Zázrak milosti

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru.“ Efezským 2:8

Někteří z nás žijí tak, jako by si Bůh na konci každého dne dělal u našeho jména čárky za naše výkony a podle toho se rozhodoval, zda nás bude milovat více, méně, nebo vůbec. Říkáš si: „Já na místě Boha bych se některé dny určitě rád neměl.“ Buď rád, že nejsi Bohem, protože jinak bychom byli všichni zahubeni! Což nás Bůh spasil pouhou milostí jen proto, aby nás pak soudil podle čárek našich duchovních výkonů? Bible říká: „Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni“ (Efezským2:4-5).
Zázrakem milosti je, že jsi byl vyvolen, jsi chtěné dítě a Bůh tě přijal do své rodiny. Milostí jsi byl pro Boha obživen. Máš moc vytrvat, sílu sloužit, důvod k naději a smrt nad tebou již nemá moc. Bůh vzal seznam tvých vin a přibil jej na kříž. Vymazal účet; zničil dlužní úpis a osvobodil tě. Jsi volný. Jsi očištěný. Můžeš žít se srdcem lehkým jak peříčko a neohlížet se na to, co jsi provedl v minulosti. Pravdou je, že se nikdo v nebi nebude moci chlubit: „Podívejte se, co jsem dokázal.“ Ne, když řekl Ježíš na kříži: „Dokonáno jest“ (Jan 19:30), Bůh dopsal pod každý hřích, kterého ses od kolébky po hrob dopustil nebo dopustíš: „Zaplaceno v plné výši.“ Tomu říkám zázrak milosti.

Bůh tě provází vždy a všude

„Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více… (aby naplnil svůj záměr s námi).“     Efezským 3:20, B21

Jeden autor napsal o čase: „Čas buď organizujeme nebo utrácíme, trávíme či šetříme. Přejeme si, aby nám čas něco dal … nebo zase vzal … vnímáme, jak letí … nudí

Máš Kristův spravedlivý charakter

„… zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.“ Žalm 51:7

Ať už bojuješ s alkoholem, drogami, sexem, zlobou, pomlouváním, neodpuštěním, kradením, lhaním nebo gamblerstvím, jedna věc je jistá, všichni jsme se se skonem k těmto věcem již narodili. Není to věc genetiky, je to duchovní záležitost. Nejde o vědu, jde

Snaž se sjednocovat

„Jaké dobro … kde bratří bydlí svorně!“ Žalm 133:1

David řekl: „Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! … Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky“ (Žalm 133:1-3). Snaze o spolupráci navzdory všem našim vzájemným rozdílům Bůh mocně žehná. Satan to dobře ví. Proto je jeho strategií „rozděl a panuj“. Je

Užívej „modlitební strategii“!

„Ať svým hrdlem vyvyšují Boha, s dvojsečným mečem v svých rukou…“ Žalm 149:6

Křesťanský život je bitevní pole, kde je nepřítel každý den připraven nás porazit. Ale Bůh nám dal vítězné strategie a jednou z nich je chvála. Když šla izraelská armáda do bitvy, šel v čele kmen Juda. Jméno „Juda“ znamená „chval

Pohni se, dokud jsou dveře otevřené

„A začali se jeden jako druhý vymlouvat.“ Lukáš 14:18

Ježíš vyprávěl příběh o muži, který se chystal uspořádat hostinu a pozval několik hostů. Poslechni si některé z omluv, proč pozvaní nemohli přijít. „Koupil jsem pole…“ (Lukáš 14:18). „Koupil jsem pět párů volů…“ (Lukáš 14:19). „Oženil jsem se…“ (Lukáš 14:20). A tak hostitel řekl:

Obnovování porušených lidí (4)

„Toužil se podívat, kdo je Ježíš…“ Lukáš 19:3, B21

Bible říká: „… Zacheus, (byl) hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš … Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, až tudy půjde“ (Lukáš 19:2-4, B21). Zacheův příběh nám ukazuje, že bohatí lidé mohou být

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Požehnaný skrze dávání!
    „Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere.“ Skutky 20:35

    Wendy Pope píše: „Když mi Bůh říká, abych dávala, necítím se vždycky jako požehnaná. Možná máte podobnou zkušenost. Vybízí vás, abyste připravili jídlo pro rodinu, kterou postihla nějaká nemoc, a po dlouhém dni jste sotva schopni připravit jídlo pro svou vlastní rodinu. Nebo