Poučení od bohatého zákoníka (2)

„To všechno jsem dodržoval od svého mládí.“ Lukáš 18:21

Bohatého zákoníka můžeme přiřadit k nejnáboženštějším lidem v Písmu. Dodržoval všechna přikázání. Je ale možné nedělat nic špatného, a přesto neudělat nic správně. Spravedlnost lze definovat jako dělání něčeho správného. My se ale soustřeďujeme jenom na to, abychom nedělali nic špatného. Vytváříme si o hříchu představu – nedělej tohle, nedělej tamto, a budeš v pořádku.
Jenže to je svatost viděna z rubu. Tvému nebeskému Otci lámou srdce naopak hříchy, kdy něco opomíjíš – něco, co bys mohl udělat v budoucnosti, co můžeš udělat teď a cos měl udělat v minulosti. Pokud jsi rodič, tak tomu rozumíš. Líbí se ti, když tvoje děti neudělají něco špatného, ale ještě větší radost máš z toho, když udělají něco dobrého. Bůh tě spasil, abys mu sloužil! Pavel řekl: „Jsme … v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil“ (Efezským 2:10). Bůh má pro tvůj život osobní plán zvaný „Jeho vůle“. Nemůžeš ale pořád hrát jenom v obraně, musíš útočit. Nemůžeš jenom nedělat nic špatného, musíš dělat něco správného. Nemůžeš jenom dodržovat pravidla, jsi povolán následovat Ježíše.
Pokud je ti bohatého zákoníka líto, nemělo by to být kvůli Ježíšovu požadavku, aby se něčeho vzdal, ale kvůli příležitosti, kterou si nechal utéct. Představ si, že ti Stvořitel u sebe nabídne tříletou stáž, a ty řekneš ne! To, čeho se měl podle Ježíše vzdát, nebylo ničím proti tomu, co on mu za to nabízel. Bohužel řekl ne. Ty ale můžeš říct ano, a začít žít ten nejúžasnější život, jaký je jen možný.

Poučení od bohatého zákoníka (1)

„Jedno ti ještě schází.“ Lukáš 18:22

Lukáš zaznamenal příběh: „Jeden z předních mužů se ho otázal: ‚Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?‘ Ježíš mu řekl: ‚… Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku.‘ On řekl: ‚To všechno jsem dodržoval od svého

V Kristu jsi nezvratně požehnán

„Hle, dostal jsem úkol žehnat. On dal požehnání a já to nezvrátím.“        4. Mojžíšova 23:20

Izraelci dobyli zaslíbenou zemi a vzali ji do vlastnictví, zabrali město po městě. Když se přiblížili k Moábu, jeden z jeho knížat jménem Balák najal proroka jménem Bileám, aby nad blížícími se izraelskými vojsky vyslovil kletbu. Balák stál

Obrozený duch v neobrozeném těle

„Sám Bůh … nechť … zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny…“        1. Tesalonickým 5:23

Kdybys byl prostě jen „duchovní bytostí“, byl by tvůj duchovní potenciál neomezený. Ty však musíš neustále bojovat se svou „duší“, kterou tvoří tvé emoce, vůle a intelekt. A navíc musíš zvládat potřeby a choutky svého

Chraň si vnímání Boží přítomnosti

„Jak by mohla Hospodinova schrána vejít ke mně?“ 2. Samuelova 6:9

Nejuznávanějším symbolem Boží přítomnosti ve Starém zákoně byla schrána smlouvy. Kdekoliv byla schrána, tam byla Boží přítomnost. Izrael však dovolil, aby ji Pelištejci ukradli. Plyne z toho důležité ponaučení. Satanovým cílem je oloupit tě o vnímání Boží přítomnosti! Izrael o schránu přišel

Věř, že ti Bůh dá „dobré“

„Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“    Matouš 7:11

Kříž dokazuje, jak velice tě Bůh miluje. „On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?“

Bůh řídí tvé kroky

„Kroky dobrého muže řídí Hospodin.“ Žalm 37:23, přel. z angl.

Elijášovým určením bylo stanout na hoře Karmel, přivolat z nebe oheň a vysvobodit Izrael z modlářství. Mohl toho dosáhnout ale jenom krok za krokem. Tak pracuje Bůh. Nejprve poslal Elijáše k potoku Kerít (to znamená „smlouva“). V některém místě své duchovní cesty určitě

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Neboj se (1)
    „Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?“ Marek 4:40

    Všimni si, jak učedníci reagovali na bouři na Galilejském moři, a přemýšlej, jestli některé z těch rysů nepoznáváš také u sebe:1) Strach v nás vyvolává pochyby o Boží péči. Učedníci se Ježíše zeptali: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“ (Marek 4:38). Neptali se na