Čas je blízko

1 Lis 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.“ Matou­š 24:33

Téměř před třemi tisíci lety Bůh ústy proroka Ámose řekl, že těsně před příchodem Pána se Židé vrátí ze čtyř koutů země a znovu vybudují izraelský národ. „Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. Zasadím je do jejich půdy a již nikdy nebudou vykořeněni ze své země, kterou jsem jim dal, praví Hospodin, tvůj Bůh“ (Ámos 9:14–15). Stát Izrael vznikl v roce 1948. V roce 1949 zvolil svého prvního prezidenta, vztyčil svou první vlajku, přijal svou první ústavu a začal emitovat svou vlastní měnu. To je úžasné naplnění proroctví. Ježíš nabádal své učedníky: „Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. Tak i vy, až toto všechno uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi“ (Matouš 24:32–33). Fíkovník v Písmu reprezentuje izraelský národ. Stát Izrael, obklopený a ohrožovaný nepřátelskými sousedy, dnes stojí jako svědectví o přesnosti a spolehlivosti prorockého Božího Slova. Stejný Kristus, jenž ohlásil budoucí znovuzrození Izraele, pronesl ještě větší zaslíbení pro nás, kteří žijeme na konci věků. „Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze“ (Zjevení 3:11). Jsi připraven? Žiješ svůj život se zřetelem na jeho možný brzký návrat?

Nebuď namyšlený

31 Říj 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… ačkoli sis dříve připadal nepatrný…“ 1 Samuelova 15:17

Král Saul se dopustil neposlušnosti vůči Bohu, a přesto mu prorok Samuel řekl: „… ačkoli sis dříve připadal nepatrný, Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem … Proč jsi Hospodina neuposlechl…“ (1. Samuelova 15:17–19). To je lekce k velkému ponaučení. Nejnebezpečnější okamžik ve tvém životě nastává, když si myslíš, že můžeš uspět bez Boha. Když máš v kapse pár výher, snadno zapomeneš, kdo se o tvůj úspěch zasloužil. Tam, kde by ses dříve radil s Bohem, pouštíš se nyní do věcí na vlastní pěst a po Bohu chceš, aby tvá rozhodnutí požehnal. Možná si někdy říkáš: „V poslední době se mi všechno daří.“ Právě tehdy si připomeň, kdo za tvým úspěchem stojí, a žij ve vděčnosti a závislosti na Bohu! Když si žalmista připomíná, jak Bůh žehnal Izraeli, dodává: „Tehdy uvěřili jeho slovům, do zpěvu se dali k jeho chvále. Rychle však na jeho činy zapomněli, nečekali trpělivě na jeho pokyn“ (Žalm 106:12–13). Naše schopnost zapomínat je ohromná. Dřív si lidé dělávali uzel na kapesníku, když se báli, že by na něco mohli zapomenout. Možná bys ho tam měl mít pořád, aby sis připomínal, že tajemstvím a zdrojem veškerého tvého požehnání je Bůh. Generální ředitel jedné velké instalatérské společnosti stál ve frontě na výměnu řidičského průkazu. Frustrovaný tím, jak dlouho musí čekat, řekl manželce: „Copak nevědí, kdo jsem?“ „Ale jistě!“ odpověděla. „Jsi syn instalatéra, který měl v životě štěstí.“ Poučení pro dnešní den je: zůstaň pokorný a nedělej ze sebe víc, než jsi.

Bůh bojuje po tvém boku

30 Říj 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Hospodařte … dokud nepřijdu.“ Lukáš 19:13

Ježíš řekl: „Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby se odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu‘“ (Lukáš 19:12–13). V angličtině je místo slova „hospodařte“ použito „okupujte“. Slovo „okupovat“ je vojenský termín, jenž znamená „zabrat“. Bůh nás nepovolává k tomu, abychom „drželi pevnost“, ale abychom „šli a zabrali zemi“. Kristus se nevrátí pro církev poraženou, ale pro vítěznou. Možná si říkáš, že nemáš velkou šanci uspět. Pak se potřebuješ podívat na „Boží šance“. Podle Boží matematiky může jeden člověk porazit tisíc nepřátel, ale dva jich porazí deset tisíc (viz 5. Mojžíšova 32:30). Bůh rád bere něco, co vypadá nepatrně a bezvýznamně, aby to rozmnožil a proměnil ve vítězství. Když Bůh řekl Gedeónovi, že má se třemi sty vojáků zničit statisícovou armádu, Gedeón mu připomněl, že je z nejmenšího kmene a z nejmenší rodiny. Bůh však řekl: „Jistě budu s tebou, pobiješ Midjánce jako jednoho muže“ (Soudců 6:16, přel. z angl.). Toto jediné „jistě“ ruší všechna naše „možná“ a „co kdyby“. Gedeón řekl svým třem stům mužů: „Až … zatroubím na polnici, zatroubíte i vy na polnice okolo celého tábora a zvoláte: ‚Za Hospodina a za Gedeóna!‘“ (Soudců 7:18). Až máchneš mečem na této straně, ohlédni se přes rameno a uvidíš, jak na druhé straně máchá mečem Hospodin. Nejsi sám; Bůh bojuje po tvém boku, proto zvítězíš.

„Slunečná strana ulice“

29 Říj 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Daruj mi život ve svém Slově.“ Žalm 119:37, přel. z angl.

Jane Johnson Struck se jednoho mrazivého zimního večera vydala za rodinou své zemřelé přítelkyně, aby jim dovezla večeři. Jak tak kličkovala v zácpě a snažila se zvládnout svůj nabitý harmonogram, cítila sama nad sebou lítost. Když konečně dorazila na místo, nenašla nikoho doma, a to ji dopálilo. Vzala mobil, aby oznámila, že je tady, a prožila šok. Naskočil záznamník a známý hlas začal zpívat: „Hoď na sebe plášť, dej klobouk na hlavu, starosti nech všechny na prahu; život najdeš sladký velice na slunečné straně ulice.“ Byla to její přítelkyně Annie, ta, jež zemřela po dlouhém zápase s rakovinou prsu a zanechala zde tři malé děti a truchlícího manžela. Struck napsala: „Lidé, kteří byli dotčeni Anniinou osobností, větší než sám život, ti, kdo poznali její houževnatost a svědectví, které vydávala tváří v tvář vyčerpávajícím a krutým okolnostem, by nečekali, že uslyší její hlas v záznamníku. Její nezdolný duch mne ohromoval. Mluvila otevřeně o svých prognózách, ale nikdy neváhala oslavovat Boha za jeho milost a pokoj, jenž prožívala. Věděla, že ať se stane cokoliv, život s Ježíšem je procházkou po slunečné straně ulice.“ Žalmista se modlil: „Daruj mi život ve svém Slově“ (Žalm 119:37, přel. z angl.). Spisovatelka pokračuje: „Když jsem slyšela Anniin hlas v záznamníku, došlo mi, že Bůh si její hlas dokonce i po smrti použil jako výzvy pro mne. Po cestě domů jsem přemítala o tom, jak Pán dovede prozářit i ten nejtemnější den, a jak mi má sebelítost brání vychutnávat si sladkosti života. Nakonec jsem prosila, aby mi Pán odpustil mé sobecké postoje. Byla to mocná připomínka toho, že jednou se bude život odehrávat jen na slunečné straně ulice; v nebi, kde už není tma, nemoc ani smrt.“

Bůh tě chrání před zlem (3)

28 Říj 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Hle, dal jsem vám moc šlapat … po veškeré síle nepřítele…“ Lu­káš 10:19

Zahrával sis s okultismem a teď bys rád věděl, jak z toho ven? Čiň pokání a zřekni se toho. „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“ (1. Janova 1:9). Všimni si slov „každé nepravosti“. Nezáleží na tom, co jsi dělal; nejsou žádné velké a malé hříchy. Bůh odpouští všechno! Pouč se ze své minulosti, opusť ji a neohlížej se zpět. „Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne“ (1. Janova 5:18). Je satan mocný? Je, ale Ježíš je všemocný! On řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi“ (Matouš 28:18). A pak tuto moc předal tobě. „Hle, dal jsem vám moc šlapat … po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí“ (Lukáš 10:19). Bůh ti dává na ochranu tři mocné zbraně:

 1. Meč. „Přijměte … meč Ducha, jímž je slovo Boží“ (Efezským 6:17). Když nevíš, co Bůh říká, je satan ve výhodě. Ale když stojíš na Písmu, utíká.
 2. Štít. „Stůjte tedy … vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého“ (Efezským 6:14–16).
 3. Ducha. „… dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí…“ (Skutky 1:8). Když stojíš „v Kristu“ a jsi naplněný Duchem svatým, jsi pro síly zla, které tě obklopují, víc než rovnocenným protivníkem.

Bůh tě chrání před zlem (2)

27 Říj 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… skryj mě ve stínu svých křídel…“ Žalm 17:8

Moci zla se můžeš otevřít trojím způsobem:

 1. Vlastní volbou. Autor „Satanské bible“ Anton LaVey řekl: „Úspěšná čarodějnice nebo šaman se nejprve musí úplně podřídit satanovi.“ Možná přemýšlíš, co to musí být za člověka, který by mohl něco takového říct nebo udělat. Ale Bůh každému z nás dává svobodnou vůli podřídit se Kristu nebo satanovi. Pavel napsal: „Víte přece, že když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte … tak se nyní dejte do služby spravedlnosti…“ (Římanům 6:16–19).
 2. Přílišnou benevolencí. Dovolíme-li některé přirozené touze, aby překročila určité meze, může se z ní stát závislost a ničivá síla. Ale aby bylo jasno: závislost neznamená, že je někdo posedlý démonem. Mnoho křesťanů úporně zápasí se zlozvyky, a těm Kristus přislíbil vysvobození (viz Jan 8:32). Když jsi přijal spasení, nastěhoval se do tvého srdce Kristus a satan se odstěhoval, protože Kristus nebude žít s ďáblem v jednom domě.
 3. Zahráváním si s okultismem. Bůh řekl Izraeli, že kdo vkládá svou důvěru ve vědmy zprostředkující styk s duchy, má být vyobcován ze společenství (viz 3. Mojžíšova 20:6). Někdy člověka napadne, proč duchovní média nedokážou vytáhnout správná čísla v loterii, vyhrát spoustu peněz a nakrmit hladovějící zástupy. Proto, že jsou falešná! Když Ježíš mluvil o satanovi, řekl: „… v něm pravda není … je lhář a otec lži“ (Jan 8:44). Nezahrávej si s mocnostmi temnoty. Jediné pravé vedení, kterého se ti může dostat z hvězd, pochází od Ježíše, který je „jasná hvězda jitřní“ (viz Zjevení 22,16).

Bůh tě chrání před zlem (1)

26 Říj 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… nestane se ti nic zlého…“ Žalm 91:10

V těžkých dobách můžeš stát na zaslíbení: „Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách“ (Žalm 91:9–11). Kolem tebe je duchovní svět, který je stejně skutečný jako ten hmotný, v němž žiješ. Skládá se z království temnoty a z království světla; v jednom panuje satan, ve druhém vládne Bůh. Jak jinak vysvětlit kruté a nesmyslné vraždění mužů, žen a dětí rukama zlých lidí? Pavel to vysvětluje takto: „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy…“ (Efezským 6:12). Znamená to, že bys měl žít ve strachu? Ne! Protože:

 1. Ježíšova krev tě chrání. Stejně jako anděl smrti nemohl o velikonoční noci vstoupit do domu, na jehož veřejích byla krev beránka, Ježíšova krev tvoří ochranný štít kolem tebe, takže ďábel nemá možnost k tobě proniknout.
 2. Převaha je na tvé straně. Když satan padal z nebe, strhl s sebou třetinu andělů. To znamená, že pro nás tu stále zbývají dva proti každému jednomu z nich! „Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?“ (Židům 1:14).

Takže se raduj: jako své vykoupené dítě tě Bůh chrání před zlem!

Dobrovolníci, ne branci

25 Říj 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Cokoli děláme, určitě děláme … proto, že nám nyní vládne láska Kristova.“        2. Korintským 5:14, přel. z angl.

Pavel napsal: „Cokoli děláme, určitě děláme nikoli pro vlastní zisk, nýbrž proto, že nám nyní vládne láska Kristova“ (2. Korintským 5:14, přel. z angl.). Bůh nehledá brance s povolávacím rozkazem, ale dobrovolníky. Brance motivuje zákon, dobrovolníky láska. Po útoku na Pearl Harbour byla armádní náborová centra po celé Americe zaplavena chlapci, příliš mladými pro válku, důchodci a dokonce i slepci, kteří se hlásili jako dobrovolníci. Jeden starší muž řekl důstojníkovi: „Považoval bych za svou nejvyšší čest padnout při obraně této země.“ Proč tohle muži i ženy dělají? Z povinnosti? Ano, ale je tu ještě něco víc – oddanost! Něco, co uchvátilo jejich srdce. Martin Luther, i když mu hrozila ztráta svobody, rodiny, služby a možná i života, řekl církevním hodnostářům své doby: „Neodvolám. Mé svědomí je zajatcem Slova Božího!“ Nikdy bys neměl dopustit, aby se tě museli doprošovat nebo tě nutit, abys učil v nedělní škole, přispíval na Kristovo dílo, navštěvoval nemocné, osamělé a potřebné či sloužil druhým. Ty sám bys měl prosit o tu výsadu! Pavel řekl: „… cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu … Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista…“ (Filipským 3:7–8). Když se odevzdáváš Kristu, je to jako bys podepisoval nevyplněný šek a říkal: „Pane, částku vyplň sám.“ Když sloužíš Bohu, neděláš mu tím žádnou milost; to on ti udílí poctu, když dovoluje, abys mu sloužil. Takže porovnej to, co bys mohl pro Pána dělat, s tím, co pro něj děláš doopravdy.

Tři zásady úspěchu

24 Říj 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš.“ Jozue 1:7, B21

Bůh chce, aby se ti v životě dařilo (viz Jozue 1:7). Jestli tomu věříš, pak:

 1. Ber v úvahu svůj temperament. Steak se nejlépe opéká jen krátce při velmi vysoké teplotě, zatímco pečeně vyžaduje nižší teplotu a delší dobu pečení. V obou případech z toho může vzejít chutný pokrm. Jen musíš vědět, jaký druh masa máš a jak se má správně připravit. Rozumíš tomu?
 2. Překonej svůj strach, že se lišíš od ostatních. Daniel odmítl jíst královo jídlo a klanět se jeho modlám. Proto skončil ve lví jámě. Ale vyšel se z ní a byl vyvýšen na nejvyšší místo ve vládě (viz Daniel 6:28). Můžeš být součástí kolektivu, a přece nějak „vyčnívat“. Jestli chceš dosáhnout velkých věcí, musíš důvěřovat Bohu, neohlížet se na negativní názory lidí a jít důsledně za svým určením.
 3. Vzepři se apatii, která doprovází stárnutí. Zachovej si mladistvé nadšení a přidej k němu moudrost svého stáří. Neztrácej smysl pro idealismus. Nedovol, aby tě odradily každodenní obtíže nebo aby tě srazilo životní zklamání. Každý věk a životní stadium mají své klady i zápory, své zkoušky i své triumfy. Je na tobě, abys vytěžil co nejvíc dobrého a nenechal se vykolejit tím negativním. Když bylo Pavlovi sedmdesát, řekl: „… jsem odhodlán kázat evangelium i u vás v Římě.“ (Římanům 1:15, B21.). Mojžíš v osmdesáti letech vyvedl Izrael z otroctví. Káleb v pětaosmdesáti řekl: „… dej mi to pohoří, o němž mluvil … Hospodin“ (Jozue 14:12). „Starým“ se staneš teprve tehdy, když se vzdáš svých snů a začneš se litovat.

Ostatní tě pozorují

23 Říj 2014 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… sám jim dávej dobrý příklad.“ Titovi 2:7

Nad čtvrtí, kde při pouličních výtržnostech přišlo o život osmnáct lidí a osm set padesát jich bylo zatčeno, stoupal dým. Jon Walker vyprávěl: „Můj otec, speciální vyšetřovatel u jedné vládní agentury, seděl vedle mne a společně jsme to násilí sledovali v televizi. Otec věcně podotkl: ‚Přesně tam mám dneska jít.‘ Řekl jsem mu: ‚Tak tam nechoď. Řekni, že nemůžeš přijít. Přehoď si službu.‘ On se na mě podíval a řekl: ‚Proč bych tam neměl jít? Je to moje práce.‘ Pro mne to byl okamžik, kdy jsem prohlédl. Samozřejmě, že tam musel jít! Vždyť se zavázal, že bude tam, kde je třeba, bez ohledu na okolnosti. Právě tak létal na průzkumné mise v době studené války a pořizoval fotografie kubánských raketových základen. A zrovna tak stál po celý život při mně, den za dnem. V té chvíli jsem pochopil, že je pro mne vzorem. Porozuměl jsem, jak je důležité věrně plnit závazky, ať je to jakkoli těžké nebo ať to vypadá sebevíc nesmyslně. Můj táta víc řekl tím, co dělal, než tím, co mluvil. Jeho příklad se pro mne stal příběhem o tom, jak Bůh pracuje v lidském životě.“ Zkus se zamyslet, co by se stalo, kdyby lidé místo tvých rad následovali tvůj příklad. Například tvou pracovní morálku, to, jak používáš internet, tvou čestnost v podnikání nebo to, jak se chováš ke své rodině. Buď upřímný! Pavel každého z nás výzývá: „… buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, v Duchu, ve víře, v čistotě“ (1. Timoteovi 4:12, ČSP). Tita vyzval: „… sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení ať je nezkažené, důvěryhodné…“ (Titovi 2:7–8). Pokud ti připadá, že to zní jako těžký úkol, máš pravdu. Ale dobrá zpráva je, že: „Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc…“ (2. Petrova 1:3).

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí.

I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj.

Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce.

Nechť přinese pokoj a radost vám všem.


Odkazy na weby s ikonou

Víra, křesťanství, náboženství