Modli se za to, aby Bůh otevřel jejich srdce

„Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval.“ Skutky 16:14

Někteří z nás si myslí, že úspěšné lidi je obtížné získávat pro Krista, protože mají jiné potřeby než ostatní. Oni ale mají potřeby stejné. Každý má v sobě prázdnotu, kterou může naplnit jedině Bůh, a tebe si chce jako prostředníka k jejímu naplnění použít.
Zamysli se nad příběhem Lydie. „Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou: ‚Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty‘; a my jsme její naléhavé pozvání přijali“ (Skutky 16:14-15). Lydie nejenže reagovala na evangelium sama, ale otevřela také svůj dům, aby mohli přijít i druzí lidé a mohli ho slyšet.
V mnoha případech je snazší zasáhnout evangeliem úspěšné lidi. Proč? Protože oni vědí, že k tomu, abys byl úspěšný, musíš být otevřený pro nové myšlenky a koncepce. A chápou, že pro udržení trvalého úspěchu musíš zůstat otevřený vůči změnám.
Takže nedopusť, aby ti skutečnost, že je někdo na jiné společenské úrovni než ty, bránila říct mu o Ježíši. Všimni si slov: „Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval“ (Skutky 16:14). Tvým úkolem je říct evangelium, Božím úkolem je otevřít jejich srdce! Proto zasévej semeno Božího slova do jejich životů kdykoliv máš příležitost a věř, že „Pán žně“ udělá zbytek.

Nic tě nemůže oddělit od Boží lásky

„Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?“    Římanům 8:35

Pavel položil důležitou otázku: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?“ (Římanům 8:35). Pokud nevíš, proč tě Bůh miluje, je občas snadné o jeho lásce pochybovat.Zajímá tě, co si o tobě Bůh myslí, když se

Jak se modlit za druhé

„Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce našeho a Krista Ježíše, Pána našeho.“        1. Timoteovi 1:2, ČSP

Přiznejme si, že většinou nevíme, jaké problémy lidé řeší nebo čím procházejí. Takže když se rozhodneš za někoho modlit, drž se příkladu Pavla, který žádal Boha, aby dal Timoteovi tyto tři věci:1) Milost. V Bibli slovo

Dělej to, co ti Bůh řekl (6)

„Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.“    Židům 10:36

Zkus si představit, jaký měl Noe na arše život. Pravděpodobně se moc nevyspal. Nosil krmení, čistil kotce a staral se o tisíce zvířat celé dny a noci. A muselo to pořádně páchnout. Věděl jsi, že afričtí sloni

Dělej to, co ti Bůh řekl (5)

„… ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné…“    1. Korintským 1:27

Dokud potřebuješ uznání lidí, je Bůh omezený v tom, co může tvým prostřednictvím udělat. Víra znamená ochotu vypadat bláznivě. Proto jdou víra a pokora ruku v ruce. Noe

Dělej to, co ti Bůh řekl (4)

„Ale Noe našel u Hospodina přízeň.“ 1. Mojžíšova 6:8, přel. z angl.

Ptáš se, co je to Boží přízeň? Boží přízeň znamená, že Bůh pro tebe dělá to, co ty sám pro sebe udělat nemůžeš. Otvírá dveře možností. Mění opozici v podporu. Přízeň ti může pomoci dosáhnout povýšení, dokončit obtížný úkol nebo

Dělej to, co ti Bůh řekl (3)

„… Noe chodil s Bohem.“  1. Mojžíšova 6:9

O čem asi Noe přemýšlel, když mu Bůh řekl, aby postavil loď uprostřed souše? Nikdo předtím nic takového neudělal. Přesto v Bibli čteme: „Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal“ (1. Mojžíšova 6:22). Jak to dokázal? Odpověď je: „… Noe chodil s

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Kontrola mysli (3)
    „Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni…“ Efezským 2:10

    Tvá mysl je vstupními dveřmi k tvému srdci. Když se objeví pochybná myšlenka, vždycky máš na výběr. Můžeš otevřít dveře dokořán a pustit ji dovnitř, nebo udělat to, co říká Bible: „Jimi boříme lidské výmysly … Uvádíme do poddanství … mysl, aby byla