Proměňující pravda o Golgotě (4)

„… Ježíš … řekl: ‚Dokonáno jest.‘ A nakloniv hlavu skonal.“ Jan 19:30

Začtvrté, Golgota byla vítězná! Kříž může vypadat jako triumf zla nad dobrem nebo moci nad bezmocí, ale jenom pro ty, kdo nerozumějí Kristovu poslání. Nikdy nebyla odvaha větší nebo síla silnější. Když Ježíš zvolal „dokonáno jest“ (v některých překladech je „je dokončeno“), nechtěl říct: „Je konec, jsem poražen.“ Golgota měla k porážce daleko, Ježíš naopak dosáhl trojího triumfu:
1) Přemohl vlastní lidskou touhu vyhnout se nevýslovnému utrpení: „.… padl tváří k zemi a modlil se: ‚Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš‘“ (Matouš 26:39).
2) Přemohl démonické mocnosti temnoty: „Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství“ (Koloským 2:15).
3) Překonal neústupné požadavky zákona vůči hříšníkům: „… Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří“ (Římanům 10:4).
Na Golgotě triumfovala láska nad zákonem a nás, kteří bychom nikdy nedokázali žít podle Božího zákona, navěky osvobodila. „Dokonáno jest“ bylo zvolání vítěze, nikoliv oběti! Pro dav nebo pro jeho zničené učedníky to tak v tu chvíli nevypadalo, ale o tři dny později prázdný hrob ukázal, že Ježíš zvítězil nad smrtí. Vše to shrnuje věta: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“ (Římanům 10:9).

Proměňující pravda o Golgotě (3)

„… bez vylití krve není odpuštění.“ Židům 9:22

Zatřetí, Golgota byla zásadní! V jakém smyslu zásadní? Jako život či smrt, naděje nebo zoufalství, nebe nebo peklo. Je naším jediným prostředkem spásy! „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni“ (Skutky 4:12). Bez Kristovy smrti

Proměňující pravda o Golgotě (2)

„On na svém těle vzal naše hříchy na kříž…“ 1. Petrova 2:24

Zadruhé, Golgota byla zástupná, což znamená, že to byl čin, který někdo vykonal za někoho jiného. Při pohledu objektivem sentimentu nebo pověry může kříž ovlivnit tvoje emoce, ale nemůže spasit tvou duši. Když však kříž vnímáme jako zástupný akt, pak může

Proměňující pravda o Golgotě (1)

„A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená ‚Lebka‘.“        Marek 15:22

Slovo „Golgota“ („Lebka“) se v Novém zákoně objevuje pouze v souvislosti s jedinou událostí, ale to, co se tam událo, změnilo náš úděl. Pravda je navzdory bájím a nedorozuměním jasná a mění život. Podívejme se na to.Zaprvé, Golgota byla

Jak pomáhat lidem

„… co mám, to ti dám…“ Skutky 3:6

Bible říká: „Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: ‚Pohleď na nás! … Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!‘ Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom

Povzbuď svého pastora

„… mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu se o vás starají…“        1. Tesalonickým 5:12, B21

Pokud chceš povzbudit svého kazatele:1) Odřízni se od kritiky. Většina pracovníků je každoročně hodnocena na základě svého výkonu; pastoři jsou hodnoceni každý týden. Pamatuj si, že i když se některé kázání nedotkne tvého bolavého

Neexistuje náhrada!

„… přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“ Jakub 4:7

Spisovatel Reimar Schultze napsal: „Nikdo se nemůže stát hodně podobným Bohu, hodně toho pro Boha dokázat, být Bohu hodně blízko a být Bohem hodně používán, pokud se nenaučil být s Bohem hodně sám. V jaké škole ses to ocitl? Nebude z

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Co se děje potom?
    „Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu.“        Efezským 4:26–27

    Jeden odborník, zabývající se manželstvím a rodinou, napsal: „To, co by mělo manželské páry znepokojovat, nejsou hádky, ale to, co se děje, když bitva skončí. Téměř všechna manželství čas od času prožívají konflikty, ty ale pro jejich vztah nemusí být nezdravé.