Tři biblická pravidla úspěchu (1)

„Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.“ Jozue 1:8

Bůh řekl Jozuovi: „Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě“ (Jozue 1:8). Z Božího pohledu je dosažení úspěchu snadné a stejně snadné je pro Boha změřit jej. Pokud chceme uspět ve věcech, na nichž doopravdy záleží, musíme dodržovat pokyny, které pro život dává Písmo. Zde jsou tedy tři biblická pravidla úspěchu.
1) Všimni si slov: „Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst.“ Nebo jak říká společnost vydávající kreditní karty American Express: „Bez toho nevycházej z domova!“ Když se studium Božího slova stane stálou součástí tvého života, úspěch se dostaví. To pro tebe může znamenat radikální změnu.
Devadesát procent Američanů vlastní Bibli. Padesát procent ji nikdy nečetlo, včetně třiadvaceti procent všech Kristových následovníků. A pouze osmnáct procent z nich ji čte denně. Představ si, že onemocníš, přijdeš k lékaři, a ten ti předepíše lék, který tě může uzdravit. Ty si ho ale vezmeš jen jednou týdně nebo jen když máš na to náladu anebo ho nebereš vůbec. Můžeš vinit lékaře, že se tvůj stav nelepší? Někteří z nás to tak děláme s Bohem: „Pane, proč se mi to stalo? Nechápu to.“ Mohl bys říct, že lék neúčinkuje? Pokud ho neužíváš, tak určitě ne. „Můj lid zajde, protože odmítá poznání“ (Ozeáš 4:6). Dnešní slovo pro tebe tedy zní: Ponoř se do Božího slova a vstřebávej ho do sebe!

Modli se od srdce

„Když předstupujete před Boha, nedělejte z toho divadelní představení.“         Matouš 6:5, přel. z angl.

Ježíš řekl, že farizeové dělají z modlitby „divadelní představení“, ale že to na Boha nedělá žádný dojem. Spisovatel John Ortberg poukázal na pět věcí ohledně jejich modlitby:1) Jejich modlitby byly spíš povrchním cvičením než hlubokým budováním vztahu.2) Byly

Ptej se: „Neexistuje lepší způsob?“

„Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání … na všem, k čemu přiložíš ruku.“     5. Mojžíšova 28:8

Všimnout si problému, diskutovat o něm a stěžovat si na něj dokáže skoro každý. Osoba orientovaná na řešení ale hledá cesty, jak problém vyřešit. K takovým lidem patřil Murray Spangler. Byl správcem obchodního domu a

„Dobrý úspěch“

„… tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu…“ Jozue 1:8, ČSP

Když se Jozue stal místo Mojžíše vůdcem Izraele, Bůh mu řekl: „Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Budeš nad ním rozjímat ve dne i v noci, abys zachovával a konal všechno, co je v něm zapsáno, protože tehdy dosáhneš na

Zkontroluj svůj postoj

„Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši…“ Filipským 2:5

Letecký instruktor ti poví, že letadlo je nutné za letu pravidelně „korigovat“ nebo „vyrovnávat“. Po průletu bouřkou bývá porušený směr letu a je třeba jej upravit. Totéž se stává během tvé duchovní cesty. Životní bouře tě mohou vyvést z rovnováhy a

Jak nás satan pokouší

„… se zkouškou … připraví i východisko…“ 1. Korintským 10:13

Satan se pokusil přimět Ježíše, aby podlehl třem různým druhům pokušení, a totéž bude zkoušet s tebou:1) Uspokojení bez Boha. Satan věděl, že Ježíš měl hlad, a proto mu řekl, aby proměnil kameny v chléb. Ježíš ale řekl „ne“, protože věděl, že Božím

Nauč se být spokojený

„Zbožnost se spokojeností je velkým bohatstvím.“ 1. Timoteovi 6:6, přel. z angl.

Když mluvíš o spokojenosti, někteří lidé si myslí, že jsi proti pokroku. Ne. Pavel řekl, že spokojenost nikdy nepřichází z vnějších zdrojů! Každých pár minut se nás rozhlasové, televizní a internetové reklamy snaží přesvědčit, že bez jejich výrobku nemůžeme být spokojení.

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Otcovské požehnání (2)
    „Ať Hospodin dá ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti.“        1. Mojžíšova 27:28, B21

    Podívejme se na další dvě složky otcovského požehnání:1) Moc modlitby. Izák, který byl zemědělcem, se modlil za svého syna: „Ať Hospodin dá ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti“ (1. Mojžíšova 27:28, B21).