Vyhýbej se nezdravému zaměření na sebe (1)

„Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte.“        2. Korintským 13:5

Zaměření na sebe nemusí být nutně špatné, pokud vede k duchovnímu růstu. Někteří lidé se mylně domnívají, že jde o biblický příkaz „zkoumat sami sebe“. Koneckonců nám přece Bůh řekl, abychom se „zkoumali“! S tímto vědomím začínají přemýšlet: „Jsem dostatečně duchovní? Bylo mé pokání opravdové? Modlím se dostatečně? Je se mnou Bůh spokojený?“ Takovéto zaměření na sebe tě ale může dovést až k pocitu znechucení a porážky. Pojďme se tedy podívat, jak to vlastně Bůh myslel.
V Písmu jsou pouze dvě zmínky o zkoumání sebe samých. Ani z jedné nevyplývá, že bychom se měli zaměřovat na sebe. V první Pavel napomíná Korintské, že ve své církvi tolerují hrubý hřích. Muž měl poměr se svou nevlastní matkou a zdálo se, že to nikomu nevadí. A protože nečinili pokání z nečistoty, smilstva a nestydatosti, kterou páchali (viz 2. Korintským 12:21, B21), Pavel jim napsal: „Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte“ (2. Korintským 13:5). To není výzva k zaměření se na sebe, ale k důvěryhodnému duchovnímu prověření, zda jste sami ve víře (viz 2. Korintským 13:5, B21).
Ve druhé zmínce Pavel usměrňuje chování korintských během večeře Páně. Protože se při ní někteří opíjeli vínem, řekl: „Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije“ (1. Korintským 11:28). Pavel tím nemyslel, že se máš zaměřovat na své nedostatky, ale na osvobozující pravdu, že Ježíš zaplatil cenu za všechny tvé hříchy – minulé, současné i budoucí. Bible říká: „Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry…“ (Židům 12:2, B21). Růst, radost a vítězství spočívají v opuštění nezdravého zaměření na sebe a v soustředění se na Krista!

Bůh je dobrý – stále!

„Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!“         Žalm 34:9, B21

Žalmista řekl: „Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin…“ (Žalm 34:9, B21). Zvláštní pozornost věnuj slovům „okuste“ a „dobrý“. To, jak věříš v Boha, se projevuje ve způsobu, jakým žiješ. Co znamená „být dobrý“? Znamená to

Nenechávej si to pro sebe!

„Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán…“ Marek 5:19

Už ti někde bylo tak úžasně, že jsi odtamtud nechtěl nikdy odejít? Tak se cítil muž z páté kapitoly Markova evangelia, když ho Ježíš vysvobodil ze šílenství. Chtěl chodit s Ježíšem, naslouchat jeho učení, svědčit o jeho

Když zaseješ, budeš sklízet

„… kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.“ 2. Korintským 9:6

Tvou finanční sklizeň určuje to, kolik utratíš, kolik ušetříš a kolik zaseješ do Božího království. Bible učí, že nepřetržitá setba zaručuje nepřetržitou sklizeň. Tvá budoucnost začíná tím, co právě teď držíš v ruce. Ničeho není tak málo, aby se to nedalo rozmnožit.Každý

Znát a užívat si Boží vůli

„Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej hledají.“        Pláč 3:25, B21

Pokud jsi uprostřed duchovního boje, zde jsou tři myšlenky, které ti pomohou:1) Uvědom si, že naplňovat Boží vůli nemusí být snadné. Satan, tvůj nepřítel, se nevzdává bez boje. Strach a obavy jsou jednou z jeho tajných

Přetavený v „peci utrpení“

„Hle, přetavil jsem tě … v tavicí peci utrpení.“ Izajáš 48:10

Nikdy nežárli na talent někoho jiného. Nenech se jím znejistět, protože Bůh, který povolal a vybavil je, si použije i tebe. Když se naučíš oceňovat a chválit Boží dary v životě druhých, bude moci Bůh žehnat i tobě.Faktem je, že všichni jsme

Chraň svůj duchovní život

„Boží duch mě učinil, dech Všemocného mě oživil.“ Jób 33:4

Do oken si můžeš dát mříže, do auta alarm, do firmy videokamery a cenné věci do trezoru. Jak ale chráníš to nejcennější, co máš, svůj duchovní život?Elíhú řekl Jóbovi: „… dech Všemocného mě oživil“ (Jób 33:4). Když do tebe v okamžiku spasení Bůh

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Různé druhy modlitby (1)
    „V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste…“ Efezským 6:18

    V Písmu je zmíněno mnoho různých druhů modliteb. Podívejme se na některé z nich a na to, co se můžeme naučit: 1) Modlitba poddání se. Když se Pavel na cestě do Damašku setkal s Kristem, modlil se: „Pane, co