„Přítel miluje v každé době, bratr se zrodil pro čas soužení.“ Přísloví 17:17, ČSP

Pokud jsi moudrý, obklopíš se lidmi, kteří tě budou emocionálně i duchovně podporovat, a s nimiž můžeš sdílet své sny a myšlenky. C. S. Lewis a J. R. R. Tolkien byly členy neformální diskusní literární skupiny „The Inklings“, která byla spojená s univerzitou v Oxfordu. Patřili do ní učitelé, spisovatelé a přátelé, kteří se pravidelně scházeli ve známé oxfordské hospodě, aby spolu diskutovali nad pasážemi ze svých oblíbených knih, a také nad vlastními literárními díly. V roce 1936 došli k názoru, že svět potřebuje víc románů, v nichž je ústředním tématem víra a morálka. Lewis a Tolkien se rozhodli začít psát science fiction, protože si uvědomili, jak podřadnou kvalitu podobné příběhy, které v té době vycházely, mají. Doslova si házeli mincí, aby se rozhodli, kdo bude psát knihu o vesmírném putování a kdo o putování časem. Tolkien dostal putování časem, i když jeho dřívější snaha psát takové příběhy nikdy nebyla opravdu úspěšná. Později však dosáhl velkého úspěchu s Pánem prstenů. Lewis napsal svou slavnou sérii románů nazvanou Vesmírná trilogie, a nakonec napsal Letopisy Narnie. Možná jsi tak velkého úspěchu nedocílil, ale s podporou opravdových přátel se dostaneš dál než bez ní. Takže se ptej sám sebe, jak pěstuješ taková přátelství, která ti pomohou naplnit Bohem daný potenciál. Může to znamenat, že budeš muset vyjít ze své ulity a navázat kontakt s ostatními. Můžeš se setkat s křivdou a odmítnutím? Jistě! Úspěchu ale dosáhneš jen tehdy, když budeš ochoten riskovat.

Nebuď tvrdošíjný

26 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Obrátil se a rozhořčeně odcházel.“ 2. Královská 5:12

Naamán byl jako generál syrské armády zvyklý, že věci byly po jeho. Takže když mu Elíša řekl, aby se sedmkrát ponořil do blátivého Jordánu, aby se vyléčil z malomocenství, odešel plný hněvu. Řekl: „Cožpak tu nejsou čistší řeky? Nemohl na mě prorok jen vložit ruce a uzdravit mě?“ Naštěstí poslechl své služebníky, spolkl svou pýchu a prožil zázrak. Je zde důležité ponaučení. Vzhledem k tomu, že každý úspěch vyžaduje přizpůsobení se změnám a překonání překážek, polož sám sobě otázku, co je podstatou mého strachu a hněvu v této situaci? Jde o to, že:

 1. Mám strach z neznáma a ze změn, které to může přinést?
 2. Jsem málo pružný a snažím se v této situaci prosadit svou vůli a přání? Jsem ochoten minout dokonalou Boží vůli tím, že se budu vzpírat změně, kterou on řídí? Mnozí z nás si nechali ujít to nejlepší od Boha. Proč? Protože jsme podobně jako Naamán zvyklí, že nám jiní posluhují a hýčkají naše ego. E.G.O. může anglicky znamenat Edging God Out, ohraničování Boha! Děláš to?
 3. Jsem líný nebo neschopný a nechci věnovat nezbytný čas a úsilí této změně?

Pokud nebudeš ochoten se měnit, nebudeš růst, a pokud neporosteš, nebudeš schopen přijmout požehnání, které pro tebe Bůh zamýšlí. Charles Franklin Kettering řekl: „Svět nenávidí změny, a přesto je to jediná věc, která přináší pokrok.“ Požádej proto Boha o duševní i duchovní sílu přijmout změny, které do tvého života přináší, a o schopnost vidět je jako něco, co je tu pro tvé dobro“ (viz Římanům 8:28).

Neohlížej se

25 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Vzpomeňte na Lotovu ženu!“ Lukáš 17:32

Před zničením Sodomy poslal Bůh dva anděly, aby zachránili Lota a jeho rodinu. Lot dostal jasné pokyny: „Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul … Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup“ (1. Mojžíšova 19:17, 26). Ježíš připomněl tento příběh čtyřmi slovy: „Vzpomeňte na Lotovu ženu!“ (Lukáš 17:32). Měli bychom se z toho poučit a zapamatovat si dvě věci:

 1. Neohlížej se toužebně za svou starou hříšnou vášní a žádostivostí. Co sliboval hřích, bylo falešné už tehdy a stále falešným zůstává. „Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratří!“ (Jakub 1:14–16).
 2. Neohlížej se sebelítostivě za chybami, které jsi udělal. Dva Lotovi zeťové nedbali na zprávu andělů ani na tchánovy prosby a zůstali pozadu. Možná je to důvod, proč se jeho žena ohlédla. Bylo to však osudné tehdy a je to osudné i nyní.

Nelituj se pro svou minulost. Nezabývej se zraněními, kterými ti ublížili. Přestaň se dívat do zpětného zrcátka a sleduj cestu před sebou. Bůh pro tebe připravil velké věci, to je, oč ve tvém životním zápase jde! Ježíš nazval satana zlodějem (viz Jan 10:10). Už ti ukradl příliš mnoho, tak ho nenech krást dál. Odevzdej život Kristu a sleduj, jak ti začíná žehnat!

Vedlejší a hlavní dary

24 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás…“        ­Římanům 12:6

Chceš-li v něčem vyniknout, musíš odhalit své hlavní dary a zapojit je do práce. Jedním z vedlejších darů apoštola Pavla bylo dělat stany, aby tak podpořil svou službu. Je ale jasné, že jeho hlavním darem bylo učit a budovat sbory. Ptáš se, jak můžeš své hlavní dary zjistit?

 1. Ptej se na ně Boha. Kdo zná produkt lépe než výrobce? Ty jsi sám sebe nevytvořil, takže nemůžeš o sobě říct, pro co jsi byl stvořen. Bůh ale může, a on ti to řekne. „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje“ (Jakub 1:5–6).
 2. Buď trpělivý. Když ses začínal učit chodit, trávil jsi víc času na zadní části těla než na nohou. Ale podařilo se ti to. To proto, že ses narodil, abys chodil! Své hlavní dary můžeš objevit rychle a snadno, ale rozvíjet je, aby dosáhly maximálního potenciálu, bude práce na celý život. Není to sprint, ale maratón.
 3. Získávej zpětnou vazbu od správných lidí. Žádat druhé o zpětnou vazbu není vždy snadné, je to ale nezbytné k úspěchu. Nebuď nikdy natolik hrdý, abys nehledal pomoc. Pokud jsi samotář, měl bys přemýšlet nad tímto slovem: „Nebylo nikoho, kdo by je vysvobodil, protože město bylo daleko od Sidónu a s nikým neměli žádnou dohodu“ (Soudců 18:28). Dej si ale pozor – vyber si lidi, kteří opravdu budou chtít ti pomoci.

Důvěra musí být zasloužená

23 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Buď moudrý, můj synu (má dcero), dělej radost mému srdci…“ Příslo­ví 27:11

Dospívající rádi používají magickou formuli, jíž manipulují svými rodiči: „Ty mi nedůvěřuješ!“ Takže začínáme couvat: „Ne, miláčku, to neznamená, že ti nevěřím, když jsi se svými přáteli nebo když si půjčíš auto, já jenom…“ A pak nám dojdou slova. Jsme v defenzívě a diskuse je u konce. Pravdou je, že v některých věcech svým dětem důvěřovat můžeme, v jiných ale ne. Neplatí zde buď všechno, nebo nic. Například mnozí z nás mají oprávnění čerpat peníze z některých účtů svého zaměstnavatele. To ale neznamená, že jsme dostali k dispozici všechny jeho zdroje! Takže se přestaňme nechat klamat svými dětmi a směle stůjme na tom, že důvěra se buduje postupně – trochu teď, více později. Humorista a spisovatel Mark Twain žertoval: „Když dítě dosáhne dvanácti let, měl bys ho zavřít do sudu, přibít víko a krmit ho dírou po suku. Když dosáhne šestnácti, měl bys tu díru utěsnit.“ Určitě jsou chvíle, kdy to každý rodič cítí podobně. Důvěra se musí řídit dvěma důležitými pravidly:

 1. Musí být přiměřená věku. Měl bys riskovat pouze to, u čeho můžeš rozumě očekávat, že to proběhne bezpečně.
 2. Musí být zasloužená. Erma Bombecková jednou vtipkovala, že nehodlá zaplatit dva tisíce dolarů za rovnátka na zuby pro dítě, které se nikdy neusmívá.

To, co vidíš navenek, se často dá vysvětlit tím, co se děje v nitru mladého člověka. Uvolni se, lepší časy se blíží!

Jaké jsou tvé skutečné motivy?

22 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„Hospodin zkoumá každé srdce a rozumí každému motivu…“        1. Paralipomenon 28:9, přel. z angl.

Když Ananiáš a Safira viděli, jak druzí prodávají půdu a dávají výtěžek do církve na péči o chudé, zdálo se jim to jako skvělý nápad – teoreticky. Když ale prodali půdu oni, část peněz si nechali a pak o tom lhali. Chtěli se zviditelnit a vypadat duchovně, nechtěli ale za to zaplatit. Chtěli vypadat dobře, aniž by museli platit cenu. Petr ale jejich hřích vynesl na světlo: „Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“ (Skutky 5:4). Nejenže jejich motivy vyšly najevo; oba padli na zem mrtví. Výsledkem bylo, že: „Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň“ (Skutky 5:11, B21). Jeden pastor vyprávěl: „Po mnoho nedělí jsem kázal ve sboru a mé poselství se lidí hluboce dotýkalo. Ironií však bylo, že jsem se na službu ‚připravoval‘ při hádkách s manželkou po cestě do sboru, nebo tak, že jsem život svých dětí činil nesnesitelným. Léta praxe mi pomáhala vmžiku se proměnit v ‚pastora‘, během okamžiku se stát soucitným, svatým a duchovním. Hrál jsem před lidmi divadlo, protože jsem cítil potřebu být respektovaný a vážený, a stalo se mi to stejně velkou motivací jako láska ke Kristu.“ Pokud chceš prozkoumat své motivy, jsou zde dvě místa z Písma, která musíš číst a pozorně zvažovat s modlitbou:

 1. „Hospodin zkoumá srdce všech, postřehne každý výtvor mysli. Budeš-li se ho dotazovat, dá se ti najít…“ (1. Paralipome­non 28:9).
 2. „Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků“ (Jeremjáš 17:10).

Je ti Pán bezpečnou kotvou?

21 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… zeptej se jí: ‚Je vše v pořádku s tebou… ?‘ Ona řekla: ‚V pořádku.‘“ 2. Královská 4:26

Pokud bys dnes zemřel, šel bys do nebe? Než odpovíš, přečti si následující příběh. V roce 1871 zpustošil požár město Chicago, zanechal po sobě tři sta mrtvých a sto tisíc lidí připravil o domov. Advokát Horatio Gates Spafford, přítel D. L. Moodyho, pomáhal lidem znovu se postavit na nohy. Po dvou letech neúnavného úsilí se rozhodl, že si s rodinou vezmou tolik potřebnou dovolenou. Měli v plánu odcestovat do Anglie a připojit se k Moodyho evangelizačnímu tažení. Potom chtěli jet do Evropy. Spafford se ale zdržel, proto poslal svou rodinu lodí napřed a plánoval, že se s nimi setká na druhé straně Atlantiku. To se ale nikdy nestalo. Loď, kterou jeho rodina plula, se nedaleko New Foundlandu srazila s anglickou plachetnicí a během dvaceti minut šla ke dnu. Spaffordova manželka Anna se zachytila plovoucích trosek a přežila, ale všechny čtyři jejich dcery utonuly. Následujícího dne obdržel Spafford od ženy hrozný telegram se dvěma slovy: „Jediná zachráněná!“ Ihned odjel za ní. Když o tom později vyprávěl Moodymu, tiše řekl: „Je to v pořádku, byla naplněna Boží vůle.“ Byly to právě tyto dny zdrcujícího zármutku, které Spafforda inspirovaly k napsání oblíbené písně, jež mnohým dodala síly: „Když nebeský duši mou proniká mír, ať hrozí mi svět ze všech stran, mé srdce už nestrhne bouřlivý vír, bezpečnou kotvou mou je můj Pán.“ Mohl bys zpívat tato slova? Pokud přijmeš Ježíše jako osobního Spasitele, pak budeš moci. Proč bys to neměl udělat ještě dnes? Kdo ví, co přinese zítřek?

Nikdy nepomlouvej

20 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… ten, kdo šíří pomluvy, je hlupák.“ Přísloví 10:18

V dnešní době je vzácné najít politického kandidáta, který by prováděl zcela čistou kampaň. Pomluvy se ale netýkají jen politiků. Za určitých okolností může být každý z nás v pokušení očernit někoho jiného. Než s tím ale začneš, přečti si pozorně tato slova: „Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu…“ (Žalm 15:1–3). Vzpomeneš si, kdy jsi naposledy vyslovil slova, která někoho srazila k zemi? Jaký byl tvůj motiv? Proč jsi cítil potřebu toho člověka před druhými ponížit? Mluvila z tebe bolest, kterou ti způsobil? Nebo jsi mu záviděl jeho úspěchy? Jestli je to tak, pak ses nenaučil, že závist tě má motivovat k dosažení vlastních cílů místo k očerňování druhých. Je možné, že nepřejícně obdivuješ něco, co má druhý, a toužíš po tom? Podle Bible je to jenom Bůh, kdo může člověka povýšit (viz Žalm 75:8). Tato slova Písma by tě měla dovést k tomu, aby ses stal týmovým hráčem, ne konkurentem. Neexistuje žádný důvod, proč bys měl zhasínat cizí světlo, aby tvoje mohlo svítit. Bůh prohlásil, že jeho plány pro tvůj život nemůže nikdo zmařit: „Když Hospodin zástupů rozhodl, kdo to zruší? Jeho paže je napřažena, kdo ji odvrátí?“ (Izajáš 14:27). Vzhledem k tomu, že Bůh už zajistil tvoje předurčení a zaslíbil pomstít všechny křivdy spáchané proti tobě, ty se už nikdy nemusíš zabývat pomluvami.

Co dělat v krizi (3)

19 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… již jsme ztráceli všechnu naději…“ Skutky 27:20

Nezoufej! „… bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději…“ (Skutky 27:20). Poslední, co házíme přes palubu, když se ocitneme v krizi, je naděje. Když to uděláme, znamená to, že už je opravdu zle. Zápasíš s problémem, který tebou zmítá sem a tam? Dospěl už jsi do momentu, kdy jsi všechno vyházel a teď jsi v bodu zoufalství? Pamatuj si, že námořníci na Pavlově lodi nakonec ztratili všechnu naději, protože zapomněli, že Bůh má vše pod kontrolou. Zapomněli, že má plán. Zapomněli, že on může vnést naději do zcela beznadějné situace. Když se v Bibli píše o „naději“, není řeč o štěstí, náhodě nebo nehodě. Mluví se o zaměřené víře! „Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!“ (Žalm 31:25). „Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno“ (Žalm 33:18–21). „Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh“ (Žalm 42:12). „Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději“ (Římanům 15:4). Takže dnešní slovo pro tebe je – neztrácej naději a doufej v Boha.

Co dělat v krizi (2)

18 Kvě 2016 Kategorie: Každodenní zamyšlení

„… hodili do moře lodní výstroj.“ Skutky 27:19

Nezahazuj to, co je důležité! Situace Pavlovy cesty do Říma se nelepšila. „Protože jsme byli prudce zmítáni bouří, lodníci druhý den vyhazovali do moře náklad, aby lodi ulehčili; a třetí den vlastníma rukama hodili do moře lodní výstroj“ (Skutky 27:18–19). Všimni si, jaké věci postupně vyhodili: a) náklad – to znamená vzácné a cenné věci; b) lodní výstroj – to, co jim mohlo pomoci se stabilitou; c) jídlo – to, co potřebovali k přežití; d) sami sebe – všichni skočili přes palubu a začali plavat ke břehu. Když se ocitneme v krizi, býváme v pokušení zbavit se právě těch věcí, které nejvíc potřebujeme. Věcí, které jsou pro nás důležité. Hodnot, jichž jsme se drželi v lepších časech. Pod tlakem se toho všeho chceme zbavit. Jednáme nutkavě. Vzdáváme se svých snů. Opouštíme vztahy. Zahazujeme důležité zásady, kterým jsme se naučili již v dětství. Jozue řekl synům Izraele: „… přimkněte se k Hospodinu, svému Bohu, jak jste činili dodnes“ (Jozue 23:8). Místo abys v krizi pochyboval o Božích zaslíbeních, která jsi dostal, postav se na ně ještě pevněji. Místo abys opustil jeho plány a cíle pro svůj život, ještě pevněji se jich drž. „A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná“ (1. Korintským 15:58). Ať se stane cokoliv, „… veďte život hodný Kristova evangelia…“ (Filipským 1:27). To je způsob, jak můžeš přežít a uspět i v krizi.

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí.

I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj.

Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce.

Nechť přinese pokoj a radost vám všem.


Odkazy na weby s ikonou

Víra, křesťanství, náboženství