Pomoz lidem vydat ze sebe to nejlepší

„Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás…“ Filipským 1:3

Schopnost vytáhnout z lidí to nejlepší je důležitá ze dvou důvodů. Předně v lidech obvykle vidíme to, co sami očekáváme. Za druhé obecně platí, že lidé na úroveň našeho očekávání dorostou.
John Maxwell napsal: „Nikdy jsem nepoznal pozitivního člověka, který by neměl rád lidi a nesnažil se v nich vidět to nejlepší. A jeden z nejúčinnějších způsobů, který ti pomůže v druhých vidět to nejlepší, je udělat to, čemu říkám ‚dát lidem na hlavu desítku‘. Mám na mysli toto: Všichni máme očekávání vůči druhým, můžeme si ale vybrat, zda jsou naše očekávání pozitivní nebo negativní. Můžeme si o druhých myslet, že jsou bezcenní, nebo že jsou úžasní. Pokud se rozhodneme očekávat to nejlepší a budeme opravdu hledat dobré místo špatného, uvidíme je jako ‚desítku‘.“
Zkus si představit, jak se asi cítili věřící ve Filipech, když Pavel řekl: „Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás…“ (Filipským 1:3). Když někomu věříš, dáváš mu neuvěřitelný dar, možná ten nejlepší, jaký vůbec můžeš druhému člověku dát. Dej člověku peníze, a možná je brzy utratí. Dej mu prostředky, a možná je nevyužije nejlepším způsobem. Pomoz mu, a je možné, že brzy bude znovu tam, kde byl dříve. Ale ukaž mu, že mu věříš, a nabude sebedůvěry, ožije a získá motivaci k nabytí dovedností potřebných pro to, aby dosáhl úspěchu sám. Když mu později poskytneš peníze, prostředky a jinou výpomoc, bude lépe připraven je využít k vybudování lepší budoucnosti.

Buď štědrý

„Ochotně mu otvírej svou ruku…“ 5. Mojžíšova 15:8

Bůh řekl Izraelcům: „Bude-li u tebe potřebný někdo z tvých bratří … Ochotně mu otvírej svou ruku…“ (5. Mojžíšova 15:7-8). Dávání je nejušlechtilejší úroveň života. Štědří lidé zaměřují svůj čas a úsilí na to, co mohou dát jiným, ne na to, co od nich mohou

Nikdy nezraď důvěru

„Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.“        Přísloví 11:13

Zrada je horší než klevety. Klevety nemusejí nutně být výrazem zlé vůle vůči oběti. Zrádce však vědomě vyzrazuje informace a zrazuje tak něčí důvěru. Takový člověk se dopouští „vztahové zrady“ tím, že porušuje důvěru, kterou mu někdo dal. Pro

Dělej dobrou věc prostřednictvím jiných

„Uč ty, kteří jsou bohatí … konat dobro…“ 1. Timoteovi 6:17-18, přel. z angl.

Ani dozorci nebývají o mnoho tvrdší, než byl Bob Thompson. Po čtyřicet let šest dnů v týdnu od dubna do prosince tvrdě honil své dělníky, aby dokončili práci, než udeří první mrazy. Jejich loajalita, pot a tvrdá práce mu

Lekce pro rybáře (5)

„Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Lukáš 5:5

Pátá lekce: Stůj na Božích zaslíbeních. Při předchozích pokusech o lov ryb učedníci spoléhali na vlastní zkušenosti a dovednost. Tentokrát důvěřovali Kristovu příslibu: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“ (Lukáš 5:4).Ježíš neřekl konkrétně: „Petře, pokud budeš rybařit se mnou, slibuji ti velký

Lekce pro rybáře (4)

„Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“ Lukáš 5:4

Čtvrtá lekce: Součástí Božího plánu pro tvůj život je vždy riziko. Proč? Protože Pán chce, abys žil vírou. Proč si myslíš, že Ježíš řekl Petrovi: „Zajeď na hlubinu“? Protože právě tam jsou velké ryby.Většina lidí prožívá své dny v mělkých vodách života.

Lekce pro rybáře (3)

„Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Lukáš 5:5

Třetí lekce: Spolupracuj s Božím plánem pro svůj život. „… (Ježíš) řekl Šimonovi: ‚Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!‘ Šimon mu odpověděl: ‚Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.‘ Když to učinili, zabrali

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Navigace pomocí přístrojů (11)
    „Hospodinovo požehnání obohacuje…“ Přísloví 10:22

    Navigace pro zvládání finančních záležitostí. Všichni to známe: když se ti začne celkem dařit, rozbije se ti auto, dům potřebuje novou střechu a bojler doslouží. Věřící, který se řídí přístrojovou navigací, však může proletět finančními bouřemi, protože dokáže zcela důvěřovat svým palubním přístrojům a rádiu. Pokud se ale