Tvé odpuštění je zaručené

„Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“    1. Janova 1:9

Navzdory svým nejlepším úmyslům a snahám, nikdo z nás nesplňuje Boží požadavky (viz Římanům 3:23). Takže jaká je odpověď? „Říkáme-li, že jsme bez hříchu (odmítáme-li přiznat, že jsme hříšníci), klameme sami sebe a pravda (kterou představuje evangelium) v nás není (nepřebývá v našich srdcích). Jestliže (svobodně) vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý (podle své přirozenosti a zaslíbení), že nám hříchy odpouští (nebude brát v úvahu naši nepravost) a (stále) očišťuje nás od každé nepravosti (od všeho, co není v souladu s jeho vůlí kvůli svému účelu, myšlence a jednání)“ (1. Janova 1:8-9).
Pokud jde o Boží odpuštění, je lepší vědět, než cítit. Boží odpuštění funguje takto: Vědomí hříchu vede k usvědčení z hříchu. Usvědčení z hříchu vede k vyznání hříchu. Vyznání hříchu vede k očištění od hříchu a očištění od hříchu vede k důvěře vůči Bohu (viz 1. Janova 3:21-22).
Možná si myslíš, že nejsi hoden Božího odpuštění. Nikdy ho nebudeš hoden! Boží odpuštění není založené na tvé hodnotě, ale na Kristově! Navíc Bůh není jako tví rodiče, netrvá na tom, aby ses několik dnů cítil provinile a byl nešťastný. Nepožaduje, aby ses „poučil“ dříve, než ti odpustí. Kdyby to tak bylo, znamenalo by to, že se podílíš na získání Božího opuštění. To je ale z milosti a jedině z milosti (viz Efezským 2:8-9)! „Milost“ znamená „nezasloužená laskavost“. Takže když ti Bůh odpouští, ucti ho tím, že odpustíš sám sobě a půjdeš dál.

Když ho uctíváš, Bůh se cítí jako doma

„Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele.“ Žalm 22:4

Místo, kde žiješ, je tvůj domov nebo „místo přebývání“. Takže když chválíš Boha, říkáš: „Pane, buď zde jako doma.“ Kde Bůh přebývá? Má mnoho různých adres a jednou z nich je „chvála“. Stejně jako máš hlubší a důvěrnější vztahy s těmi, s

Buď oddaný Kristu

„Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný.“ 1. Timoteovi 4:15

Jednou se v pracovně Chucka Swindolla zastavil přítel, aby mu řekl „pravdu v lásce“ (viz Efezským 4:15). Ten muž řekl: „Nemyslím si, že bys měl padnout morálně nebo eticky. Co mě ale trápí je, že můžeš být v

Přezkoumej vlastní myšlení

„Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí…“ Přísloví 1:5

Když se kriticky podíváš své chyby z minulosti, zjistíš, že je zapříčinilo tvé tehdejší smýšlení. Proto potřebuješ své myšlení stále zkoumat a vyhodnocovat. „Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí…“ (Přísloví 1:5). Jak to uděláš? Tak, že se naučíš chápat, jak přemýšlejí druzí, a budeš ve

Vrať se a pokoř se

„Navrať se … a pokoř se…“ 1. Mojžíšova 16:9

Bible říká: „Od té doby ji Sáraj pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla. Nalezl ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru, a otázal se jí: ‚Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš?‘ Odvětila: ‚Prchám

Stůj na Božím slově (6)

„Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší…“ Filipským 1:23

Když ti smrt vezme někoho, koho miluješ. Satan se tě bude snažit trápit lítostným přemýšlením o tom, co jsi pro milovaného člověka udělal a neudělal, dokud tu ještě byl. Neposlouchej ho! Bible jej označuje za žalobce (viz Zjevení 12:10). Místo

Stůj na Božím slově (5)

„Když úpěnlivě volají, Hospodin je vyslýchá…“ Žalm 34:18, ČSP

Když ti někdo zlomí srdce. Když ti někdo, koho miluješ, zlomí srdce a zradí tvou důvěru, jsi ve zranitelné pozici. A nepřítel tuto tvou zkušenost využije, aby tě přiměl udělat čtyři věci, které tě zraní ještě víc, duchovně tě vykolejí a okradou tě o

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Co je pro tebe „úspěch“?
    „Já jsem tě oslavil na zemi…“ Jan 17:4

    Na konci svého života byl Ježíš schopen se modlit: „Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil“ (Jan 17:4). Ježíš se nepokoušel soutěžit s Janem Křtitelem nebo napodobovat některé starozákonní proroky. Věděl, co je pro Něj „úspěch“. Abys zjistil,