Duch svatý (2)

26 Kvě 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky…“        Jan 14:16


Šalomoun v Bibli vyjmenovává dvacet osm různých životních období: „Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat; je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit; je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje“ (Kazatel 3:2–8).
O tvých životních obdobích rozhoduje Bůh. Žalmista řekl: „… moje budoucnost je ve tvých rukou…“ (Žalm 31:16). Co bys měl dělat, když vstoupíš do nového období života? Požádej Ducha svatého o pomoc, protože on je „Přímluvce“. Ježíš řekl svým učedníkům: „… a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky…“ (Jan 14:16). Když potřebuješ rádce, protože si nejsi jistý, co máš dělat nebo kudy jít, Duch svatý je ti k dispozici a povede tě. Proto musíš být vnímavý, když zdůrazní určitou část Písma, kterou čteš, když do tvé mysli zasadí neodbytnou myšlenku, která neodchází, nebo když k tobě mluví prostřednictvím tvých přátel. Pokud nechceš, nemusíš být sám. Prostě se poraď s „Přímluvcem“, který je v tobě.

Duch svatý (1)

25 Kvě 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám…“ Jan 14:27


Život přináší překvapení. Některá jsou vítaná, jiná ne. Jeden rok trávíš dovolenou na pláži, další rok je pláž pokrytá olejem. Jeden měsíc hodnota tvých akcií prudce stoupá a tvé investice rostou, a pak se najednou všechno zhroutí. „Mozky“, o kterých sis myslel, že celý ten systém řídí, sedí na zasedání parlamentu a říkají: „Tohle jsme nikdy nepředpokládali.“ V těch vzácných obdobích, kdy ti připadá, že se svět zklidnil, buď na pozoru! V tlustém střevě se objeví zhoubný nádor nebo se sousedstvím prožene prudká bouře a poničí střechy, stromy a auta. Co tedy dělat?
Když Ježíš oznámil svým učedníkům, že od nich odchází, propadli panice. Proto jim řekl: „Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (Jan 14:26–27).
Potřebuješ si uvědomit přítomnost Ducha svatého, který žije v tobě, a budovat s ním vztah. On není nějaké „to“ nebo nějaká „věc“; není to ani éterický duch, který je mimo tvůj dosah. On je Kristův zástupce. Je ochoten tě naučit to, co nevíš, a připomenout ti věci, které tak snadno zapomínáš. Nejlepší ale je, že dá pokoj tvé mysli a srdci, bez ohledu na to, co tě v životě potká.

Nauč se čekat na Boha

24 Kvě 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly…“ Izajáš 40:31, ČSP


Prorok Izajáš nám o Bohu sděluje: „Unavenému dává sílu a bezmocného zahrnuje zdatností. Chlapci ochabnou a unaví se a mládenci vyčerpáním padají, ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orli; běží, a neunaví se, chodí, a neochabnou“ (Izajáš 40:29–31, ČSP).
Když je orel na zemi, nemůže se bránit útoku predátorů, jako jsou hadi a vlci. Na zemi je jeho okolí danou realitou, kterou nemůže změnit. Jak to tedy vyřeší? Vznese se do výše! Ze vzduchu vypadá všechno jinak. Výška, v níž se vznáší, mění jeho pohled a perspektivu. To samé můžeš udělat i ty, protože: „… ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly…“ (Izajáš 40:31, ČSP).
Zde jsou dvě ilustrace, co to znamená očekávat na Boha:
1) Tak jako orel čeká na teplý proud vzduchu, jenž jeho široká křídla vynese k nebi, stejně tak i ty musíš zůstávat v Boží přítomnosti se srdcem nasměrovaným k Bohu. Máš povinnosti a požadavky? Ano, ale nic z toho není tak důležité jako toto. Proč? Protože pokud se nedostaneš do Boží přítomnosti a nezůstaneš tam, Bůh tě neobčerství a neobnoví, a ty prostě neobstojíš.
2) Stejně jako pozorný číšník v dobré restauraci, jehož jediným cílem je tě potěšit, budeš čekat na Boha, citlivý na jeho hlas a vydaný jeho vůli. Vyčerpaly tě tlaky života? Sledování televize tě může na čas zabavit, ale neobnoví to, co ti život vzal. To může udělat jedině Bůh. Proto se nauč na něj čekat.

Dones je k Ježíši

23 Kvě 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.“    Matouš 18:19


Čtyři muži přinesli k Ježíši ochrnutého člověka. Když se kvůli davu nemohli k němu dostat, odkryli střechu nad místem, kde byl, a spustili lůžko s ochrnutým dolů. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „… vstaň, vezmi své lože a jdi“ (Marek 2:11). Příběh tohoto muže nám ukazuje, že někteří lidé nejsou schopni se dostat k Ježíši sami; znemožňuje jim to jejich stav. Všimni si zde tří důležitých věcí:
1) Bylo k tomu zapotřebí čtyř lidí, kteří měli víru. Duchovní synergie působí zázraky. Proto hledej modlitební partnery, kteří budou stát spolu s tebou. Ježíš řekl: „… shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní“ (Matouš 18:19).
2) Nenechali se zastavit davem. Dav měl svůj vlastní plán. Někteří z nich byli zvědaví, jiní kritičtí a další byli upřímní hledači. Abys své milované mohl přinést k Ježíši, budeš muset překonat cokoliv a kohokoliv, kdo ti bude stát v cestě.
3) Rozebrali střechu. Stůj na Božích zaslíbeních, pozvedni hlas v modlitbě, „rozeber střechu“, jestli musíš, ale nevzdávej se. Ježíš je nezklamal, a nezklame ani tebe. Je těžké nést břemeno druhého člověka, ale když dodržíš svou část dohody, Bůh dodrží tu svou. Nepoddávej se únavě nebo malomyslnosti. Nepřestávej, dokud je nedoneseš k Ježíši.

Než jdeš s někým na schůzku

22 Kvě 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.“    Židům 10:24


Zde je několik rad, jak se připravit a prožít schůzku, aby ses po ní cítil dobře:
1) Duchovně se připrav. Zatímco se chystáš, mluv s Bohem. Čas strávený před zrcadlem je důležitý, ale čas strávený s Bohem je důležitější. A nikdy není důležitější, než když hledáš člověka, s nímž chceš strávit zbytek života.
2) Mluvte otevřeně o sexu dříve, než se z toho stane problém. Fyzická intimita je úžasná věc, ale Bible ji omezuje na manželství, kdy dva lidé jsou sobě navzájem oddáni. Proto buď starostlivý a iniciativní. Skutečná láska neřekne: „Kdybys mě milovala, udělala bys…“ Říká: „Miluji tě příliš na to, abych tě využíval, způsobil ti bolest nebo po tobě chtěl něco, co cítíš, že je to špatné, a zítra by ses kvůli tomu trápila.“
3) Omezte dobu, kterou trávíte o samotě. Samota snadno může vést k věcem, kterých byste později litovali. Když ti kamarádi říkají, že už tě nevídají, je možné, že se začínáš příliš stranit a chystáš sám sobě selhání. Nescházejte se pokaždé jenom ve dvou; travte čas také ve společnosti druhých lidí.
4) Tentokrát to udělej dobře. Jestliže jsi v předešlých vztazích selhal, nenech se odradit. „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“ (1. Janova 1:9). To znamená, že můžeš začít znovu s čistým štítem. Ty nejsilnější vztahy vždycky staví Boha do středu. Snaží se demonstrovat takovou lásku, jakou popisuje Pavel ve třinácté kapitole první knihy Korintským. Udělej si čas a ještě dnes si ji přečti!

Přestaň kontrolovat

21 Kvě 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Láska … nehledá svůj prospěch…“ 1. Korintským 13:5


Na jednom letním táboře probíhala diskuse o stvoření a jedno dítě se zeptalo: „Jestli má všechno nějaký smysl, proč tedy Bůh stvořil jedovatý břečťan?“ Druhé odpovědělo: „Protože ví, že jsou věci, od kterých bychom se měli držet dál!“
Jenže pokud máš o věcech pochybnosti a necháš se ovládat svou přirozeností, není snadné držet se dál. Připadá ti, že tě někdy manžel přivádí k šílenství? Možná ho přivádíš k šílenství i ty! Bible přikazuje: „Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem“ (1. Mojžíšova 2:24). Všimni si slov „stanou se“. „Opustit“ je snadné, ale „stát se“ je obtížná věc. Vyžaduje to lásku, trpělivost, laskavost a tvrdou práci. Ježíš řekl: „Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (Jan 14:27). Děláš to pro sebe! Nauč se pouštět věci a pracuj na rozvíjení ovoce Ducha ve svém životě.
„Pustit“ neznamená, že ti má být všechno jedno; znamená to jenom dovolit druhým, aby se učili svým vlastním způsobem a prostřednictvím svých vlastních zkušeností. Předpokládá to soustředit se na Ježíše, místo být posedlý chováním druhého člověka. „Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá“ (Izajáš 26:3). Zaměř své myšlenky na Boha, ne na druhé. „Pustit“ znamená „zajímat se“ místo „pečovat“. Znamená to vystoupit ze středu a nesnažit se ovlivňovat výsledek manipulací, posuzováním, neustálým rýpáním, nadáváním, hádáním se, kritizováním nebo usměrňováním. Znamená to procházet každým dnem s Boží pomocí a radovat se z každého okamžiku. Znamená to uvědomit si, že jediný člověk, kterého můžeš „změnit“, jsi ty sám. Znamená to méně se bát a víc důvěřovat. To je jediný způsob, jak být šťastný. 

„FTT“

20 Kvě 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ Jan 10:10


Psychologové definovali jeden z největších dnešních problémů v oblasti duševního zdraví. Nazývají to „FTT“ (failure to thrive), „neprospívání“. Je to problém, který rychle narůstá. Když jej máš, jsi sice stále schopen fungovat, ale ztrácíš pocit smyslu a naděje. FTT není duševní choroba; je to absence duševní, duchovní a emocionální vitality. Ve starověkých seznamech smrtelných hříchů se takový stav nazýval „acedia“, což znamená „únava duše a neschopnost radovat se ze života“. Proto se Ježíš podíval na zástup lidí, kteří žili v nefunkčních manželstvích, pracovali v zaměstnáních bez perspektivy a žili v pocitu vnitřní netečnosti, a řekl: „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti“ (Jan 10:10). Ezechiel viděl ve vidění údolí plné suchých kostí. To byla konečná fáze FTT. Bůh se ho zeptal: „‚… mohou tyto kosti ožít?‘ Odpověděl jsem: ‚Panovníku Hospodine, ty to víš‘“ (Ezechiel 37:3). Bůh to opravdu věděl: oživil je. Stejně může oživit i tebe a může způsobit, že budeš prospívat.
Talmud učí, že každé stéblo trávy má svého anděla, který se nad ním sklání a šeptá mu: „Rosť, rosť!“ Pavel řekl, že z Krista vyrůstá celé vykoupené společenství „… pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno“ (Efezským 4:16). Tvá prosperita ale není jenom pro tebe. Bůh chce, aby se ti dařilo tak, že lidé kolem tebe budou povzbuzení, budou vysazovat zahrady, skládat hudbu, pomáhat nemocným, a firmám se bude dařit tak, jak by se jim jinak nedařilo.
Takže se zastav a vyznej: „Ať žije člověk, kterého Bůh naplánoval, po jakém touží a jakým určil, že se stanu!“

Boží vůle pro tebe (4)

19 Kvě 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky: ‚Ten, kdo je plní, z nich bude žít.‘“        G­alatským 3:12, B21


Abys mohl naplnit Boží vůli pro svůj život a stát se člověkem podle Boží vůle, musíš se vypořádat s „já“, které se bojí toho, kým tě Bůh chce mít.
Většina lidí ztotožňuje duchovní zralost se snahou dodržovat biblická pravidla. Pokud si však myslíš, že Božím cílem je vybudovat následovníky pravidel, duchovní růst ti bude připadat spíš jako povinnost než jako touha tvého srdce. Pavel o tom napsal: „V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky: ‚Ten, kdo je plní, z nich bude žít‘“ (Galatským 3:12, B21). Přísné dodržování pravidel a nařízení formuje povýšeného člověka, který potlačuje touhy a kontroluje emoce. Bible varuje: „Litera zabíjí, ale Duch dává život“ (2. Korintským 3:6).
Mezi dodržováním pravidel a následováním Ježíše je velký rozdíl. Nemůžeš následovat Krista, aniž bys usiloval o „opravdové srdce“. Ježíš neřekl: „Přišel jsem, aby mé ovce mohly dodržovat pravidla.“ Řekl: „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti“ (Jan 10:10).
Duchovní růst znamená směřovat k nejlepší Boží verzi sebe samého. Dokud to nepochopíš, budeš mít strach z otázek, jak vypadá tvůj duchovní život. Neodbytný pocit viny a lži tě bude nutit, abys řekl: „Nic moc. Není to tak dobré, jak by to mělo být.“ Lidé mají sklon hodnotit své duchovní zdraví podle vnějšího chování a náboženských postupů. Například se posuzují podle toho, jak brzy ráno vstanou, aby četli Písmo a modlili se, nebo podle toho, kolik času tráví s Bohem či jak často chodí do církve. To ale nejsou věci, které skutečně způsobí tvůj duchovní růst. Jde o tvůj vztah s Kristem, ne o dodržování pravidel!    

Boží vůle pro tebe (3)

18 Kvě 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“        Ří­manům 12:2


Abys mohl naplnit Boží vůli pro svůj život, budeš se muset vypořádat s tím, kým tě chtějí mít druzí.
Tvůj nadřízený chce, abys byl produktivnější. Kamarádi z fitcentra chtějí, abys byl fyzicky zdatnější. Tvoje banka chce, abys u ní měl větší dluh. Vypadá to, že všichni mají pro tebe nějaký plán, a pokud budeš trávit život tím, že se budeš snažit naplnit všechna jejich očekávání, nikdy nebudeš svobodný. Milovat lidi někdy znamená zklamat je. Snažit se být člověkem, jakým tě chtějí mít druzí, znamená žít velmi povrchním způsobem života. Nikdo ti přesně neřekne, jak se máš změnit, protože to ví jenom Bůh. Nevíš to dokonce ani ty sám, protože jsi sám sebe nestvořil. Milovat někoho znamená toužit a pracovat na tom, aby se dotyčný stal nejlepším možným, jakým může být. Jediná bytost v celém vesmíru, která to může s lidmi udělat, je Bůh.
Bůh na rozdíl od lidí nemá žádný skrytý plán nebo nenaplněné potřeby, o kterých by doufal, že mu s nimi pomůžeš. Ví, jak vypadá nejlepší verze tvého já. Těší ho už jen samotná myšlenka na to a dělá všechno pro to, aby ses takovým stal. V Bibli stojí: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha…“ (Římanům 8:28). To znamená, že Bůh v každém okamžiku pracuje na tom, aby ti pomohl stát se tou nejlepší verzí sebe samotného. Teprve až se rozhodneš být šťastný jako člověk, kterým tě Bůh chce mít, budeš skutečně svobodný. Na tom Bůh každý den pracuje.

Boží vůle pro tebe (2)

17 Kvě 2015 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Plnit, Bože můj, tvou vůli, je mým přáním…“ Žalm 40:9


Při objevování a naplňování Boží vůle pro svůj život se musíš vyrovnat s tím, co si myslíš o tom, kým bys mě být. Srovnávání se zabíjí duchovní růst.
Například matka tří malých dětí slyší pastora, jak káže o křesťanech, kteří vstávají každý den za úsvitu, aby strávili hodinu v tichu s Bohem. Ona by opravdu moc ráda měla hodinu času v tichu – kdykoliv! Jenže děti s ní nespolupracují! Takže si z kázání odnese to, že jako křesťanka nesplňuje normy. Zabývá se duchovním srovnáváním, žije v pocitu viny a nedochází jí, že láska, kterou dává svým dětem, se počítá jako duchovní aktivita. Ani ji nenapadne, že možná slouží Bohu věrněji než někdo, kdo zanedbává rodinu kvůli tomu, aby se každé ráno v tichu hodinu modlil.
Nebo jiný příklad: společenský, spontánní muž si vzal ženu, která miluje samotu. Když je sama, cítí se dobře. Jenže když dojde na modlitby, on si připadá neschopný, protože jemu nevyhovuje být sám. Zdá se mu, že jeho radost a ochota sloužit druhým nic neznamenají, že míra lásky, kterou jim dává, neformuje jeho duši a netěší Boha.
„Měl bych“ jsou určitě důležitá slova; pokud ale jde o duchovní růst, Bůh nechce, abys ho poslouchal jenom proto, že „bys měl“. Stvořil tě tak, abys chtěl najít jeho plán pro svůj život, aby ses dostal do místa, kde budeš moci říci: „Plnit, Bože můj, tvou vůli, je mým přáním…“ (Žalm 40:9).

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí.

I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj.

Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce.

Nechť přinese pokoj a radost vám všem.


Odkazy na weby s ikonou

Víra, křesťanství, náboženství