Ovládání a sebeovládání

„Ovoce Božího Ducha však je … sebeovládání.“ Galatským 5:22-23

Ovládáš sebe, nebo druhé? Pojďme to zjistit. Ti, kdo ovládají druhé, dávají za své problémy vinu ďáblovi, lidem nebo okolnostem a reagují kritikou, rozhořčením nebo projevy frustrace. Manipulují lidmi a okolnostmi ve svůj prospěch. Jenže to nefunguje. Jejich pokusy jen zvyšují jejich utrpení a mění jejich vztahy v boj o moc. Čím více se snaží ovládat druhé, tím hůře se cítí, čím hůře se cítí, tím více se snaží ovládat. To ale není Boží plán pro tebe.
Lidé vycvičení v sebeovládání rozumějí, že ďábel bez jejich spolupráce nic nezmůže. A ty s ním spolupracovat nemusíš (viz Efezským 4:27). Chápou, že problém není v lidech ani v okolnostech, ale v tom, jak s nimi jednáme a jak na ně reagujeme. Proto sami sobě připomínají tři věci:
1) Ten, koho musím ovládat, jsem já sám.
2) Někdy je třeba lidi a okolnosti předat Bohu, aby s nimi jednal.
3) Denně potřebuji čerpat z moci Ducha svatého, abych mohl ovládat své reakce, mohl se řídit biblickými zásadami „rozvahy“ a měl život stále pod kontrolou (viz 2. Timoteovi 1:7).
Výsledkem je, že ti, kdo se umějí ovládat, si nezahrávají s obviňováním, snaží se nepůsobit bolest sami sobě a vyhýbají se přeměně svých vztahů s druhými v bitevní pole. Vědí, že sebeovládání je druh ovoce, které je dílem Ducha svatého. Chápou, že tento Duch je nebude ovládat, ani jim nebude pomáhat ovládat druhé. Zmocní je ale, aby mohli ovládat sami sebe. Lidé zmocněni Duchem svatým jsou osvobození, přestávají být součástí problému a stávají se součástí řešení.

Nikdy nebuď součástí něčí party

„Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“ Galatským 3:28

Vytvořit partu znamená vyloučit určité lidi. A cítit se vyloučený hluboce bolí. David to zažil: „… ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu“ (Žalm 41:9). Party vytvářejí slabí lidé, kteří se bojí být jiní. Věří, že dokud budou s

Co tě pohlcuje?

„A když tam šli, byli očištěni.“ Lukáš 17:14

„Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál a hlasitě volali: ‚Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!‘ Když je uviděl, řekl jim: ‚Jděte a ukažte se kněžím!‘ A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je

Požádej Boha o moudrost

„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha…“ Jakub 1:5

Šalomoun řekl: „Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich. Neopouštěj ji, bude tě střežit. Miluj ji, bude tě chránit. Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost. Obklop se jí, vyvýší

Nedělej kompromis ohledně Božího slova

„Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem.“    Židům 2:1

Musíme neustále upevňovat své biblické základy. Jaké jsou základní pravdy, na nichž stojí církev Ježíše Krista? Neomylnost Písma, Kristovo narození z panny, jeho bezhříšný život, jeho vykupitelská smrt, jeho tělesné vzkříšení a dílo usmiřujícího prostředníka, naše potřeba

Jsi ve vztahu, v němž tě někdo zneužívá?

„Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Lukáš 23:34

Co bys měl dělat, pokud jsi ve vztahu, v němž tě někdo jakkoli zneužívá? Zde je několik rad do takové situace:1) Modli se za něj. Ježíš řekl: „Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám

Můžeš porazit obra

„Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou.“ 1. Samuelova 17:47

Jestli chceš porazit obry jako závislost, zatrpklost, strach, chtíč, pýchu, závist nebo hněv, musíš porozumět těmto třem místům v Písmu:1) „Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné“ (1. Korinstkým 10:13, B21). Goliáš se narodil jako

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Odměny konfrontace
    „Neodvrhuj … Hospodinovo kárání…“ Přísloví 3:11

    V Bibli čteme: „Neodvrhuj … Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání. Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení“ (Přísloví 3:11–12). Když Bůh ve tvém životě vidí něco, co by mohlo zničit tebe nebo druhé, jedná s tím, protože tě miluje. Pavel