Rozdíl mezi Samsonem a Samuelem (5)

„Hospodin mi řekl: ‚I kdyby se přede mne postavil Mojžíš a Samuel, nepřiklonil bych se k tomuto lidu.‘“     Jeremjáš 15:1

Pátý rozdíl – modlitba. Bible zaznamenává jen dvě situace, kdy se Samson modlil – poprvé když si myslel, že umírá žízní a potřebuje vodu (viz Soudců 15:18); podruhé v posledních okamžicích života, když přišel o všechno a skončil ve vězení (viz Soudců 16:28). Byl jako malý kluk, kterého se zeptali: „Modlíš se každý večer?“ A on odpověděl: „Ne; někdy nic nepotřebuji.“
Naproti tomu v Bibli o Samuelovi čteme: „A tak Samuel volal k Hospodinu a Hospodin onoho dne způsobil hromobití a déšť. A všechen lid se velice bál Hospodina i Samuela“ (1. Samuelova 12:18). Jednou z největších poct, které se kdy v Písmu někomu dostalo, bylo to, co Bůh řekl o Samuelově modlitebním životě: „Hospodin mi řekl: ‚I kdyby se přede mne postavil Mojžíš a Samuel, nepřiklonil bych se k tomuto lidu‘“ (Jeremjáš 15:1). Takovou „váhu“ měl Samuel u Boha, že ho jmenoval hned vedle Mojžíše!
Bible toho také hodně říká o Ježíšově modlitebním životě. Někdy se modlil celou noc. Jindy byl vzhůru před svítáním a modlil se. To bylo tajemství jeho efektivity ve službě. Pravidelně „střádal“ modlitby, aby mohl pravidelně vyzvedávat moc, když ji potřeboval. Všimni si, že se zřídkakdy modlil za někoho, koho uzdravil. Proč? Protože čas v modlitbě strávil už předtím. Za starých časů se tomu v církvi říkalo „zůstávat v modlitbě“. To je tajemství vítězného křesťanského života.

Rozdíl mezi Samsonem a Samuelem (4)

„Až potud nám Hospodin pomáhal.“ 1. Samuelova 7:12

Čtvrtý rozdíl – vykazatelnost. Samson zaujímal nezávislý postoj a odmítal být vykazatelný komukoliv jinému. Byl to „osamělý běžec“, který nechtěl pracovat s jinými. Jeho neústupné pokusy o osvobození vedly k tomu, že Pelištejci zatížili Boží lid většími daněmi a ztěžovali jejich břemena. Samuel naproti tomu

Rozdíl mezi Samsonem a Samuelem (3)

„… vaším králem je Hospodin, váš Bůh.“ 1. Samuelova 12:12

Třetí rozdíl – motivy. Samson svými činy a způsobem života opakovaně znevažoval Hospodina, protože na Boží čest nebral ohled. Jakým opakem byl Samuel! Když chtěl Izrael krále, aby byl jako všechny okolní národy, zlomilo mu to srdce. Řekl lidu: „… vaším králem je

Rozdíl mezi Samsonem a Samuelem (2)

„Vezmi pro mne tuto, protože to je v mých očích ta pravá!“ Soudců 14:3

Druhý rozdíl – vztahy. „… otec s matkou mu bránili: ‚Což není žádná mezi dcerami tvých bratří a všeho mého lidu, že si jdeš pro ženu mezi pelištejské neobřezance?‘ Samson však svému otci odpověděl: ‚Vezmi pro mne tuto, protože

Rozdíl mezi Samsonem a Samuelem (1)

„Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o … Samsonovi … Samuelovi…“     Židům 11:32

Samson a Samuel jsou zmíněni na stejném místě v Písmu, jsou ale mezi nimi velké rozdíly. Nechápeš, proč by tě to mělo zajímat? Protože jako křesťan máš s nimi mnoho podobného. Oba měli zázračné narození, takže jsou

Začni si psát deník své duchovní cesty

„… Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Za časného jitra postavil pod horou oltář…“     2. Mojžíšova 24:4

Jedním z tajemství Mojžíšova velkého životního úspěchu bylo to, že denně trávil čas s Bohem a zapisoval si, co mu Bůh řekl. A ty bys měl dělat totéž, protože: 1) Psaní ujasňuje tvé myšlenky.2) Zápisem získáš

Dávej Bohu své prvotiny

„Cti Hospodina … prvotinami z celé své úrody!“ Přísloví 3:9

Šalomoun napsal: „Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě“ (Přísloví 3:9-10). Lidé, kteří slyšeli tato slova, byli živi ze své půdy a dobytka. Kdykoliv sklízeli úrodu nebo se jejich

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Tvé zlaté roky (2)
    „Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj… Ty mě stále činíš větším, útěchou mě zahrnuješ.“    Žalm 71:18-21

    Kdy začínají zlaté roky? Když máš první šedé vlasy? Když ti někdo řekne, že mu připomínáš jeho otce místo jeho bratra? Pokud stále můžeš spát – sni. Pokud stále můžeš pracovat – plánuj. Nepromarni své