Jak nás satan pokouší

„… se zkouškou … připraví i východisko…“ 1. Korintským 10:13

Satan se pokusil přimět Ježíše, aby podlehl třem různým druhům pokušení, a totéž bude zkoušet s tebou:
1) Uspokojení bez Boha. Satan věděl, že Ježíš měl hlad, a proto mu řekl, aby proměnil kameny v chléb. Ježíš ale řekl „ne“, protože věděl, že Božím plánem bylo nasytit a posílit jej nadpřirozenou cestou. Odmítl se spokojit s něčím menším – a stejně si musíš počínat i ty.
2) Úspěch bez Boha. Poté vzal satan Ježíše na vrcholek chrámu a řekl mu, aby skočil, protože mu prý Bůh pošle na ochranu anděly. Božím plánem pro Ježíše však byl kříž, vzkříšení a zástupy lidí, kteří v něj uvěří. Satan se snažil Ježíše přimět, aby se spokojil s něčím menším, a totéž bude zkoušet s tebou. Nesedni mu na lep!
3) Významnost bez Boha. Satan Ježíšovi nabídl království tohoto světa, pokud se mu pokloní a bude ho uctívat. Taková nabídka! Významnost bez Boha! Ve skutečnosti však království tohoto světa satanovi nepatřila, aby je mohl nabízet! Takže Ježíšovi lhal – a tobě bude lhát také.
Cesta k trvalému uspokojení je cestou kříže a znamená obětovat sám sebe. Ježíš satana pokáral napomenutím z Písma, že jedině Bůh je hoden, aby byl oslavován. Musíš rozumět tomu, že satan se zmocní každého tvého legitimního přání a pokusí se tě přimět, aby sis jej splnil nelegitimním způsobem. Ty ho ale můžeš přemoci. Jak? Tím, že budeš zůstávat blízko Boha a budeš žít z jeho Slova: „Bůh je věrný … se zkouškou …. připraví i východisko….“ (1. Korintským 10:13).

Nauč se být spokojený

„Zbožnost se spokojeností je velkým bohatstvím.“ 1. Timoteovi 6:6, přel. z angl.

Když mluvíš o spokojenosti, někteří lidé si myslí, že jsi proti pokroku. Ne. Pavel řekl, že spokojenost nikdy nepřichází z vnějších zdrojů! Každých pár minut se nás rozhlasové, televizní a internetové reklamy snaží přesvědčit, že bez jejich výrobku nemůžeme být spokojení.

Jak velký je tvůj Bůh?

„Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou.“ 1. Samuelova 17:47

To, jak zvládáš svůj život, záleží na tom, jak veliký věříš, že Bůh je. Pokud je podle tebe příliš malý, pak:1) Budeš žít v neustálé úzkosti, že všechno záleží na tobě.2) Pohled na život ti bude diktovat tvé okolí –

Buď „probuzeným“ člověkem

„… spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši…“         Efezským 2:6, ČSP

Aby ses stal „probuzeným“ člověkem, musíš udělat tři věci:1) Rozšiř svou představu o Bohu. Jak? Četbou jeho Slova a tím, že jej budeš lépe poznávat. Buď jako jeden malý chlapec v nedělní

Otcova modlitba

„Manóach prosil Hospodina: ‚… co máme dělat s chlapcem, který se má narodit.‘“     Soudců 13:8

Následující modlitbu napsal generál Douglas MacArthur, velký hrdina druhé světové války. Týkala se jeho vroucně milovaného syna. Jestli jsi rodič, můžeš si ji nechat po ruce a často se ji modlit.„Zbuduj mého syna, Pane. Syna, který bude

S rozhodností a Boží pomocí zvítězíš

„Bůh … mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou…“ Žalm 18:33

Zpěvačka Dolly Partonová ve svém životopise napsala: „Moje střední škola byla malá, takže při slavnosti na závěr studia dostal každý z nás příležitost říct své plány do budoucna. ‚Já jdu na vysokou,‘ řekl jeden chlapec. ‚Já se vdám a odstěhuji se

Pravá pokora

„Bůh … pokorným dává milost.“ 1. Petrova 5:5

Písmo zmiňuje dva druhy pokory:1) Falešnou. Pavel napsal: „Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje ve falešné pokoře…“ (Koloským 2:18, přel. z angl.). Ať už je to tvůj způsob oblékání, řeči nebo chování; všechno, co přitahuje pozornost k tobě a odvádí ji

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Dokončení věcí
    „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha.“  Jakub 1:5

    Velké úkoly mají sklon nás zavalit a zavalení lidé zřídkakdy věci dokončí. Proto proste Boha, aby vám pomohl a potom aplikujte těchto pět principů: 1) Zaměřte se na úkol. Tajemstvím úspěchu je zaměřit se na každý čin a udělat ho