Bůh je (5)

„Učinil jsi měsíc k určování času…“ Žalm 104:19

Měsíc je dalším úžasným zjevem. Bez něj bychom rovněž na této planetě nemohli žít. Pokud by se někomu povedlo vychýlit ho z jeho oběžné dráhy, všechen život by ustal. Působí jako sluha, který uklízí oceány a pobřeží. Bez přílivu a odlivu vytvořeného Měsícem by se naše přístavy a pobřeží staly jedním ohromným zapáchajícím bazénem odpadků, což by se nám asi moc nelíbilo. Bez přílivu a odlivu by neexistoval plankton, další nezbytná podstata našeho potravinového řetězce. Vodní plochy oceánů a moří jsou přeléváním vln provzdušňovány, což udržuje plankton na hladině, kde mu sluneční záření umožní vytvářet kyslík. Bez planktonu by nebylo kyslíku, ani života. Není Bůh geniální stvořitel!
Měsíc má optimální velikost a je v optimální vzdálenosti od Země, což má vliv na optimální složení vzduchu, který potřebujeme k životu. Žijeme v ohromném oceánu vzduchu, který obsahuje 78 % dusíku a 21 % kyslíku. Tyto prvky jsou v atmosféře neustále promíchávány stejným přílivovým a odlivovým efektem, jaký má Měsíc na oceány. Všude na Zemi dýcháme stejný podíl kyslíku a dusíku. Pokud tento podíl narušíme nadprodukcí kysličníku uhličitého, jsou oceány schopny ho vstřebat. Pokud by naše atmosféra neměla zrovna tu tloušťku, kterou má, bombardovaly by zemský povrch miliardy meteoritů a kosmických úlomků, protože by v atmosféře neshořely.
Kdo o nás tedy stále a dobře pečuje? Bůh! Pokud ti něco říká „24/7“ (24 hodin po 7 dní v týdnu), tak to je pracovní doba našeho Boha stvořitele. Nejsi rád?

Bůh je (4)

„Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil.“ Izajáš 45:12

Dozvěděl by ses rád, proč se doposud na žádné jiné planetě nepodařilo najít život, zatímco ta naše je stvořena tak, aby naplňovala a udržovala naše nejzákladnější životní potřeby? Nepřivádí tě to k úžasu? Myslíš, že je to náhoda? Ne, alespoň ne

Bůh je (3)

„Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země…“ Izajáš 40:28

Bylo nám vtloukáno do hlavy, že věda a Písmo jsou v protikladu, ale nemusí to nutně platit. Objev kvantové fyziky odhalil úžasnou symetrii a řád vesmíru a od té doby se řady vědců důvěřujících Bibli rychle rozrostly. Malý příklad – na sepsání jedné z nejskvělejších

Bůh je (2)

„K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?“ Izajáš 40:26

Mnoho největších myslitelů světa nejen věří, že Bůh existuje, ale také věří, že stvořil vesmír a jeho obyvatele. Takže, když se ti příště někdo bude snažit namluvit, že v Boha věří pouze jednoduší a nevzdělaní lidé – neber ho vážně. Dr.

Bůh je (1)

„Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.“ Žalm 46:2

Bible říká: „Bůh je … pomoc v soužení…“ (Žalm 46:2). Ale nejdřív musíš věřit, že „Bůh je“. V opačném případě ti zbývá spoléhat jen a jen na lidskou pomoc, nebo věřit na náhodu. Jak daleko si myslíš, že se

Jsi to ty?

„Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: ‚Jsem to snad já, Mistře?‘“ Matouš 26:25

Velký kazatel Charles Spurgeon řekl v kázání o oddanosti Kristu: „Znal jsem několik lidí, kteří s mocí kázali evangelium, v životě se mu ale zcela vzdálili. Poznal jsem jiné, kteří s pečlivostí plnili povinnosti diákonů a starších, potom

Jak zlepšit své vztahy

„… nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.“ 1. Janova 3:18

Zde je pět biblických způsobů, jak zlepšit kvalitu tvých vztahů: 1) Vždycky dávej najevo uznání. Kteří lidé jsou ve tvém životě opravdu důležití? Ukazuj jim, že je máš rád, a dělej to často. Řiď se pravidlem „deset ku jedné“ – deset pochval

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Na čem stojí tvůj život
    „Spravedlivý žije bezúhonně…“ Přísloví 20:7

    Nakonec bude tvůj život shrnut do jediné věty. Na čem stojí tvůj život? Pokud žiješ s tím, že máš cíl, lidé na tvém pohřbu nebudou ponecháni údivu. Uděláš všechno úplně správně? Ne. Ale: „Spravedlivý žije bezúhonně, blaze bude po něm jeho synům!“Tvůj život je tvoje největší dědictví a