Poučení z Davidova života (2)

„… vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení.“ Židům 6:12

Zde jsou další tři poučení z Davidova života:
1) Bůh si zvolí sám. Když přišel prorok Samuel, aby v Jišajově domě pomazal příštího krále Izraele, na Davida nikdo nepomyslel. Bůh ho však přesto vyvolil – stejně jako vyvolil Deboru, aby vedla národ, ve kterém měli hlavní slovo jen muži. Přestaň se snažit pochopit Boha! Přestaň posuzovat druhé podle sebe! Mohl bys snadno přehlédnout ty, které by si chtěl Bůh použít – dáváš tím najevo, jak málo ho ještě znáš.
2) Bůh má svůj plán. „… jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista“ (Filipským 1:6). Kdo plánuje? Kdo plán provádí? Kdo je hoden tvé důvěry? Ty, Bože! Jeho plán pro Davida zahrnoval léta vyhýbání se Saulovým oštěpům, život po jeskyních v roli uprchlíka a usměrňování šesti set ztracených existencí, na které sedělo slovo „nepoužitelní“. Bůh tě prostřednictvím překážek, se kterými se musíš vyrovnávat, připravuje na to, abys pochopil, jaké má s tebou plány.
3) Bůh určuje načasování. „… vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení“ (Židům 6:12). Trpělivost znamená obstát i v tlaku. Cena z maratónského závodu patří jen tomu, kdo závod dokončí. David byl pomazán za krále v mladistvém věku, ale na trůn se dostal až po třicítce. Buď tedy trpělivý. Bůh pracuje na prováděcím plánu tvého života, abys byl připraven, až přijde tvůj čas. Ano, čekání může být těžké. Ale pokud vystartuješ před výstřelem, budeš diskvalifikován. Mysli na odměnu a nevzdávej to.

Poučení z Davidova života (1)

„… všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha…“ Římanům 8:28

Bůh řekl: „Nalezl jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce, který bude činit všechnu mou vůli“ (Skutky 13:22, ČSP). Když toto Bůh o někom říká, bylo by moudré se na jeho život zaměřit. David začínal jako pastýř a skončil jako král.

Dej do toho srdce i duši

„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil…“ Kazatel 9:10, B21

Šalomoun napsal: „Jdi … s radostí … Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš“ (Kazatel 9:7-10). Profesor Howard Hendricks píše: „Nedávno jsem ztratil jednoho

Zvol si postoj vděčnosti

„Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!“ Žalm 103:2

Na lavičce v parku sedí depresivní muž a nad ním stojí policista, který se snaží zjistit, o co jde. „Stalo se vám něco?“ „Ano,“ plačtivě na to muž, „před několika měsíci mně můj dědeček odkázal 500 000 dolarů a nějaké ropné vrty.“

Hledej v druhých to nejlepší

„Tento poklad máme však v hliněných nádobách…“ 2. Korintským 4:7

K nejhoršímu ze sporů, o kterých čteme v Bibli, došlo v jednom z nejlepších týmů všech dob – mezi Pavlem a Barnabášem. O co šlo? O Jana Marka. Barnabáš ho chtěl vzít na jejich další misijní cestu, Pavel však ne. Proč? Pavla totiž

Kolik dnů ti zbývá?

„Člověk je jen vánek pouhý…“ Žalm 39:6

Lékař po přezkoumání stavu pacienta říká: „Mám pro vás jednu špatnou a jednu ještě horší zprávu.“ Šokovaný pacient odvětí: „Tak tu špatnou.“ „Zbývá vám dvacet čtyři hodin života,“ říká doktor. Pacient na to: „Myslím, že horší už to být nemůže, jaká je ta druhá?“ „Opravdu špatnou

Vezmi to za správný konec

„Uvažuji o svých cestách…“ Žalm 119:59

Jedním z klíčů úspěšného života je „uchopit ho za správný konec“. Než se tak stane, je nutno zanalyzovat, za který konec ho vlastně držíš teď. K tomu potřebuješ čas; pokud si moc nevěříš, může ti to dokonce připadat těžké. Podstatné v této anylýze je, abys byl k

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Dovol v tomto roce Bohu, aby byl Bohem
    „... podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu…“ 2. Korintským 10:5, B21

    Jak se o nás Bůh stará? Den po dni. Vzpomínáš na Izraelce v poušti? Bůh je věrně sytil a každý den jim posílal manu z nebe. Někteří z nich chtěli mít jistotu, že budou mít co jíst i následující den. Projevili nedostatek