Nezávislost na uznání od lidí

„… abychom se líbili ne lidem, ale Bohu…“ 1. Tesalonickým 2:4

Je obrovský rozdíl mezi jednáním, jímž se snažíš získat uznání od lidí, a svobodou, kdy sloužíš jejich potřebám, protože víš, že už máš uznání od Boha. Snaha o uznání je jako každá jiná droga – nikdy nemáš dost. A stejně jako všechny narkomany, i tebe dohání k šílenství, když ji nedostáváš. Vydává tě na milost názorům jiných lidí a v důsledku toho žiješ na emocionální horské dráze. To není způsob, jakým Bůh chce, abys žil!
Pavel měl svobodu mluvit v lásce pravdu, konfrontovat lidi nebo k nim být laskavý. Když Pavlovi někdo řekl, že ho nemá rád, nepřipravilo ho to o spánek, protože jeho jistota a sebehodnocení nestály na přijetí a uznání od druhých. „Mluvíme jako lidé uznaní Bohem“ (1. Tesalonickým 2:4, přel. z angl.). Pavel se nesnažil porovnávat s jinými, dávat najevo svou nadřazenost tím, že by se snažil vystupovat jako „vůdce smečky“ nebo jako ten, kdo je za všechno zodpovědný. On věděl, že už má Boží uznání a souhlas. To ho osvobozovalo od úzkosti, takže se mohl těšit ze života, k němuž ho Bůh povolal.
Když jsme nezralí, dělá nám starost, co si o nás druzí myslí. Ale jak zrajme, uvědomujeme si, že lidé o nás většinu času vůbec nepřemýšlí. Jsou příliš zaneprázdnění přemýšlením o sobě nebo starostmi, co si o nich myslíme my! Vědomí Božího přijetí a uznání ti dává sílu vypořádat se s kritikou a s konflikty, protože máš jistotu své identity. Tvou identitou je, že jsi vykoupený, povolaný a přijatý Bohem!

Snaž se odpouštět a zapomínat

„… odpouštějte, co proti druhým máte…“ Marek 11:25

Bez ohledu na to, jak moc se dva lidé navzájem milují, nezbytně mezi nimi vznikají konflikty, které vyžadují vzájemné projevování si milosti a odpuštění.Víš o tom, že páry, které jsou spolu šťastné a nerozvádějí se, mají stejné množství neshod a konfliktů, jako ty, které jsou

Jsi v těžké situaci?

„Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec…“    1. Korintským 9:25

Když prožíváš duchovní napětí, roste tvá víra v Boha. Když jsi v duševním napětí, je tvé staré myšlení konfrontováno a nahrazováno novým. Když prožíváš napětí ve vztazích, umírá tvé sobectví a roste láska.Jsi tedy právě teď v nějakém

Přemýšlej správně

„… jak v duchu uvažuje, takový opravdu je.“ Přísloví 23:7, ČSP

Díky praxi se můžeš naučit správně přemýšlet. Všimni si dvou věcí:1) Správně přemýšlející jsou předvídaví. „Plány jsou pilnému k užitku…“ (Přísloví 21:5). Slova „být pilný“ znamenají „pracovat, studovat a plánovat“. Nemůže se stát, že narazíš na úspěch a zjistíš to až dodatečně.

Jsi vykoupený Ježíšovou krví

„… krev Ježíše … nás očišťuje od každého hříchu.“ 1. Janova 1:7

Chození do církve, sebelepší snahy a podporování nejasných představ o Bohu nebudou tím, co tě přivede do nebe. Zde je svědectví těch, kteří už v nebi jsou: „Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským

Manželé a manželky (6)

„Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu…“ Žalm 128:3

Žalmista naspal: „Blaze každému, kdo se bojí (respektuje, ctí a poslouchá) Hospodina, kdo chodí po jeho cestách! Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové

Manželé a manželky (5)

„… muži: žijte se svými ženami … a prokazujte jim úctu…“ 1. Petrova 3:7, ČSP

Musíš se naučit znát svou manželku a respektovat její potřeby. Když Bůh tvořil ženu, stvořil ji jako bytost přijímající a odpovídající. Učinil ji trochu jemnější, vřelejší a emocionálnější, aby byla tvou odezvou. Když muž dává, místo aby se

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Důvěřuj Boží věrnosti
    „Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.“ 1. Tesalonickým 5:24

    Cítíš, jak tě Bůh vede, abys něco udělal nebo se vydal určitým směrem, a přitom máš obavy, protože k tomu máš spoustu nezodpovězených otázek? Pak si přečti slova: „Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země,