Překonat pokušení

„Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.“ Matouš 26:41

Proč Ježíš řekl svým učedníkům: „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé“ (Matouš 26:41)? Protože věděl, že bez moci Ducha svatého, který v nás přebývá, bychom nebyli schopni čelit pokušením, se kterými se setkáváme. Ježíš nepochyboval o tom, že ho učedníci milují, ani o jejich ochotě sloužit mu, věděl ale, že ve své vlastní síle nemohou obstát. A nedokážeš to ani ty.
Když bojuješ s tělesností ve své vlastní síle, bojuješ nakonec sám se sebou – a pokaždé prohraješ. Povšimni si slov „abyste neupadli do pokušení“ (viz Matouš 26:41). Pokušení nikdy nepřestane, ty ale do něj nemusíš „upadnout“. Skutečně, tvůj obnovený duch ani nemůže upadnout, protože ho hřích již nepřitahuje. Tvé neobnovené „tělo“ ale bude vždy ke hříchu přitahováno. Stát se křesťanem zvyšuje četnost, rozmanitost a intenzitu pokušení, kterým budeš čelit. Proč? Protože satan – „pokušitel“ – se tak snadno nevzdává kontroly. Bude s tebou na různých frontách bojovat. Bible mluví dokonce o „rozličných pokušeních“ (viz 1. Petrova 1:6, BK). Slovo „rozličná“ znamená, že existuje „mnoho druhů“ pokušení. Jaká je odpověď? „Rozličné milosti“ (viz 1. Petrova 4:10, BK). Ve chvíli, kdy pokušení zvedá hlavu a blíží se okamžik, kdy bys mohl „upadnout“, čerpej z Boží milosti. Jak se to dělá? Ježíš řekl: „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení“ (Matouš 26:41).
Ovce nemají sílu ani schopnosti přemoci vlka. Mají ale strategii! Prostě se přimknou k pastýři a ten se s vlkem vypořádá.

V bodě zlomu se obrať k Bohu

„Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce…“ Žalm 27:14

David ve svém bodu zlomu vyznává: „Ztratil bych srdce, kdybych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých“ (Žalm 27:13, přel. z angl.). Můžeš se s tím ztotožnit? Dosáhl jsi svého bodu zlomu? Pokud ano, máš dvě možnosti: vzdát to,

Zákon místa

„A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil.“    1. Mojžíšova 2:8

Bůh nejprve vysadil zahradu, pak stvořil muže a ženu a umístil je do ní. Říká se tomu „zákon místa“. Musíš pochopit jedno: Úspěšný budeš, jenom když budeš na místě, kde tě chce mít Bůh. Zažil

Jsi povolán být vítězem

„Tomu, kdo zvítězí…“ Zjevení 2:7

Nikdo se nestane velkým, dokud něco nepřekoná. Pavel napsal: „…otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho“ (1. Korintským 16:9). Velké dveře příležitostí s sebou nesou velké výzvy, které rozšíří tvou víru. Kdyby bylo tak snadné dosáhnout vynikajícího úspěchu, měli by ho všichni.

Bůh může obnovit tvoje bohatství

„… Hospodin mu navrátil vše, co ztratil…“ Jób 42:10, B21

Patrick Kavanaugh ve své knize Duchovní životy velkých skladatelů rozebírá mistrovské dílo Georga Friedricha Händela „Mesiáš“. Händel byl mírně řečeno nepředvídatelný skladatel – jednou nahoře, jednou dole, pohyboval se od jednoho problému ke druhému. V té době ještě nebylo možné vyhlásit osobní bankrot

Lev a beránek

„Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce…“        Efezským 4:2, B21

Jednoho dne potkal lev v džungli tygra. Popadl ho za ocas a zeptal se: „Kdo je králem džungle?“ Tygr pokorně odpověděl: „Ty, ó mocný lve.“ Potom chytil opici a zeptal se jí: „Kdo je podle tebe pánem džungle?“ Opice

Slovo ke slabším povahám

„Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“     Matouš 5:10

Ježíš řekl: „Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích…“ (Matouš 5:11-12). Pokud máš slabší povahu, budeš vždy snadným

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Šablona tvého hříchu (8)
    „Milujte se … láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.“ Římanům 12:10

    Typ nadšenec: Nadšenci jsou životem a duší večírků. Mívají dar vypravěčství a rádi mluví o sobě. Pokud se jim však pokusíš říct o jejich problémech, budou chvíli naslouchat, ale pak se z nich stane teflon - nic k nim nepřilne, vše