Zabijáci obrů (3)

„… z potoka vybral pět oblázků…“ 1. Samuelova 17:40

V Davidových dobách se bojovalo „v zastoupení“. Jeden muž bojoval za národ jako celek, a země válečníka, který prohrál, se stala podřízenou té, ke které náležel vítězný válečník. Světlá stránka je zřejmá, že? Nemuseli zemřít všichni! Takže boj Davida s Goliášem byl skutečně bojem Izraele proti Pelištejcům. Byl to zápas jeden na jednoho, kdy vítěz bere vše. Známe příběh Davidova vítězství nad obrem, kterého dosáhl vírou, kamenem a prakem. Písmo nám ale říká, že nesebral jeden, ale pět oblázků. Proč? Nebyl to nedostatek víry – David věděl, že Goliáš měl čtyři bratry.
Všimni si, že:
1) Zabijáci obrů jsou si vědomi toho, že jejich obři zastupují větší věc. Obr nikdy nestojí sám, leží za ním jeho příčina. Přejídání, závislost, zneužívání a vztek jsou vždy poháněny a podporovány jinými problémy. Někde za zjevným obrem jsou jeho podporující bratři – bolest, vina, ztráta a hanba. David byl připraven s pěti oblázky – jedním pro Goliáše a jedním pro každého z jeho čtyř bratrů. Co stojí za tvým obrem? S Boží pomocí můžeš porazit jak obra, tak jeho podpůrný tým.
2) Zabijáci obrů nejsou přemoženi výzvami. Nikdy nedovol svému strachu, aby přemohl tvou víru. Bible říká: „Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy“ (2. Timoteovi 1:7, B21). Strach se bude přiživovat na neúspěších minulosti, ale ty nesmíš dovolit včerejšímu neúspěchu, aby přemohl dnešní víru.
Tak vezmi své pády a neúspěchy, vypiš je na kus papíru a směle je nadepiš: „Věci, které už nepotřebuji zkoušet! Ponaučení dosaženo.“

Zabijáci obrů (2)

„Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké…“ Lukáš 16:10

Všimni si, že:1) Zabijáci obrů nezačínají jako zabijáci obrů! David byl pokorný hudebník, skromný pastýř a přehlížený syn. Jeho výhodou byla věrnost – věrnost vlastnímu talentu, věrnost při otcových ovcích, věrnost Bohu. Díky tomu, že se stal odborníkem v malých

Zabijáci obrů (1)

„Tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem.“ 1. Samuelova 17:50, B21

Sedmnáctá kapitola První knihy Samuelovy vypráví pozadí příběhu Davida a Goliáše. Pastýř zabíjí válečníka. Chlapec vítězí nad obrem. Bůh dává Davidovi vítězství nad jeho obrem a chce nás inspirovat, abychom se utkali se svými vlastními obry.Obři mohou být hmotní či nehmotní

Vítězný postoj

„Vždyť jsi mě přepásal silou k boji…“ Žalm 18:40, ČSP

Každý z nás bojuje nějaký boj, ale ne všichni vítězíme. Ti, kteří vítězí, jsou různí, ale jednu věc mají společnou – víru, která se odmítá vzdát! Nikdo nezažil v životě více bojů než David. A on chápal, jak je důležité udržet si správnou

Porozumět svému dítěti

„Ty víš přesně, jak jsem byl utvořen.“ Žalm 139:15 (přel. z angl.)

Žalmista napsal: „Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten … Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal“

Vezmi to s Bohem vážně!

„Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu.“ Pláč 3:40

Když se modlíš: „Bože, učiň mě lepším člověkem,“ ve kterých konkrétních oblastech se chceš změnit, vyrůst, dospět? Jestli to s Bohem myslíš vážně, musíš si důkladně a na modlitbách zodpovědět těchto dvanáct otázek:1) Jsem čestný a bezúhonný ve všech svých finančních

Když se zdá, že věci jdou špatným směrem

„… zde jsem se nedopustil naprosto ničeho, zač by mě měli vsadit do jámy.“        1. Mojžíšova 40:15

Josef žil příkladným životem. Pro svého zaměstnavatele vydělal jmění, odolal sexuálním nabídkám šéfovy manželky a zůstal věrný Bohu. A co bylo jeho odměnou? Trest vězení bez naděje na podmínečné propuštění.Od kdy vede cesta k úspěchu přes

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Modli se modlitbu osvobození
    „…bezdůvodné zlořečení nezasáhne.“ Přísloví 26:2

    Spisovatelka Stormie Omartian vyrůstala s matkou, která jí říkala, že je bezcenná. Zamykala ji do skříně, protože nemohla „vystát dívat se své dceři do obličeje“! Stormie napsala: „Byla jsem vychovávána mentálně nemocnou matkou a její chování ve mně způsobilo pocit viny, beznaděje, bezmoci a hluboké citové bolesti. Když