Vyzbrojen pro duchovní boj (2)

„… abyste … mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.“ Efezským 6:13, B21

Podívejme se na další tři části duchovní výstroje, které pro nás Bůh připravil, abychom mohli žít jako vítězové:
1) „Štít víry“ (viz Efezským 6:16). K čemu? „… jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého“ (Efezským 6:16). Vzpomínáš si na bitvy mezi indiány a osadníky ve starých westernových filmech? Osadníci stáli kolem vozů a indiáni po nich stříleli zapálenými šípy. Obě strany věděly, že není možné bojovat s ohněm a s nepřáteli zároveň, hořící šípy odváděly pozornost. Satan používá stejnou taktiku. Víra a zaměření na Boží slovo však jeho ohnivé šípy uhasí.
2) „Přilba spasení“ (viz Efezským 6:17). Tato přilba ochrání tvou mysl. Když ti satan našeptává, že „kdybys byl opravdu křesťan, nikdy bys…“, můžeš jeho útoky odrazit, pokud si budeš vědom své identity v Kristu – jsi krví vykoupené Boží dítě, jemuž bylo plně odpuštěno, Bůh tě vidí jako spravedlivého a směřuješ do nebe.
3) „Meč Ducha, jímž je slovo Boží“ (viz Efezským 6:17). Boží slovo, o němž je zde řeč, není „logos“ (psané slovo), ale „rhéma“ (vyřčené slovo). Abychom mohli porazit satana a vypořádat se s problémem, potřebujeme vyslovovat Boží slovo a používat přitom ve správný čas správné verše Písma. Proto satan tak zuřivě bojuje proti četbě Bible. Na Ježíše třikrát zaútočil na poušti, a Ježíš mu třikrát odpověděl „je psáno“ (viz Matouš 4:4-10). Odrazil Satana pomocí Písma! Tebe ďábel může přelstít, proti Božímu slovu ale nemá žádnou obranu. Proto se uč Písmo nazpaměť a používej je jako zbraň, s jejíž pomocí ho můžeš porazit.

Vyzbrojen pro duchovní boj (1)

„Oblečte plnou Boží zbroj…“ Efezským 6:11

Každý den života budeš bojovat se světem, tělem a ďáblem. Pavel nám dává šest konkrétních částí duchovní výstroje, díky nimž budeme vyzbrojeni do duchovního boje. Zde jsou první tři:1) Pevný „pás pravdy“ (viz Efezským 6:14). Za druhé světové války jedno letadlo o mnoho kilometrů minulo svůj cíl.

Nepochybuj o Bohu

„Dokud neuvidím … neuvěřím.“ Jan 20:25

Jan napsal: „Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli: ‚Viděli jsme Pána.‘ Odpověděl jim: ‚Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku,

Žij doma poctivě

„Ale zeťům to připadalo, jako by žertoval.“ 1. Mojžíšova 19:14

Ať je tvůj život otevřenou knihou. Vytvoř si systém hodnot, podle něhož budeš posuzovat veškeré své jednání. Choď s Bohem, zachovávej si poctivost v práci i doma, a pokaždé se rozhodneš správně. Lot to nedokázal, a draze za to zaplatil. „Lot tedy vyšel

O co ti v životě jde především?

„… v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu…“        Skutky 20:24, B21

Když Titanik narazil do ledovce, jedna bohatá žena, která dostala místo v záchranném člunu, se prý zeptala se, zda by se mohla na chvíli vrátit do své kajuty. Dali jí tři minuty. Překročila peníze a

Proces zlomení (3)

„… vzal těch pět chlebů … požehnal, rozlámal chleby a dal je učedníkům…“        Matouš 14:19, ČSP

Bible říká: „(Ježíš) … vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, rozlámal chleby a dal je učedníkům a učedníci zástupům“ (Matouš 14:19, ČSP). Všimni si, jak se tento příběh vyvíjí: vzal, požehnal, rozlámal,

Proces zlomení (2)

„Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!“ Žalm 51:19

Zlomení vede k požehnání. Elíša byl rolníkem. Aby mohl obdržet dvojnásobný díl Elijášova ducha, musel rozlámat a spálit svůj pluh. Když chtěla Marie ukázat svou lásku k Ježíšovi, musela rozbít svou nádobu drahocenné masti a vylít ji na něj. Aby tři sta Gedeónových vojáků

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Hodnota pracovitosti
    „… pilné jejich ruka obohatí.“ Přísloví 10:4

    Anglický výraz pro píli znamená „řezat“ nebo „ostřit“. Popisuje pracovníka, který je bystrý, rozhodný a horlivý - chce pracovat, něco dokázat a přinášet prospěch své rodině a společnosti. Život ti nedluží nic, kromě příležitosti k úspěchu. Ale abys toho úspěchu dosáhl, budeš muset pracovat.Jednou si dva