Uvítej tuto změnu!

„Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.“ 2. Korintským 4:18

Radujeme se z požehnání, které změna přinesla, ale ne z procesu změny. Jako lidé milujeme zvyky. Formujeme své zvyky a naše zvyky formují nás. Poté začínáme vidět věci výhradně z vlastní perspektivy. A když se to stane, stagnujeme.
Pravdou je, že bez změny není růst. Když máš správný postoj, každá pozitivní i negativní zkušenost se stává příležitostí k pokroku. Přemýšlej o tomto: Stromy potřebují k produkci ovoce více než jen slunce. Období dešť? je tak?ů je také součástí produktivního období a vždycky předchází sklizni. Nemusíš mít rád déšť, stačí, když pochopíš jeho účel a užitek.
Bible říká, že se každý den stáváme podobnějšími Pánu: „Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě…“ (2. Korintským 3:18). Aby ses stal podobným Ježíši, musíš ho následovat, kamkoliv tě vede. To znamená následovat ho skrze poušť pokušení, bolest odmítnutí, ztrátu své pověsti a vzdání se vlastní vůle. Znamená to, že musíš být připraven jít na místo ukřižování, kde zemřeš všem podobám egocentrického života. Následování Ježíše může znamenat, že zítra budeš na jiném místě, než jsi dnes. Jakmile pochopíš tyto principy, přestaneš se bát a bránit se změnám, které se ve tvém životě odehrávají, a uvidíš Boha, jak pracuje na změnách. Pavel řekl: „… i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné“ (2. Korintským 4:16-18).

Když vytrváš, vyhraješ

„… nejsme v koncích…“ 2. Korintským 4:8

Předtím, než skončíš a odejdeš, přečti si příběh o tom, jak Nehemjáš vybudoval hradby Jeruzaléma za pouhých padesát dva dnů. Nejprve vyhledal Boží pomoc: „Modlili jsme se ke svému Bohu…“ (Nehemjáš 4:3). Dále chránil svou vizi: „My všichni jsme se vrátili na hradby, každý ke svému

Nespěchej se soudem

„Nevyslovujte proto soudy předčasně…“ 1. Korintským 4:5

Předsudek je „soud předem“. Způsobuje, že vnímáš ty, kdo nesouhlasí s tím, čemu věříš, jako nepřátele. Připisuješ chvályhodné vlastnosti okruhu lidí, mezi nimiž se pohybuješ, a záporné těm, kdo jsou mimo něj. To není to, co dělal Ježíš. On se přátelil s hříšníky a s vyvrheli

Máš moc, tak ji používej!

„… aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk’…“    Efezským 3:16

Dokud si neuvědomíš, že v tobě přebývá Boží moc, nebudeš ji moci používat. Jednou z největších uzdravujících mocí na světě je Boží slovo, a to je na dosah ruky! Například když ty nebo někdo tobě

Snaž se vytvářet pokoj

„Je-li možno … žijte se všemi v pokoji.“ Římanům 12:18

Ježíš řekl: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími“ (Matouš 5:9). Všimni si, že Bůh zaslíbil požehnání těm, kdo působí pokoj, ne milovníkům pokoje. To je rozdíl. Činitelé pokoje platí cenu; milovníci pokoje si užívají výhod. Někdy musíš lidi

Past porovnávání (2)

„Neopovažujeme se zařadit mezi ty nebo srovnávat s těmi, kteří … se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost.“    2. Korintským 10:12

Pokud jsi ztratil radost ze služby Pánu, možná je to proto, že se porovnáváš s jinými a snažíš se být jako oni. Pavel řekl: „… pak bude

Past porovnávání (1)

„… nebude se porovnávat s druhými.“ Galatským 6:4

Nic nezničí klid tvé mysli rychleji než porovnávání. Porovnávání se poukazuje na nedostatek pochopení a způsobuje, že „ztrácíš soudnost“ (viz 2. Korintským 10:12). Kain se porovnával s Ábelem, a skončilo to vraždou. Když si učedníci porovnávali Ježíšova slova, aby zjistili, kdo z nich bude trpět

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Máš finanční problémy? (1)
    „… váš nebeský Otec již zná všechny vaše potřeby.“ Matouš 6:32, přel. z angl.

    Spisovatelka Donna Savage napsala: „V prvních letech, kdy byl můj manžel pastorem, pohlcovaly naše hypotéky polovinu jeho příjmu. Naučila jsem se místo panikaření modlit se za jasné myšlení. Peníze souvisejí s naší sebeúctou. Mohou vyvolávat pocity hanby, strachu,