Chráněni Ježíšovou krví

„Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví.“        Zjevení 12:11

Irene Parková se stala oddanou křesťankou. Má za sebou pozoruhodný příběh. Kdysi byla vysoce postavenou čarodějnicí ve státě Florida a vtahovala chlapce a dívky do okultních aktivit. Konstatovala, že děti, které rodiče chránili modlitbami ve jménu Ježíš a přikrývali je mocí Kristovy očišťující krve, nikdy nedokázala zasáhnout.
V dnešní době se pod maskou „pluralismu“ a „svobodného projevu“ okultismus dostal do některých státních školních systémů. Pokud jsi rodič, mělo by tě to znepokojovat! Je moudré dát svému dítěti mobilní telefon, aby s tebou mohlo být v kontaktu. Ale neúčinnějším způsobem, jak ho můžeš ochránit, je, když se za něj budeš modlit ve jménu Ježíše a budeš nad ním vytrvalé vyvyšovat moc Kristovy prolité krve. Ježíš porazil satana na kříži a dnes ti říká: „Moje vítězství je tvým vítězstvím a moje autorita je tvou autoritou – používej ji!“
Musíš uznat ďáblovu existenci, ale nesmíš se ho bát, protože pro tebe platí: „… ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě“ (1. Janova 4:4). Když satanovu existenci popíráš nebo když podceňuješ jeho moc, dáváš mu tím výhody ve svůj neprospěch. Bůh ti ale dal klíč, jehož pomocí můžeš zvítězit nad satanovou mocí ve svém životě: „Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví“ (Zjevení 12:11). Začni vyhlašovat, co pro tebe vykonala Ježíšova krev. Když to budeš dělat, začneš chodit ve vítězství.

Budování lidí (3)

„My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě.“        Římanům 15:1

Pokud si myslíš, že nemáš druhým co nabídnout, zamysli se nad slovy neznámého básníka: „Jediná píseň světlou chvilku dá ti, jediný květ umí sen v srdci probudit. Jediný strom se lesem může státi, jediný ptáček poslem jara

Budování lidí (2)

„Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.“        Římanům 15:2

Dva muži, kteří leželi ve stejném nemocničním pokoji, se stali přáteli. Jeden z nich mohl každý den na hodinu sedět. Jeho postel byla vedle jediného okna v místnosti. Druhý muž trávil život vleže na zádech. Muž

Budování lidí (1)

„Doporučuji vám naši sestru Foibé … neboť i ona byla pomocnicí mnohým i mně samému.“    Římanům 16:1-2

Tvá církev potřebuje členy, kteří budou odhodláni se navzájem podporovat a povzbuzovat; takové členy, jako byla Foibé, kterou Pavel nazývá „pomocnicí mnohých“. V řečtině je slovo „pomocník“ spojeno s olympijskými trenéry, kteří podporovali atlety a dohlíželi,

Modli se ve shodě s modlitebním partnerem

„Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.“    Matouš 18:19

Bible říká: „Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní“ (Matouš 18:19). Becky Smithové bylo osmdesát čtyři

Modli se za to, aby Bůh otevřel jejich srdce

„Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval.“ Skutky 16:14

Někteří z nás si myslí, že úspěšné lidi je obtížné získávat pro Krista, protože mají jiné potřeby než ostatní. Oni ale mají potřeby stejné. Každý má v sobě prázdnotu, kterou může naplnit jedině Bůh, a tebe si chce jako prostředníka k

Nic tě nemůže oddělit od Boží lásky

„Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?“    Římanům 8:35

Pavel položil důležitou otázku: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?“ (Římanům 8:35). Pokud nevíš, proč tě Bůh miluje, je občas snadné o jeho lásce pochybovat.Zajímá tě, co si o tobě Bůh myslí, když se

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Dal ti Bůh vizi?
    „Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst.“        Abakuk 2:2

    Když ti dá Bůh vizi pro tvůj život, zapiš si ji, měj ji neustále na paměti a žij v souladu s ní. Možná vůbec nevidíš způsob, jak by se mohla naplnit. V Bibli ale stojí: „Vidění už