Radikální závazek (1)

„Jsem ukřižován spolu s Kristem…“ Galatským 2:19

Žijeme v době fobie ze závazků. Chceme dostávat co nejvíce a dávat co nejméně. Chceme tu být pro ostatní v dobrých časech, ale ne ve zlých. A náš odpor k závazkům se odráží ve statistikách. Počet manželství klesá, zatímco počet rozvodů stoupá. Zapojení v církvi a v akcích solidarity je nízké. Stáváme se společností, která se bojí za něco se postavit nebo se zavázat k zodpovědnosti a povinnosti. Abychom se vyhnuli rozpakům a zahanbení, když říkáme ne, vyhýbáme se povinnostem a zodpovědnosti jednoduše tak, že ve chvíli, kdy jsme potřební, jsme prostě někde jinde.
A jsme generací krátkých úryvků s maximální délkou soustředění přizpůsobenou patnáctivteřinovým reklamám. Dáváme přednost jednoduchým, zábavným a hlavně krátkým kázáním! Radikální závazek je vzácný – je to ale to, co po nás chce Bůh! Bible říká: „Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš“ (Kazatel 5:4).
A jak je to se závazkem v manželství? Bůh manželství nevnímá jako uspořádání padesát na padesát, ale jako takové, kde každá ze zúčastněných stran dává sto procent. Je to posvátná smlouva uzavřená před Bohem mezi mužem a ženou, „v dobrém i ve zlém, v bohatství i chudobě, ve zdraví i nemoci, dokud je smrt nerozdělí“. A nejlépe to funguje, když se oba partneři naučili říkat s Pavlem: „Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Galatským 2:19-20). To je radikální závazek a cesta k úžasnému manželství.

Strach – falešné důkazy vypadající jako pravé

„… v Boha doufám, nebojím se…“ Žalm 56:5

David řekl: „… v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat tělo?“ (Žalm 56:5). A David o tom musel něco vědět, protože mu Bůh pomohl porazit lva, medvěda i obra.Jeden příběh vypráví o muži, který se blížil k farmě a každých pár metrů potkával

Stojí to „srdce“

„… lid pracoval celým srdcem. “ Nehemjáš 3:38, B21

V San Diegu je proslulá atrakce Mořský svět. Cestou tam uvidíš kachny na kolečkových bruslích. Ale když přijdeš blíž, dojde ti, že nemají srdce, nejsou živé! Můžeš se tomu usmát, ale mnoho lidí je na tom stejně – jenom vykonávají pohyby. Nebuď jedním z

Přátelit se s Bohem (3)

„Své cesty Mojžíšovi poznat dal­…“ Žalm 103:7, B21

Pojďme si ještě jednou poslechnout, jak Mojžíš mluvil s Bohem: „Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych tě znal a nacházel u tebe milost“ (2. Mojžíšova 33:13, B21). Izraelci byli v krizi, která ohrožovala jejich vztah s Bohem. Za co se

Přátelit se s Bohem (2)

„Já tě znám jménem, našel jsi u mne milost.“ 2. Mojžíšova 33:12

Viděli jsme, že Mojžíš mluvil s Bohem jako s přítelem a říkal mu, co doopravdy cítí a co si myslí. Bůh to tak od něj očekával. Zaposlouchejme se do jejich rozhovoru.Když Mojžíš řekl: „Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál‘ …

Přátelit se s Bohem (1)

„A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem.“     2. Mojžíšova 33:11

Když mluvíš s dobrým přítelem, nemusíš se hlídat, jsi uvolněný. Nemusíš se snažit o nejlepší chování. Můžeš říkat, co si myslíš, aniž by ses bál odsouzení. Právě tak spolu mluvili Mojžíš a Bůh –

V jakém období se nacházíš?

„… ve (vhodném) období i mimo ně…“ 2. Timoteovi 4:2, přel. z angl.

Když seješ semeno v nevhodnou dobu, riskuješ, že přijdeš o sklizeň. Proč? Protože jsi nerozpoznal, v jakém období se nacházíš. Jsi v čase malých začátků? Pokud ano, pak Bůh říká: „Nepohrdej těmi malými začátky“ (Zacharjáš 4:10, přel. z angl.). Bohatství

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Správné slovo ve správný čas
    „V moci jazyka je život i smrt…“ Přísloví 18:21

    Jedna učitelka chtěla ocenit své studenty, proto každému z nich dala stuhu, na které bylo napsáno: „To, kým jsem, působí změnu,“ a požádala je, aby ji dali někomu, kdo způsobil změnu v jejich životě. Jeden student dal svou stuhu mladému vedoucímu pracovníkovi, který mu