Když uctíváš, sloužíš Bohu

„Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci…“ Žalm 134:1

V posledním verši posledního biblického žalmu se říká: „Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja“ (Žalm 150:6). To znamená, že dokud jsi naživu, jsi povolán uctívat Boha. Někteří z nás jsou spíš „naprogramováni“ sloužit ve sborových chválách, jiní k tomu být dělníky. Všichni jsme ale povoláni k uctívání Boha. Někteří z nás to dělají spíše pomocí práce pro Boží království, zatímco jiní prostřednictvím chvály. A Bůh oba způsoby považuje za dílo služby.
Žalmista řekl: „Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě za nočního času. Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu!“ (Žalm 134:1-2). Všimni si slov „Hospodinovi služebníci“. Jak mu sloužili? Uctíváním. Westminsterské vyznání víry říká: „Hlavním cílem člověka je, aby mohl oslavovat Boha.“ To lze dělat mnoha způsoby. „Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků…“ (Žalm 50:23). Uctívání působí jako termostat; vytváří ovzduší, v němž lze zakoušet a vychutnávat si Boží přítomnost.
David řekl: „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!“ (Žalm 103:1-2). Jaké dobrodiní? Odpuštění, uzdravení, vysvobození i ochrana. Jak tyto výhody získáme? Prostřednictvím uctívání. Když žehnáme Pánu, žehná on nám. Takže když uctíváš, sloužíš Bohu.

Modli se a postav stráž

„Nato jsme se modlili … a postavili … stráž…“ Nehemjáš 4:3, ČSP

Boží svrchovanost nepopírá naši odpovědnost. Naopak, posiluje ji. Když důvěřujeme Bohu, přemýšlíme jasněji a reagujeme rozhodněji. Podobně jako Nehemjáš, který řekl: „Nato jsme se modlili ke svému Bohu a postavili jsme proti nim ve dne i v noci stráž na obranu

Jsi sebestředný?

„… v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe…“ Filipským 2:3

Jestli jsi sebestředný, přečti si pár veršů z Písma, které ti pomohou být stále ve střehu a na kolenou! „… v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má

Přátelé v nouzi

„Jónatan … šel za Davidem do Choreše. Ve jménu Božím mu dodal odvahy.“        1. Samuelova 23:16

Prvním Afroameričanem, který hrál v nejvyšší baseballové lize, byl Jackie Robinson. Při snaze prolomit v baseballu rasovou bariéru čelil skoro na každém stadionu urážkám a útokům. Jednoho dne se na svém domácím stadionu v Brooklynu dopustil chyby

Jak reagovat na pomluvy (2)

„Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná.“    Jakub 1:26

Pokud o tobě někdo roznáší pomluvy, zapamatuj si, že lidé mají sklon pomlouvat u druhých to, co sami u sebe omlouvají. Jeden muž měl podezření, že jeho manželka ztrácí

Jak reagovat na pomluvy (1)

„Proslýchá se … i Gašmu to říká…“ Nehemjáš 6:6

Jediný způsob, jak se vyhnout kritice, je nic neříkat, nic nedělat a ničím nebýt. Jakmile se pokusíš o něco hodnotného či významného, začne se o tobě mluvit. Nehemjáše se nepřátelé snažili zastavit pomluvami a narážkami: „Proslýchá se mezi pohany, i Gašmu to říká …

Modlitba od srdce

„Při modlitbě pak nemluvte naprázdno…“ Matouš 6:7

Podívejme se, co Ježíš vyučoval o modlitbě: „Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov“ (Matouš 6:7). Potom nám řekl dvě věci:1) „… zavři za sebou dveře a pomodli se ke svému Otci v soukromí…“ (Matouš 6:6,

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Moc vize (3)
    „Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš...“ Žalm 32:8

    Matka Tereza si nevytyčila za cíl usilovat o slávu; sláva si našla ji. Ona prostě odjela do Indie a našla potřebu, kterou nikdo jiný nenaplňoval. Slyšela Boží povolání a dovolila, aby pohltilo její srdce. Sloužila potom spoustě lidí z kalkatských chudinských čtvrtí,