Zvítězit nad pokušením (2)

28 Říj 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele…“        ­Lukáš 10:19 Zde je plán, jak zvítězit:

  1. Bez ohledu na to, jak často padneš, zvedni se! „Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolníci zaklopýtnou a zle končí“ (Přísloví 24:16). Duchovní zrání je celoživotní proces. Dochází k němu pokaždé, když se ve slabosti obrátíš k Bohu a dovolíš mu, aby pro tebe udělal to, co ty sám nemůžeš.
  2. Nepopírej problém, jednej s ním. „Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán“ (Žalm 34:19). Srdci, které činí pokání, Bůh vždy odpoví milostí. Setká se s tebou ve tvém nejnižším bodě, projde s tebou údolím lítosti a pokání a vyvede tě ven silnějšího.
  3. Zapiš si, co ses prostřednictvím pokušení naučil. Když se nad tím zamyslíš, uvidíš, v jaké oblasti se potřebuješ „proměnit obnovou své mysli“ (viz Římanům 12:2). Nezapomeň si také zapsat nové návyky, které chceš začlenit do svého života: modlitba, vykazatelnost příteli, čtení Bible a učení se veršů nazpaměť, rozpoznání slabých míst a pozornější sledování sám sebe.
  4. Používej to, co ses naučil. Ježíš řekl Petrovi: „… hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím“ (Lukáš 22:31–32). Ať je dnešek novým začátkem, kdy začneš používat to, co ses naučil; nejen proto, aby ses vyhnul dalšímu pádu, ale abys mohl pomoci druhým čelit pokušení.

5)    Věř, že můžeš chodit ve vítězství. Ježíš řekl: „Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele…“ (Lukáš 10:19). Zbav se postoje „já nemohu“ a čerpej z Boží síly.

Zvítězit nad pokušením (1)

27 Říj 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě.“  2. Paralipomenon 20:12

Když Ježíš řekl Petrovi, že brzy zapře svého Pána, Petr se vychloubal: „Ostatní možná, já ale ne!“ (viz Matouš 26:34–35). Nicméně za několik hodin přísahal, že Ježíše nezná, a distancoval se od něj (viz Matouš 26:70). Stejná věc se může stát komukoliv z nás. Bible varuje: „Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí“ (Jakub 1:14). Každý máme oblasti, v nichž jsme zranitelní, a pokud je neuvedeme do kázně pomocí charakteru a přijatého závazku, mohou nás porazit, nebo dokonce zabít. Co s tím můžeš dělat?

  1. Uvědom si to. Než podlehneš pokušení, obvykle procházíš určitými stádii. Pokud zanedbáváš modlitbu a čtení Písma, staneš se lhostejným vůči Bohu, necitlivý vůči nebezpečí, a brzy zjistíš, že jsi přitahován k pokušení jako můra k plameni. Pak si svou neposlušnost začneš zdůvodňovat a říkáš si: „Nikdo o tom neví. Komu to uškodí?“ Čím více hlas svého svědomí umlčuješ, tím silnější budou tvé tělesné choutky. Pak se obklopíš lidmi, kteří dělají stejné věci, nebo jsou aspoň ochotni přimhouřit oči. Ježíš řekl: „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé“ (Marek 14:38). Modli se o sílu ještě dřív, než pokušení přijde!
  2. Požádej o pomoc. Když stál Jóšafat před nepřítelem, kterého by sám nemohl porazit, modlil se: „Nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě“ (2. Paralipomenon 20:12). Jóšafat věděl, že nemá šanci nad nepřáteli zvítězit, ale věděl, kam se obrátit o pomoc.

V čem je tajemství vítězství? Spoléhej méně na sebe a více na Boha!

Základní účel modlitby

26 Říj 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… aby přijali podobu jeho Syna…“ Římanům 8:29

V Bibli čteme: „Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna…“ (Římanům 8:29). Když čteš předchozí verše té kapitoly, zjistíš, že Bůh to dělá prostřednictvím modlitby. To by tě mělo k modlitbě povzbudit. Často se nemodlíme, protože si myslíme, že se nic neděje. Jenže když žijeme s Bohem, vždycky se něco děje! Říkáme si: „Kdy začne Bůh jednat?“ Nedokážeme pochopit, že on jedná neustále. Pokud jde o modlitbu, buď odpoví tak, jak jsi doufal, nebo změní tvé srdce pomocí přímluvy Ducha svatého, aby tvá modlitba byla ve shodě s jeho vůlí. Možná si říkáš: „Já ale nevidím, že by se něco dělo.“ Když zasadíš semeno, nevrátíš se k němu hned příští den s očekáváním, že uvidíš zelené výhonky a listy. Znamená to, že se nic neděje? Ne, pod zemí probíhá celá řada nezbytných procesů, které nemůžeš vidět. Nepropadni omylu, že jenom proto, že nevidíš důkaz, se nic neděje. Ještě prostě není čas sklizně. Bůh nás činí podobnějšími Ježíši tím, že nám pomáhá modlit se jako Ježíš: „… ne má, nýbrž tvá vůle se staň“ (Lukáš 22:42). To znamená, že když je tvá modlitba ve shodě s jeho vůlí, on už pracuje na jejím vyslyšení, i když ty to nevidíš. Pokud tvá modlitba s jeho vůlí ve shodě není, pracuje na tom, aby změnil tvou prosbu tím, že změní tebe. Nevyslyšená modlitba může být stejně velkým požehnáním, jako modlitba vyslyšená, pokud nám zabrání v porušení Boží vůle. A jaká je Boží vůle? Aby ses stal podobnějším Ježíši!

„Nesuďme už tedy jeden druhého…“ Římanům 14:13

Můžeš pracovat vedle někoho, kdo mám mimomanželský vztah, a můžeš se za něho modlit, aniž bys sám takový vztah měl. Nezapomeň, že než jsi byl spasen Boží milostí, byl jsi hříšník; proto jednej s pokorou a neupadni do pasti pokrytectví. Jak kdosi řekl: „Když Bůh odpouští, odsune přestupek do věčného zapomnění.“ Proto když se setkáš s někým, jehož způsob života je ti nepříjemný, prokazuj milost. Zjisti o tom člověku co nejvíce a snaž se, aby vaše komunikace rozptýlila všechny předpojatosti a předsudky. Dívej se na něj jako na zraněného jedince, jehož Bůh miluje; jako na člověka, který potřebuje stejnou milost, jakou jsi přijal ty. Když miluješ člověka, který si to nezaslouží, děláš to, co Bůh udělal pro tebe. Pouhá skutečnost, že je někdo jiný, neznamená, že bys ho měl zavrhnout nebo považovat za méněcenného. Sám nechceš, abys byl souzen nebo ponižován kvůli barvě své pleti, kvůli své kultuře nebo vzhledu, tak to nedělej druhým! Bible jasně varuje, že nemáme přejímat hříšné praktiky druhých, a my proto můžeme být v pokušení si myslet, že jsme lepší než oni. To je hřích pýchy! Někdy si myslíme, že když milujeme a přijímáme určité lidi, máme tolerovat jejich hřích. Ne, ve skutečnosti máme být uctiví a přijímat druhé tak, jak to dělal Ježíš. Ať už to byly rasové rozdíly (Samařané), rozdíly v životním stylu (pětkrát rozvedená žena u studny), nebo třídní rozdíly (Nikodém), Ježíš miloval a přijímal lidi takové, jací byli, a zároveň je povzbuzoval, aby přijali vyšší životní standard.

Dej sám sebe Bohu

24 Říj 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo…“ Římanům 6:12

Když někdo řekne: „Nemůžu si pomoci, prostě jsem takový,“ má pravdu, ale jen částečně! Vědci identifikovali více než sto jednovaječných dvojčat, která od narození žila odděleně. Vyrůstala v různých kulturách, v různých náboženstvích a na různých místech. Srovnáním jejich podobností a rozdílů bylo potvrzeno, že až sedmdesát procent jejich charakteru bylo zděděno. Jejich DNA určovala rysy jejich povahy jako například kreativitu, moudrost, milosrdenství, energičnost, dlouhověkost, inteligenci a dokonce i radost ze života. Podívejme se na dvojčata, která měla stejné jméno Jim a až do svých třiceti devíti let žila odděleně. Oba si vzali manželky, které se jmenovaly Linda, oba měli psy, kterým říkali Toy, oba trpěli migrénami, oba si zapalovali jednu cigaretu od druhé, oba měli rádi pivo, oba jezdili auty Chevrolet a oba pracovali jako zástupci šerifa. Jejich osobnosti a postoje byly v podstatě jako kopie přes kopírák. Co tato zjištění znamenají? Jsme loutky na provázcích, které hrají předem určený děj bez svobodné vůle nebo osobní volby? Určitě ne. Na rozdíl od zvířat jsme schopni racionálního uvažování a nezávislého jednání. Nemusíme například podlehnout každému sexuálnímu nutkání, navzdory svému genetickému založení. Dědičnost nás může postrčit určitým směrem, své jednání ale můžeme mít pod kontrolou. A to je chvíle, kdy se projevuje znovuzrození. Bůh ti dává nový charakter a sílu překonat své staré já. Pavel to popsal takto: „Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce; ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti“ (Římanům 6:12–13).

Žehnej jim

23 Říj 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.“         Galatským 6:10

Když ti někdo ublíží, máš tři možnosti – ublížit mu také, úplně se mu vyhýbat, nebo se za něj modlit a hledat způsoby, jak mu žehnat (viz Matouš 5:44–45). Pavel řekl: „A tak dokud je čas, čiňme dobře všem (nejen buďme užiteční a prospěšní, ale dělejme to, co je pro ně duchovně dobré a prospěšné), nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry“ (Galatským 6:10). My jsme natolik zaujatí tím, jak se k nám druzí chovají, že se pramálo zajímáme o to, jak se my chováme k nim. Máme strach, že nás druzí zneužijí, zvláště pokud máme s někým bolestnou zkušenost. Obavy a strach způsobují, že jsme přecitlivělí na všechno, co druzí říkají nebo dělají. Také můžeme špatně interpretovat jejich motivy a vidět je ve špatném světle. Je bezesporu těžké nebát se, že se k tobě druzí budou chovat špatně, pokud už to v minulosti prokazatelně udělali. Proto je tak důležité o tom vůbec nepřemýšlet (viz Filipským 3:13 a Izajáš 43:18). Znamená to, že se dotyčný nebude muset zodpovídat z toho, jak s tebou jednal? Ne. Bible nabádá: „Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení“ (Římanům 14:12–13). Předej tu situaci Bohu a odmítni si ji brát zpět. Potom „čiň dobře všem“ (viz Galatským 6:10). Jinými slovy – zaměstnávej svou mysl věcmi, které jsou užitečné. Když to budeš dělat, nebudeš mít čas zabývat se osobními křivdami. A navíc to dá Bohu příležitost pracovat na vás obou.

„Má noha se přidržela jeho kroků, držel jsem se jeho cesty, neodchýlil jsem se…“        J­ób 23:11

Mnohé naše snažení v životě je neúspěšné z jediného důvodu – rozdrobení pozornosti. Necháme se rozptýlit. Ralph Waldo Emerson řekl: „Schopnost soustředit se je tajemstvím síly v politice, ve válce, v obchodě, zkrátka v jakékoliv oblasti lidských záležitostí.“ Na co by ses měl soustředit? Na své poslání! Když ale uděláš chybu, nesnaž se ji obhajovat posláním. Jestli jsi udělal chybu, uznej ji. Pokud je to třeba, požádej o odpuštění Boha a člověka, jemuž jsi ublížil. Je-li to je možné, pokus se chybu napravit. Až tyto věci uděláš, zaměř svou pozornost znovu na své poslání a běž dál. Měj pohled upřený na to, co toužíš udělat. Nikdy nepotkáš člověka, který by byl zaměřený na včerejšek a přitom měl lepší zítřek. John Foster Dulles, státní sekretář v období prezidenta Eisenhowera, poznamenal: „Měřítkem úspěchu není, jestli se potýkáš s těžkým problémem, ale jestli je to stále stejný problém, který jsi měl vloni.“ Vyřešený problém je odrazovým můstkem k budoucímu úspěchu, k větším a lepším věcem. Klíčem k úspěchu je zaměřit se na to, co se učíš, ne na to, co ztrácíš. Když to děláš, otevíráš dveře budoucím možnostem. Norman Vincent Peale řekl: „Pozitivní myšlení je způsob, jakým přemýšlíš o problému. Entuziasmus je způsob, jak se k problému stavíš. Tyto dvě věci společně rozhodují o tom, jak s problémem naložíš.“ A to je konec konců to, na čem záleží.

Skrytý Bohem

21 Říj 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… skryl mě ve stínu své ruky.“ Izajáš 49:2

Když tě Bůh povolá, abys mu sloužil určitou schopností, často musíš projít obdobím anonymity, kdy si připadáš neviditelný. Izajáš byl povolán Bohem od lůna matky (viz Izajáš 49:1). Prožil ale období, kdy byl skryt „ve stínu“, dokud Bůh nezdokonalil jeho službu. Když trvá dlouho, než se vize naplní, když ses obětoval a pracoval bez uznání, když stále nevidíš výsledky, snadno získáš pocit, že marníš svůj život. Izajáš byl také jen člověk. Ztratil odvahu a řekl: „‚Nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud.‘ A přece: U Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha“ (Izajáš 49:4). Pouhý fakt, že cítíš pocit marnosti, ještě neznamená, že to je pravda. „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají“ (Židům 11:6). To platí i pro tebe. Trvalo třicet let, než Ježíš začal svou veřejnou službu. Mojžíš, David, Jan Křtitel a Pavel prožili roky anonymity předtím, než byli vyneseni do popředí. V Božím království neexistují senzace, které se uskuteční přes noc, ani bleskové úspěchy. Jeden křesťanský spisovatel řekl: „Každý, kdo chce být použit ve shodě s Boží vůlí, prožije roky ve ‚skrytém koutu pouště‘. Během toho období ho Pán leští, brousí a připravuje, aby dobře zapadl do jeho luku, aby jej v pravý čas mohl vyslat do plodné služby jako ‚vyleštěný šíp‘. Ty roky, kdy jsme neviditelní, jsou roky služby, studia, věrnosti ve službě někoho jiného a práce ‚v zákulisí‘“. V Bibli ale máme ujištění: „Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím“ (Židům 6:10). Buď trpělivý, Bůh v pravý čas vynese na světlo ovoce, které do tebe vložil.

Obnovuj svou mysl Božím slovem

20 Říj 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“    Ří­manům 12:2

Nejdůležitější věc, kterou bys měl každý den dělat, je obnovovat svou mysl Božím slovem. Když tohle budeš mít v pořádku, všechno ostatní začne do sebe zapadat. Budeš myslet a jednat jinak, takže budeš mít jiné výsledky. Vzpomínáš si na starý televizní seriál „Beverly Hillbillies“? Ten pořad byl zajímavý tím, že Jed a jeho rodina byli osvobozeni ze své minulosti – ze života v chudobě v Ozarksu. Jenže oni ve svém starém způsobu života pokračovali i poté, co se přestěhovali do Beverly Hills v Kalifornii. Fyzicky byli jinde, jejich způsob myšlení se ale nezměnil. Totéž platilo o Izraelcích – měli mentalitu otroků. Přestože byli svobodní a Bůh zajišťoval všechny jejich potřeby, v okamžiku, kdy nastal problém, se chtěli vrátit do Egypta. Nemohli vstoupit do nového dne, protože stále nesli zátěž z toho předchozího! Přečti si pozorně tato slova: „Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí“ (Židům 4:1). Říkáš, že Boží zaslíbení jsou zaručená? Ano, pokud děláš to, co Bůh říká! Bůh zaslíbil, že ti finančně požehná, pokud budeš dávat desátky a štědře zasévat. Slíbil, že tě povede, když ho budeš poznávat na všech svých cestách. Slíbil, že ti odpustí, když ty odpustíš druhým. Jenom když budeš neustále proměňovat svou mysl, přesvědčíš se, co je „dobré, Bohu milé a dokonalé“ (viz Římanům 12:2)! Proto dnešní slovo pro tebe zní: „Obnovuj svou mysl Božím slovem.“

Tatínku, žehnej svým dětem!

19 Říj 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Marek 2:5

Starozákonní otcové vkládali ruce na hlavy svých dětí, vyslovovali nad nimi určitá zaslíbení a věřili, že Boží požehnání může být předáváno z jedné generace na druhou. Proto čteme, že: „… povolal Izák Jákoba a požehnal mu“ (1. Mojžíšova 28:1). Ze stejného důvodu Jákob odmítl zemřít, dokud nepožehnal svým vnoučatům (viz 1. Mojžíšova 48). Děti bez péče, včetně otcovské, často tráví celý život hledáním své identity a sebeúcty. Obojí stále více nacházejí ve společnosti vzdorovitých vrstevníků, pouličních gangů, drogových dealerů, na sociálních sítích a na internetu. Výsledky vidíme všude kolem sebe. Místo toho, aby naplňovaly své Bohem dané povolání, jsou tyto děti definovány a ocejchovány životem jako neovladatelné, vinné, jako výtržníci nebo narkomani. Tupac Shakur byl raper, známý svými násilnickými texty písní. Než byl v roce 1996 zastřelen, řekl: „Nikdy jsem nepoznal svého skutečného otce. Jsem si jist, že kdybych měl otce, měl bych v sobě určitou disciplínu a více sebedůvěry. Matka tě může upokojit, dát ti klid, může ti pomoci najít tvé mužství. Jenom muž tě ale může naučit být mužem.“ Když k Ježíšovi přinesli muže, aby ho uzdravil, dříve, než mu odpustil a uzdravil ho, nazval ho „synem“. Neřekl: „Musíš očistit své jednání,“ nebo: „Musíš dělat věci tak jako já“. Ne, navázal s ním vztah tak, že mu projevil lásku a přijetí. Ty musíš jako otec dělat totéž. Milovat a přijímat své děti takové, jaké jsou, bez podmínek a odsuzování, je ten největší dar, jaký jim můžeš dát.

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí.

I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj.

Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce.

Nechť přinese pokoj a radost vám všem.


Odkazy na weby s ikonou

Víra, křesťanství, náboženství