Zastav a zeptej se na cestu

„Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.“ Přísloví 14:12

Můžeš být upřímný ve svých záměrech, ale můžeš se přitom upřímně mýlit. Bible říká, že déšť padá „na spravedlivé i nespravedlivé“ (viz Matouš 5:45). Zákon příčiny a následku platí pro každého. Ani všechny dobré úmysly tě nedovedou do správného cíle, pokud jdeš po špatné cestě.
Můžeš si to představit takto: Dejme tomu, že uvažuješ o investici do určité společnosti. Vyhledáš si o ní potřebné informace, konzultuješ to s odborníky, a vše vypadá dobře. Vycházíš tedy z předpokladu, že je to správné rozhodnutí. A pak se stane něco nečekaného. Přijde hospodářská krize a trh se propadne. Není to tvá chyba, rozhodnutí investovat jsi myslel upřímně, to ale nic nemění na konečném výsledku. Prohrál jsi. Nemůžeš si dovolit důvěřovat tomu, že „člověku se cesta může zdát správná“ (viz Přísloví 16:25, ČSP), musíš usilovat o věci, které jsou správné v Božích očích.
Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Jan 14:6). To znamená, že pokud jsi neodevzdal život Ježíši Kristu, již jsi na špatné cestě. Obrať se a požádej ho, aby ti odpustil hříchy a uvedl tě na cestu věčného života. Pokud jsi věřící, který hledá směr, modli se, čti si Bibli a naslouchej tomu, co ti Bůh chce říct. Učedníci na cestě do Emauz řekli: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ (Lukáš 24:32). Požádej Boha, aby ti otevřel své Slovo, dal zahořet tvému srdci a ukázal ti správný směr. On to udělá!

Tvůj osobní průvodce

„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.“ Žalm 23:1

Říct „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek“ je snadné. Jak ale poznáš, zda tomu ve tvém životě skutečně tak je, nebo zda jsou to jen slova? Zkus si jednoduchý test: Když potřebuješ pomoc, na koho se obrátíš jako na prvního? Většina lidí se

Duch svatý se modlí skrze tebe

„Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.“    Římanům 8:26

Život je někdy vyčerpávající. Můžeš se dostat do situace, kdy je tvá úzkost tak hluboká nebo se tvá hladina stresu zvýší natolik, že nedokážeš jasně myslet. Problém nebo bolest, které prožíváš, mohou být

Mít jistotu zaměstnání (4)

„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ Filipským 4:13

Ztráta zaměstnání může být zničující. V takové situaci si musíš zachovat správný nadhled. To, že budeš mít méně, z tebe nedělá horšího člověka. Bůh si tě stále váží a ty si musíš vážit sám sebe. Křesťanský život je životem zkoušek a vítězství.

Mít jistotu zaměstnání (3)

„… když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno.        Žalm 5:12

Jestli chceš mít jistotu zaměstnání:1) Zviditelni se ve svém oboru. Navazuj kontakty a vztahy s dalšími lidmi mimo vaši firmu a kdykoli je to možné, účastni se oborových setkání. Tvým cílem by nemělo být pouze umět tolik,

Mít jistotu zaměstnání (2)

„Plány pracovitých vedou k zisku…“ Přísloví 21:5, B21

Jestli chceš mít jistotu zaměstnání:1) Snaž se být co nejvíc nepostradatelný. „Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chudobu. Poklady získané lživými řečmi jsou pomíjivá marnost, smrtelná past“ (Přísloví 21:5-6, B21). Usiluj ve své práci o poctivost a dokonalost. Zároveň se uč co nejvíc

Mít jistotu zaměstnání (1)

„Kdo obdělává svou půdu, nasytí se chlebem…“ Přísloví 12:11

Pokud si myslíš, že kdybys nemusel pracovat, by byl tvůj život dokonalý, ještě jednou se zamysli. Bůh stvořil zahradu Eden, poté stvořil Adama a řekl mu, aby se o ni staral. Proč? Protože práce dává našemu životu důstojnost a smysl. Proto Bible říká: „Kdo

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Reagujete na tlaky nebo na priority?
    „On bude…vyčerpávat svaté.“  Daniel 7:25 (přel. z angl.)

    Jednoho dne housenka potkala přítelkyni u psychiatra a zeptala se: „Přicházíš, nebo odcházíš?“ Její kamarádka odpověděla: „Kdybych to věděla, nebyla bych tady!“ Satanovým cílem je vyčerpat vás natolik, že nevíte, čí jste! Dělá to tak, že vás zatěžuje věcmi, které nejsou nutně hříšné, ale