Snaž se sjednocovat

„Jaké dobro … kde bratří bydlí svorně!“ Žalm 133:1

David řekl: „Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! … Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky“ (Žalm 133:1-3). Snaze o spolupráci navzdory všem našim vzájemným rozdílům Bůh mocně žehná. Satan to dobře ví. Proto je jeho strategií „rozděl a panuj“. Je si vědom síly, kterou v sobě skrývá vzájemnost, i požehnání, které pramení z díla ve svornosti. Udělá vše pro to, aby nás rozdělil. Když se dílo začne hroutit a rozpadat, hledej za tím „ďábla v detailech“.
Šestá kapitola Přísloví uvádí sedm věcí, které Pán nenávidí. Jednou z nich je: „… ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry“ (Přísloví 6:19). Pavel říká (protože dobře věděl, že to stojí velké úsilí): „… usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje“ (Efezským 4:3).
Nemůžeme si dovolit podceňovat satanovu taktiku, jejímž záměrem je udržet nás v rozepři. Co jiného je, když se hned urazíš pro neškodnou poznámku, nebo si falešně vysvětlíš, co někdo pronesl, nebo když za něčím chováním hned vidíš nekalé úmysly, či dokonce dáváš prostor pomluvám? Když se za to budeš modlit a hledat odpověď u Boha, zjeví ti vše v pravém světle. „On sám je náš pokoj…“ (Efezským 2:14, B21). A když jsi ho přijal jako svého Pána, povede tě ke smírnému řešení všech problémů.
Ve skutečnosti se konflikty mohou stát odrazovým můstkem k posílení tvých vztahů, ale chce to druhého pochopit a odmítat v něm vidět nepřítele. To je důvod, proč Pavel napsal: „Prosím vás … abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení“ (1. Korintským 1:10).

Užívej „modlitební strategii“!

„Ať svým hrdlem vyvyšují Boha, s dvojsečným mečem v svých rukou…“ Žalm 149:6

Křesťanský život je bitevní pole, kde je nepřítel každý den připraven nás porazit. Ale Bůh nám dal vítězné strategie a jednou z nich je chvála. Když šla izraelská armáda do bitvy, šel v čele kmen Juda. Jméno „Juda“ znamená „chval

Pohni se, dokud jsou dveře otevřené

„A začali se jeden jako druhý vymlouvat.“ Lukáš 14:18

Ježíš vyprávěl příběh o muži, který se chystal uspořádat hostinu a pozval několik hostů. Poslechni si některé z omluv, proč pozvaní nemohli přijít. „Koupil jsem pole…“ (Lukáš 14:18). „Koupil jsem pět párů volů…“ (Lukáš 14:19). „Oženil jsem se…“ (Lukáš 14:20). A tak hostitel řekl:

Obnovování porušených lidí (4)

„Toužil se podívat, kdo je Ježíš…“ Lukáš 19:3, B21

Bible říká: „… Zacheus, (byl) hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš … Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, až tudy půjde“ (Lukáš 19:2-4, B21). Zacheův příběh nám ukazuje, že bohatí lidé mohou být

Obnovování porušených lidí (3)

„Musel však projít Samařskem.“ Jan 4:4

Proč Bible říká, že Ježíš „musel projít Samařskem“ (viz Jan 4:4)? Aby obnovil porušenou ženu, která byla jako první povolaná k šíření evangelia v Samařsku. Zamysli se nad situací, jaké Ježíš čelil. Bylo horko k nesnesení, cesta byla dlouhá a on šel pěšky. Věděl, že tam nebude

Obnovování porušených lidí (2)

„Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem já první…“          1. Timoteovi 1:15, ČSP

Apoštol Pavel napsal: „… horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit“ (Galatským 1:13). Pavel měl záznam v trestním rejstříku. Měl na svých rukou krev nevinných mužů a žen. Přesto si ho

Obnovování porušených lidí (1)

„Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti…“     Galatským 6:1, ČSP

Jsme příliš pohotoví ke kritizování lidí kvůli tomu, čím v životě prošli. V některých případech je to proto, co oni udělali druhým lidem, v jiných kvůli tomu, co druzí udělali

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Musíš projevit soucit
    „... cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.“        Matouš 25:45

    Každá laskavost a soucit, které jsi projevil někomu v nouzi, stejně jako každá situace, kdy jsi zavíral oči před nouzí druhých, se ti přičte, až staneš před soudem (viz 2. Korintským 5:10). Ježíš bude vypočítávat jeden po druhém