Nesvaluj vinu na druhé (2)

„Přijmi zodpovědnost za … svůj vlastní život.“ Galatským 6:5, přel. z angl.

Sally vedla malou marketingovou firmu. Když vznikl problém, automaticky hledala obětního beránka. Na obchodních poradách osočovala a kritizovala své spolupracovníky, ale svým slovním tirádám říkala „hecování“. Její společníci začali houfně rezignovat, a když začaly klesat příjmy firmy, Sally to sváděla na pomalou ekonomiku, neefektivní personál a špatné pracovní podmínky. Nakonec toho měl její šéf dost a vyhodil ji. To, že Sally ve firmě přežila tak dlouho, spočívalo v jejím svalování viny na druhé. Nikdy si ani v nejmenším nepřipustila, že by k problémům mohla sama přispět.
Svalování viny na druhé podkopává tvou schopnost převzít zodpovědnost za svůj vlastní život. Jeden odborník napsal: „Místo aby ses stal silnějším, jsi slabším. Lidé si myslí, že když třeba jen částečně přiznají zavinění problému, bude to znamenat, že nějakým způsobem neuspěli. Ve skutečnosti je to právě naopak. Uznat, že všichni zúčastnění sehráli svou roli, vyžaduje sílu.
Dalším vedlejším účinkem svalování viny na druhé je samospravedlnost. Ve své představě se stáváš nepřekonatelným, výlučným a lepším než ostatní. Myslíš si, že jsi silný a ti druzí chybující. Nic nemůže být dál od pravdy. Bible říká: ‚Čím větší ego, tím tvrdší pád‘ (Přísloví 16:18, přel. z angl.). Svalováním viny na druhé ztrácíš schopnost vnímat realitu. Je pak šok, když přijdeš o vztah nebo o práci, protože jsi ani nepostřehl, že se to blíží. Když přestaneš s obviňováním druhých, rozvine se tvoje empatie. Uvědomíš si, že chyby jsou přirozenou a nevyhnutelnou součástí života – a jsou to jen chyby. Mohou být napraveny. Když uděláš chybu, neznamená to, že je s tebou nebo s druhými něco v nepořádku.“ Takže: „Přijmi zodpovědnost za … svůj vlastní život“ (Galatským 6:5, přel. z angl.).

Nesvaluj vinu na druhé (1)

„Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe.“ Římanům 14:12, B21

Viděl jsi už ve filmu plamenomet? To je ohnivá pochodeň určená k ničení lidi. „Svalovači vin“ dělají totéž. Když jim něco v životě nevychází, tak místo aby převzali zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy, svalují vinu na druhé. Nedostatkem obětních

Kamkoliv jdeš, Bůh tam je

„… neboť místo, na němž stojíš, je svatá půda.“  2. Mojžíšova 3:5, B21

Židovští učenci diskutovali o tom, proč se Bůh ukázal Mojžíšovi uprostřed pouště. Proč to nebylo na obydleném nebo nábožensky významném místě? Shodli se, že Bůh tím chtěl ukázat, že žádné místo na zemi, dokonce ani trnitý keř, není bez

Smělost pro řečníky

„… kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly…“ Izajáš 40:31, ČSP

Jeden uznávaný spisovatel popsal své emoce, když musel vystoupit před publikem: „Vystupování na veřejnosti je naším strachem číslo jedna. Na pátém místě je strach ze smrti a na sedmém obava z osamělosti. To znamená, že většina z nás se méně obává umírání

Otcovské požehnání (2)

„Ať Hospodin dá ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti.“        1. Mojžíšova 27:28, B21

Podívejme se na další dvě složky otcovského požehnání:1) Moc modlitby. Izák, který byl zemědělcem, se modlil za svého syna: „Ať Hospodin dá ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti“ (1. Mojžíšova 27:28, B21).

Otcovské požehnání (1)

„Vírou Izák požehnal Jákobovi a Ezauovi ohledně budoucích věcí.“        Židům 11:20, B21

Každé dítě potřebuje požehnání od svého otce a každý otec by měl dětem žehnat. Když Izák žehnal svým synům, činil to v Boží autoritě, nikoliv ze sentimentu nebo nadržování. Podle židovské tradice mělo otcovské požehnání tyto složky:1) Smysluplný dotek. „Jákob tedy

Přestaň tlačit na pilu!

„Spatřuj celý rozsah Boží práce od začátku do konce.“ Kazatel 3:11, přel. z angl.

Život často neběží podle plánu. Nebyl jsi povýšen podle očekávání a tvé pracovní plány musí ustoupit stranou. Nebo se ti zhroutil vztah a ty každou bdělou chvíli analyzuješ, co jsi udělal špatně. Tajemství skutečného pokoje spočívá ve slově: „Spatřuj

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Chraň si vnímání Boží přítomnosti
    „Jak by mohla Hospodinova schrána vejít ke mně?“ 2. Samuelova 6:9

    Nejuznávanějším symbolem Boží přítomnosti ve Starém zákoně byla schrána smlouvy. Kdekoliv byla schrána, tam byla Boží přítomnost. Izrael však dovolil, aby ji Pelištejci ukradli. Plyne z toho důležité ponaučení. Satanovým cílem je oloupit tě o vnímání Boží přítomnosti! Izrael o schránu přišel