Sláva maminkám!

„Její děti jí s úctou žehnají…“ Přísloví 31:28, přel. z angl.

Básníci i řečníci v průběhu celé historie nešetřili chválou mateřství. George Washington řekl: „Moje matka byla nejkrásnější žena, jakou jsem kdy viděl. Za všechno, čím jsem, vděčím jenom jí. Veškerý svůj životní úspěch připisuji morální, intelektuální a tělesné výchově, které se mi od ní dostalo.“ Abraham Lincoln napsal: „Modlitby mé matky mě neustále provázely. Držely mě po celý život.“ A Charles Haddon Spurgeon řekl: „Ani vám nedokážu vypovědět, za co všechno vděčím dobrému slovu své dobré matky.“
Zásluha na oficiálním slavení Dne matek v Americe se připisuje neúnavnému psaní dopisů a lobbování jedné vytrvalé ženy. Anna Jarvisová se po smrti své matky v roce 1905 rozhodla zasvětit život tažení za to, aby se v národě matkám dostávalo veřejného uznání. Když se dozvěděla, že k vyhlášení každoročního „svátku matek“ je nutné usnesení kongresu a prezidentovo prohlášení, stala se Anna samostatnou lobbistkou. Neodradily ji vytáčky, lhostejnost ani nepřátelství. Po devíti letech její úsilí slavilo úspěch! Prezident Woodrow Wilson na základě usnesení kongresu vyhlásil každoroční oslavu Dne matek. Poprvé se svátek slavil 9. května 1914. Od té doby se rozšířil do mnoha zemí světa.
V roce 1948 Anna Jarvisová zemřela ve Filadelfii. Byla slepá a bez peněz, ale svůj sen uskutečnila. Bible říká: „Dobrá žena je … mnohem cennější než diamanty … Je si vědoma hodnoty své práce a příliš rychle se jí nevzdává … Když mluví, má na srdci něco hodnotného a … vždy to říká laskavě … Její děti jí s úctou žehnají…“ (Přísloví 31:10-28 přel. z angl.). Může existovat cennější poklona?

Proč se modlit?

„A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.“ Matouš 21:22

Přemýšlíš, proč by ses vůbec měl za něco modlit, když tě Bůh miluje a ví, co potřebuješ? Protože modlit se znamená mluvit s Bohem a naslouchat mu. Modlitbou si buduješ vztah s ním. Ježíš řekl: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a

Buď tvořivý (4)

„Promluv se všemi nadanými řemeslníky…“ 2. Mojžíšova 28:3, B21

Bůh řekl Mojžíšovi: „Zhotovíš svému bratru Áronovi svatá roucha ke slávě a ozdobě. Promluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného ducha, ať Áronovi udělají roucha…“ (2. Mojžíšova 28:2-3, B21). Všimni si slova „řemeslníci“, které je v angličtině příbuzné s výrazem pro umění.

Buď tvořivý (3)

„Ploďte a množte se…“ 1. Mojžíšova 1:28

Tvůj nebeský Otec stvořil svět a ty jsi stvořen k jeho obrazu, tedy naprogramován k tvořivému myšlení. Bůh své tvůrčí dílo dokonal během šesti dnů, a poté začala naše práce. V podstatě Bůh řekl: „Vybavil jsem tě všemi prostředky a talenty, které potřebuješ pro překypující život.

Buď tvořivý (2)

„Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“ Filipským 2:13

Dobré nápady budeš mít jedině, pokud si dobrých nápadů vážíš. Jinak budeš jen tak proplouvat životem a žít podle nápadů jiných. Tvořiví myslitelé:1) Prozkoumají každou možnost z mnoha, které se naskýtají. Bude to podněcovat tvou

Buď tvořivý (1)

„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem … jako muže a ženu je stvořil.“        1. Mojžíšova 1:27

Proč slavíme narozeniny svých dětí? Protože jsme podobně jako Bůh pomohli něco stvořit. Slavný americký fotbalový trenér Vince Lombardi řekl: „Radost je v tvoření, ne v udržování.“ Je chybou myslet si, že Bůh má zájem jen

Když tě tvá rodina nechápe

„Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“ Marek 3:35

Bible říká: „(Ježíš) byl obklopen davem, a tu dostal zprávu: ‚Venku je tvá matka a bratři i sestry a hledají tě.‘ Ježíš odpověděl: ‚Kdo je podle vás moje matka a bratři?‘ Rozhlédl se, obsáhl pohledem každého z těch,

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Bůh už šel před tebou
    „Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou…“ 5. Mojžíšova 31:8

    Jsi nervózní, protože nevíš, do čeho jdeš? Izraelci vstupovali do dobré situace, do zaslíbené země. Právě vyšli ze situace špatné: vyčerpávající dřina, ubíjení duše, totální beznaděj, přes čtyři sta let otroctví. Teď je čekala svoboda. Budou mít vlastní domovy, budou vychovávat své