Jak řešit problémy (5)

„Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.“ Přísloví 16:9

Za páté se nedívej jen na problém. Hledej v něm příležitost. Když se bývalého prezidenta Johna Kennedyho zeptali, jak se stal válečným hrdinou, usmál se a zavtipkoval: „Jednoduše. Potopili mou loď!“
I když je pravda, že někteří jedinci mají svou vizi a jdou za ní, cesta k úspěchu je často dlážděna protivenstvím. To byl případ muže, jehož firma zkrachovala: „Platil jsem šerifovi pět dolarů denně, aby odložil rozsudek o mé malé továrně. Pak přišel plynař, a protože jsem nemohl zaplatit účet, okamžitě mi odpojil plyn. Byl jsem zrovna uprostřed určitých důležitých experimentů, a že mě plynaři ponořili do tmy, mě tak rozzlobilo, že jsem okamžitě nastudoval všechno o plynárenské technologii a ekonomice a rozhodl jsem se, že se pokusím zjistit, zda by nešlo plyn při svícení nahradit elektřinou a připravit tak plynaře o jejich zisky.“ Ten muž se jmenoval Thomas Edison, zakladatel společnosti General Electric.
Problémy podněcují naši kreativitu. Když se probereš a rozhodneš se vstát, problémy tě povedou k tomu, abys začal využívat své Bohem dané schopnosti, zmobilizoval všechny své zdroje a pohnul se kupředu. Pravdou je, že kdybychom neměli určité problémy, skončili bychom na špatném místě, se špatnými lidmi a dělali špatné věci. „Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin“ (Přísloví 16:9). Z bolesti se rodí cíl a ze zničenosti směr. Promluv s Bohem o svém problému; ať ti ukáže potenciál, který se díky němu otevírá, i to, co s tebou zamýšlí.

Jak řešit problémy (4)

„… rozvážný člověk své kroky zvažuje.“ Přísloví 14:15, B21

Za čtvrté pečlivě a s modlitbou problém vyhodnoť. Král Šalomoun o těch, kdo impulzivně reagují, aniž aby si udělali čas na zhodnocení všech faktů, řekl: „Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj“ (Přísloví 18:13).Když pacient trpí bolestí, chce rychlou úlevu.

Jak řešit problémy (3)

„Nato jsem řekl: ‚Cožpak člověk jako já bude utíkat? … Nevstoupím!“         Nehemjáš 6:11, ČSP

Za třetí se musíš k problému postavit čelem. Když Nehemjášovi vyhrožovali nepřátelé, někteří jeho přátelé mu řekli, aby se schoval v chrámu. On ale odpověděl: „Cožpak člověk jako já bude utíkat? … Nevstoupím!“ (Nehemjáš 6:11, ČSP). Poté šel a

Jak řešit problémy (2)

„Hospodin je síla má a štít můj…“ Žalm 28:7

Za druhé musíš identifikovat skutečný problém. Někdy tě lékař může vyléčit, jindy ti předepíše léky, které ti umožní pohodlněji žít s tvým problémem. Nejdříve však musí provést diagnózu. Filozof Abraham Kaplan rozlišuje mezi problémy a nesnázemi: „Problém je něco, s čím jde něco udělat.

Jak řešit problémy (1)

„Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti…“ 4. Mojžíšova 21:4

Aby Izraelci došli do zaslíbené země, museli obejít edómskou zemi. To jejich putování značně prodloužilo a „lid propadl na té cestě malomyslnosti“ (viz 4. Mojžíšova 21:4). Můžeme si z toho vzít poučení: Nejlepší způsob, jak se vyhnout problému, je vyřešit ho. Mezi tebou

Když se rozbije rodina

„… odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám…“ Koloským 3:13, B21

Jak můžeš pomoci svým dětem, když vaši rodinu rozbije rozvod? Nejdříve přestaň mluvit o tom, kdo je nepřijímá, a obklop je lidmi, kteří je přijímají. Tvá rodičovská láska může udělat mnoho, aby vykompenzovala zanedbávání druhými.Vysvětluj jim, že lidé někdy jdou společně,

Buď vždycky upřímný

„Nelžete jedni druhým…“ Koloským 3:9, ČSP

Pokus se upřímně odpovědět na následující otázky: Uchýlil by ses ke lži, aby ses dostal z problémů? Byl bys schopen korupce? Snažil by ses vyhnout následkům svého jednání? Přemýšlej o tom.V jednom obsáhlém průzkumu se lidí ptali: „Co bys byl ochoten udělat za deset miliónů dolarů?“ Dvacet

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Boží lék na stres
    „Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.“ 1. Petrova 5:7

    Cítíš stres? Je tvoje mysl zahlcená starostmi? Jestli ano, pak tě Bůh chce stresu zbavit. Přečti si pomalu a s modlitbou následující verše z Písma: „Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje