Lichotky nikam nevedou

„… nechci nikomu lichotit…“ Jób 32:21

Když byl Stephen Spielberg ještě hubeným dospívajícím, stal se terčem šikany. Otrávený neustálým obtěžováním, které později popsal jako „peklo na zemi“, se rozhodl, že polichotí tyranu tím, když mu řekne, že vypadá jako John Wayne a nabídne mu roli ve filmu o druhé světové válce, který měl v plánu natočit. Poté, co ho Spielberg obsadil do role hrdinného velitele čety, mu násilník „zobal z ruky“. Nicméně emočně inteligentní lidé, na rozdíl od Spielbergova tyrana, oceňují jen upřímnou a zaslouženou pochvalu. Dobře rozpoznávají, když někdo lichotí s postranními úmysly nebo když se lichocením snaží vetřít do přízně. Většina lidí má paradoxně sklon dívat na laciného lichotníka nelibě.
Elihu, Jóbův přítel, řekl: „Nebudu nikomu stranit, nechci nikomu lichotit; nevím, co je lichocení, to by mě můj Učinitel brzy smetl“ (Jób 32:21–22). A žalmista dodává: „Kéž Hospodin zcela vymýtí ty úlisné rty…“ (Žalm 12:4). Otázkou tedy je, zda ti lichotky stojí za to, aby tě odřízly od Božího požehnání. Když máš tendenci lichotit nebo na lichotky čekat, je to jasný důkaz nedostatku víry, protože nedůvěřuješ, že Bůh je schopen věnovat ti mezi všemi těmi lidmi svou přízeň. Přízeň je důsledkem toho, že jsi ospravedlněn v Bohu. „Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní“ (Žalm 5:13).

Zázrak milosti

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru.“ Efezským 2:8

Někteří z nás žijí tak, jako by si Bůh na konci každého dne dělal u našeho jména čárky za naše výkony a podle toho se rozhodoval, zda nás bude milovat více, méně, nebo vůbec. Říkáš si možná: „Já na místě Boha bych se některé dny

Snaž se nezakolísat

„Ti, kdo v Hospodina doufají, hoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá…“        Žalm 125:1, B21

V mladém věku dvaceti devíti let utrpěla spisovatelka Carson McCullersová tři záchvaty mrtvice. Zatímco byla stále ještě upoutána na lůžko a částečně ochrnuta, její manžel spáchal sebevraždu. Přes své problémy se přinutila každý den psát. Díky tomu se stala

Nauč se povzbuzovat

„Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí.“ Přísloví 12:25

Když Enrico přišel v deseti letech na svou první hodinu zpěvu, učitel prohlásil, že nemá žádný talent. Ale Enricova matka vnímala v synově hlasu velký potenciál. Věřila v jeho talent. Přestože byli velmi chudí, objala ho se slovy: „Chlapče, jsem ochotna

Musíš projít výhní zkoušky

„Hle, přetavil jsem tě …. kvůli sobě…“ Izajáš 48:10–11

„Přestrojený šéf“, tak se jmenuje populární televizní show, kdy se majitel firmy přestrojí za obyčejného zaměstnance a začne pracovat jako ostatní. Často mu spadnou z očí klapky. Změny, ke kterým to ve firmě vede, zefektivní její chod, učiní ji ziskovou a vytvoří příjemné

Buď proaktivní

„Jak dlouho budete otálet, než konečně obsadíte zemi…“ Jozue 18:3

Chceš-li vybudovat zdravý vztah, buď proaktivní. Znamená to být si vědom, jaká jsi osobnost, a vědět, co od vztahu očekáváš. I když se zdá trochu nelogické starat se o to, jaká jsi osobnost, namísto starat se o vás dva jako pár, logika

Jak nakládat s hněvem

„… nevědí, co činí.“ Lukáš 23:34

Max Lucado napsal: „Hněv se hromadí po kapkách … Někdo ti obsadí tvé parkovací místo, trčíš v zácpě na dálnici, číšníkovi to trvá a ty spěcháš, připálil jsi toust … jedna zdánlivě nevinná kapka hněvu ke kapce a máš kbelík plný vzteku … Nikomu nevěříš … na

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Dělej něco!
    „Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete…“ Efezským 5:15

    Rozkolísá tě snadno to, co druzí říkají nebo dělají, nebo máš plán a držíš se ho? Děláš to, co děláš rád, nebo jenom děláš věci z bezmyšlenkovité rutiny? Mark Twain řekl: „Tajemství úspěchu spočívá v tom, že si ze svého povolání učiníš dovolenou.“