Jakým způsobem mluvíš?

„Vaše řeč ať je vždy laskavá, okořeněná solí…“ Koloským 4:6, ČSP

Čínský křesťanský vůdce Watchman Nee se v jedné kapitole své knihy Pravý křesťanský pracovník věnuje tomu, co říkáme a jak to říkáme: „Kvůli nevázané řeči je užitečnost mnoha křesťanských pracovníků vážně omezena. Místo aby byli mocnými nástroji ve službách Pána, má jejich služba jen malý vliv. Jejich moc neustále uniká kvůli jejich neopatrným řečem.“ Pavel napsal: „Vaše řeč ať je vždy laskavá, okořeněná solí…“ (Koloským 4:6, ČSP). To znamená, že když mluvíš, ujisti se, že děláš dobrý dojem. Vzezření tvé tváře a tón tvého hlasu mohou rozhodnout, jestli druhý člověk to, co říkáš, přijme nebo odmítne.
Eugene Peterson parafrázoval Pavlova slova z Koloským 4:6 takto: „Buď ve své řeči laskavý. Cílem je dostat v rozhovoru z druhých to nejlepší, ne je srazit nebo vyřadit.“ Pavel také napsal: „Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost“ (Efezským 4:29).
Takže než promluvíš, zkontroluj svůj postoj a zeptej se sám sebe: „V jakém jsem právě rozpoložení?“ A nezůstaň jen u této otázky. Zeptej se také: „Pomůže to, co se chystám říct, nebo to zraní? Vyjasní to situaci, nebo zmate? Budu se cítit lépe já, nebo ten druhý člověk?“ Když si David připustil svůj sklon říkat špatné věci, modlil se: „Hospodine, postav stráž k mým ústům … nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu…“ (Žalm 141:3-4). Nestačí mít nadání. Abys v životě uspěl, musíš mluvit moudře.

Dávání dárci

„Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.“        1. Paralipomenon 29:14

Štědří lidé nikdy nemají problém mluvit o penězích, a tím spíš nemají problém je dávat. Sebestřední lidé jsou posedlí tím, jak si zachovat to, co mají, a sehnat ještě víc. Proto Ježíš, nejštědřejší člověk v dějinách, tolik mluvil

Vezmi to v modlitbě k Bohu

„Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.“    Žalm 55:23

Po kázání o tom, abychom vzali své starosti v modlitbě k Bohu, přistoupila k velkému kazateli G. Campbell Morganovi jedna žena a řekla: „Já Boha neobtěžuji malými věcmi, přednáším mu jen ty velké.“ Morgan odpověděl:

Tvá identita určuje tvé dědictví

„… jsme … dědicové Boží, spoludědicové Kristovi…“ Římanům 8:16-17

Když tvůj oblíbený sportovní tým vyhraje, říkáš: „Vyhráli jsme!“ Co myslíš tím „my“? Ty jsi nebyl na hřišti. Ty jsi to nerozhodl. Nehodil jsi míč ani do něj nekopl. Nedal jsi ani jediný gól. Co myslíš tím „vyhráli jsme“? Myslíš tím, že vyhrál tým,

Proměň svoji porážku v zisk (3)

„… teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je ohlašuji.“ Izajáš 42:9

Lidé, kteří prohlásili Jiftácha za nežádoucí osobu, byli titíž, kteří se na něj obrátili o pomoc, když byli ohrožení mocným nepřítelem. Takže tady je první ponaučení: Tvou budoucnost neurčují druzí lidé, ale Bůh! Izraelci žili v otroctví, když jim Bůh

Proměň svoji porážku v zisk (2)

„Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.“ Matouš 3:8

Když se izraelští vůdci na Jiftácha obrátili s prosbou o pomoc, byli v nouzi a chtěli ho „použít“. Jiftách jim zjednodušeně řečeno odpověděl: „Pojďme si ujasnit, jaký druh vztahu mezi sebou budeme mít.“ Na této úrovni s nimi vyjednával a stal se nejvyšším

Proměň svoji porážku v zisk (1)

„Jiftách Gileádský byl udatný bohatýr. Byl synem nevěstky…“ Soudců 11:1

Jiftách byl nemanželským synem muže, který se jmenoval Gileád. Jeho matka byla prostitutka. Vyrostl v domácnosti ostatních – legitimních – Gileádových synů, kteří jej později vypudili. „Nemáš nárok na dědictví v domě našeho otce…“ (Soudců 11:2). Takže Jiftách nakonec žil v jeskyni. Tehdy

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Buď tichý
    „Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“ Matouš 5:5

    Ježíš řekl: „Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví“ (Matouš 5:5). Všichni bychom na tom byli mnohem lépe, kdyby svět řídili tiší lidé, protože ti, kdo nejsou tiší, dělají ve věcech skutečný nepořádek! František Saleský řekl: „Není nic tak silného, jako jemnost,