Máš moc, tak ji používej!

„… aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk’…“    Efezským 3:16

Dokud si neuvědomíš, že v tobě přebývá Boží moc, nebudeš ji moci používat. Jednou z největších uzdravujících mocí na světě je Boží slovo, a to je na dosah ruky! Například když ty nebo někdo tobě blízký onemocníte, Bible říká: „Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém … na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je“ (Marek 16:17-18). To je silné zaslíbení. Když se Ježíš vrátil do Kafarnaum, je psáno: „… proslechlo se, že je doma“ (Marek 2:1). A než odtamtud odešel, chromý muž vstal a chodil.
Tedy jestliže v tobě žije Kristus, neměli by lidé cítit jeho přítomnost, když jsou ve tvé blízkosti? Jestliže jsi v církevní radě, neměla by být církev požehnaná? Neměl bys být zprostředkovatelem změn, který řeší problémy a pomáhá církvi růst? Církev není dokonalá, to nikdo neřekl. Je to nemocnice, ne elitní klub. Ale cokoliv je v církvi špatného, je prací člověka, nikoliv Boha.
I ta nejmenší věc se stane mocnou, pokud se za ni postaví Bůh; musí se zdařit, protože jeho moc je absolutní, neměnná a dostupná! Je čas použít mocné Boží zbraně: „Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby“ (2. Korintským 10:4). Je načase vyřešit problém tak, že řekneš ďáblovi, aby dal ruce pryč od všeho, co se tě týká! Ježíš řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům…“ (Matouš 28:18-19). Ježíš ti dal moc, tak ji používej!

Snaž se vytvářet pokoj

„Je-li možno … žijte se všemi v pokoji.“ Římanům 12:18

Ježíš řekl: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími“ (Matouš 5:9). Všimni si, že Bůh zaslíbil požehnání těm, kdo působí pokoj, ne milovníkům pokoje. To je rozdíl. Činitelé pokoje platí cenu; milovníci pokoje si užívají výhod. Někdy musíš lidi

Past porovnávání (2)

„Neopovažujeme se zařadit mezi ty nebo srovnávat s těmi, kteří … se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost.“    2. Korintským 10:12

Pokud jsi ztratil radost ze služby Pánu, možná je to proto, že se porovnáváš s jinými a snažíš se být jako oni. Pavel řekl: „… pak bude

Past porovnávání (1)

„… nebude se porovnávat s druhými.“ Galatským 6:4

Nic nezničí klid tvé mysli rychleji než porovnávání. Porovnávání se poukazuje na nedostatek pochopení a způsobuje, že „ztrácíš soudnost“ (viz 2. Korintským 10:12). Kain se porovnával s Ábelem, a skončilo to vraždou. Když si učedníci porovnávali Ježíšova slova, aby zjistili, kdo z nich bude trpět

Cesta nahoru vede dolů

„… vzal na sebe způsob služebníka…“ Filipským 2:7

Jeruzalém byl obestavěn hradbami a jedna z cest do něj vedla přes Údolní bránu. Když Nehemjáš obnovoval hradby, čteme: „Údolní bránu opravoval Chanún a obyvatelé Zanóachu“ (Nehemjáš 3:13).V životě křesťana musí být místo pro obojí: pro „zážitky z horských vrcholů“ i pro „zkušenosti z údolí“.

Vztahy a reflexe

„Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána…“ 2. Petrova 3:18

Zde jsou dvě věci, které ti pomáhají v tvém osobním růstu:1) Tvé vztahy. Bible říká: „Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?“ (Ámos 3:3). Společnost, v níž se zdržuješ, tě buď pozvedá, udržuje na stejné úrovni, nebo sráží. Jedna dáma napsala do

Ať je vidět Bůh – ne ty

„Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv…“ Matouš 6:1

Ježíš si nejhorší odsouzení nechával pro ty, kteří dělali dobré skutky proto, aby byli viděni. Zamířil světlo reflektoru, aby odhalil každou povýšenost. Samospravedlivé nazýval pokrytci, v řeckém originálu „herci“. V prvním století našeho letopočtu nosili herci masky. Takže pokrytcem je někdo,

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Uveď svou víru v čin!
    „Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.“ Jan 13:17

    Bible říká: „…víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá“ (Jakub 2:17). Některé modlitby jsou vyslyšeny, jen když začneš jednat. Když se žena trpící krvácením chopila iniciativy, protlačila se davem a dotkla se lemu Ježíšova oděvu, řekl jí: „Buď dobré