V Kristu jsi nezvratně požehnán

„Hle, dostal jsem úkol žehnat. On dal požehnání a já to nezvrátím.“        4. Mojžíšova 23:20

Izraelci dobyli zaslíbenou zemi a vzali ji do vlastnictví, zabrali město po městě. Když se přiblížili k Moábu, jeden z jeho knížat jménem Balák najal proroka jménem Bileám, aby nad blížícími se izraelskými vojsky vyslovil kletbu. Balák stál na hoře, odkud bylo vidět celý izraelský tábor, a očekával, že z Bileámových úst začnou proudit kletby. Místo nich však přišla požehnání. Když se Bileáma zeptal proč, ten mu odpověděl: „Dostal jsem příkaz žehnat, On požehnal, a já to nemohu zvrátit. On nepozoruje nespravedlnost v Jákobovi, nevidí špatnost v Izraeli. Hospodin, jeho Bůh, je s ním…“ (4. Mojžíšova 23:20-21, přel. z angl.).
Bylo to proto, že mezi Izraelci opravdu nebyla žádná „nespravedlnost“ nebo „špatnost“? To ne. Jak to, že je tedy Bůh neviděl? Ze stejného důvodu, jako nevidí tvé chyby a selhání, protože se rozhodl vidět tě „v Kristu“, který je dokonalý, a jehož usmiřující krev přikrývá všechny tvé hříchy od nového narození až po nový Jeruzalém. Když Izraelci vždycky na noc stavěli tábor, tvořily jejich stany velký kříž. Představ si stany osmi kmenů ve vertikální linii a čtyř kmenů v horizontální. Vidíš ten obraz? Jako vykoupené Boží dítě – tak tě vidí tvůj nebeský Otec. Dívá se na tebe skrze kříž. A protože Ježíšova krev zaplatila za každý hřích, jakého by ses kdy dopustil, vidí tě Bůh jako „přijatého“, „spravedlivého“ a „úplného“.
Slovo pro tebe tedy dnes zní: Bůh tě vidí v Kristu, a proto jsi nezvratně požehnán.

Obrozený duch v neobrozeném těle

„Sám Bůh … nechť … zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny…“        1. Tesalonickým 5:23

Kdybys byl prostě jen „duchovní bytostí“, byl by tvůj duchovní potenciál neomezený. Ty však musíš neustále bojovat se svou „duší“, kterou tvoří tvé emoce, vůle a intelekt. A navíc musíš zvládat potřeby a choutky svého

Chraň si vnímání Boží přítomnosti

„Jak by mohla Hospodinova schrána vejít ke mně?“ 2. Samuelova 6:9

Nejuznávanějším symbolem Boží přítomnosti ve Starém zákoně byla schrána smlouvy. Kdekoliv byla schrána, tam byla Boží přítomnost. Izrael však dovolil, aby ji Pelištejci ukradli. Plyne z toho důležité ponaučení. Satanovým cílem je oloupit tě o vnímání Boží přítomnosti! Izrael o schránu přišel

Věř, že ti Bůh dá „dobré“

„Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“    Matouš 7:11

Kříž dokazuje, jak velice tě Bůh miluje. „On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?“

Bůh řídí tvé kroky

„Kroky dobrého muže řídí Hospodin.“ Žalm 37:23, přel. z angl.

Elijášovým určením bylo stanout na hoře Karmel, přivolat z nebe oheň a vysvobodit Izrael z modlářství. Mohl toho dosáhnout ale jenom krok za krokem. Tak pracuje Bůh. Nejprve poslal Elijáše k potoku Kerít (to znamená „smlouva“). V některém místě své duchovní cesty určitě

Rodičovské pocity viny

„Můj synu (a dcero), bude-li tvé srdce moudré, zaraduje se i moje vlastní srdce.“        Přísloví 23:15

Jelikož neexistují dokonalí lidé, nemohou existovat ani dokonalí rodiče. I když své děti vroucně miluješ, budeš někdy unavený, otrávený, zklamaný a podrážděný. Tajemství je v tom, abys z takových chvil udělal spíš výjimku než pravidlo.Jeden křesťanský psycholog

Polopravdy a falešné dojmy

„Hospodine, vysvoboď mě od zrádných rtů, od jazyka záludného.“ Žalm 120:2

Když záměrně vytváříš falešný dojem, nazývá to Bible „… šířením klamu, bludem, podvodem, švindlem“ (Zjevení 22:15, přel. z angl.). To může znít drsně, zvlášť jestli všechno, o co ti jde, je vydělat další peníze, ušetřit něčí city, nebo se snažit lépe vypadat.

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Prostě služ (4)
    „… buďte stále horlivější v díle Páně…“ 1. Korintským 15:58

    Pavel napsal: „Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? ... Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým“ (Galatským 1:10). Skutečný Boží služebník je ochotný pracovat tiše a ve stínu. Ví, že Bůh v nebi veřejně odmění lidi,