Čí zprávě uvěříš?

25 Čvc 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… v zemi přebývej a zachovávej věrnost.“ Žalm 37:3

Frank Furedi chtěl zdokumentovat narůstající využívání strachu v médiích, proto spočítal výskyt výrazu „nebezpečí“ v britských novinách. V roce 1994 se tento termín objevil 2 037krát. Do konce následujícího roku se množství zdvojnásobilo. Během roku 2000 byl výraz „nebezpečí“ vytištěn více než 18 000krát. Opravdu se během šesti let nebezpečí ve světě zdevítinásobilo? Nebo se k nám prostě špatné zprávy dostávají rychleji, v reálném čase? Informační přetížení způsobilo vznik té nejnemocnější generace, jakou kdy lidstvo poznalo. Antidepresiva a uklidňující prostředky užívají nejen dospělí, potřebují je i děti, a dáváme je dokonce i našim domácím mazlíčkům! Díky Bohu za rozšiřování medicínských poznatků, ale vtírá se otázka, jak to dělali lidé za starých časů? Co dělali, když byli ve stresu? Tady jsou slova, s nimiž se mnozí každé ráno probouzeli, a se kterými každý večer usínali: „Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle. Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou. Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce … Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle … Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá. Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává, dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je, protože se k němu utíkají“ (Žalm 37:1–7, 39–40).

Co se stalo Démasovi? (2)

24 Čvc 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Démas mě totiž opustil…“ 2. Timoteovi 4:10

Znovu si položme otázku: „Co se stalo Démasovi?“

  1. Vadila mu klesající Pavlova prestiž? Když Pavel přišel do města, začala církev prudce růst, ale zároveň prudce vzrostly i nepokoje. V jednom městě nově obrácení křesťané vynášeli ven pornografické knihy a čarodějnické artefakty a pálili je na náměstí. Tím Pavel vůbec nebodoval u vydavatelů a výrobců! Měl sociální postavení malomocného ve zdravé části města. Ale kdo řekl, že život křesťana má být snadný? Ježíš ne! „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí“ (Jan 15:18–19). Útok je znamením respektu; znamená to, že jsi nebyl poražen. Opravdu, úroveň útoku, jemuž čelíš, je ukazatelem úrovně Božího požehnání, které na tebe čeká potom.
  2. Nesnášel vzrůstající odpor vůči Pavlovi ze strany vyznávajících křesťanů? Jeden člověk se zeptal svého přítele: „Jak se k tobě chová svět?“ Ten odpověděl: „Svět se ke mně chová dobře, ale svatí mi působí potíže!“ Církev Pavla někdy finančně podporovala, jindy musel šít stany, aby se uživil. Jak na to reagoval? „Já velmi rád vynaložím všecko, ano vydám i sám sebe pro vaše duše. Když vás tak velice miluji, mám snad za to být méně milován?“ (2. Korintským 12:15). Pavlovou spalující životní touhou bylo, „… abychom se mu (Kristu) líbili…“ (2. Korintským 5:9). Je to i tvoje touha?

Co se stalo Démasovi? (1)

23 Čvc 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Démas mě totiž opustil…“ 2. Timoteovi 4:10

Pavel zde napsal jednu z nejsmutnějších vět v Písmu: „Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět…“ (2. Timoteovi 4:10). Běžec zakopnul. V životě věřícího zhaslo světlo. Proč?

  1. Vadilo mu, že jako křesťan měl nálepku menšiny? Říká se, že v dějinách církve prý existovali dva Martinové Lutherové. Oba přijali stejné zjevení týkající se ospravedlnění vírou jako jediné cesty ke spasení. Ten první to napsal a ukryl do klášterní zdi, protože se bál vládní moci. Ten druhý to přitloukl na dveře chrámu Všech svatých ve Wittenbergu a spustil reformaci. Kristus zaslíbil, že naše poselství bude mocné, ale ne vždy populární: „Neboj se, malé stádce…“ (Lukáš 12:32). Nos svůj statut menšiny jako odznak cti!
  2. Nebo ho sťal nějaký doktrinální meč? My máme poselství, které lidé potřebují slyšet, ale ne vždy mu chtějí naslouchat. Dokonce ani někteří křesťané ho nechtějí slyšet. „Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: ‚To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?‘… Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili“ (Jan 6:60–66). Možná si myslíš, že když budeme vůči lidem příliš přísní, ztratíme je. Pokud budeme zákoničtí, opravdu je ztratíme, ale pokud budeme bibličtí, budeme budovat Boží muže a ženy, kteří budou zářit jako světla v temném světě. Ježíš řekl: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými“ (Jan 8:32). Někdy je to tak, že než pravda lidi osvobodí, pořádně je semele! Přesto ji musíme kázat.

„… a on vstal a vrátil se do města“ Skutky 14:20

Pokud procházíš těžkým obdobím, přečti si tato slova: „Tu se tam objevili Židé … strhli lidi na svou stranu a začali Pavla kamenovat. Když si mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z města. Ale učedníci ho obstoupili a on vstal a vrátil se do města“ (Skutky 14:19–20). Všimni si dvou frází: „když si mysleli, že je mrtev“ a „on vstal“. Pavla kamenovali, ale neumlčeli; byli jej, ale neporazili. „Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi“ (2. Korintským 4:8–9). Představ si satana, jak stojí nad Pavlem a odpočítává mu jako rozhodčí boxerovi sraženému k zemi. Při číslu devět Pavel vstává a říká: „Možná jsem byl sražen dolů, ale nejsem mimo hru!“ Byl umíněným optimistou, jenž uměl sám sebe povzbuzovat; věděl, jak pozvednout sebe i lidi kolem. Jednoho dne, v zápalu boje, poslali nepřátelé lordu Nelsonovi vzkaz, aby se vzdal. On vzal teleskop, podíval se jím a prohlásil: „Nevidím žádný důvod ke kapitulaci!“ Během druhé světové války Churchill varoval Francouze, že pokud to bude nutné, bude Británie bojovat samostatně. Francouzští generálové mu poslali telegram, v němž stálo: „Během tří týdnů bude mít Anglie zakroucený krk jako kuře.“ Churchill se nezalekl a rozhlasem vyhlásil do éteru: „My se nikdy, nikdy nevzdáme!“ Vytáhl Británii z bahna! Po válce Churchill mluvil v kanadském parlamentu. Měl svůj typický buldočí výraz, mával tím telegramem a řekl: „Jo, nějaké kuře a nějaký krk!“ Dnešní slovo pro tebe je: znovu vstaň, Bůh je na tvé straně.

„Jen se napij, a také tvé velbloudy napojím.“ 1. Mojžíšova 24:46

Když Abrahamův služebník dorazil do Náchorova města, mladá žena jménem Rebeka mu nabídla, že mu dá napít vody. Když dopil, Rebeka řekla: „… také tvé velbloudy napojím“ (1. Mojžíšova 24:46). Dozvídáme se, že rychle vylila džbán do napajedla a běžela zpět ke studni. To všechno zní celkem obyčejně, dokud si mezi řádky nepřečteš, že jeden žíznivý velbloud může vypít až sto litrů vody a tam bylo velbloudů deset. Spočítej si to. Rebeka načerpala tisíc litrů vody pro cizího člověka! Udělala všechno, co se od ní logicky dalo očekávat, a potom ještě něco navíc. To byl klíčový okamžik jejího života. Díky svému skutku služby se Rebeka stala Izákovou manželkou, vstoupila na dobrodružnou životní cestu a stala se součástí církevních dějin. Její jméno do dnešního dne není zapomenuto a lidé víry ji ctí. Rebeka nevěděla, co všechno toho dne bylo v sázce. Nenabízela, že načerpá tisíc litrů vody proto, že by věděla, jaká za to bude odměna. Bylo to prostě vyjádření jejího srdce. Rebeka prokázala pravdivost Písma: „Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem“ (Přísloví 13:4). Odkud jsme vzali, že je špatné dávat a očekávat něco na oplátku nebo sloužit a očekávat odměnu? Určitě ne z Bible! Některé odměny dostaneme již během tohoto života, některé až v tom budoucím. Ale víme, že: „… Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný“ (Efezským 6:8).

„Hospodine … dopřej mi to prosím a prokaž milosrdenství…“ 1. Mojžíšova 24:12

Málokdy předem chápeme plný význam toho, co v práci děláme nebo neděláme. V Bibli je jednoduchý příkaz: „Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil…“ (Kazatel 9:10). Judaismus, křesťanství a islám; kořeny všech těchto náboženství sahají k Abrahamovi, který byl zemědělec. „Abraham byl stařec pokročilého věku“ (1. Mojžíšova 24:1). Proto usoudil, že nastal čas najít manželku pro syna Izáka. Jelikož v té době neexistovaly žádné internetové seznamovací služby, pověřil tou záležitostí svého služebníka Eliezera. Ten se s karavanou deseti velbloudů vydal na cestu do krajiny, do níž jej Abraham nasměroval. Najít manželku pro šéfova syna byl důležitý úkol, jenž vyžadoval dobrý plán. Samozřejmě to byla věc, v níž by nechtěl selhat. Proto Eliezer začal modlitbou: „Hospodine, Bože mého pána Abrahama, dopřej mi to prosím a prokaž milosrdenství…“ (1. Mojžíšova 24:12). Modlíš se někdy a prosíš Boha, abys byl úspěšný v práci? Lidé někdy nevědí, jestli je v pořádku modlit se, aby měli úspěch v práci. Samozřejmě, že ano! Ovšem pokud se úspěch stane tvým bohem, budeš muset najít způsob, jak ho sesadit z trůnu. Obecně řečeno, pokud se nemůžeš modlit za úspěch toho, co děláš, měl bys začít dělat něco jiného! Každý dobrý rodič chce, aby jeho dítě bylo úspěšné. Stejně tak každý moudrý zaměstnavatel chce, aby jeho zaměstnanci byl úspěšní, protože pokud jsou úspěšní, je úspěšná jeho firma. Bůh také řekl svému lidu: „Dbejte tedy na slova této smlouvy a dodržujte je, abyste měli úspěch ve všem, co budete dělat“ (5. Mojžíšova 29:8).

Hřích nečinnosti

19 Čvc 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.“ Jakub 4:17

Máme sklon zaměřovat se na spáchané hříchy – na špatné věci, které děláme. Ale jak je to s hříchem v případě, kdy něco neuděláme? Pokud byl v Kristových podobenstvích někdo odsouzen, často to bylo kvůli tomu, že něco neudělal. Jeden muž byl vyhnán ze svatby, protože na sobě neměl svatební oděv (viz Matouš 22:12). Pět panen nebylo vpuštěno na svatební hostinu, protože neměly ve svých lampách žádný olej (viz Matouš 25:3–11). Služebník, jenž zakopal svou hřivnu do země, místo aby ji použil, o ni přišel (viz Matouš 25:25–28). Bohatý muž byl odsouzen za to, že se nepostaral o svého bližního (viz Lukáš16:19–24). Neplodný fíkovník, jenž nenesl ovoce, byl proklet a uhynul (viz Marek 11:20–24). Říkáš, že máš zájem o hlubší duchovní život? Nejhlubší duchovní život prožijeme, když děláme dobré věci pro druhé! To je princip, podle nějž budeš souzen a odměněn. „Král odpoví a řekne jim: ‚Hladověl jsem, a nedali jste mi najíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili‘“ (Matouš 25:40–45). Proto když máš příležitost udělat něco dobrého, udělej to!

Stabilizující pokoj

18 Čvc 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj.“ Jan 16:33

Dne 3. května 1943 zazněly nad Londýnem sirény leteckého poplachu. Lidé rychle běželi ke stanici metra Bethnal Green, kde se již ukrývalo více než pět set osob. Během následujících deseti minut se k nim přidalo dalších patnáct set. Žena s malým dítětem v náručí uklouzla na jednom z devatenácti schodů vedoucích dolů z ulice. Lidé začali padat jeden na druhého jako domino. Tehdy tam zemřelo sto sedmdesát tři lidí. Nezabily je bomby, ale strach! V dnešní době je kolem nás panika strachu, a jestli si nedáš pozor, uvízneš v ní také. Je správné uvědomovat si nebezpečí, ale Bůh nechce, abys tím byl přemožen. Proto musíš dávat pozor, co posloucháš, o čem přemýšlíš a co říkáš. Učedníci potřebovali skálu, na níž mohli stát v nastávající bouři. Ježíš jim právě řekl, jak zlé věci přicházejí na svět a jak velmi budou trpět. Oznámil jim, že odchází a řekl, že pošle Ducha svatého, aby byl s nimi. Janova 16. kapitola končí těmito slovy: „To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět“ (Jan 16:33). Ať je situace jakákoliv, Ježíš je nade vším. Bez ohledu na to, jaké zkoušce čelíš, Ježíš tě přenese. Přestože budeš obklopen strachem a obavami, budeš prožívat Boží pokoj. Tento stabilizující pokoj tě posílí a způsobí, že lidé budou u tebe hledat odpovědi.

Co slyšíš?

17 Čvc 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Po mnoha dnech … se stalo slovo Hospodinovo k Elijášovi: ‚Jdi … chci dát zemi déšť. 1. Královská 18:1

Před třemi lety Bůh Elijášovi řekl, aby oznámil příchod velkého sucha. Výsledkem bylo, že o tom mluvili všichni lidé. Potom mu Bůh řekl, aby oznámil přicházející déšť, aby se na to lidé připravili. Pochop toto: pokud se nenaučíš své duchovní ucho naladit na to, co Bůh říká, nebudeš připraven na to, co pro tebe v životě chystá. Bůh ti řekne, kdy máš uchovávat a kdy zasévat, kdy máš nakupovat a kdy prodávat, kdy máš přijít ke stolu a kdy máš odejít. „… na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: ‚To je ta cesta, jděte po ní,‘…“ (Izajáš 30:21). Ale i satan k tobě může mluvit a může říkat takové věci, jako: „Zbankrotuješ. Zemřeš. Nikdy neuspěješ. Nikdo tě nemiluje.“ Něco takového od Boha nikdy neuslyšíš! Bez ohledu na to, co kolem sebe nebo v sobě slyšíš, musíš věřit v Boží věrnost a musíš věřit Bohu, že za tebe bude bojovat. Ježíš věděl, že bude brzy ukřižován a modlil se: „‚Otče, oslav své jméno.‘ Z nebe zazněl hlas: ‚Oslavil jsem a ještě oslavím.‘ Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo.“ (Jan 12:28–29). Není to úžasné? Jedni slyší Boží hlas, zatímco druzí, kteří stojí hned vedle nich, slyší pouze hřmot. To, co Ježíš toho dne slyšel, povzbudilo jeho víru a dalo mu sílu vítězně kráčet ke kříži. Komu tedy nasloucháš? Co slyšíš?

Co vidíš?

16 Čvc 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.“ 2. Korintským 5:7

Tvé oči tě mohou klamat! Josefovi bratři prodali Josefa do otroctví, jeho suknici namočili v krvi kozla a svému otci řekli, že jej divoká šelma roztrhala na kousky. Výsledkem bylo, že starý muž řekl: „Ve smutku sestoupím za svým synem do podsvětí“ (1. Mojžíšova 37:35). Ve skutečnosti Josef nejenže byl naživu, ale po určité době se stal premiérem Egypta a zachránil svou rodinu v době hladomoru. Jeho otec však prožil všechny ty roky v zármutku kvůli něčemu, co viděly jeho oči: zkrvavené suknici. Někdy existuje rozdíl mezi skutečností a pravdou. Fakta mohou potvrzovat, že ekonomika je na tom špatně, ale pravda je taková, že: „Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši“ (Filipským 4:19). Jednoho dne se Elíša a jeho služebník probudili ve městě Dótan a zjistili, že jsou obklíčeni nepřátelskou armádou. Když to služebník uviděl, zpanikařil. Ale Elíša řekl: „‚Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi.‘ Potom se Elíša modlil: ‚Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!‘ Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši“ (2. Královská 6:16–17). Bůh chce, aby ses spoléhal na něho a věděl, že se v nejtěžších chvílích nemusíš bát. To, co se děje ve tvůj prospěch, je mnohem větší než cokoliv, co se děje ve tvůj neprospěch. Proto povstaň ve víře a řekni se žalmistou: „Pomoc mi přichází od Hospodina…“ (Žalm 121:2). A potom jednej tak, aby bylo zřejmé, že tomu věříš!

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí.

I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj.

Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce.

Nechť přinese pokoj a radost vám všem.


Odkazy na weby s ikonou

Víra, křesťanství, náboženství