Vytrvat ve službě až do konce (2)

„… na mě denně doléhá ještě starost o všechny církve.“ 2. Korintským 11:28, B21

Podívejme se na další důvod, proč přes padesát procent pastorů opouští službu. Milují zástupy, ale nezvládají jejich tlak. Rádi hovoříme o síle rané novozákonní církve, ale co její problémy? Církev tvoří lidé, a lidské bytosti mívají nevyřešené otázky. Novozákonní církev jich také pár měla:
1) Morální problémy. Jeden muž spal se svou nevlastní matkou, a nikoho v církvi to nijak zvlášť nevzrušovalo (viz 1. Korintským 5:1-2).
2) Doktrinální problémy. Někteří křesťané obrácení ze Židů si mysleli, že pohané by měli být také obřezáváni. Spor se tak vyhrotil, že téměř rozdělil církev (viz Skutky 15).
3) Osobnostní problémy a nezralost. Pavel napsal: „Jenže já jsem s vámi, bratři, nemohl mluvit jako s duchovními, ale jako s tělesnými, jako s nemluvňaty v Kristu. Krmil jsem vás mlékem, ne hutným pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli snést … Copak nejste tělesní a nechodíte po lidských cestách, když mezi sebou máte závist a svár? Když jeden říká: ‚Já jsem Pavlův‘ a druhý ‚Já zas Apollův‘, nechováte se jen jako obyčejní lidé?“ (1. Korintským 3:1-4, B21). Také řekl: „Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět…“ (2. Timoteovi 4:10), a pak dodal: „Kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého“ (2. Timoteovi 4:14).
Pokud jsi pastorem, mám tu pro tebe ještě něco: Jestli nedokážeš cítit bolest, nemůžeš bolest léčit! Moudrost k efektivní službě najdeš ukrytou ve svých všedních problémech a tlacích lidí. Tak se nenech odradit a jdi dál!

Vytrvat ve službě až do konce (1)

„… běh jsem dokončil…“ 2. Timoteovi 4:7

Věděl jsi, že více než polovina těch, kdo vstoupí do duchovní služby, z ní odejde ještě před odchodem do důchodu? Proč? Existuje mnoho důvodů, a tady je jeden z nich: Zjistí, že velké zjevení jde ruku v ruce s „ostnem“. Apoštol Pavel, který napsal polovinu Nového

Buď duchovně citlivý

„… smýšlení Ducha (vede) k životu a pokoji.“ Římanům 8:6, B21

Pavel napsal: „Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní“ (Římanům 8:5). Dopravní letadla jsou konstruována tak, aby mohla létat ve dvou režimech

Drž na uzdě svá ústa

„Budu držet na uzdě svá ústa…“ Žalm 39:2

Žalmista dobře věděl, jak je jazyk nebezpečný. Podle všeho sám potřeboval v této oblasti ochranu, když napsal: „K mým ústům, Hospodine, postav stráž, bránu mých rtů prosím chraň“ (Žalm 141:3, B21). „Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci,

V dávání se skrývá tvá odměna

„… velmi rád … vydám i sám sebe pro vaše duše.“ 2. Korintským 12:15

Apoštol Pavel napsal: „Nestojím o vaše peníze, ale o vás! … Pokud jde o mě, milerád se vydám z posledního, i sám sebe vydám za vaše životy, i když čím více vás miluji, tím méně jsem milován“ (2. Korintským

Říkej „Pán ti žehnej!“

„Komukoli požehnáte … v mém jménu, já jim požehnám.“        4. Mojžíšova 6:27, přel. z angl.

Boží slovo je prosyceno životem, moudrostí, pravdou, mocí a potenciálem. Když Bůh tvořil svět, jednoduše řekl: „Buď…“ Každé slovo, které Bůh vysloví, má v sobě moc vytvořit to, o čem mluví. Každé zaslíbení, které Bůh dal, v sobě

Dovol Bohu, aby ti řekl, kým jsi!

„… jeho matka ho pojmenovala Jaebes…“ 1. Paralipomenon 4:9

Jméno Jaebes znamená „bolest a potíže“. Dokážeš si představit, že bys vstoupil do místnosti a zaslechl, jak někdo říká: „Přicházejí k nám Potíže,“ nebo že by tě někdo oslovoval „Bolesti“? Matka tak Jaebese pojmenovala v den jeho narození, protože ho „porodila v bolesti“.Jaebes ale

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Služba vyžaduje pokoru
    „Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši…“ Filipským 2:5

    Pavel napsal: „Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka