Odlož ostatní věci stranou a služ

„Ježíš … odložil svrchní šat…“ Jan 13:3-4

Když bylo třeba posloužit druhým, Ježíš šel první: „Ježíš vstal od stolu … odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: ‚Pane, ty mi chceš mýt nohy?‘“ (Jan 13:3-6). Zkus si představit vtěleného Boha v zástěře, jak klečí a myje nohy těm, kdo toho nebyli hodni.
Bible říká, že Ježíš „odložil svrchní šat“ (viz Jan 13:4). Pokud chceš sloužit druhým, musíš být ochoten odložit svou reputaci, pohodlí i svůj program. Tím, že Ježíš odložil své roucho, ukázal, že pro Boha není důležitá forma ani móda. Skutečná služba nehledí na image, nezajímají ji pocty. Petr to však nepochopil! Představa, že by se Ježíš měl nechat vidět v tak ponižujícím světle, mu nebyla příjemná. Proto Ježíš řekl: „Nazýváte mě Mistrem a Pánem… Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. … Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte“ (Jan 13:13-17).
Ve tvém životě jsou určité věci, které musíš odložit, abys mohl sloužit druhým a plnit Boží vůli. Chceš-li být požehnaný, nepřidávej se k těm, kdo si libují ve vlastních řečech a vytrubují do světa své úspěchy. Odlož stranou vše, čím se v soukromí chlubíš, a chop se služby. Nečekej, až to udělá někdo jiný. Jdi do toho první!

Učit se naslouchat Bohu (4)

„Teprve o tři léta později jsem se vydal do Jeruzaléma…“ Galatským 1:18

Po Božím povolání často následuje období příprav. Délka tohoto období je určena velikostí tvého úkolu. Když k tobě tedy Bůh promluví, není vždy moudré rychle o tom říct lidem. Kdo by nechtěl mluvit o úžasném zážitku, který měl Pavel s Kristem

Učit se naslouchat Bohu (3)

„… jeho zasvěcení vás učí všemu, a je pravé … jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm.“    1. Janova 2:27

Když se usilovně modlíš a věříš, že jsi slyšel Boha, pak se ale začneš ptát ostatních lidí, co si o tom myslí, upřednostňuješ jejich názor před Božím. Takové nastavení mysli ti brání

Učit se naslouchat Bohu (2)

„Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.“ Izajáš 1:19

Lidé si myslí, že Boha neslyší. Ve skutečnosti přitom mají věci, o nichž dávno vědí, že Bůh chce, aby na ně reagovali, oni to ale zatím neudělali. Čím rychleji uděláš vše, co už ti Pán řekl, tím dřív ti zjeví další

Učit se naslouchat Bohu (1)

„Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy…“ Jan 16:13

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy…“ (Jan 16:12-13). Tato slova pronesl k mužům, s nimiž strávil předchozí tři

Nevzdávej se!

„V konání dobra neumdlévejme…“ Galatským 6:9

Pavel napsal: „V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas“ (Galatským 6:9). Podívej se na patriarchu Jóba – byl na pohřbu svých deseti dětí, během jediného dne přišel o zdraví i majetek a měl manželku s jazykem ostrým tak, že by prořízl ocel. Přesto

Převezmi kontrolu nad maličkostmi

„Ale Daniel si předsevzal…“ Daniel 1:8

Dokážeš si představit, že bys byl vytržen z domova a odveden jako zajatec do nepřátelské země? Danielovi se to stalo. Král Nebúkadnesar dobyl jeho vlast a odvedl ho do otroctví v Babyloně. Daniel přišel o svůj dům, práci, svobodu, kulturu, přátele i postavení příslušníka izraelské šlechty.

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Vyvolený a ustanovený Bohem (1)
    „Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás…“ Jan 15:16

    Ježíš řekl: „Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu“