O dávání (2)

„… kdo rozdává, ať je štědrý…“ Římanům 12:8, B21

V Bibli se píše: „… máme rozdílné dary: … kdo rozdává, ať je štědrý…“ (Římanům 12:6-8, B21). Každý věřící zajisté obdržel milost k dávání, někteří z nás ale mají dar dávání. Co je to za lidi?
Mají dar vydělávat peníze. Čeho se dotknou, to se promění ve „zlato“. Vědí, jak moudře investovat, a rozpoznají dobrý obchod. Dobré obchody jsou k nim přitahovány jako železo k magnetu. Takoví lidé vědí, jak zajistit co nejlepší návratnost svých investic. Pokud jsi jedním z nich, uvědom si, že tvá schopnost shromažďovat jmění je ve skutečnosti darem od Boha: „Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on…“ (5. Mojžíšova 8:18). Bůh také říká: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě učí úspěchu a vede tě po cestě, po níž bys jít měl“ (Izajáš 48:17, B21).
Nedovol ale, aby tě prosperita svedla k pýše. Nejsi majetný díky své schopnosti obchodovat a jednat, ale proto, že ti Bůh požehnal. A on to udělal z určitého důvodu. Máš být požehnáním pro ostatní. Bůh řekl Abrahamovi: „Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním“ (1. Mojžíšova 12:2, B21). Takže až ti Bůh zaklepe na rameno a řekne ti, abys daroval peníze, nehádej se s ním. Prostě se zeptej: „Kolik?“ Říkáš si, proč bys to měl dělat? Protože Bůh může nejen přidávat, ale i odebírat.

O dávání (1)

„Jako jste ve všem bohatí…“ 2. Korintským 8:7

Pavel napsal: „Jako jste ve všem bohatí, ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám, buďte bohatí i v tomto díle milosti“ (2. Korintským 8:7). O čem to tady Pavel mluví? O dávání! Bůh tě nepovolal, abys byl

Mysli více na jiné (3)

„Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých…“ 1. Korintským 10:33

Určitě bys nechtěl patřit mezi tyto lidi: „… v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít

Mysli více na jiné (2)

„Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost.“     Přísloví 19:17

Jsou čtyři způsoby, jimiž můžeš druhým vyjádřit laskavost a velkorysost:1) Dej jim svůj čas. Když člověku, kterého něco trápí, věnuješ několik hodin času, zvlášť když ho sám nemáš nazbyt, může to pro něho znamenat velmi mnoho.2) Dej jim

Mysli více na jiné (1)

„… jak v něm může zůstávat Boží láska?“ 1. Janova 3:17

V kolika případech z deseti myslíš na potřeby jiných a snažíš se jim pomoci? Než odpovíš, přečti si tohle: „Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat

Poznej, kdy je moudré udělat kompromis

„Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé.“ 1. Korintským 9:22

Pavel by z biblické pravdy neustoupil ani o píď, ale pokud jde o lidské zvyky, tradice a priority, o ty se hádat nehodlal. Někteří korintští křesťané si například mysleli, že když bylo maso obětováno nějakým modlám, je hřích ho jíst. Jak

Jak se chránit, když jsi sám

„Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený.“        Žalm 25:16

Poté, co David zcizoložil se ženou jiného muže, se modlil: „Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený. Mému srdci přibývá soužení. Vyveď mě z úzkostí. … Pohleď, jak mnoho je

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Buď diskrétní
    „… rozumnost tě bude chránit.“ Přísloví 2:11

    Každý z nás někdy řekl něco nevhodného, v nevhodném čase, nevhodnému člověku a nakonec toho litoval. Když jeden pastor odcházel do důchodu, byla na jeho počest uspořádána slavnostní večeře a místního politika požádali, aby pronesl řeč. Politik se opozdil, a tak se pastor rozhodl říci několik