Snaž se vytvářet pokoj

„Je-li možno … žijte se všemi v pokoji.“ Římanům 12:18

Ježíš řekl: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími“ (Matouš 5:9). Všimni si, že Bůh zaslíbil požehnání těm, kdo působí pokoj, ne milovníkům pokoje. To je rozdíl. Činitelé pokoje platí cenu; milovníci pokoje si užívají výhod. Někdy musíš lidi konfrontovat předtím, než je budeš moci utěšit. Ježíš vyhodil směnárníky z chrámu, protože používali nepřiměřené směnné kurzy pro ty, kdo nakupovali jehňata a hrdličky jako oběti Bohu. Byli to ve většině případů lidé, kteří si to mohli nejméně dovolit, proto se Ježíš rozhodl, že se do toho vloží.
Jedno z Božích jmen je Jehova-Shalom: „Hospodin je pokoj“ (Soudců 6:24). „Shalom“ neznamená neexistenci problémů, ale Boží pokoj uprostřed nich.
Ježíš řekl, že když máš s někým problém, měl bys udělat určité kroky. Nejdříve jdi a zkus to s ním vyřešit soukromě. Když to nefunguje, vezmi s sebou někoho, kdo ti může pomoci. Jestli i tohle selže, předlož problém církevním vedoucím (viz Matouš 18:15-17). A pokud se ten člověk stále odmítá smířit, pak jej miluj a nech ho v Božích rukou. Možná to není způsob řešení konfliktu, který ti umožní získat přátele a vliv na druhé, ale je to Boží cesta.
Pavel řekl: „Je-li možno … žijte se všemi v pokoji“ (Římanům 12:18). Například Pavel byl ochoten upustit od konzumace jídla, které by uráželo ostatní (viz 1. Korintským 8:13), nebyl ale ochotný tolerovat rebelanty v církvi (viz Římanům 16:17). Takže musíš vědět, kdy vytvářet „vlny“, a kdy vytvářet pokoj.

Past porovnávání (2)

„Neopovažujeme se zařadit mezi ty nebo srovnávat s těmi, kteří … se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost.“    2. Korintským 10:12

Pokud jsi ztratil radost ze služby Pánu, možná je to proto, že se porovnáváš s jinými a snažíš se být jako oni. Pavel řekl: „… pak bude

Past porovnávání (1)

„… nebude se porovnávat s druhými.“ Galatským 6:4

Nic nezničí klid tvé mysli rychleji než porovnávání. Porovnávání se poukazuje na nedostatek pochopení a způsobuje, že „ztrácíš soudnost“ (viz 2. Korintským 10:12). Kain se porovnával s Ábelem, a skončilo to vraždou. Když si učedníci porovnávali Ježíšova slova, aby zjistili, kdo z nich bude trpět

Cesta nahoru vede dolů

„… vzal na sebe způsob služebníka…“ Filipským 2:7

Jeruzalém byl obestavěn hradbami a jedna z cest do něj vedla přes Údolní bránu. Když Nehemjáš obnovoval hradby, čteme: „Údolní bránu opravoval Chanún a obyvatelé Zanóachu“ (Nehemjáš 3:13).V životě křesťana musí být místo pro obojí: pro „zážitky z horských vrcholů“ i pro „zkušenosti z údolí“.

Vztahy a reflexe

„Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána…“ 2. Petrova 3:18

Zde jsou dvě věci, které ti pomáhají v tvém osobním růstu:1) Tvé vztahy. Bible říká: „Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?“ (Ámos 3:3). Společnost, v níž se zdržuješ, tě buď pozvedá, udržuje na stejné úrovni, nebo sráží. Jedna dáma napsala do

Ať je vidět Bůh – ne ty

„Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv…“ Matouš 6:1

Ježíš si nejhorší odsouzení nechával pro ty, kteří dělali dobré skutky proto, aby byli viděni. Zamířil světlo reflektoru, aby odhalil každou povýšenost. Samospravedlivé nazýval pokrytci, v řeckém originálu „herci“. V prvním století našeho letopočtu nosili herci masky. Takže pokrytcem je někdo,

Co je ve jménu? Všechno! (6)

„Jméno města … bude: ‚Zde je Hospodin‘.“ Ezechiel 48:35

Během dvacátého pátého roku izraelského zajetí přijal prorok Ezechiel od Boha jméno Jehova-Shammah: Zde je Hospodin. Bůh popisoval Jeruzalém, budoucí domov Izraele, a řekl: „Jméno města … bude: ‚Zde je Hospodin‘ (Jehova-Shammah)“ (Ezechiel 48:35). To platí nejen pro Pána Staré smlouvy, ale i pro

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Povolání k vůdcovství (1)
    „Ale zvedni se, povstaň“ Skutky 26:16

    Pokud tě Bůh povolal k vůdcovství, budeš nenaplněn v jakékoliv jiné roli. Bůh řekl Pavlovi: „Ale zvedni se, povstaň. Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem…“ (Skutky 26:16). Všimni si toho, co povolání k vůdcovství vyžaduje: 1) Kompetenci. Musíš rozpoznat své dary