Jak objevit ve své práci smysl

„Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.“        1. Mojžíšova 2:15

Bůh nejprve stvořil člověka. Pak udělal zahradu a člověku řekl: „Starej se o ni.“ Možná sis myslel, že práce přišla jako následek pádu. Je pravda, že tehdy získala jiný význam, bylo by ale chybou domnívat se, že práce našich „prvních prarodičů“ neměla smysl. Od časů stvoření Adama a Evy je jasné, že Bůh chtěl, abychom byli jako on – kreativní, produktivní, abychom investovali do úkolů, které přispějí ke splnění jeho záměrů. Adam a Eva dostali na starost zahradu a před svým sobeckým rozhodnutím neposlouchat Boha prožívali ve své práci maximální naplnění.
Bible říká: „Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve“ (1. Mojžíšova 2:19). První prací ve vesmíru byla identifikace povahy, obdarování a síly každého stvoření a dohled nad nimi. To je manažerská pozice! A kdo má hodně práce, potřebuje výkonného asistenta. Proto Bůh stvořil Evu, aby byla Adamovou „pomocnicí“.
Nepotřebuješ hledat nikde dál než v Bibli, aby sis uvědomil, že produktivní práce je Božím plánem pro tvůj život. Dobře vykonaná práce je sama sobě odměnou. Dává ti vědomí hodnoty, bez kterého snadno můžeš upadnout do deprese. Nenech se zmást mediální propagandou, která tvrdí, že úspěšní lidé nemusejí pracovat. Každý z nás je stvořen k tomu, aby v životě naplnil svůj úkol, a to bez ohledu na stav svého bankovního konta.

„Vyšší věci“

„K tomu směřujte…“ Koloským 3:2

Bible říká: „… hledejte to, co je nad vámi (vyšší věci) … K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem“ (Koloským 3:1-2).Na tomto světě se děje mnoho věcí, které mohou snadno ovlivnit naši mysl i emoce, a my se musíme naučit, jak se nad ně povznést. Když se

Modli se „podle abecedy“

„… v každé modlitbě a prosbě děkujte…“ Filipským 4:6

Ráchel s Jimem vlastnili komerční budovu, v níž polovina sloužila Jimovi jako zubní ordinace. Druhou půlku patnáct let bez problémů pronajímali a z nájemného kryli své výdaje. Pak o nájemníka přišli a realitní makléř jim řekl, že momentálně nemá smysl podávat inzeráty, protože absolutně

Buď k Bohu štědrý

„Elijáš jí řekl: ‚Neboj se.‘“ 1. Královská 17:13

Představ si matku s dítětem za krutého hladomoru. Mají potraviny právě tak na jedno poslední jídlo. A teď si představ Elijáše, jak jí říká: „Rozděl se se mnou o to, co máš. Neboj se, Bůh se postará, abyste měli k přežití více než dost.“ Co

Předej své starosti Bohu

„Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?“        Matouš 6:27

Starosti nezmění nic, leda tebe – a ne zrovna k lepšímu. Nezaplatí tvé účty, nevyřeší vaše rodinné problémy, ani ti nezajistí klidný spánek. Starostmi si neprodloužíš život ani o jeden den, ani o malý kousíček. Zato kvůli nim

Jak se účinně modlit

„Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ Jakub 5:16

Bible říká: „Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců“ (Jakub 5:16-17). V těchto verších jsou dvě slova, kterým bychom měli věnovat pozornost:1) „Vroucí“. To je

Jak si udržet pokoj a radost

„Bůh … nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře…“ Římanům 15:13

Pán nám zaslíbil, že můžeme zažívat radost v každé situaci, které čelíme. Ježíš řekl: „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (Jan 15:11). Jak si tedy můžeš tuto radost zachovat a

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Modlím se za tebe
    „Já jsem však za tebe prosil…“ Lukáš 22:32

    Když někdo řekne: „Modlím se za tebe,“ neexistuje lepší vyjádření lásky! Tragédií náboženské modlitby bez moci je, že ti nedovoluje poznat neuvěřitelné možnosti modlitby. Modlitba přiměje Boha k pohybu! A když Bůh udělá krok, lidé a situace se mění! Ježíš řekl Petrovi: „… satan