Ježíšovo jedinečné vzkříšení (2)

„Ježíš jí řekl: ‚Já jsem vzkříšení a život.‘“ Jan 11:25

Proč je Kristovo vzkříšení jedinečné?
1) Kristus je jediný, který znovu nezemřel. Všichni ostatní, kteří v Písmu vstali z mrtvých, zase zemřeli. Ježíš byl slavnou výjimkou. Důsledkem bylo, že se stal knězem „podle moci nesmrtelného života“ (viz Židům 7:16, B21). A platí jeho svědectví: „Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků“ (Zjevení 1:18, B21).
2) On jediný vstoupil na nebe, aby nás zastupoval před Bohem. Jiní kněží zemřeli a jejich služba tím skončila. O Ježíšovi je ale řečeno, že je „knězem navěky“ (viz Židům 7:17). A při čekání na druhý příchod nečinně nesedí – zastupuje nás před Bohem. „… vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří“ (Židům 9:24). To znamená, že žádné obvinění vznesené proti nám nemůže obstát. „Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!“ (Římanům 8:34, B21).
3) Kristus má moc tě po smrti vzkřísit. Učedníky posiloval úžasným zaslíbením: „Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte. Protože já žiji, budete žít i vy“ (Jan 14:19, B21). A to zaslíbení se týká i tebe! „… sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky“ (1. Tesalonickým 4:16-17, B21). Jaký to bude nádherný den!

Ježíšovo jedinečné vzkříšení (1)

„Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků.“ Zjevení 1:18, B21

Ježíš není jedinečný tím, že vstal z mrtvých. V Bibli je už dříve zaznamenáno sedm jiných vzkříšení. Ježíš byl osmý (osmička je biblické číslo pro nové začátky). Jeho vzkříšení se ale od kteréhokoliv jiného lišilo ve dvou úžasných ohledech:1) Byl

Proměňující pravda o Golgotě (4)

„… Ježíš … řekl: ‚Dokonáno jest.‘ A nakloniv hlavu skonal.“ Jan 19:30

Začtvrté, Golgota byla vítězná! Kříž může vypadat jako triumf zla nad dobrem nebo moci nad bezmocí, ale jenom pro ty, kdo nerozumějí Kristovu poslání. Nikdy nebyla odvaha větší nebo síla silnější. Když Ježíš zvolal „dokonáno jest“ (v některých překladech je „je

Proměňující pravda o Golgotě (3)

„… bez vylití krve není odpuštění.“ Židům 9:22

Zatřetí, Golgota byla zásadní! V jakém smyslu zásadní? Jako život či smrt, naděje nebo zoufalství, nebe nebo peklo. Je naším jediným prostředkem spásy! „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni“ (Skutky 4:12). Bez Kristovy smrti

Proměňující pravda o Golgotě (2)

„On na svém těle vzal naše hříchy na kříž…“ 1. Petrova 2:24

Zadruhé, Golgota byla zástupná, což znamená, že to byl čin, který někdo vykonal za někoho jiného. Při pohledu objektivem sentimentu nebo pověry může kříž ovlivnit tvoje emoce, ale nemůže spasit tvou duši. Když však kříž vnímáme jako zástupný akt, pak může

Proměňující pravda o Golgotě (1)

„A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená ‚Lebka‘.“        Marek 15:22

Slovo „Golgota“ („Lebka“) se v Novém zákoně objevuje pouze v souvislosti s jedinou událostí, ale to, co se tam událo, změnilo náš úděl. Pravda je navzdory bájím a nedorozuměním jasná a mění život. Podívejme se na to.Zaprvé, Golgota byla

Jak pomáhat lidem

„… co mám, to ti dám…“ Skutky 3:6

Bible říká: „Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: ‚Pohleď na nás! … Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!‘ Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Jak zvládnout pokušení
    „Především střez a chraň své srdce…“ Přísloví 4:23

    Všichni máme svá bojiště. Někdy jsou to věci, jichž jsme se před lety vzdali, a teď na nás číhají v našich nejskrytějších myšlenkách. Proto Písmo varuje: „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život“ (Přísloví 4:23). Max Lucado napsal: „Jsem u