Co očekávat na životní pouti (2)

„… běh jsem dokončil…“ 2. Timoteovi 4:7

Ne každý, kdo začne závod, ho také dokončí. Pavel napsal: „Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal“ (1. Korintským 9:24-27). Pavel zde nemluví o svém spasení, to byla hotová věc. Mluví o své nebeské odměně. Měl by ses zastavit a zamyslet se nad těmi slovy, jestli i tobě nehrozí selhání. Zde jsou některé věci, kvůli kterým bys mohl na své cestě klopýtnout:
1) Zanedbávání modlitby a každodenní četby Božího slova.
2) Odporování Bohu, když s tebou jedná v určité oblasti tvého života.
3) Mravní selhání plynoucí ze špatných návyků a vztahů.
4) Podlehnutí pochybnostem a strachu.
5) Marnění času honbou za požitky, místo zaměření se na to, k čemu tě Bůh povolal.
6) Snaha o úspěch v kariéře a selhání doma.
7) Zasévání svého pokladu, nadání a času mimo Boží království, a v důsledku toho nedostatek zdrojů pro naplnění Boží vůle pro tvůj život.
Tento seznam by mohl pokračovat donekonečna. Učiň dnes svou modlitbou tato slova: „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce … hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!“ (Žalm 139:23-24). Takové modlitby Bůh rád vyslýchá!

Co očekávat na životní pouti (1)

„Abraham věřil … a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde.“ Židům 11:8

V Bibli čteme: „Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde“ (Židům 11:8). Během několika následujících dnů se podíváme na některé

Vyhlas: „Tohle pracuje pro mě!“

„Naše soužení pracuje pro nás.“ 2. Korintským 4:17 (přel. z angl.)

V jednom průzkumu tazatel George Barna zjistil, že dva ze tří Američanů se označují za „příležitostné křesťany“. To je zajímavý pojem, co to ale znamená? V podstatě to znamená „nezúčastněný, nezávazný, když to tak zrovna cítím“. Pavel ale křesťanský život popisuje takhle:

V Božích očích jsi spravedlivý

„… je nezkušený ve slově spravedlnosti…“ Židům 5:13, ČSP

Pavel napsal: „… každý, kdo potřebuje mléko, je nezkušený ve slově spravedlnosti, protože je ještě nemluvně“ (Židům 5:13, ČSP). Spravedlnost není stav, kterého můžeš dosáhnout lidským snažením; je to postavení, do něhož tě dosadí Bůh, pokud se rozhodneš důvěřovat Kristu. Bůh chce, aby ses

Jak chodit vírou

„… také jdou ve stopách víry našeho otce Abrahama…“ Římanům 4:12

Bible mluví o těch, kteří „jdou ve stopách víry našeho otce Abrahama“ (viz Římanům 4:12). Jak ale takhle chodit?1) Abraham věřil Bohu, „který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není“ (viz Římanům 4:17). Když ti Bůh dá zaslíbení, má

Pravda o penězích

„Neštvi se za bohatstvím…“ Přísloví 23:4

Víc peněz ti může dát více příležitostí ke konání dobra na světě. Ježíš řekl: „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec“ (Matouš 24:14). Naplnění tohoto zadání bude vyžadovat peníze, hodně peněz. Ale peníze samy o

Jak bojovat – a vyhrát

„Bojuj dobrý boj víry … k němuž jsi byl povolán…“ 1. Timoteovi 6:12

Když se proti tobě postaví nepřítel, je zde šest osvědčených biblických strategií k jeho poražení.1) Mysli bojovně. „Bojuj dobrý boj víry … k němuž jsi byl povolán…“ (1. Timoteovi 6:12). Plánuj a počítej jako generál, který se chystá do bitvy,

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Čtrnáct otázek týkajících se tvého úkolu
    „… proto jsem přišel na svět…“ Jan 18:37

    Když víš, jaký životní úkol ti Bůh dal a že on sám je na tvé straně, stáváš se prakticky nezadržitelným. Budeš dělat chyby? Jistě, ale Bůh tě natolik miluje, že tě opraví, přesměruje a navede zpátky na správnou cestu. Ptáš se, jak můžeš zjistit, co