Rozdíl mezi Samsonem a Samuelem (1)

„Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o … Samsonovi … Samuelovi…“     Židům 11:32

Samson a Samuel jsou zmíněni na stejném místě v Písmu, jsou ale mezi nimi velké rozdíly. Nechápeš, proč by tě to mělo zajímat? Protože jako křesťan máš s nimi mnoho podobného. Oba měli zázračné narození, takže jsou obrazem těch, kteří se znovuzrodili a byli povoláni sloužit Bohu. Pavel napsal: „To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám … A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl“ (1. Korintským 10:11-12).
První rozdíl – peníze. Samson byl chamtivý a manipulativní, kdežto Samuel si počínal bezúhonně. Jednou se Samson vsadil s třiceti pelištejskými knížaty, že neuhodnou jeho hádanku: „Jestli mi ji však nebudete moci rozluštit, dáte vy mně třicet košil a třicatery sváteční šaty“ (Soudců 14:13). Slušný šatník, ne? Samson kladl důraz na „vy mi dáte“. Je příkladem křesťanských podnikatelů, kteří diskreditují Krista neetickým jednáním, a služebníků, kteří překrucují Písmo a uchylují se k citovým manipulacím kvůli finančnímu zisku. Svět nás sleduje! Proto dbejme na napomenutí Písma: „Zařizujte vše tak, aby všichni lidé viděli, že jednáte poctivě“ (Římanům 12:17, přel. z angl.).
Samuel byl úplně jiný. Po čtyřiceti letech jeho příkladného vůdcovství mu lidé vzdali hold: „Nevydíral jsi nás a nekřivdil jsi nám…“ (1. Samuelova 12:4). Pokud tohle o tobě mohou lidé říct, počínal sis správně! Ježíš řekl: „… kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“ (Matouš 6:21). Ukazatelem stavu tvého srdce je, jak nakládáš s penězi.

Začni si psát deník své duchovní cesty

„… Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Za časného jitra postavil pod horou oltář…“     2. Mojžíšova 24:4

Jedním z tajemství Mojžíšova velkého životního úspěchu bylo to, že denně trávil čas s Bohem a zapisoval si, co mu Bůh řekl. A ty bys měl dělat totéž, protože: 1) Psaní ujasňuje tvé myšlenky.2) Zápisem získáš

Dávej Bohu své prvotiny

„Cti Hospodina … prvotinami z celé své úrody!“ Přísloví 3:9

Šalomoun napsal: „Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě“ (Přísloví 3:9-10). Lidé, kteří slyšeli tato slova, byli živi ze své půdy a dobytka. Kdykoliv sklízeli úrodu nebo se jejich

Hodnota pracovitosti

„… pilné jejich ruka obohatí.“ Přísloví 10:4

Anglický výraz pro píli znamená „řezat“ nebo „ostřit“. Popisuje pracovníka, který je bystrý, rozhodný a horlivý – chce pracovat, něco dokázat a přinášet prospěch své rodině a společnosti. Život ti nedluží nic, kromě příležitosti k úspěchu. Ale abys toho úspěchu dosáhl, budeš muset pracovat.Jednou si dva

Boží definice bohatství

„Hospodinovo požehnání (opravdově) obohacuje a námaha k němu nic nepřidá (ani sebevětší dřina).“    Přísloví 10:22, ČSP

Když se slavný vydavatel William Randolph Hearst dočetl o jistém obrazu, začal se velice zajímat o možnost získat jej pro svou sbírku. Rozeslal lidi do celého světa, aby po něm pátrali, ale nikde jej nenašli. O rok

Nedávej lidem nálepky – miluj je

„A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek.“        2. Korintským 5:16

Pokud máš tendenci se přátelit jen s lidmi „své krevní skupiny“, zamysli se nad veršem: „A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek“ (2. Korintským 5:16). Ježíš se odchýlil ze své cesty jen proto, aby se setkal se

Přestaň dělat věci, které nefungují

„Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí…“     Koloským 3:16

Jeden příběh vypráví o manželích, kteří se rozhodli jít spolu lovit kachny. Slyšeli, že potřebují dobrého psa vycvičeného na kachny, tak šli do chovatelské stanice a jednoho si pořídili. Slyšeli také, že potřebují dobrou brokovnici, tak šli

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Bohatý před Bohem
    „...bohatý před Bohem.“ Lukáš 12:21 Bohu máme předkládat své skutky služby, ale dar, po kterém touží nejvíce, jsme my. Pomyslete na Ježíšovu poslední konverzaci se svým přítelem Petrem. Petr byl tak lidský: následoval Ježíše, učil se od Něj, sloužil Mu, pochyboval o Něm, nepochopil Ho, chválil Ho a zapřel Jej. A