Jsi stále milosrdný?

„Kéž rostete v milosti…“ 2. Petrova 3:18    

Každý den svého života se budeš setkávat s příležitostmi k „růstu v milosti“. Jen k nim musíš být otevřený a vnímavý. Jedna babička slavila padesáté výročí svatby a sdílela tajemství svého dlouhodobého a šťastného vztahu: „V den svatby jsem se rozhodla, že si udělám seznam deseti manželových nedostatků, které budu kvůli našemu manželství přehlížet. Nikdy jsem se ale neobtěžovala takový seznam sepsat. Pokaždé, když pak udělal něco, co se mi nelíbilo, jsem si řekla: ‚Má štěstí, že je to jedna z těch deseti věcí!‘“
To byla velmi moudrá dáma! Fyzická přitažlivost nás může svést dohromady, ale to, co nás udrží spolu, je jedině růst v milosti. Takže když tě někdo rozčílí, místo toho, abys reagoval naštvanými slovy nebo naštvaným mlčením, připomeň si, že ti Bůh dává další příležitost k „růstu v milosti“. A když si s některými příležitostmi, které sešle, neporadíš zrovna nejlépe, nedělej si starosti – on bude posílat stále další, dokud se to nepodaří!
Zášť je jedním z nejdražších luxusů, které si můžeš dopřát. Hluboce zakořeněná nenávist požírá pokoj tvé mysli stejně, jako smrtelná rakovina ničí životně důležitý orgán. Ve skutečnosti je jen málo tak smutných věcí jako člověk, který po léta žije v nenávisti. Bez odpuštění se z života stane nekonečný kruh zášti a pomsty. Jedním z tajemství dlouhého a plodného života je odpouštět každému, odpouštět všechno a odpouštět každý večer předtím, než jdeš spát. Je to klíč k osobnímu pokoji. Proto začni brát biblické napomenutí k „růstu v milosti“ vážně (viz 2. Petrova 3:18).

Projev jim Boží lásku

„Pohleď na tu ženu!“ Lukáš 7:44

Lukáš napsal: „V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným

Buď vděčný za Boží milost

„… mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství…“     Efezským 3:8

Jednoho dne přistihli farizeové jednu ženu při cizoložství. Mojžíšův zákon mluvil jasně – musí být ukamenována, a oni byli připraveni to udělat. Tato žena se pravděpodobně domnívala, že Ježíš si myslí totéž,

Kdo ví? Bůh ví!

„Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu…“ 5. Mojžíšova 29:28

Bible přikazuje: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej“ (Přísloví 3:5). Tento verš je snadné citovat, je však obtížné podle něj žít, zvláště když náš život poznamenají tragédie a ztráty, a my nechápeme proč. Jsou časy, kdy se modlíme, a Bůh nám odpovídá;

Zkušenost strachu i víry

„Buďte rozhodní a udatní…“ 5. Mojžíšova 31:6

Pokaždé, když se o něco pokoušíš poprvé, nebo jsi v něčem dříve selhal, nebo si myslíš, že je to pro tebe příliš velké, zažiješ strach i víru. Jdou ruku v ruce. Jedno či druhé vždy zvítězí, ale ani jedno nezmizí. Izraelci netušili, jaké jsou před nimi

Dávej si pozor na lichotky

„… muž prověřuje ústa, která ho chválí.“ Přísloví 27:21

Anglické slovo „flatterer“ – lichotník pochází z francouzského slova „poplácat, lichotit nebo pohladit“. Takže lichotník je člověk, který tě jednou rukou poplácává po zádech, ale druhou ti v některých případech vráží nůž do zad. Lichocení je něco, co ti druhý řekne tváří v tvář,

Usiluj o to, abys oslavil Boha (4)

„Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět…“        Filipským 1:29

Přemýšlej o Getsemanské zahradě, o místě, kde sám Ježíš zápasil s Boží vůlí. „… odejmi ode mne tento kalich…“ (Marek 14:36). Měl na mysli kalich hněvu. Ježíš věděl, že ho bude muset vypít do dna. Ale

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Pečuj lépe o své tělo
    „… svým tělem oslavujte Boha.“ 1. Korintským 6:20

    Jestli se nedostaneš do lepší fyzické formy, může se stát, že půjdeš do nebe dříve, než jsi plánoval. Bible říká: „… svým tělem oslavujte Boha“ (1. Korintským 6:20). Jak to ale udělat?1) Změň své stravovací návyky. Mnozí z nás jedí z nesprávných důvodů, jako jsou