Přesvědčení a důvěryhodnost (1)

„Sledujte mě … a co udělám, udělejte i vy.“ Soudců 7:17

V předvečer velkolepého vítězství nad Madjánci řekl Gedeon své třísetčlenné armádě: „Sledujte mě … a co udělám, udělejte i vy“ (Soudců 7:17). Jak by reagovali tví známí, kdybys jim tohle řekl? Musel bys ta slova upravit například takto: „Následujte mě v podnikání, ale ne v mém rodinném životě“? Nebo: „Dbejte mých odborných rad, ale nedejte na můj osobní život“? Aby sis získal respekt a byl hoden následování, potřebuješ dvě kvality, na kterých opravdu záleží. První z nich je přesvědčení. Přesvědčení je soubor zásad, jimiž se řídíš a kde odmítáš přistoupit na kompromis. Pragmatik upravuje svá přesvědčení a činy podle takových hledisek jako například minimalizování rizika, snaha nezpůsobit moc rozruchu, či zůstat oblíbený a uznávaný. Člověk, který má určité přesvědčení, tohle nedělá.
Jednoho časného rána David Hume, skotský filozof a náboženský skeptik, spěchal, aby nezmeškal kázání evangelisty George Whitefielda. Na otázku, zda skutečně věří tomu, co velký evangelista kázal, Hume později odpověděl: „Jistěže ne! Ale je to jeho práce, a já jsem chtěl slyšet člověka, který opravdu věří tomu, co káže!“ Spisovatel Larry Phillips řekl: „Mezi ocelí a cínem existuje nepřehlédnutelný rozdíl, zvláště když do něčeho narazí. Opravdu ryzí přesvědčení působí zkrátka jako ‚slova z oceli‘. V jejich tónu zní rozhodné odhodlání. Je třeba si uvědomit, že přesvědčení nelze zfalšovat! Lidé vždy poznají rozdíl mezi zvukem ‚slov z oceli‘ a ‚slov z cínu‘, bez ohledu na to, jak silně tím cínem budeme mlátit.“
Lidé poznají rozdíl mezi tvým hlubokým přesvědčením a intelektuální pózou. Pokud nejsi niterně přesvědčen o tom, co říkáš, čím bys je mohl přesvědčit?

Běž za cílem!

„Nehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do Beer-šeby neputujte … Hledejte Hospodina, ať žijete!“    Amos 5:5-6, B21

Bet-el je místo, kde měl Jákob svůj sen, který mu změnil život, a kde učinil slib Bohu. Gilgal je místo, kde Izraelci tábořili, než Bůh zázračně rozdělil řeku Jordán, aby mohli poprvé vstoupit do zaslíbené země. Beer-šeba

Spal své mosty k minulosti

„… uvařil … na dříví z pluhu…“ 1. Královská 19:21, B21

Elíšova služba začíná těmito slovy: „Elíša … vzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše…“ (1. Královská 19:21, B21). Elíša si zavřel cestu ke svému starému způsobu

Na manželství musí být dva

„A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.“    Efezským 5:33

Jedna žena odjela na prodloužený pracovní víkend. V pondělí dopoledne během posledního jednání náhle vyskočila a odešla z místnosti. Kamarádka, která vyšla za ní, aby zjistila, co se stalo,

Jairus (4)

„… zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost.“        2. Timoteovi 1:10, B21 Není žádným překvapením, že Bůh ve svém srdci soucítí se zraněnými rodiči. Koneckonců, Bůh sám je také Otcem. Jsou snad nějaké rodičovské emoce, které by neznal? Jsi odloučen od svého dítěte? To byl i Bůh. Zachází někdo s tvým dítětem špatně?

Jairus (3)

„Tehdy se do ní vrátil duch a ihned vstala … Její rodiče byli ohromeni…“        Lukáš 8:55-56, B21

Můžeš pro své děti dělat první poslední, a přesto se můžeš dostat do Jairovy situace. Můžeš je milovat, chránit a modlit se za ně, přesto se ale najednou můžeš ocitnout na noční pohotovosti nebo v neděli

Jairus (2)

„… své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí…“ Pláč 2:19, B21

Příběh o Jairovi je příběhem rodičovské úzkosti a pomoci všudypřítomného Spasitele. Bible říká: „… své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí…“ (Pláč 2:19, B21). To je přesně to, co můžeš jako rodič dělat. Můžeš být věrným

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • V práci jsi „knězem“ (2)
    Vy ... jste ... kněžstvo...“ 1. Petrova 2:9

    V knize „Habits of the Heart“ („Zvyklosti srdce“) popisuje sociolog Robert N. Bellah tři způsoby, jak se lidé stavějí ke svému zaměstnání. Pro první je to prostě placená práce. Pokud patříš do této skupiny, vidíš své zaměstnání čistě jako způsob, jak vydělat peníze a