Klíč k úspěšnému životu

„Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.“     2. Petrova 1:4

Jakýsi pastor byl pozván na oběd k jedné rodině ze svého sboru. Paní domu se rozhodla udělat na něho dobrý dojem, tak po obědě požádala, aby pro jejich rodinu přečetl něco inspirativního. Řekla jednomu z dětí: „Běž, prosím, a dones tu dobrou knihu. Tu, kterou máme tak rádi, kterou čteme každý den.“ Hádej, co se stalo. Dítě se vrátilo s katalogem jednoho obchodního řetězce!
Stejně jako nemůžeš fyzicky prospívat bez denního příjmu kvalitní potravy, nemůžeš duchovně prospívat bez denního příjmu Božího slova. Všechno, co potřebuješ k radostnému a vítěznému křesťanskému životu, najdeš v Bibli. „Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha“ (2. Petrova 1:3–4). Čím Ježíš vítězil nad satanovými pokušeními v poušti? Intelektem? Silou vůle? Ne, používal Písmo, protože věděl, že proti němu satan nemá žádnou obranu.
Chceš uspět ve své kariéře, doma, ve vztazích nebo kdekoliv jinde? „Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě“ (Jozue 1:8).

Nejtěžší věc, kterou kdy budeš dělat

„… sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.“        Filipským 2:7

Nejtěžší věcí, kterou kdy budeš dělat, bude stavět ostatní na první místo a sám sebe na druhé; intuitivně totiž upřednostňujeme sebe. Pud sebezáchovy je první lidský instinkt – ale nefunguje to. Víš, jak reagují dvě kozy, když

Nech se proměnit tím, co vidíš

„Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.“     2. Korintským 3:18

Mnozí křesťané si myslí, že Bůh jenom čeká, aby se na ně vrhnul kvůli jejich selháním. Taková víra je mylná a

Jak jednat s depresí (5)

„… i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“ 1. Královská 19:10

Zde je další omyl, který spustil Elijášovu depresi – byl přehnaně negativní. To je to staré „všichni jsou proti mně“. Problém v mysli. Ve skutečnosti proti Elijášovi skoro nikdo nebyl. Stála proti němu jenom jediná osoba a její

Jak jednat s depresí (4)

„Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů…“ 1. Královská 19:10

Když Elijáš utekl do pouště a skryl se v jeskyni, Bůh se ho zeptal: „Co tu chceš, Elijáši?“ (1. Královská 19:9). Načež Elijáš odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili

Jak jednat s depresí (3)

„‚… Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové‘.“         1. Královská 19:4

Další důvod k depresi přináší srovnávání se s druhými lidmi. Myslíme si: „Kdybych tak mohl být jako tamten, byl bych šťastný.“ Když se srovnáváš s druhými, říkáš si o problémy (viz 2. Korintským 10:12). Měl by ses

Jak jednat s depresí (2)

„… přál si umřít. Řekl: ‚Už dost, Hospodine, vezmi si můj život…‘“ 1. Královská 19:4

V Bibli čteme: „Když to Elijáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beer-šeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Choď ve světle!
    „Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět…“ Jan 3:19

    Zde je několik užitečných postřehů ohledně chození ve světle.    1) Hřích je nepřítel Boží i tvůj. Ježíš řekl: „Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje“ (Lukáš 11:23). Neutralita a pasivita nepřicházejí v úvahu; s hříchem musíš