Bůh říká „Ano“

„Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm (v Kristu) řečeno ‚Ano‘.“     2. Korintským 1:20

Všimni si, že ve Starém zákoně přicházela Boží zaslíbení s podmínkami, které bylo nutno splnit. Jinými slovy, musel jsi něco udělat: „Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země“ (Izajáš 1:19). Abys mohl dosáhnout Božího zaslíbení, musel jsi zaplatit cenu, splnit podmínky a vykonat určité věci. Když ale přišel kříž, všechno se změnilo. Ježíšova slova „dokonáno jest“ (viz Jan 19:30) by mohla být z řečtiny doslovně přeložena jako „zaplaceno v plné výši“. Proto Pavel napsal: „Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm (v Kristu) řečeno ‚Ano‘. A proto skrze něho zní i naše ‚Amen‘ k slávě Boží“ (2. Korintským 1:20).
Jsi vykoupeným Božím dítětem? Jsi „v Kristu“? Pak Bůh říká: „Ano, postarám se o tvé potřeby. Udělám pro tebe, co jsem zaslíbil.“ Stejně jako ti banka sdělí: „Splňujete předběžnou kvalifikaci pro udělení kreditní karty“, jako věřící jsi předběžně kvalifikován pro čerpání zaslíbení, jež ti Bůh dává v Písmu.
Podle starozákonních pravidel Bůh říkal: „Jestliže…“ Těm, kteří jsou v Kristu a žijí pod milostí, ale říká: „Ano.“ A jak by měla znít tvoje odpověď? „Amen,“ což znamená „tak se staň“. To je pravda, která mění život! Teď je jasné, proč mohl Pavel s důvěrou napsat: „Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši“ (Filipským 4:19). Bůh je nejenom schopen splnit všechny tvé potřeby, on dokonce hledá možnosti, jak to udělat.

Kdo jsou opravdoví přátelé?

„Přátelé přicházejí a … odcházejí, avšak dobrý přítel k tobě přilne jako rodina.“         Přísloví 18:24, přel. z angl.

Kdo jsou tví opravdoví přátelé? Zastav se a chvilku o tom přemýšlej. Kolika lidem, které považuješ za přátele, na tobě doopravdy záleží? Kolik je těch, kteří tě podporují ve tvých vizích a snech a

Slova (2)

„Moje ústa budou vyhlašovat moudrost…“ Žalm 49:4

Podle Bible to, co říkáš, má být zdvořilé a přívětivé. To znamená, že by cílem tvých rozhovorů vždycky mělo být přinést to nejlepší, neočerňovat druhé a nelikvidovat je. Dobrá komunikace vytváří dobré přátele. Je proto třeba, aby ses vyjadřoval jasně, pokud jde o tvé osobní hranice,

Slova (1)

„Budu dbát … abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na uzdě svá ústa…“        Žalm 39:2

Neznámý básník napsal: „Svár nedbalá řeč roznítí, řeč krutá život zničí ti. Řeč hořká stříkne v srdce hněv, za drsným slovem teče krev. Vlídné však cestu zkrášlí jen, radostné prozáří ti den; řeč včasná sníží napětí, řeč lásky

Přibliž se k Bohu a zůstaň s ním!

„Mohli byste padnout stejně snadno jako kdokoliv jiný.“        1. Korintským 10:12, přel. z angl.

Když psal Pavel o chybách, jichž se v minulosti dopustili někteří jedinci z Božího lidu, napsal: „V našich historických knihách máme všude varovná znamení – NEBEZPEČÍ! Byla tam zapsána proto, abychom neopakovali stejné chyby. Naše postavení v dějinách je

Nebe (3)

„On … lidem dal do srdce … touhu po věčnosti…“ Kazatel 3:11

Proč denně tisíce dětí umírají hladem, zatímco nejbohatší státy světa každý večer vyhazují tolik jídla, že by to stačilo k nakrmení všech těch dětí? Za tři a půl tisíce let písemně zaznamenané civilizace pouze po dobu dvou set šedesáti osmi

Nebe (2)

„… hledejte to, co je nad vámi…“ Koloským 3:1

Před pěti sty lety se námořníci báli horizontu. Mysleli si, že když poplují příliš daleko, mohli by přepadnout přes okraj světa. Dnes se takovému nápadu smějeme. Oni to ale tehdy mysleli natolik vážně, že dokonce u Gibraltarského průlivu postavili pomník, který to připomínal. U

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Náhodné Slovo

  • Probuzení, jaké potřebujeme (2)
    „Světlem pro mé nohy je tvé slovo…“ Žalm 119:105

    2) Obnovení hladu po Božím Slově. Tvá práce včetně cestování zabere asi deset hodin tvého dne. Spánek, jídlo, hygiena a oblékání zaberou dalších deset. Tvá rodina, tvoje koníčky atd. zaberou zbývající čas. Dnešní „oddaný člen sboru“ je ve sboru dvakrát nebo třikrát za měsíc.