Nedopřej místo ďáblu!

„… nedopřejte místa ďáblu.“ Efezským 4:27

Bible říká: „Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu“ (Efezským 4:26-27). Slovo přeložené jako „místo“ v řečtině zní „topos“ a vzniklo z něho slovo topografie. Znamená území nebo pozemek. Hněv postupuje území ďáblu. Hořkost je pro něj pozváním, aby obsadil území ve tvém srdci. Když to uděláš, on se nastěhuje a zasmradí tvé srdce věcmi, jako jsou pomluvy, klevety, vznětlivost. Pokaždé, když to děláš, dáváš místo satanovi. Co s tím? Vypuď ho! Nedopřávej mu čas během dne. Ve jménu Ježíše mu řekni, ať si sbalí kufry a táhne.
Začni s procesem odpouštění. Neveď si žádný seznam chyb. Modli se za své protivníky, místo abys proti nim strojil úklady. Měj v nenávisti zlo, ale ne jeho pachatele. Přestaň se zabývat tím, co ti druzí provedli, a začni se zabývat tím, co pro tebe udělal Ježíš. Jakkoliv tě to může pobuřovat, on zemřel i za ně. A jestliže si Ježíš myslí, že jsou hodni odpuštění, pak skutečně jsou.
Usnadňuje to snad odpuštění? Ne. Odpuštění přichází křečovitě, má své dobré a špatné dny. Někdy si myslíš, že se stará rána zahojila a že ses přes ni přenesl, a najednou ti z ní někdo strhne strup a stará bolest se obnoví. To je v pořádku. Pokud jde o odpouštění, jsme všichni začátečníci. Dokud se snažíš odpouštět, odpouštíš! Teprve když se přestaneš snažit, dáváš místo ďáblu.

Všichni jsme v tomtéž týmu!

„Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ Lukáš 6:38

Ježíš řekl: „Nevozte se po lidech, nechytejte se jejich selhání, nekritizujte jejich chyby … ten duch kritiky se k vám vrátí jako bumerang“ (Matouš 7:1-2, přel. z angl.).Zamysli se nad tím. Opravdu chceš prožít život tak, že budeš soudit a sám budeš souzen?

Volej k Bohu!

„V soužení jsem vzýval Hospodina … o pomoc jsem volal.“ Žalm 18:7

V životě bývají chvíle, kdy to nejlepší, co můžeš dělat, je z hlubin svého nitra volat k Bohu. Neměj strach, že to vypadá nedůstojně, nebo že si někdo bude myslet, že nemáš víru. Žalmista řekl: „V soužení jsem vzýval Hospodina …

Poddej se Bohu (5)

„… ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.“ Marek 14:36

Vzhledem k tomu, že poddání se tak těsně souvisí s vůlí každého z nás, je často spojeno s cenou. Možná máš pocit, že jsi Bohu oddaný, ale když nastane čas jednat, zjistíš, že tvá poddanost je jen povrchní.Ježíš to předvídal a často

Poddej se Bohu (4)

„… abyste vydávali své životy Bohu jako živou … oběť…“ Římanům 12:1, B21

Pavel napsal: „… abyste vydávali své životy Bohu jako živou … oběť…“ (Římanům 12:1, B21). Při židovské oběti bylo zabito zvíře a jeho tělo bylo položeno na oltář, aby je strávil oheň. Co by se stalo, kdybys položil na oltář

Poddej se Bohu (3)

„Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh.“ Žalm 143:10

Díky poddání se získáš moc, kterou nemůžeš získat žádným jiným způsobem. Čeká tě svoboda, jakou bys jinak nikdy nepoznal. Dvanáctistupňový rehabilitační program nabízí lidem závislým na alkoholu cestu ke svobodě. Základem těch dvanácti stupňů je však následující velký paradox. Ve kterém z

Poddej se Bohu (2)

„Chce-li kdo jít za mnou, ať … vezme svůj kříž…“ Matouš 16:24, ČSP

Podřídit se Bohu není totéž jako být pasivní. Boží vůle pro tvůj život je spojená s kreativitou, přijímáním rozhodnutí a přebíráním iniciativy. Poddání se neznamená, že se staneš rohožkou. Neznamená to, že se fatalisticky smíříš s okolnostmi. Často budeš muset

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • „Modlitba víry“
    „Modlitba víry zachrání nemocného.“  Jakub 5:15

    Když jeden pastor navštívil nemocnou paní v sanatoriu, požádala ho o modlitbu za své uzdravení. On to udělal. Pak ho poprosila: „Pomohl byste mi ven z mého kolečkového křesla?“ Překvapen jí vyhověl. Udělala pár kroků, pak začala běhat a skákat, dokud ji neslyšeli všichni v budově.