Obrácení, služba, očekávání

„Lidé sami vypravují … jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho Syna…“    1 Tesalonickým 1:9–10

Pojďme si přečíst, co napsal Pavel tesalonickým věřícím: „… vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Od vás pak se slovo Páně rozeznělo … o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují … jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho Syna…“ (1. Tesalonickým 1:6–10). Životy těchto věřících lze shrnout do tří slov: „obrácení … služba … očekávání“.
Pojďme si každé z nich přiblížit a uvidíme, co se můžeme naučit:
1) Obrácení. Pokání znamená udělat čelem vzad. Vyžaduje to rozpoznat svoje tělesné smýšlení, které učinilo středem sebe samo, a opustit je.
2) Služba. Zkus posloužit druhému, spíše než očekávat, že někdo poslouží tobě. Jelikož sloužit Bohu znamená stát ve službě druhým, konči každý svůj den modlitební otázkou: „Pane, jak moc jsem ti dnes posloužil?“
3) Očekávání. Pokud bys s jistotou věděl, že zítra přijde Ježíš, co bys dnes udělal jinak? Změnil bys své návyky, svá slova, své postoje? Někteří z nás žijí, jako by Kristus změnil na svůj druhý příchod názor. Nenech se mýlit – on přijde! Nenech se zaskočit. Žij každý den tak, jakoby měl brzy přijít. Změní to tvé priority!

Kvalifikace pro vedoucí v církvi

„Kdo chce být (vedoucím)…“ 1 Timoteovi 3:1

Bible nám poskytuje konkrétní měřítka pro kvalifikaci toho, kdo chce v církvi vést: „Biskup tedy má být bezúhonný, muž jedné ženy, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž mírný, ne svárlivý nebo hrabivý. Má dobře vést svou rodinu a udržovat děti v

Podřídit se Božímu napomínání

„Já napomínám a napravuji ty, které miluji…“ Zjevení 3:19, přel. z angl.

Boží napomínání pokořuje, ale přichází v okamžiku, kdy to potřebujeme. Lidská reakce na Boží napomínání může být trojí: 1) Bouříme se proti Bohu.2) Vymlouváme se a hledáme argumenty.3) Přijmeme napomínání a poučíme se z něho.Aby Boží napomínání vypůsobilo trvalou změnu, je

Bůh je (7)

„Ze svých síní zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla.“ Žalm 104:13

Přemýšlel jsi někdy, proč se nikde ve vesmíru nenachází voda v takovém množství, jako na Zemi? Alespoň doposud to potvrzují údaje všech teleskopů a kosmických sond. Voda, úžasné rozpouštědlo, které rozpouští téměř vše na Zemi s výjimkou toho, co je

Bůh je (6)

„Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě…“      Nehemjáš 9:6

Podívejme se na další zázrak Božího tvůrčího génia: koloběh dusíku v přírodě. Dusík

Bůh je (5)

„Učinil jsi měsíc k určování času…“ Žalm 104:19

Měsíc je dalším úžasným zjevem. Bez něj bychom rovněž na této planetě nemohli žít. Pokud by se někomu povedlo vychýlit ho z jeho oběžné dráhy, všechen život by ustal. Působí jako sluha, který uklízí oceány a pobřeží. Bez přílivu a odlivu vytvořeného Měsícem by se

Bůh je (4)

„Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil.“ Izajáš 45:12

Dozvěděl by ses rád, proč se doposud na žádné jiné planetě nepodařilo najít život, zatímco ta naše je stvořena tak, aby naplňovala a udržovala naše nejzákladnější životní potřeby? Nepřivádí tě to k úžasu? Myslíš, že je to náhoda? Ne, alespoň ne

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Miluj svou církev – i Ježíš ji miluje (5)
    „... můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří...“ 2. Paralipomenon 7:14

    Dokážeš si představit, že by při nedělních bohoslužbách byla Boží přítomnost tak skutečná, že by pastor nemohl začít kázat, chválicí skupina nemohla hrát a diakoni se nemohli věnovat své službě? Přesně to se stalo v Šalomounově chrámu. Podívejme se, co