Posilni se ve víře (3)

„Kdykoli bojím se, v tobě mám naději Žalm 56:4, B21

Víra je jako sval; starosti ho mohou zatěžovat, ale v důsledku se tím posílí. David tuto pravdu pochopil. Neustále ho pronásledovali jeho nepřátelé. Ačkoliv byl pomazán, aby usedl na trůn Izraele, Saul se ho úporně nechtěl vzdát. Místo toho, aby David ztratil víru v Boží zaslíbení, prohlásil: „Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje volání“ (Žalm 4:4, B21). Když ho Filištínští zajali, modlil se: „Každý den deptají mě moji protivníci, tak mnozí proti mně pyšně bojují. Kdykoli bojím se, v tobě mám naději“ (Žalm 56:3-4, B21). Když skončil v jeskyni, kam ho zahnal Saulův žárlivý vztek, řekl: „Do stínu tvých křídel schovám se, než zkáza pomine“ (Žalm 57:2, B21).
Podobně když utíkal Felix z Noly ve třetím století před svými nepřáteli, uchýlil se rovněž do jeskyně. Pavouk tam začal uzavírat svou pavučinou malý otvor do jeskyně, takže to nakonec vypadalo, jako by tam celé měsíce nevstoupila ani noha. Jeho pronásledovatelé ji tedy pominuli. Když pak Felix vyšel opět na světlo, prohlásil: „Kde je Bůh, stane se i pavučina zdí. A kde Bůh není, je i stěna pavučinou.“
Ježíš řekl, že ve světě budeme mít problémy; lidé nás zklamou, dokonce můžeme zklamat i sami sebe. Někdy skončíš v jeskyni kvůli problémům, které sis zavinil sám, jindy kvůli okolnostem, za které jsi nemohl. Ale s Bohem na své straně můžeš říct: „Kdykoli bojím se, v tobě mám naději“ (Žalm 56:4, B21).

Posilni se ve víře (2)

„Stůjte na svých místech a uvidíte, jakou záchranu vám Hospodin přichystal … a Hospodin bude s vámi!“    2. Paralipomenon 20:17, B21

Bůh je zklamaný vždy, když o něm pochybuješ, protože si to nezaslouží. Snaž se posílit svou víru, protože vírou uctíváš Boha a protože Bůh víru ctí. To on připravuje okolnosti, které navenek

Posilni se ve víře (1)

„K takové víře … se Bůh přiznal…“ Židům 11:2

Bible říká: „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Víra je základ poznání toho, v co doufáme, důkaz pro to, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím“ (Židům 11:1-2). Hrdinové

Nezapomeň na ty, kdo ti pomohli

„… víc než jednou jste mi poslali…“ Filipským 4:16

Charles Swindoll vypráví příběh o stromu, který chtěl rozdávat: „Když byl chlapec mladý, houpal se ve větvích stromu, jedl jeho jablka a spal v jeho stínu … Ale jak rostl, trávil se stromem stále méně a méně času. ‚Pojďme si hrát,‘ řekl strom. Ale

Jaké jsou tvé současné životní podmínky?

„Tomu pak, který … může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit … buď sláva … na věky věků!“    Efezským 3:20-21

Na svém putování z Egypta do zaslíbené země prošli Izraelci třemi etapami, které dobře ilustrují životní podmínky, ve kterých se můžeš nacházet i ty:1) „Nedostatečné“ podmínky. Jako

Jak jednat s panickými ataky

„Neboj se náhlého strachu…“ Přísloví 3:25

V Bibli jsou panické ataky označovány jako „náhlý strach“. Ztěžkne ti dech, začnou se ti potit dlaně, cítíš tlak na hrudi a vnímáš celkovou slabost. Pokud jsi někdy takový záchvat paniky zažil, tyto příznaky dobře znáš. Lékaři odhadují, že v našem stresem naplněném světě zažívá asi třetina

Sedm vteřin (3)

„Já jsem dobrý pastýř.“ Jan 10:11

Nikdy nedostaneš druhou šanci udělat dobrý první dojem. Obsah tvého sdělení může být úžasný a pro posluchače dokonce potřebný, ale pohled na tvoji tvář může „vypnout“ lidi ještě dříve, než otevřeš ústa. Zaznamenal jsi, kolik lidí, kteří vyrostli v církvi, má na to špatné vzpomínky? Vybaví se

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Lekce od Lazara (2)
    „…aby Syn Boží byl skrze ni oslaven.“ Jan 11:4

    Zde jsou tři další lekce od Lazara: 1) Bůh má na mysli větší a lepší plán. Lazar byl čtyři dny mrtvý, když Ježíš přišel. Když Pán čeká, je to ze dvou důvodů: a) aby mohl být oslaven. Farizeové věřili, že tvůj duch opouští