Tvé základní hodnoty

29 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Nikomu jsme neublížili…“ 2. Korintským 7:2

Poradce v otázkách životního zaměření Douglas Woods řekl: „Každý z nás zastává nějaké hodnoty. Některé jsou povrchní, přechodné nebo se hodí jen pro daný okamžik. Jiné jsou trvalejší a provázejí nás po celý život; to jsou naše ‚základní hodnoty‘.“ Pavel se dokázal přizpůsobit každé kultuře, aby získal lidi pro Krista; pokud ale šlo o jeho základní postoje, mohl říci: „Nikomu jsme neublížili…“ (2. Korintským 7:2). Tvé základní hodnoty jsou:

  1. Tvými přáteli a celoživotními společníky. Abraham Lincoln řekl: „Když jsem se zapřáhl do otěží této administrativy, toužil jsem aspoň po jednom příteli; a ten přítel je uvnitř mě.“
  2. Tvým kompasem. Roční období, vztahy, okolnosti a cíle se mění, základní hodnoty ale zůstávají. Vždy ti ukazují správný směr, podobně jako kompas. Je snadné žít takovým způsobem? Ne. Pochybovači si budou myslet, že jsi hlupák, protože budeš chodit vírou. Lidé bez rodinných hodnot nebudou rozumět tvé oddanosti vlastní rodině. Tělesně smýšlející lidé nepochopí tvou odevzdanost Kristu. A ti, jejichž základní hodnoty se liší od tvých, se tě budou snažit přesvědčit, abys je následoval nebo alespoň snížil své standardy.
  3. Tvou kotvou. Bez základních hodnot jsi zmítaný živly. Každá bouře tě může strhnout do hlubin, každý proud tě může zanést na místa, na jaká nechceš. Se správnými základními hodnotami máš ale kotvu, která tě drží, i když se zkazí počasí. Křesťanský psycholog James Dobson řekl o problémech, přicházejících s věkem: „Krize středního věku souvisí spíš se špatným systémem hodnot než s věkem skupiny, v níž k ní dochází. Najednou si uvědomíš, že žebřík, po němž jsi lezl, je opřený o nesprávnou zeď.“

Co vyvolává depresi? (4)

28 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Naši protivníci říkali: ‚… Pobijeme je a to dílo překazíme.‘“ Ne­hemjáš 4:5

Čtvrtou příčinou deprese je strach. „Naši protivníci říkali: ‚Nic nepoznají a nic nepostřehnou, dokud mezi ně nevtrhneme. Pobijeme je a to dílo překazíme‘“ (Nehemjáš 4:5). Proč si nepřátelé Izraele nepřáli obnovu jeruzalémských hradeb? Měli vztek! Hradba okolo města zaručovala ochranu a prosperitu. Proto Židy nejprve kritizovali, a potom jim začali vyhrožovat. Všimni si ale, kdo se nechal první odradit: „… Judejci, kteří sídlili v jejich blízkosti, přicházeli a varovali nás znovu a znovu: ‚Ze všech míst, kam se obrátíte, jdou proti nám!‘“ (Nehemjáš 4:6). Pokud dostatečně dlouho přebýváš mezi lidmi se sklonem k pesimismu, můžeš se nakazit jejich negativismem. Když opakovaně slyšíš: „To nejde,“ nakonec tomu začneš věřit. Takže si vybírej správnou společnost! Vyhni se lidem, kteří v tobě posilují strach, a přidej se k takovým, kteří budují tvou víru. Cítíš, že tě právě teď ovládá strach, který ti brání v rozvoji a růstu? Máš strach z kritiky nebo ostudy? Bojíš se udělat ten velký krok a začít si hledat novou práci? Možná máš strach, že nedokážeš zvládnout úkol, který je před tebou. Nebo se bojíš, že nevydržíš pod tlakem. Anebo máš obavy, že se od tebe vyžaduje být dokonalý. Můžeš se spolehnout, že strach se vždycky bude snažit tě zbavit odvahy! V koho vkládáš důvěru? Jestli v sebe samého nebo v jiné lidi, přečti si zaslíbení: „Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs“ (5. Mojžíšova 31:8).

Co vyvolává depresi? (3)

27 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… nejsme schopni hradby dostavět.“ Nehemjáš 4:4

Selhání. Třetí důvod, proč podléháme depresi, se odráží v tomto nářku Izraelců: „… nejsme schopni hradby dostavět“ (Nehemjáš 4:4). V podstatě říkali: „Jsme příliš unavení. Nejde to. Je pošetilé se o to snažit. Vzdáme to.“ Nedokázali práci dokončit tak rychle, jak měli v plánu, proto jim poklesla sebedůvěra; ztratili odvahu a upadali do deprese. Jak se vyrovnáváš s neúspěchy ve vlastním životě? Sedneš si a necháš se litovat? Říkáš třeba: „Já chudák! Tuhle práci nezvládnu!“ Začínáš si stěžovat: „To je nemožné. Nejde to. Byl jsem blázen, že jsem do toho šel!“? Začínáš obviňovat ostatní: „Všichni mě podvedli. Neudělali svou část práce!“ Rozdíl mezi vítězi a poraženými je v tom, že vítězové vnímají selhání jako dočasný nezdar. Naučili se vidět, co je za ním, kdežto poražení ho vidí jako trvalý stav. Když vítěz padne, pokaždé znovu vstane (viz Přísloví 24:16). Existuje staré rčení, které říká: „Když se srazí pramen se skálou, vyhraje vždy pramen – ne silou, ale díky vytrvalosti.“ Vytrvalost je nejpotřebnější právě tehdy, když je nejobtížnější. Spisovatel John Mason poznamenal: „Tajemstvím úspěchu je začít od nuly a vytrvat, i když to jde pomalu!“ Takže když na tebe padá deprese, postav se na toto biblické zaslíbení: „Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno“ (Židům 10:35–36). Buď statečný a trpělivý, buď vytrvalý a uspěješ.

Co vyvolává depresi? (2)

26 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… všude jsou hromady sutin, nejsme schopni hradby dostavět.“  Nehemjáš 4:4

Druhou příčinou je frustrace. Židé stavěli nové hradby, všude okolo se však povalovaly úlomky původních kamenů spolu se špinavou a rozdrolenou maltou. Kdykoli se na ty hromady sutin podívali, deprimovalo je to a ztráceli ze zřetele svůj cíl. V jejich životech bylo tolik haraburdí, že nevěděli, jak se chopit díla v reálném čase. Pokaždé, když se pustíš do nějakého důležitého projektu, narazíš na „sutiny“, které bude třeba odstranit, a to někdy vede k frustraci. Nemůžeš se tomu vyhnout, můžeš se ale naučit, co s tím dělat. Takže se nemusíš svého plánu vzdát. Jaké „sutiny“ máš ve svém životě? Triviální věci, které tě okrádají o čas, odčerpávají tvou energii a brání ti stát se tím, čím bys chtěl být? Věci, které ti brání dělat to nejdůležitější, například budovat vztahy s partnerem a s dětmi nebo aktivně využívat své nadání ke službě ve sboru? Sutiny ve tvém životě, to jsou překážky, které ti leží v cestě a brání ti dosáhnout cílů. Jsou to věci, které budeš muset řešit. Jinými slovy, potřebuješ vymést smetí! To je něco, co musíš udělat sám. Bůh to za tebe neudělá a „odmodlit“ to nemůžeš. Bůh postavil Adama a Evu do rajské zahrady a řekl jim: „Starejte se o ni.“ Podle toho, jak si zachováváš požehnání, která ti Bůh dal, se učíš poznávat, co je v životě důležité a co ne. To je lekce, kterou se budeš muset učit znovu a znovu.

Co vyvolává depresi? (1)

25 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Síla nosičů je podlomena…“ Ne­hemjáš 4:4

Nehemjášův příběh odhaluje čtyři hlavní příčiny deprese. První z nich je únava. Lidé v Judsku říkali: „Síla nosičů je podlomena…“ (Nehemjáš 4:4). Jinými slovy, pracovali až k úplnému vyčerpání. Byli tělesně, mentálně i emocionálně na dně. Někdy se dopouštíme chyby, když si myslíme, že deprese je čistě duchovním problémem. Říkáme si, že bychom měli znovu vydat svůj život Bohu. Skutečný problém je přitom v tom, že jsme vyhořeli. Potřebujeme odpočinek a obnovu. Ve skutečnosti někdy to nejduchovnější, co můžeš udělat, je uvolnit se nebo zalézt do postele anebo si vzít volno. Kdy se vyčerpání a deprese projevují? Podívej se do knihy Nehemjáše: „Stavěli jsme hradby dále, byly již zpoloviny hotovy…“ (Nehemjáš 3:38). Víš, kdy býváš nejnáchylnější k depresi? Když jsi na půli cesty k cíli! Na začátku všichni tvrdě pracují. Podle Bible „… lid byl srdcem při práci“ (Nehemjáš 3:38). Proč? Protože projekt byl nový. Bylo to vzrušující a nové, novost však po čase vyprchala a práce začala být nudná. Život se stal rutinou, pak stereotypem, a nakonec rituálem. Buď opatrný – když přichází únava, odchází víra! Právě proto žalmista řekl: „Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje…“ (Žalm 23:2–3). Únava je jednou z největších příčin deprese a často se objevuje právě uprostřed díla. Proto necháváme tolik projektů nedokončených. Podtrženo a sečteno – až si budeš potřebovat vzít volno, vezmi si ho!

Co „vidíš“?

24 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Není-li žádného vidění, lid pustne…“ Přísloví 29:18

Co „vidíš“ ve své budoucnosti? Jaká je tvá „vize“? V roce 1863 podepsal Abraham Lincoln proklamaci emancipace o zrovnoprávnění otroků, přesto i o sto let později byli Afroameričané stále ještě oběťmi segregace. V roce 1963 vyjádřil Martin Luther King v promluvě u Lincolnova pomníku svou proslavenou vizi: „Sním o tom, že jednoho dne budou moci na červených pahorcích Georgie synové bývalých otroků a synové bývalých otrokářů společně zasednout ke stolu bratrství. Sním o tom, že jednoho dne bude i stát Mississippi, stát planoucí horoucím bezprávím a útlakem, přeměněn v oázu svobody a spravedlnosti. Sním o tom, že moje čtyři malé děti budou jednoho dne žít v zemi, kde je nebudou posuzovat podle barvy kůže, ale podle jejich charakteru. Sním … o dni, kdy se všechny Boží děti, černoši i běloši, židé i pohané, protestanti i katolíci budou moci vzít za ruce a zpívat slova starého černošského spirituálu: ‚Konečně svobodní! Konečně svobodní! Díky Bohu všemohoucímu jsme konečně svobodní!‘“ Večer předtím, než byl Martin Luther King zavražděn v Memphisu, řekl svým posluchačům, že „viděl“ zaslíbenou zemi a že do ní jednoho dne vejdou, i když možná ne všichni současně. Pokud nemáš pro svůj život vizi, pros Boha, aby ti nějakou dal. Až to udělá, začleň ji do svého života ve víře, že budeš žít, abys „viděl“ její naplnění!

Tvé dítě zaslíbení (4)

23 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o … Jeftovi…“ Židům 11:32

Možná má dnes tvé dítě zaslíbení daleko k dokonalosti a jeho přechod do Božího království může být všechno, jen ne hladký. „Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno; zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji, zaháněli na útěk vojska cizinců…“ (Židům 11:32–34). Když čteš ta jména a poznáváš příběhy těch lidí, uvědomíš si, že satan bude bojovat o tvé dítě zaslíbení ode dne jeho narození až do smrti. Jestli se mu nepodaří se ho zmocnit, pokusí se o jeho děti. Jefta se musel přenést přes stigma, že jeho matkou byla prostitutka a otcem člověk, který s ním nechtěl nic mít. On to ale překonal, dovedl Izrael k vítězství nad nepřáteli, získal si jméno jako „udatný bohatýr“ (viz Soudců 11:1) a nakonec se ocitl na seznamu největších hrdinů Bible po boku Abrahama, Mojžíše, Ester, Rút i Davida. Odmítnutí, zneužívání, závislosti, záškoláctví, výbušnost či agrese – nic z toho nemůže Bohu zabránit, aby si tvé dítě zaslíbení použil, pokud budeš „stát v trhlině“, budeš se za ně modlit a nepřestaneš nad ním vyznávat Boží slovo. Ptáš se, o co tu jde? Jde o rozdíl mezi tím, co je teď a tím, co může být v budoucnu. Rozdíl mezi tím, kým je tvoje dítě dnes, a tím, jak jeho či její budoucnost vidí Bůh.

Tvé dítě zaslíbení (3)

22 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Hledal jsem mezi nimi muže, který by … postavil se v trhlině … za…“ Ezechiel 22:30

Někdy se tvé dítě může dostat do problémů ve škole, zaplést se se špatnou partou a experimentovat s drogami, alkoholem, gangy, pohlavním životem… Může se vzbouřit proti všemu, čemu jsi ho od mládí až dosud učil. To ale neznamená, že nakonec neodpoví poslušně na Boží povolání. Než se Saul z Tarsu stal apoštolem Pavlem, musel ho Bůh shodit z koně, pokořit před jeho vrstevníky a dočasně jej ranit slepotou. Vzpomínáš si, co onoho dne Ježíš řekl Saulovi na jeho cestě do Damašku? „Těžko je ti vzpírat se proti bodcům“ (Skutky 9:6, ČSP). Někdy bude tvé dítě zaslíbení procházet životem snadno, jindy bude kopat a křičet; do cíle se nedostane přes noc! Pavla Bůh na tři roky odvedl do pustiny, aby jej zbavil jedu nesprávného myšlení a přeprogramoval ho pravdou svého slova, protože jej potřeboval vybavit pro jeho povolání. Takže pokud ti připadá, jako by se tvé dítě zaslíbení ztratilo v poušti, bylo slepé vůči svému povolání, či dokonce upadlo do prachu, nezoufej; Bůh stále pracuje. Co bys měl dělat? Bůh řekl: „Hledal jsem mezi nimi muže (nebo ženu), který by … postavil se v trhlině … za…“ (viz Ezechiel 22:30). Postav okolo svého dítěte ochrannou zeď modliteb. Postav se v trhlině a modli se nad ním Boží slovo. Ježíš zaslíbil, že když se zde na zemi budeš modlit s autoritou, pohne nebesy ve tvůj prospěch.

Tvé dítě zaslíbení (2)

21 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Jiftách … byl mocný a udatný muž, byl však synem nevěstky…“        ­Soudců 11:1, přel. z angl.

Geny jsou mocná věc! Mohou určit barvu vlasů, barvu očí a sklony, v nichž se děti budou podobat otci nebo matce. Pokud ale dítě vyrůstá a neustále dělá špatná rozhodnutí, nemusí to mít genetický důvod. Může to být tak, že se na něj zaměřil nepřítel, protože rozpoznal jeho předurčení. Právě tehdy zasahuje Bůh. Mojžíše matka položila do košíku a skryla ho v Nilu. Bůh ale zařídil, aby jej našla faraónova vlastní dcera, vzala ho do paláce a vychovala jej jako vládce pro Egypt. Pokud jako rodič uděláš svou část, Bůh udělá tu svou. Jestliže pro své dítě uděláš všechno, co můžeš, Bůh zasáhne a udělá to, co ty udělat nemůžeš. Pavel napsal: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí“ (Římanům 8:28). Bůh má záměr pro tvé problémové dítě, proto je nepřestávej milovat a modli se za ně, ať to bude trvat sebedéle. V Bibli se píše: „Jiftách … byl mocný a udatný muž, byl však synem nevěstky…“ (Soudců 11:1, přel. z angl.). Možná se tvé dítě nenarodilo za zcela ideálních okolností, to ale Bohu nezabrání, aby mu žehnal. Právě naopak. On může využít každou okolnost z jeho minulosti jako hnací sílu pro budoucnost a dát mu moudrost a sílu k naplnění toho, k čemu je povolal. Takže to se svým dítětem zaslíbení nemusíš vzdávat. Modli se: „Pane, tys to zaslíbil, a já věřím, že se to stane!“

Tvé dítě zaslíbení (1)

20 Čvc 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Satan si přál tě mít … ale já jsem se za tebe modlil.“ Lukáš 22:31–32, přel. z angl.

Tvé problémové dítě by mohlo být dítětem zaslíbení! Bůh má pro tvé děti zvláštní záměr; proto byl kolem tvého syna či dcery takový rozruch. Satan se na ně zaměřil, protože vidí jejich potenciál. Rozpoznal plán, který pro ně Bůh má, a snaží se jej zmařit. Mohl by to udělat? Mohl! Použil si faraóna a krále Heroda, aby se dostal k Mojžíšovi a k Ježíšovi, když jim ještě nebyly ani dva roky. Proč? Protože se měli jednou stát vysvoboditeli, kteří uskuteční Boží plán. Podobně bude satan útočit i na tvé dítě zaslíbení. Pavel řekl: „… ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům“ (Galatským 1:15–16). Prvních třicet let života ale Pavel šel špatným směrem; teprve potom se setkal s Ježíšem a vydal se správnou cestou. Co bys tedy jako rodič dítěte zaslíbení měl dělat? Modlit se za něj! Ježíš znal zvláštní plán, který měl naplnit Petr, a věděl i to, že na něj satan brzy zaútočí. Proto mu řekl: „… satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím“ (Lukáš 22:31–32). Dokud jsou tvé děti malé, vkládej na ně ruce a vyhlašuj nad jejich životem Boží slovo. Až začnou dospívat, pokračuj v modlitbách za ně a vyhlašuj nad nimi Boží požehnání. Bojuj za své dítě zaslíbení!

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí.

I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj.

Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce.

Nechť přinese pokoj a radost vám všem.


Odkazy na weby s ikonou

Víra, křesťanství, náboženství