Buď vždycky upřímný

„Nelžete jedni druhým…“ Koloským 3:9, ČSP

Pokus se upřímně odpovědět na následující otázky: Uchýlil by ses ke lži, aby ses dostal z problémů? Byl bys schopen korupce? Snažil by ses vyhnout následkům svého jednání? Přemýšlej o tom.
V jednom obsáhlém průzkumu se lidí ptali: „Co bys byl ochoten udělat za deset miliónů dolarů?“ Dvacet pět procent respondentů uvedlo, že by bylo ochotno opustit svou rodinu. Dvaceti třem procentům by nevadilo stát se na týden prostitutkou. Sedm procent prohlásilo, že by bylo ochotno zabít cizího člověka. Jsi v šoku? Možná si myslíš, že ty bys nikdy nic takového neudělal. Průzkum ale ukázal, že křesťané odpovídali téměř stejně jako nekřesťané, když by měli například zfalšovat daňové přiznání, předstírat nemoc, když jsou zdraví, podvádět své kamarády nebo pomlouvat druhého, aby sami vypadali lépe. Přemýšlej sám, udělal jsi v poslední době něco ze zmíněných věcí? Pokud ano, pečlivě a s modlitbou si přečti následující slova: „Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele“ (Koloským 3:9-10, B21).
Zvláštní pozornost věnuj slovům „obléci se do nového člověka“. Poctivost je oděv, který musíš oblékat každý den. Začni tedy mluvit pravdu, jenom pravdu a nic než pravdu – k tomu ti dopomáhej Bůh. Mysli pravdu. Stůj tváří v tvář pravdě. Miluj pravdu. Usiluj o pravdu. Choď v pravdě. Od dnešního dne se rozhodni, že budeš vždycky upřímný.

Trochu si odpočiň

„Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“        Marek 6:31, B21

Proč Ježíš věnoval čas odpočinku? Protože když pracoval, tak ze všech sil. Dnes chce, abys věděl, že pokud si neuděláš pauzu, sama nepřijde. On chce, abys obstál na dlouhé trati, nejen v krátkém sprintu. První překážka, kterou musíš

Dovol Ježíšovi, aby ti řekl, kým doopravdy jsi

„… teď ti řeknu, kým doopravdy jsi…“ Matouš 16:17, přel. z angl.

Apoštol Petr začínal jako rybář Petr. Jeho otec vlastnil několik rybářských člunů a Petr si pravděpodobně myslel, že jednoho dne po otcově smrti rodinný podnik převezme. Když má ale Pán plán pro tvůj život, přijde tě hledat!Přemýšlej o tomto fascinujícím rozhovoru

K tomu jsi byl povolán

„K tomu jste přece byli povoláni … abyste šli v jeho šlépějích.“ 1. Petrova 2:21

Jób uprostřed svých problémů prohlásil: „Vždyť on zná mou cestu, kdyby mě vyzkoušel, vyjdu jako zlato“ (Jób 23:10, ČSP). Zlato se ukrývá hluboko pod zemí, a zabere to hodiny vyčerpávající práce, lopatu za lopatou přeházet tuny zeminy, aby

Buď vytrvalý a budeš úspěšný

„… moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní…“ 1. Korintským 15:58, ČSP

Když začal William Carey poprvé uvažovat o možnosti odjet do Indie jako průkopnický misionář, jeho otec poukazoval na to, že pro tuto práci nemá žádnou akademickou kvalifikaci. William na to reagoval slovy: „Můžu tvrdě dřít.“ A udělal to. Když přijel do

Bůh je s tebou navzdory okolnostem

„Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ Židům 13:5

Ve třicáté deváté kapitole První knihy Mojžíšovy se pětkrát opakuje „Pán byl s Josefem“. Ani to však Josefa neochránilo před žárlivostí a zradou, před intrikami Potífarovy manželky a lžemi, které ho nakonec dostaly do vězení. Bible popisuje: „Sevřeli mu nohy do okovů, do

Co je to zbožnost?

„… má duše dychtí po tobě, ó Bože!“ Žalm 42:2, ČSP

Co tě napadne, když slyšíš slovo „zbožnost“? Náboženská pravidla a předpisy? Křesťané, kteří zvedají prst se slovy: „To se nedělá!“? Není divu, že se nám tolik lidí vyhýbá! Je zbožnost možná i v globálním světě nákupů přes internet? Nebo se máme vrátit

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Nebuď lhostejný!
    „I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů…“ Matouš 25:32

    V Bibli čteme: „... a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce,