Poznej kamarády svého dítěte

3 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Kdo svede přímé na špatnou cestu…“ Přísloví 28:10

Jeden křesťanský autor napsal: „Jednou jsem viděl dokumentární film o porážce ovcí na jatkách. V ohradách se choulily stovky nervózních zvířat, která zřejmě cítila nebezpečí. Otevřená brána vedla k rampě s dveřmi na pravé straně. Aby zaměstnanci dostali ovce na rampu, používali kozy zvané ‚Jidáši‘. Tyto kozy jsou vycvičené, aby dovedly ovce na porážku. Koza suverénně kráčela ke spodní části rampy, zastavila se a ohlédla. Pak udělala ještě několik kroků a znovu se zastavila. Ovce se na sebe podívaly a lehkomyslně se vydaly směrem k rampě. Nakonec následovaly sebejistou kozu až nahoru, kde prošly další bránou, a ta se za nimi zavřela. Koza je zavedla přímo na jatka. Tyto ovce, následující kozy ‚Jidáše‘, se nápadně podobají teenagerům, kteří podléhají tlaku ze strany vrstevníků! Ti, kteří jsou více sebevědomí a vzpurní, často zavedou ty bázlivější do problémů. Někteří začnou kouřit marihuanu, brát drogy, jiní vstoupí do nebezpečných sexuálních vztahů nebo začnou pít. Proč ale dělají takové sebedestruktivní věci? Copak je jim jedno, že riskují život a budoucnost? Většinou ne. Ale tlak, aby se přizpůsobili a následovali ‚jidášovskou kozu‘, převáží nad jejich potřebou bezpečí a dobra.“ V Bibli se píše o člověku, který může svést přímé na špatnou cestu (viz Přísloví 28:10). Proto měj přehled o tom, kdo má vliv na tvé dorůstající děti, a seznam se s jejich kamarády.

Podívej se jinýma očima (3)

2 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Hospodinův pohled je jiný než lidský.“ 1. Samuelova 16:7, B21

Podívej se jinýma očima na situaci, které nerozumíš. Zkus si představit Marii, panenskou matku Pána Ježíše. Chystá se porodit Božího Syna, který jednou vykoupí svět. Potřebuje místo k přenocování. Pro někoho to mohla být životní příležitost! Bohužel ale čteme, že: „… se pro ně nenašlo místo pod střechou“ (Lukáš 2:7). Příležitost klepe na dveře, ale hostinští jsou příliš zaneprázdnění, aby otevřeli a chopili se jí! Podívej se jinýma očima na tuhle zdánlivě beznadějnou situaci. Představ si v zástupu kolem Ježíše chlapce. Vidíš ho tamhle v rohu? Podívej se znovu. Má pět chlebů a dvě ryby – právě tolik, aby se najedl jeden člověk. Ondřej říká Ježíšovi: „… co je to pro tolik lidí!“ (Jan 6:9). A přece, když to Hospodin požehnal, bylo toho víc než dost pro nasycení pěti tisíc lidí. Jak se zpívá v jedné písni: „I málo je moc, kde Boží je moc.“ Podívej se jinýma očima na toho nepřítele, který se zdá být nenapravitelný. Útočí na tebe někdo jako Saul z Tarsu? Proč? Protože jeho život ještě nebyl proměněn setkáním s Ježíšem na cestě do Damašku. Bůh mu ještě nezjevil to, co zjevil tobě, proto je horlivý v konání špatných věcí. Nepřecházej do protiútoku a nevzdávej to s ním. Bůh se chystá pro něho i jeho prostřednictvím dělat velké věci. Lidé jsou zřídkakdy takoví, jací se zdají na první pohled. Nikdo nemusí zůstat stejný, jaký je dnes. Když Bůh začne pracovat na lidském životě, může každý, koho znáš, prožít obrat o sto osmdesát stupňů – někdy i během čtyřiadvaceti ho­din.

Podívej se jinýma očima (2)

1 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Hledíte jen na to, co máte před očima.“ 2. Korintským 10:7, ČSP

Pavel jasně ukazuje, že jsou některé vlastnosti, které jsme u lidí kolem sebe dosud neobjevili a nerozeznali. Většina našich závěrů je založena na omezených a často mylných informacích. V Davidovi Bůh viděl vlastnosti, které jeho vlastní rodina nerozpoznala; pro ně byl David pouhým pasáčkem. Když se objevil na bitevním poli a nabídl se, že bude bojovat s Goliášem, jeho nejstarší bratr Elíab ho poslal, ať jde domů a věnuje se své práci. David přesto o několik hodin později Goliáše zabil a jeho jméno se stalo po Izraeli všeobecně známým. Josefovi bratři nesnášeli sny, jež Bůh Josefovi dával, a žárlili na lásku, kterou jej zahrnoval jejich otec. A přece se Josef stal egyptským premiérem, a nakonec se během hladomoru postaral o celou svou rodinu. To vše nám říká: „Buď opatrný při jednání s lidmi, kteří ti jdou na nervy! Nauč se vidět víc než jen zevnějšek.“ Vzpomínáš si na vesnickou dívku Rút? Nejdřív paběrkovala klasy na poli, ale potom se stala chotí předního muže. Může se stát, že jednoho krásného dne bude někdo jako ona pro tebe velmi důležitou; takže jí žehnej a chovej se k ní dobře. Nauč se nenechat se rozptylovat krásou a hleď na to, co je za ní! Vzpomeň si na Ester a připomeň si hlupáka Hamana, jak podcenil tu krásnou dívku, která seděla po králově boku. Ona věděla něco, co on nevěděl; měla božský přístup k informacím, které zachránily její lid a Hamanovi přinesly konec. Byla to jen otázka času. Podtrženo a sečteno – nikdy nevíš, co se odehrává v mysli někoho druhého. Proto nespěchej s tím, abys jej odepsal – podívej se jinýma očima!

Podívej se jinýma očima (1)

30 Dub 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek.“        2. Korintským 5:16

Co Pavel myslel slovy: „A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek“ (2. Korintským 5:16)? Prostě toto – místo toho, abychom se zaměřovali na chyby a selhání druhých věřících, snažme se vidět je jako duchovně obnovené bytosti v neobnoveném těle. Skutečností je, že dosáhli v Kristu stejné Boží spravedlnosti (viz 2. Korintským 5:21). A jako takoví mají potenciál dosáhnout velkých věcí. Bezpochyby platí, že když jde o budování vztahů, musíš být zdravě kritický. Špatní lidé ti mohou ublížit a správní ti mohou pomoci. Není ale tvým úkolem chodit a prověřovat lidi na základě omezených znalostí, které o nich máš. Kdybys byl schopen vidět je Božíma očima a věděl bys, jaký s nimi má Pán záměr, možná bys byl méně kritický a více bys je chápal. Místo aby ses na ně díval spatra, začal bys k nim vzhlížet. Investoval bys do nich čas, lásku a energii. Proč? Protože Bůh klade velký důraz na princip vzájemnosti: „Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný“ (Efezským 6:8). Vzdáváme to s lidmi, protože nemůžeme vidět to, co vidí Bůh, ani nemůžeme rozumět tomu, co dělá. Bůh hledí na to, co do nich vložil, což ty nejsi schopen vidět. A dokonce s nimi ještě neskončil. Proto zadrž svůj soud a kritiku. Co kdyby Bůh odepsal kvůli chybám, které děláš, tebe? Místo abys v lidech hledal to nejhorší, hledej v nich to nejlepší. Když to najdeš, rozvíjej to a zdůrazňuj. Jinými slovy – buď ochoten podívat se jinýma očima!

Neohlížej se

29 Dub 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Vzpomeňte na Lotovu ženu!“ Lukáš 17:32

Před zničením Sodomy poslal Bůh dva anděly, aby zachránili Lota a jeho rodinu. Lot dostal jasné pokyny: „Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul … Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup“ (1. Mojžíšova 19:17, 26). Ježíš připomněl tento příběh čtyřmi slovy: „Vzpomeňte na Lotovu ženu!“ (Lukáš 17:32). Měli bychom se z toho poučit a zapamatovat si dvě věci:

  1. Neohlížej se toužebně za svou starou hříšnou vášní a žádostivostí. Co sliboval hřích, bylo falešné už tehdy a stále falešným zůstává. „Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratří!“ (Jakub 1:14–16).
  2. Neohlížej se sebelítostivě za chybami, které jsi udělal. Dva Lotovi zeťové nedbali na zprávu andělů ani na tchánovy prosby a zůstali pozadu. Možná je to důvod, proč se jeho žena ohlédla. Bylo to však osudné tehdy a je to osudné i nyní.

Nelituj se pro svou minulost, ať byla jakákoliv. Nezabývej se zraněními, kterými ti ublížili. Přestaň se dívat do zpětného zrcátka a sleduj cestu před sebou. Bůh pro tebe připravil velké věci, to je, oč ve tvém životním zápase jde! Ježíš nazval satana zlodějem (viz Jan 10:10). Už ti ukradl příliš mnoho, tak ho nenech krást dál. Odevzdej život Kristu a sleduj, jak ti začíná žehnat!

Zapoj se!

28 Dub 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… zachraňujte je z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť, poskvrněný hříchem.“    Ju­da 1:23

Když se někdo z tvých blízkých dostane do situace, která mu může ublížit, vlož se do toho! Bible nabádá: „S těmi, kdo pochybují, mějte slitování; zachraňujte je z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť, poskvrněný hříchem“ (Juda 1:22–23). Řecké slovo „zachránit“ znamená „vstoupit do bezprostřední, rozhodující a nepřetržité akce“. Slovem „obezřetnost“ se míní silná dávka respektu vůči něčemu, co ohrožuje život, je nebezpečné nebo znepokojující. A věta „zachraňujte je z hořícího ohně“ znamená, že nemáš ani okamžik nazbyt. Dům hoří a oni spí. Je-li to nutné, vylom dveře a vytáhni je ven, ale zachraň je! Eugene Peterson ve svém moderním překladu Bible parafrázuje verš z Judovy epištoly 1:22 takto: „Běžte za těmi, kdo jdou špatnou cestou.“ Neseď nečinně a neříkej: „To není moje zodpovědnost.“ Je! Dobrý pastýř nechal stát devadesát devět ovcí, aby šel za tou jednou ztracenou – a hledal ji, dokud ji nenašel. Pak si ji vzal na ramena a donesl do bezpečí ke stádu. Může se stát, že budeš špatně pochopen, kritizován nebo odmítnut? Určitě. Pavel ale řekl: „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova…“ (2. Korintským 5:14). Když miluješ lidi, které miluje Ježíš, nemáš na vybranou! Bojíš se, že nebudeš vědět, co říct? Pak se modli: „Pane, pomoz, abych přesně věděl, co mám říct a co udělat. Dej mi moudrost a odvahu povědět, co má být řečeno. Pomoz mi milovat lidi natolik, abych jim řekl pravdu, dokud je čas. Použij si mě jako nástroj své milosti, která se jich dotkne dřív, než bude pozdě. V Ježíšově jménu, amen.“

Spasení skrze víru

27 Dub 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru.“ Efezským 2:8

V Bibli stojí: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru“ (Efezským 2:8). Samotná víra v Krista nám dává jistotu nebe. Básník Henry van Dyke to vyjádřil takto: „Stojím na mořském pobřeží. Loď vytahující své bílé plachty do ranního větru vyplouvá na modrý oceán. Je ztělesněním krásy a síly. Stojím a dívám se, dokud … nevypadá jako smítko bílého oblaku v místě, kde se moře stýká s oblohou. Pak někdo vedle mě říká: ‚Už je pryč!‘ Pryč? Pryč pouze z mého dohledu, to je vše. Jinak má stále stejný vysoký stěžeň, trup a ráhno, jako když odplouvala … Její rozměry se zmenšily jen v mých očích, ona sama se nezměnila. Možná právě ve chvíli, kdy někdo řekl ‚už je pryč‘, jsou jiné oči, které vyhlížejí, až se objeví, a jiné hlasy připravené radostně vykřiknout: ‚Támhle! Už připlouvá!‘ Tak nějak vypadá umírání.“ Namítneš: „Ale já jsem nevyrůstal v církvi, kam mám jít, abych našel víru?“ D. L. Moody řekl: „Modlil jsem se za víru a myslel si, že sestoupí a zasáhne mě jako blesk. Vypadalo to ale, že nepřichází. Potom jsem jednoho dne četl desátou kapitolu Římanům: ‚Tedy víra z slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží.‘ (Římanům 10:17, BK). Zavřel jsem Bibli a modlil se za víru. Pak jsem otevřel Bibli a začal ji studovat. Od té doby má víra roste.“ Nevíš, jak se máš modlit? Jednoduše řekni: „Pane Ježíši, vkládám dnes svou důvěru v tebe a přijímám tě jako osobního Spasitele.“ Modlil ses takovou modlitbu? Ano? Pak jsi „spasen skrze víru“ (viz Efezským 2:8).

Marnost slávy a bohatství

26 Dub 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„A tak jakou mám naději, Panovníku? Moje očekávání se upíná jen k tobě.“ Žalm 39:8

Fascinace Hollywoodem a celebritami dosáhla ve společnosti hranic šílenství. Milióny lidí zbožňují ty, kdo dosáhli slávy a bohatství. Jenže sláva ještě nezajišťuje spokojenou vyrovnanost, kterou inzeruje. Své by o tom mohli vyprávět Marilyn Monroe, Elvis Presley i Michael Jackson. Vzpomeň si, jak zbožňovali Muhammada Aliho v jeho nejlepších letech. Byl proslavený jako „vítězstvími ověnčený boxer, který nemůže být poražen“. Jeho fotografie se objevovaly na titulních stranách časopisu „Sport v obrazech“ častěji, než fotografie kteréhokoliv jiného sportovce v historii. Kamkoliv šel, provázely ho kamery. Jenže bohatstvím ani slávou se nedá vykoupit dobré zdraví. Ali se stal obětí zničující Parkinsonovy choroby. Sportovní reportér Gary Smith strávil určitý čas s nemocným boxerem v jeho domě a požádal ho, aby mu ukázal místnost s trofejemi. Ali ho zavedl do temné vlhké kůlny vedle domu. Tam, opřená o zeď, stála vzpomínková nástěnka – fotografie z „masakru v Manile“, momentky Aliho tančícího v ringu a rozdávajícího rány, fotky, jak zvedá nad hlavu šampiónské pásy, které vyhrál. Ty fotografie však byly potřísněné bílými exkrementy od holubů, kteří se uhnízdili na trámech krovu. Ali vzal nástěnku a postavil ji fotografiemi ke zdi. Když odcházeli, Smith slyšel, jak potichu prohodil: „Měl jsem u nohou celý svět, a co z toho zbylo. Podívejte se na mě teď.“ Žalmista napsal: „Každý žitím putuje jak přelud, hluku nadělá, ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to shrábne. A tak jakou mám naději, Panovníku? Moje očekávání se upíná jen k tobě“ (Žalm 39:7–8).

„Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství.“    Ma­touš 12:20

Když zemře blízký člověk na nějakou nemoc, při nehodě, násilnou smrtí nebo pokročilým věkem, označují psychologičtí poradci zármutek, kterým procházíme, jako „nekomplikovaný“ nebo „prostý“. Když ale někdo spáchá sebevraždu, náš zotavovací proces je „komplikovaný“, obtížný a nese s sebou mnoho nezodpovězených otázek. Prožíváme pocit viny, dokonce i zlost. „Nebyl jsem tam, když mě potřeboval! Měl jsem udělat víc! Mohl jsem tomu svou pomocí zabránit! Jak nám to mohl udělat? Byl naprosto sobecký! Nemyslel na druhé, jenom na sebe!“ Tyto pocity přetrvávají dlouhou dobu a k jejich rozptýlení je zapotřebí Boží milosti. Biblické odpovědi na následující často kladené otázky mohou přátelům a rodinám sebevrahů pomoci vyrovnat se s žalem. Je sebevražda vraždou? Písmo nikde nepřirovnává sebevraždu k vraždě. Podle Bible je vražda skutkem spáchaným na druhé osobě. Co si Bůh myslí o lidech, kteří spáchali sebevraždu? Ačkoliv se o Bohu nedá říct, že by sebevraždu schvaloval, nikdo jiný nerozumí zoufalství, které někoho dožene k útěku z nesnesitelného utrpení, lépe než on. Ve chvílích, kdy jsme na úplném dně, nezapírá náš Otec svůj soucit s námi. „Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství“ (Matouš 12:20). Jsou sebevrazi spasení nebo zatracení? Bible říká:

  1. Existuje jen jeden „neodpustitelný hřích“ (viz Matouš 12:31–32) a sebevražda to není!
  2. „Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Římanům 8:38–39). Dokonce ani sebevražda nemůže uhasit Boží lásku nebo zrušit spasení, k němuž nás Bůh svou láskou vykoupil!

Usiluj o smíření (2)

24 Dub 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.“    Matou­š 5:24

Máš s někým spor? Leží ti to stále na srdci, okrádá o pokoj nebo dokonce ovlivňuje tvůj pracovní výkon? Ježíš řekl, co máš udělat: „Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar“ (Matouš 5:23–24). Možná čekáš, až za tebou přijde ten druhý. Co když ale nepřijde? Proto ti Ježíš říká: „Běž a smiř se.“ To je pokořující. Je to také riskantní, protože reakce možná nebude taková, v jakou doufáš. Proč Ježíš neřekl: „Počkej chvíli a situace se možná změní.“ Důvod je prostý – když v sobě věci potlačujeme, můžeme vybuchnout v nepravou chvíli! Pak vyprázdníme celý zásobník – všechno, co nám na tom člověku vadilo za posledních deset let! Nebo naopak, možná ses rozhodl, že to prozatím necháš spát. Ale Bible říká: „Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu“ (Efezským 4:26–27). Nepřítel vám oběma chce ublížit tím, že mezi vás vrazí klín. Dovolíš, aby to udělal? Co když váš spor přeci jen vyhraješ, ale druhý odejde zraněný a nešťastný? Co je důležitější – názor, který se snažíš prosadit, nebo vztah? Kvůli Bohu i sobě samému odpusť, promiň urážku a jdi dál. To, co je v sázce, je tvůj dar! Jestli chceš, aby tě Bůh používal a žehnal ti, nečekej a usiluj o smíření.

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí.

I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj.

Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce.

Nechť přinese pokoj a radost vám všem.


Odkazy na weby s ikonou

Víra, křesťanství, náboženství