Nebe (3)

„On … lidem dal do srdce … touhu po věčnosti…“ Kazatel 3:11

Proč denně tisíce dětí umírají hladem, zatímco nejbohatší státy světa každý večer vyhazují tolik jídla, že by to stačilo k nakrmení všech těch dětí? Za tři a půl tisíce let písemně zaznamenané civilizace pouze po dobu dvou set šedesáti osmi let nikde na světě nezuřila válka. Přitom bylo během stejného období podepsáno osm tisíc mírových smluv.
Proč bývá mezi daty na náhrobku tak malá pomlčka? Cosi nám napovídá, že to není v pořádku, není to dobré, spravedlivé. Není to domov. Kdo nám nasazuje takové myšlenky do hlavy? V Bibli je napsáno, že Bůh dal lidem do srdce touhu po věčnosti (viz Kazatel 3:11). Pro tebe, jako pro vykoupené Boží dítě, je život na zemi pouhým začátkem. Je to první písmeno první věty první kapitoly velkého příběhu, který píše Bůh. Jsme jako poštovní holubi, máme vrozený detektor domova. Nebe nás přitahuje a hladovíme po něm. To ale neznamená, že se máš natolik vznášet v oblacích, že budeš na zemi nepoužitelný. Jestli chceš jednou uslyšet: „Správně, služebníku dobrý a věrný…“ (Matouš 25:21), musíš každý den na zemi být dobrým Božím služebníkem. Tvým úkolem ale je: „Hledejte především jeho království a spravedlnost…“ (Matouš 6:33). V Božím plánu se vše týká Krále a jeho Království. Jeho plánem je: „… až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu“ (Efezským 1:10).
Bible končí těmito slovy: „Ten, od něhož je to svědectví, praví: ‚Ano, přijdu brzo.‘ Amen, přijď, Pane Ježíši!“ (Zjevení 22:20). Jak se dostaneš do nebe? Tak, že svou důvěru vložíš v Ježíše Krista.

Nebe (2)

„… hledejte to, co je nad vámi…“ Koloským 3:1

Před pěti sty lety se námořníci báli horizontu. Mysleli si, že když poplují příliš daleko, mohli by přepadnout přes okraj světa. Dnes se takovému nápadu smějeme. Oni to ale tehdy mysleli natolik vážně, že dokonce u Gibraltarského průlivu postavili pomník, který to připomínal. U

Nebe (1)

„Jdu, abych vám připravil místo.“ Jan 14:2

V těchto úvahách zdůrazňujeme, jak je důležité každý den prožít naplno a těšit se z místa, na němž se na své cestě k cíli právě nacházíme. To je dobrá rada. Největší touha vykoupeného Božího dítěte by se ale neměla týkat dočasných věcí, nýbrž toho, co

Ze dna na vrchol

„… vsadil ho do pevnosti … Ale Hospodin byl s ním…“ 1. Mojžíšova 39:20–21

Když Potífarova manželka křičela kvůli znásilnění, manžel jí uvěřil a dal Josefa uvrhnout do vězení. Někteří z nás by na jeho místě řekli: „To není fér, choval jsem se správně. Možná jsem se měl trochu ‚pobavit‘. Nepřišel bych

Neboj se být sám sebou!

„Jestliže vás Syn osvobodí (učiní z vás svobodné lidi), pak budete skutečně a nezpochybnitelně svobodní.“    Jan 8:36, přel. z angl.

Žijeme ve světě tlaku vrstevníků. Druzí určují standard a my ho nosíme, jezdíme v něm, citujeme ho a jednáme podle něj. Někdy je to v pořádku; pokud ale jde o nasměrování tvého

„Pokud není šťastná máma, není šťastný nikdo.“

„… každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.“ Filipským 2:4

Obecně se dá říct, že ženy mají větší tendenci starat se o dům a všechno, co je v něm, než muži. Manželský poradce James Dobson vyprávěl příběh: „Před pár lety jsme si s manželkou najali instalatéra, aby

Ovoce, nebo jen listí?

„… nic na něm nenalezl, jen listí.“ Matouš 21:19

V Bibli čteme příběh: „Když se ráno vracel do města, dostal hlad. Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: ‚Ať se na tobě na věky neurodí ovoce!‘ A ten fíkovník najednou uschl“

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Kořeny a křídla (1)
    „Proto opustí muž svého otce i matku…“ 1. Mojžíšova 2:24

    Jestli jsi uspěl jako rodič, poznáš, až tvé děti budou schopny tě opustit, vyjít ven a vybudovat svůj vlastní úspěšný život. Nikdy s nimi nepřerušíš vztah, ale přijdou časy, kdy budeš muset přestříhnout „pupeční šňůru“ a nechat je stát na jejich vlastních nohou.