dám odpočinout.“ Matouš 11:28

Pokud je pro tebe břímě, které neseš, příliš těžké, nenaložil ti ho Ježíš. Možná to udělali druzí, možná sis jej na sebe vzal sám, ale Ježíš na tom podíl nemá. „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Překonat stres (7)

„Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“        Marek 6:31, B21

Udělej si čas, aby sis užíval života. Ježíš to tak dělal. „Tehdy jim řekl: ‚Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.‘ Těch, kdo k nim přicházeli a zase odcházeli, bylo totiž tolik, že

Překonat stres (6)

„Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.“    Marek 1:35

Udělej z modlitby svůj každodenní zvyk. Modlitba velmi ulevuje stresu. Ježíš začínal svůj den modlitbou. Často se během dne zastavil, aby se modlil, a každý den modlitbou zakončil. Jestliže si Ježíš, který byl

Překonat stres (5)

„Ustanovil jich dvanáct … aby je posílal kázat“ Marek 3:14

Nesnaž se všechno dělat sám. Jeden z důvodů, proč jsme ve stresu, je naše představa, že všechno závisí na nás. Ježíš to dělal jinak. Vybral si, vyškolil a zmocnil dvanáct dalších, aby s ním mohli sdílet jeho dílo. Delegoval svou práci. Zapojil druhé.

Překonat stres (4)

„Také ostatním městům musím zvěstovat Boží království, vždyť k tomu jsem byl poslán.“     Lukáš 4:43

Zaměř se v jedné chvíli jen na jednu věc. Táhne tě to různými směry? Lidé to Ježíšovi neustále dělali a snažili se ho odvést od jeho životního cíle. Bible říká: „Když nastal den, vyšel z domu a šel

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Svědomí – detektor hříchu
    „Proto i já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi.“ Skutky 24:16

    Když procházíš na letišti detektorem kovů, zákon vyžaduje, abys vytáhl všechno ze svých kapes. Pokud to neuděláš, ozve se pípání. A pokud se pokusíš schovat pistoli nebo nůž, pravděpodobně skončíš ve vězení. Naše svědomí funguje stejným způsobem.