Uznej Boží svrchovanost

„Bůh je dobrý.“ Římanům 12:1, přel. z angl.

Pavel napsal: „Bůh je dobrý. Proto … mu svá těla obětujte jako živou oběť… Pak budete vědět, jak konat vše, co je dobré a jemu milé…“ (Římanům 12:1-2, přel. z angl.).
Jsou dva způsoby, jak porozumět Boží svrchovanosti: na základě jeho iniciativy nebo prostřednictvím naší reakce. Pavel v podstatě říká toto:
1) Odolávejte tlaku systému světa, který vás táhne nesprávným směrem.
2) Obnovujte denně svou mysl modlitbou a četbou Božího slova.
3) Rozpoznávejte jeho vůli pro vás a žijte v souladu s ní.
Tím ale Pavel nekončí. Píše: „Mějte v nenávisti vše, co je zlé, a pevně se držte všeho, co je dobré. Milujte se navzájem jako bratři a sestry a ctěte druhé více než sami sebe. Nikdy se nevzdávejte. Horlivě následujte Ducha svatého a služte Pánu. Čerpejte radost ze své naděje. Buďte trpěliví v čase soužení a nikdy se nepřestávejte modlit. Pečujte o … potřebné lidi… Proste Boha o požehnání pro každého, kdo s vámi jedná zle… Když jsou druzí šťastní, buďte šťastní s nimi, a když jsou smutní, buďte i vy. S každým jednejte přátelsky. Nebuďte pyšní a nemějte pocit, že jste chytřejší než jiní. Přátelte se s obyčejnými lidmi. Nejednejte zle s tím, kdo jednal zle s vámi. Usilujte však získat úctu druhých a ze všech sil se snažte žít s každým v pokoji“ (Římanům 12:9-18, přel. z angl.).
Boží svrchovanost nás nezbavuje osobní odpovědnosti. Neznamená, že bychom měli ztratit zájem o aktuální dění nebo bychom se měli přestat rozhodovat na základě informací. Bůh od nás stále očekává, že budeme usilovat o dokonalost a projevíme zájem o ztracený svět. Když uznáš Boží svrchovanost, osvobodí tě to od snahy hrát si na Boha a budeš se moci radovat ze života s ním.

Lidé s minulostí (3)

„… Ježíš … zavolal ji…“ Lukáš 13:12

Tato žena zkoušela náboženství, ale to jí nemohlo pomoci. Zkoušela lékaře, ale ti ji nedokázali uzdravit. Lidé kolem ní si mysleli, že se její problém nikdy nevyřeší. A myslela si to dokonce i ona sama! Ježíš si to ale nemyslel. Jeho zaslíbení zní: „Pojďte ke mně

Lidé s minulostí (2)

„… Ježíš … zavolal ji…“ Lukáš 13:12

Nevíme, jak dlouho té ženě trvalo přijít po Ježíšově výzvě dopředu. Postižení lidé se nepohybují tak rychle jako zdraví. V jejím příběhu jsou pro nás dvě důležité lekce:1) Někdy neporosteš a nebudeš zrát tak rychle jako jiní, protože jsi dlouhou dobu zápasil s vysilujícím problémem. Co

Lidé s minulostí (1)

„… Ježíš … zavolal ji…“ Lukáš 13:12

„Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let: byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: ‚Ženo, jsi zproštěna své nemoci‘ a vložil na ni ruce; ona se ihned vzpřímila a velebila Boha“ (Lukáš 13:11-12).Ta žena

Staň se tím, kdo Boha opravdově ctí

„… ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu…“ Jan 4:23

Pojďme si promluvit o tom, jak se stát opravdovým ctitelem:1) Především neexistuje univerzální návod pro všechny. Bible neříká, že musíš Boha uctívat určitým způsobem. To proto, že uctívání je tak mocným vyléváním našich srdcí k Pánu, že není možné jej

Farizeus a prostitutka

„Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku.“ Lukáš 7:47

Jednoho dne jedl Ježíš v domě jistého farizea, když tu vešla prostitutka. „… s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, … líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu: ‚Kdyby to byl

Neztrácej radost

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ Filipským 4:4

Pavel napsal: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ (Filipským 4:4). Proč se Pavel opakuje? Protože radost je „palivo“, na které jedeme, a když si ji nebudeme udržovat, můžeme „dojet“. Znamená to neustále kontrolovat palivoměr, abys měl jistotu, že nepadáš

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Snaž se být laskavý
    „Vaše slovo ať je vždy laskavé…“ Koloským 4:6

    Pokud míváš ve zvyku mluvit tak, že to druhého spíš pobouří, je tu rada z Písma: „Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit“ (Koloským 4:6). Všimni si, že jestli se tvá rozmluva s jinými nemá minout cíle, musí