Připomeň si, jak je k tobě Bůh milosrdný

„Tvoje milosrdenství mám před očima…“ Žalm 26:3

Jeden příběh vypráví o malém chlapci, kterého se zeptali, zda se každý večer modlí. On odpověděl: „Ne, některý večer nic nepotřebuji!“ Můžeme se tomu usmát, je to ale bolestně názorné. Pokud by s tebou partner komunikoval pouze tehdy, kdyby měl problémy či potřeby, jak dlouho myslíš, že by váš vztah vydržel?
Mezi tvým děkováním a žádostmi musí být vyváženost. Možná si myslíš, že když je Hospodin tak velký, že stvořil vesmír a řídí ho, těžko mu může vadit, když mu někdo tak bezvýznamný jako ty nedokáže poděkovat. Tak to ale není! Když Ježíš uzdravil deset malomocných, ale jenom jeden se vrátil, aby mu poděkoval, zeptal se: „Kde je těch devět?“ (Lukáš 17:17). Kdyby s tebou Bůh jednal jen na základě své spravedlnosti a tvého sklonu k nespravedlnosti, už bys byl na dně! Jenže on to tak nedělá. Říká: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství“ (Jeremjáš 31:3). Když si to žalmista uvědomil, napsal: „… tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. Proto ti dobrořečím po celý život…“ (Žalm 63:4-5). A dále napsal: „… tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno. Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu“ (Žalm 138:2-3).
Kdosi zavtipkoval: „Bohu nevadí, když mu budeš posílat faktury, pokud mu budeš děkovat!“ Takže si najdi chvilku a připomeň si, jak je k tobě Bůh milosrdný.

Neohlížej se

„Lotova žena … ohlédla se a proměnila se v solný sloup.“ 1. Mojžíšova 19:26

Před zničením Sodomy a Gomory Hospodinovi andělé zachránili Lota a jeho rodinu. „Když je Hospodin vyváděl ven, řekl: ‚Uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul‘“ (1.

Ponoř svou mysl do Božího slova

„Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.“ Žalm 119:11

Propadáš beznaději, protože znovu a znovu upadáš do stejných hříchů? Zde je pro tebe odpověď: Ponoř svou mysl do Božího slova! Namáčej ji do Písma, až se po okraj naplní Božím slovem, stejně jako když houbu namočíš do vody, až je jí

Když se zdá, že je tvé dítě nezvladatelné

„… tvé děti … budou zakoušet pokoj …“ Izajáš 54:13, B21

Máloco ti dokáže zlomit srdce tak jako dítě, které bere drogy, potlouká se se špatnou partou a dělá takové věci, o kterých s jistotou víš, že mu mohou zničit život. Co s tím jako rodič můžeš dělat?V první řadě se za něj

Zbrzděný vývoj vztahů (4)

„Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s tupci, ztroskotá.“        Přísloví 13:20, B21

Podívejme se na zbrzděný vývoj vztahů. Boží plán pro tvůj život vyžaduje, aby ses stýkal se správnými lidmi a přestal se stýkat s nevhodnými. U poslední večeře seděli Ježíšovi po boku Jan, který ho miloval, a Jidáš, který ho

Zbrzděný intelektuální vývoj (3)

„Dej ponaučení moudrému, a bude ještě moudřejší…“ Přísloví 9:9, přel. z angl.

Podívejme se na zbrzděný intelektuální vývoj. Verše jako například: „… co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré…“ (1. Korintským 1:27) někdy používáme jako výmluvu pro to, proč nepracujeme na rozvoji své mysli a nesnažíme se intelektuálně růst. Bůh

Zbrzděný emoční vývoj (2)

„… zapomeneš na trápení, bude ve tvých vzpomínkách jak voda, která uplynula.“    Jób 11:16

Promluvme si o zbrzděném emočním vývoji. Pokud se ti nedostane pomoci v oblasti utrpěných emocionálních zranění, zjistíš, že si je „přehráváš“ jako z videozáznamu. Budeš s druhými zacházet tak, jak bylo zacházeno s tebou, a budeš v přítomnosti opakovat

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Hledáš spokojenost?
    „Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny...jež vodu neudrží.“    Jeremjáš 2:13

    Je snadné být spokojený, když se věci v životě dějí tak, jak chceš. Ale jak často se to stává? Bible říká, že se máme učit být „spokojeni s tím, co máme“ (viz Filipským 4:11), protože