Vědět, za co bojovat

28 Dub 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu…“ Filipským 3:14


Nejchudším člověkem na zemi není ten, kdo nemá peníze, ale ten, kdo nemá vizi od Boha. Vize vyžaduje víru a zaměření. Pokud nevíš, co stojí za to, abys o to bojoval, riskuješ, že:
1) Budeš bojovat ve špatných bitvách.
2) Budeš bojovat v nesprávnou dobu.
3) Budeš bojovat v boji, kterého ses neměl účastnit.
4) Budeš bojovat v boji, v němž chceš vyhrát jen proto, aby ses cítil dobře.
5) Budeš bojovat, přestože bitva je už prohraná, protože tvá pýcha ti nedovolí porážku přijmout.
Nejdůležitější je zůstat zaměřený na cíl, který ti Bůh dal. John Mason říká, že ďábel má radost, když se naplnění Boží vůle zdržuje. Pokud tě satan nemůže porazit přímo, bude se snažit, aby tě rozptýlil nepodstatnými věcmi, nebo se pokusí vyřadit tě ze hry tím, že tě povede ke špatným rozhodnutím. V obou případech vyhraje on, a ty prohraješ. To, že něco je dobré, ještě neznamená, že je to pro tebe správné. Pokud následuješ to, co ti Bůh už dříve uložil, nauč se na všechno ostatní říkat „ne“. Když se to naučíš, osvobodíš se od očekávání druhých i od potřeby získat jejich uznání.
Měj také na paměti, že „ne“ nemusí znamenat „nikdy“. Často to znamená „teď ne“. Když děláš příliš mnoho věcí, staneš se ve všem průměrným a v ničem nebudeš skutečně efektivní. Když se snažíš bojovat na všech frontách, unavíš se a nevyhraješ tam, kde je to důležité. Bojovat bitvu bez kořisti je jako lít vodu na hořící chatrč; pokud nejde o něčí život, pravděpodobně to nestojí za to. Proto si šetři energii na chvíle, kdy jde o něco skutečně důležitého.

Bůh v tobě pracuje (2)

27 Dub 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“ Filipským 2:13


Pavel napsal: „Neboť je to Bůh, který ve vás působí (tj. dává vám energii, sílu a touhu), že chcete i činíte, co se mu líbí“ (Filipským 2:13). Jsme náchylní dovolit, aby nejrůznější věci vytlačily Boha z našeho života. Proto do nás Pán vkládá touhu činit jeho vůli. Když toužíš číst Bibli, je to Bůh, kdo tě pobízí, abys to dělal. Když se toužíš modlit, je to Bůh, kdo tě k tomu vede. Když toužíš dávat, je to Bůh, kdo tě k tomu motivuje.
Ježíš řekl: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic … Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám“ (Jan 15:5–7). Všimni si slova „zůstávat“; znamená to někde bydlet a usadit se tam. Takže pokud žiješ v blízkém vztahu s Kristem, přání, která máš ve svém nitru, jsou přání, která on může naplnit. Jestliže máš pocit, že Bůh do tvého srdce vložil určité touhy, je důležité se za ně modlit a ptát se ho. Pokud si nejsi jistý, jestli jsou ty věci od něj, modli se: „Pane, věřím, že jsi vložil tuto touhu do mého srdce, proto tě prosím, abys ji naplnil. Mohu ale být šťastný i bez toho, protože jsem šťastný s tebou. Je to na tobě, abys udělal cokoliv, co chceš.“
Dostal ses už na takovouto úroveň vztahu s Bohem?

Bůh v tobě pracuje (1)

26 Dub 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“    Fi­lipským 1:6


Pavel napsal věřícím ve Filipech, že Bůh pracuje v každém z nich. Jak úžasná pravda! Napsal: „A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží“ (Filipským 1:9–11).
Můžeš namítnout, že je to těžký úkol. To opravdu je a ty ho nikdy nedokážeš splnit sílou své vůle, dobrými úmysly nebo vlastním úsilím. Musíš hledat Boží vedení, ve všem se Bohu poddat a čerpat u něj sílu. Snažit se udělat sám pro sebe to, co může udělat jenom Bůh, je jako snažit se sám sebe vytáhnout ven za vlasy. To nefunguje. Musíš důvěřovat Bohu, že tě uschopní k práci, k níž tě povolal. Ano, musíš udělat svou část, ale nesnaž se dělat tu Boží!
„Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně“ (2. Korintským 3:18). Co nás proměňuje? Duch Páně. Snímá z nás tlak a zbavuje nás stresu a obav, které tak často pociťujeme, když se snažíme sami sebe změnit.Obraty uprostřed ran

25 Dub 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ Filipským 4:13


Potřebuješ být naočkován proti vážné duchovní chorobě: zatvrdnutí postojů. Toto onemocnění způsobuje, že si myslíš, že tvůj názor je jediný správný. Dokud s tebou život spolupracuje, je všechno v pořádku, ale když ne, potácíš se ode zdi ke zdi, pohmožděný a zkrvavený, a nakonec skončíš v zoufalství. Potom začneš obviňovat druhé, život, ďábla nebo Boha. Můžeš svou víru myslet dobře, ale bez „pružnosti“ je předurčená k neúspěchu!
Zkušení kajakáři vědí, jak se dělá „eskymácký obrat“. Tato technika umožňuje udělat pod vodou obrat o 360° a znovu se narovnat, aniž by ses utopil.
Takovou strategii používal Pavel k překonávání problémů, jimž v životě čelil. „Ve všem a do všeho jsem zasvěcen…“ (Filipským 4:12). Nezískal takové schopnosti přirozeně, ani se to nenaučil na „semináři o pružnosti“ nebo od nějakého gurua. Naučila jej to drsná škola pádů, trpělivosti, vytrvalosti, pokory, sebezapření, oddanosti a důvěry v Boha. Výsledkem bylo, že dělal obraty uprostřed ran pronásledování, hladu, chudoby, vězení a popravy, aniž by se vzdal, a přitom ukazoval, jak se „radovat v Pánu vždycky“ (viz Filipským 4:4).
Když se víra střetne s realitou, ohne se a vydrží, dokud se nedostaví vítězství. Je jako strom, který se ohne v bouři a potom se narovná zpět. „Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost … Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu“ (Filipským 4:12–13). Proto se nauč dělat obraty uprostřed ran!

Přijmout místo v Boží rodině

24 Dub 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.“ Žalm 68:6


Život v Boží rodině může být náročný. Aby sis ho mohl užívat a mohl plnit svou roli jako člen rodiny, musíš pochopit tři věci:
1) Svá práva. Když jsi uvěřil v Krista jako svého Spasitele, stal ses členem vykoupené Boží rodiny (viz Jan 3:3–6). To znamená, že máš právo na přijetí, lásku, ochranu, respekt, zaopatření, výchovu, vybavení a odměnu. Bůh ti tato práva zaručuje bez ohledu na tvé chyby v minulosti, proto je přijmi a užívej si je.
2) Pravidla domu. Bez dodržování zákonných pravidel skončíš v anarchii. V rodině je to stejné. Umíš si představit, co by se stalo, kdyby domácnost řídily děti? Boží rodina není demokracie. O pravidlech se nehlasuje. Bůh ve svém Slovu stanovil neměnné principy, které zaručují požehnání. „Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země“ (Izajáš 1:19).
3) Naši zodpovědnost vůči sobě navzájem. Jsi povolán, abys přijímal a miloval své bratry a sestry a pomáhal jim, i když jsou sobečtí, nezralí, kritičtí a nespolehliví. Pamatuj, že Boží rodina je stále „ve výstavbě“. Přesto je to mnohem lepší varianta než cokoliv jiného! Měl by ses účastnit pravidelného rodinného života a aktivit. Věřící v prvotní církvi se scházeli „každého dne“ (viz Skutky 2:46). Výsledkem bylo, že ustáli všechny satanovy pokusy je zničit. Proto podporuj život a poslání své sborové rodiny svými desátky, svým obdarováním a svým časem. Nebuď pouhým příjemcem; „… vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘“ (2. Korintským 9:7).

Udělej to teď!

23 Dub 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Neříkej svému bližnímu: ‚Jdi a přijď zase a dám ti to zítra,‘ když to máš s sebou.“        Př­ísloví 3:28


V Bibli je příkaz: „Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Neříkej svému bližnímu: ‚Jdi a přijď zase a dám ti to zítra,‘ když to máš s sebou“ (Přísloví 3:27–28). Otálení je ošidné. Nepřipadá ti jako neposlušnost, protože máš v úmyslu Boha poslechnout. Jenom to chceš udělat teprve „až…“. Až budeš mít víc peněz, až nebudeš mít tolik práce, až bude po dovolené, až děti půjdou zase do školy atd. Než tě Bůh povýší, všímá si, jak zacházíš s tím, co už máš. Nemá například smysl prosit ho o víc peněz, abys mohl být požehnáním pro druhé, jestliže druhým nežehnáš tím, co už ti dal. Možná namítneš, že teď moc peněz nemáš. Ale to se netýká jenom peněz. Jsi ochotný říct slovo povzbuzení, obětovat hodinu svého času, nebo vybočit ze svých plánů, abys někomu pomohl?
Když ti Bůh říká, abys něco udělal, chce, abys to udělal podle jeho časového plánu, ne podle svého. „Jinému řekl: ‚Následuj mě!‘ On odpověděl: ‚Dovol mi, Pane, abych šel napřed pochovat svého otce.‘ Řekl mu: ‚Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží.‘ A jiný mu řekl: ‚Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou.‘ Ježíš mu řekl: ‚Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží‘“ (Lukáš 9:59–62).
Výsledkem opožděné poslušnosti je promarněná příležitost. Proto poslechni hned! Udělej to teď!

Způsobit změnu

22 Dub 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Noe věřil … a připravil koráb k záchraně své rodiny.“ Židům 11:7


Noeho příběh nás učí, že:
1) Můžeš způsobit změnu ve své rodině. „Noe věřil … a připravil koráb k záchraně své rodiny“ (Židům 11:7). Noeho rozhodnutí neprospělo jen jemu osobně, ale zachránilo i celou jeho domácnost. Trvalo to mnoho let, ale stalo se to. Také ty můžeš díky Boží milosti získat svou rodinu pro Krista.
2) Můžeš způsobit změnu, která ovlivní budoucí generace. Noe nejen přežil potopu, ale Bůh si ho také použil k založení nového světa. To je povolání! Jak velký vliv! Jaké dědictví! „Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm“ (2. Paralipomenon 16:9). Bůh hledá lidi, kteří mu budou partnery při plnění jeho záměrů na zemi. Ale abys byl způsobilý, musíš splnit tři podmínky: a) musíš být ochoten vystoupit z davu. Noe věřil své vizi, když tomu nikdo jiný nevěřil. Lidé, kteří působí změnu, jsou jiní. Nedopusť, aby tě to znervózňovalo; b) nesmíš se bát udělat něco poprvé. Nedopusť, aby ti slova „to nikdo nikdy předtím neudělal“ bránila v tom, abys poslechl Boha. Noeho lidé pravděpodobně říkali: „Vždyť neprší. Kdo potřebuje loď?“ Ale oni se mýlili, kdežto Noe měl pravdu; c) musíš vydržet déšť, abys uviděl duhu. Takže zaujmi postoj a věř Bohu, že to, co slíbil, také udělá (viz Jeremjáš 1:12).
3) Změnu můžeš způsobit v jakémkoliv věku. Přestaň se kvůli svému věku podceňovat. Noemu bylo pět set let, když začal kázat a stavět archu. Dokud Bůh neřekne, že je konec, žádný konec není!

„… ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.“ 1. Janova 4:4


Třetí útok je veden ze strany satana. Máme tendenci satanovu moc buď zlehčovat, nebo naopak zveličovat. Obojí přináší problémy! První v tobě vyvolává pocit nezranitelnosti, druhé neodůvodněný strach. Když pochopíš satanovy metody a poznáš své zbraně, budeš připraven zvládnout jeho útoky a ubránit se mu. Co ti tedy pomůže?
1) Když pochopíš, že Kristovým vítězstvím na kříži Bůh skutečně zničil satanovu moc. „Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství“ (Koloským 2:15). Satanův pokus zničit Ježíše se obrátil ve vítěznou porážku, která ti umožňuje slavit tvé vítězství v Kristu!
2) Když pochopíš, že „… ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě“ (1. Janova 4:4). Žádná moc není větší než Duch Boží, který žije v tobě. Když zůstáváš v Kristu, satan tě nemůže kontrolovat, ani tě nemůže porazit (viz Jan 15:7). Proč? Protože k tomu, aby se mu to povedlo, by musel přemoci Ježíše!
3) Když pochopíš, že máš „… moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele…“ (Lukáš 10:19). Zločinec se musí podřídit policejnímu důstojníkovi, protože mu je svěřena pravomoc a opírá se o autoritu vlády. Takže když používáš autoritu, kterou ti Bůh dal v Kristu, nemá satan žádnou šanci; musí dodržet hranice, které vymezíš. Bez tvé spolupráce ti nemůže nic udělat. Proto doufá, že se o své autoritě nikdy nedozvíš!

„… nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášním.“ Římanům 13:14


Další je útok ze strany těla. „Tělo“ je tvým nejzranitelnějším místem, které tě nutí, abys dělal své vlastní věci. Jeho heslem je: „Všechno se musí točit kolem mě!“ Od začátku do konce myslí hlavně na sebe, vždycky chce být na prvním místě. To je vrozená přirozenost našeho těla, která nemůže být zachráněna, posvěcena nebo zduchovněna, protože: „Co se narodilo z těla, je tělo…“ (Jan 3:6) a nic jiného. „Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete“ (Galatským 5:17). Jak bychom tedy měli vládnout svému „tělu“?
1) Rozhodni se. „… vyvolte si dnes, komu chcete sloužit…“ (Jozue 24:15). Během americké občanské války byly tisíce obyvatel Nové Anglie a vojáků Konfederace zabity palbou z vlastních řad. Proč? Protože nebyl dostatek uniforem, které by odlišily znepřátelené strany. Měj jasno v tom, na které straně jsi, a dej to vědět lidem kolem sebe.
2) Odstřihni tělo od dodávek zásob. V době války věnují generálové mnoho pozornosti vyhazování mostů, hlavních silnic a železnic do povětří. Připravují tak nepřítele o životně důležité dodávky potřebné k vítězství. Tvé tělo ti nemůže vládnout, pokud ho přestaneš zásobovat. „… nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním“ (Římanům 13:14).
3) Udržuj pravidelnou komunikaci s velením základny. Dokonce ani dobře vycvičení vojáci s nejlepším vybavením a nejlepšími důstojníky nemohou vyhrát, když jsou odříznuti od velení. Proto udržuj kontakt: „V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste…“ (Efezským 6:18).

„Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše.“ (2. Ti­moteovi 2:3)


Spasení tě povolává do služby Ježíše, Krále králů. Jeho bitvy se stávají tvými bitvami a jeho strategie tvou strategií. Neexistují výjimky; běžíš „závod na dlouhou trať“. Satan ti vyhlásil válku a jde o to, jestli ho porazíš, nebo budeš poražen. Bude na tebe útočit na třech frontách. Podívejme se na každou z nich:
První je útok ze světa. Připadá ti někdy, že „nezapadáš“? To je v pořádku! „Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím“ (Jakub 4:4). Je zde vytyčená hranice; v této válce neexistuje mírové soužití. Co to znamená „přátelství se světem“? Neznamená to být ve světě, ale být jako svět. Neznamená to mísit se se světem, ale mísit se s jeho sobeckými hodnotami, „relativní“ morálkou a postojem k Bohu, k Božím záležitostem, jeho Slovu a k jeho lidu. Hlad světa po moci, popularitě a prosazování sebe samého protiřečí biblickým zásadám. „Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa“ (Jakub 1:27). Ježíš nás varuje, abychom se nenechali unést posedlostí světa po materiálních věcech nebo strachem z toho, že nebudeme mít dostatek na uspokojení svých potřeb (viz Matouš 6:25–34). Jsi povolán, abys byl „solí a světlem“ (viz Matouš 5:13–14). Máš ovlivňovat, ne nechat se ovlivňovat. Jestliže svět nevidí rozdíl mezi tebou a ostatními, znamená to, že tvé světlo nesvítí a tvá sůl ztratila slanost.

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí.

I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj.

Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce.

Nechť přinese pokoj a radost vám všem.


Odkazy na weby s ikonou

Víra, křesťanství, náboženství