Nikdy nepředpokládej

„Zchudne, kdo pracuje zahálčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí.“         Přísloví 10:4

Nikdy nepředpokládej, že tvé pokyny byly zcela pochopeny a že budou provedeny. V Bibli se píše: „… pilné jejich ruka obohatí“ (Přísloví 10:4). Slovo „pilný“ znamená, že dotyčný věnuje pečlivou pozornost detailům. Když dáš někomu pokyny, ověř si, že si je dotyčný poznamenal. Jestli ne, máš důvod mít obavy. Nevzdělaní a nezúčastnění mají sklon ve všem důvěřovat své paměti, jenže i nejkratší tužka je stále lepší než ta nejdelší paměť. Pokud někdo nepovažuje pokyny, které mu dáváš, za dost důležité, aby si je zapsal, vysílá tím signál; bliká varovné červené světlo. I když má dobré úmysly, ve své zaneprázdněnosti nebo přehnané sebedůvěře může snadno zapomenout. Lidé, kteří dotahují věci do konce, mají vždycky ohledně úkolů a pokynů, které dostali, dodatečné otázky. Například když někoho požádáš, aby někomu kvůli něčemu zatelefonoval, automaticky by se tě měl zeptat:
1) Do kdy to musí být hotovo?
2) Kdy potřebuješ zprávu o výsledku toho telefonátu?
3) Je ještě nějaká další informace, kterou potřebuji vědět?
Pokud tyto otázky nezaznějí, je pravděpodobné, že dotyčný o úkolu moc nepřemýšlí. Když ti někdo odpoví: „Můžu se o to pokusit,“ je to další varovné světlo, protože většinou tomu dotyčný moc času věnovat nebude. Slovo „pokusit se“ často odhaluje polovičatost. Dávej pokyny jednomu konkrétnímu člověku, ne dvěma. Zapiš si datum, kdy jsi mu úkol dal a kdy od něj chceš zprávu. Jinými slovy – dávej pokyny pouze někomu, kdo je schopen je přijmout a zrealizovat.

Vědomí, že jsi skutečně někomu odpustil

„… ani nebyly cítit kouřem!“ Daniel 3:27, přel. z angl.

Když král Nebúkadnesar hodil Šadraka, Méšaka a Abed-nega do ohnivé pece, Bůh je vyvedl ven a „ani nebyli cítit kouřem“ (viz Daniel 3:27). Všichni jsme se setkali s lidmi, kteří jsou stále „cítit kouřem“. Svým postojem říkají: „Prožil jsem těžké časy a jsem

Vede tě Bůh do Sarepty?

„Vstaň a jdi do Sarepty … a usaď se tam.“ 1. Královská 17:9

Pramen, z něhož Elijáš pil, vyschnul, a havrani, kteří mu každý den nosili jídlo, přestali přilétat. Když se něco takového stane, Bůh se snaží získat tvou pozornost! Připravuje tě na to, aby ses posunul jinam. Potom Bůh poslal Elijáše do

Desatero pro skvělé manželství

„Manželství ať mají všichni v úctě…“ Židům 13:4

Zde je Desatero přikázání pro vybudování skvělého manželství:1) Bůh řekl: „Manželství ať mají všichni v úctě…“ (Židům 13:4). Proto si zůstávejte věrní. Opusť všechny ostatní, postav svého partnera před svou matku i otce, před syna i dceru. Tvůj partner je tvým celoživotním společníkem. 2) Nezapomínej,

Odmítni se usadit

„Cestou do země kenaanské přišli do Cháranu a usadili se tam.“ 1. Mojžíšova 11:31

Běžíš k cíli, abys „získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši“ (viz Filipským 3:14), nebo ses usadil na cestě? Bůh uzavřel s Abrahamem smlouvu, která dodnes ovlivňuje svět, i ten moderní. Méně známým faktem je, že

Bůh ti kryje záda!

„… Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod.         Izajáš 52:12

Bůh nejenom jde před tebou; v Bibli vidíme, že také „bude uzavírat tvůj průvod“ (viz Izajáš 52:12). Jeden spisovatel napsal: „Během izraelských válečných tažení na poušti i v zaslíbené zemi měli vojáci předvoj a zadní voj. Předvoj sestával

Být věrný znamená být úspěšný

„Správně, služebníku dobrý a věrný…“ Matouš 25:23

Bůh chce, abys měl v životě úspěch (viz Jozue 1:8), a dá ti nástroje, strategie a vztahy, které k tomu potřebuješ. David začínal jako obyčejný mladý pastýř, ale Bůh z něj učinil krále Izraele. V Bibli čteme: „Na všech výpravách si David vedl úspěšně; Hospodin byl

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Mlčeti zlato
    „Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne.“ Přísloví 29:11

    Základem zdravých vztahů je upřímnost a otevřená komunikace, zejména v manželství. To je skvělá myšlenka, která však může být převrácena. Například, dá se ještě mluvit o upřímnosti, když manžel řekne své ženě, že neumí vařit? Dá se ještě mluvit o