Uč děti trpělivosti (3)

„Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.“    Židům 10:36
Drž se tří zásad:
1) Nebuď člověkem rychlých řešení. Tvé děti se musí učit správně reagovat na těžké podmínky. Nauč je překonávat frustrace, místo abys je před nimi chránil. Přílišná ochrana v nich pěstuje pocit nedostatečnosti a bezmoci. Rychlým řešením všeho budeš vychovávat děti, které nebudou zvládat život. Budou čekat, že je ze všech potíží někdo dostane, a stanou se příliš závislé na jiných lidech. Bible učí, že „… z utrpení roste vytrvalost…“ (Římanům 5:3). Umožni dětem prožít problémy přiměřené jejich věku. Později ti poděkují za pevnost a za získanou dovednost překonávat problémy.
2) Připrav je na čekání. Pokud víš předem, že dítě bude muset čekat (například u lékaře nebo na letišti), pomoz mu se na to připravit. „Využívejte svůj čas co nejlépe…“ (Efezským 5:16, přel. z angl.). Ať si s sebou zabalí hračky, které má rádo. Když si věci vybere samo, bude mít pocit, že do toho procesu něco investovalo.
3)     Udržuj si pozitivní postoj. Pokud si neustále stěžuješ při čekání v dopravní zácpě nebo na někoho, kdo se opozdil, budou to děti dělat po tobě. Raději zkus říci: „Díky tomu zpoždění máme čas si popovídat, jaký jsme měli den.“ Nebo: „Sice není příjemné, že musíme čekat, ale Boží načasování je vždycky dokonalé!“ Uč je vnímat trpělivost z Božího pohledu: „Vidíte, jak to stále dělají rolníci – čekají, až jim drahocenná úroda dozraje, trpělivě přenechávají dešti jeho pomalou, ale jistou práci. Buďte stejně trpěliví, stálí a pevní“ (Jakub 5:7, přel. z angl.).

Uč děti trpělivosti (2)

„… s vytrvalostí přinášejí úrodu.“ Lukáš 8:15

Zde je dalších pět tipů k výuce: 1) Vyučuj pomocí experimentu. Uč děti uvědomit si, jak to trvá, než vyroste rostlina; zasejte semínka a sledujte jejich růst. Vysvětli jim, že v životě všechno potřebuje čas k vývoji. Uč je, co znamenají slova: „Všechno má určenou

Uč děti trpělivosti (1)

„Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.“ Římanům 8:25

Bůh, život i úspěch od nás vyžadují trpělivé čekání. Dokonce, i když jsme udělali správnou věc, Bůh žádá, abychom čekali na výsledky. „Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno“ (Židům 10:36). Jak pomůžeme dětem rozvíjet

Buď laskavý k nelaskavému

„… modlete se za ty, kteří vám ubližují.“ Lukáš 6:28

V kázání na hoře Ježíš učil: „Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují“ (Lukáš 6:27–28). Potom dodal: „A vaše odměna bude hojná…“ (Lukáš 6:35). Bůh vidí, zaznamenává a

Den soudu bude pro tebe velkým dnem

„… naše postavení v tomto světě je totožné s Kristovým.“ 1. Janova 4:17, přel. z angl.

Dostaneš se do nebe proto, že jsi toho hoden? Ne, dostaneš se tam proto, že hoden je Ježíš, v něhož jsi složil svou naději! „Žijeme-li v Bohu, naše láska se zdokonaluje. Proto se v den soudu nebudeme

Boj proti zahořklosti

„Měl jsem velkou hořkost; ty jsi … mou duši vysvobodil.“ Izajáš 38:17, přel. z angl.

Jenny si ani ve dvaadevadesáti letech nepřestala připomínat, že jí její sestra před padesáti lety odmítla koupit boty! Celá léta se „marinovala v hořké žluči“ (viz Skutky 8:23). Anne Petersonová řekla: „Urážka si vyrývá noru do našich srdcí.

Jak správně myslet

„My … mysl Kristovu máme.“ 1. Korintským 2:16

John Maxwell ve své knize Myšlení, které přinese změnu (Thinking for a Change) uvádí jedenáct různých typů myšlení; uvedeme si ke každému místo z Písma:1) Myšlení ve „velkém obraze“ – schopnost přesáhnout v myšlení své vlastní představy, abys mohl zpracovat nápady z úhlu pohledu

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Naslouchej pozorně
    „Seznam s nimi své syny i vnuky.“ 5. Mojžíšova 4:9

    Být rodičem je výsada, proto musíš přesvědčit své děti o tom, že jsou důležitější než úspěch v kariéře nebo získávání materiálních věcí. Nikdy nepromeškej příležitost říci jim, že je miluješ. Buď s nimi! Být rodičem je zodpovědnost. Bůh nepovažuje vládu nebo školský