Správné nasměrování mysli (3)

„… vždyť jak v duchu uvažuje, takový opravdu je.“ Přísloví 23:7, ČSP

Každá rodina má generační „problémy“, s nimiž se potýká. Jsou to věci, které jsme zdědili po rodičích a prarodičích, například závislosti, zneužívání, zlost, úzkost, chtíč, strach… Často říkáme: „Prostě to máme v rodině, nemůžu s tím nic dělat.“
Ale můžeš! Minulost své rodiny sice nemůžeš ovlivnit, díky Boží milosti však můžeš změnit svou budoucnost i budoucnost svých dětí. Bible říká: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2. Korintským 5:17). Všimni si slov „v Kristu“. Vlastní silou nemůžeš napravit dysfunkci své rodiny, „v Kristu“ ale dostáváš sílu vydat se novým směrem. Jestliže můžeš přeprogramovat svůj počítač, můžeš to udělat i se svou myslí: „… proměňujte se obnovou své mysli…“ (Římanům 12:2). Přemýšlíš, jak bys mohl obnovit svou mysl? Tak, že ji budeš sytit Písmem! Stejně jako namočení těla do vody odstraňuje pot a špínu, namočení mysli do Písma čistí a opravuje tvou mysl.
Stará moudrost říká: Dávej pozor na své myšlenky, protože se stanou tvými slovy. Dávej pozor na svá slova, protože se stanou tvými činy. Dávej pozor na své činy, protože se stanou tvými zvyky. Dávej pozor na své zvyky, protože se stanou tvou tvým charakterem. Dávej pozor na svůj charakter, protože se stane tvým osudem.
Bůh řekl Gedeónovi: „Zboříš Baalův oltář, který patří tvému otci…“ (Soudců 6:25). Na jeho místě Gedeón postavil nový oltář Hospodinu. Jeho život i život jeho rodiny se tím navždy změnil. A s naprogramováním své mysli pomocí Božího slova můžeš udělat totéž!

Správné nasměrování mysli (2)

„Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista…“        2. Korintským 10:5

Jak bys charakterizoval sám sebe? Jsi od přirozenosti pozitivní, nebo jsi negativní? Řídí tvá rozhodnutí víra v Boha, nebo strach ze selhání, odmítnutí nebo nedostatku? Máš ze sebe dobrý pocit, nebo sám sebe srážíš a připadáš si jako člověk odsouzený k

Správné nasměrování mysli (1)

„Myslete na nebeské věci, ne na pozemské…“ Koloským 3:2, B21

Co je pro tebe v tuto chvíli největší výzvou? Zbavit se nějakého špatného zvyku a nahradit jej novým? Založit nové podnikání, nebo zásadně proměnit to dosavadní? Uzdravit špatné manželství, nebo ještě zlepšit to dobré? Dostat se z deprese, nebo se před ní chránit?

Potřebuješ znát svůj čas

„Všechno má … svůj čas…“ Kazatel 3:1

Když ti Bůh dá vizi, buď připraven prolévat nad ní i slzy, protože každá vize má svou cenu. Cesta k triumfu vede přes zkoušky a testování, nikdo nemá volný vstup. Bůh ale zaslíbil sklizeň. „Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní

Ovládání a sebeovládání

„Ovoce Božího Ducha však je … sebeovládání.“ Galatským 5:22-23

Ovládáš sebe, nebo druhé? Pojďme to zjistit. Ti, kdo ovládají druhé, dávají za své problémy vinu ďáblovi, lidem nebo okolnostem a reagují kritikou, rozhořčením nebo projevy frustrace. Manipulují lidmi a okolnostmi ve svůj prospěch. Jenže to nefunguje. Jejich pokusy jen zvyšují jejich utrpení a

Nikdy nebuď součástí něčí party

„Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“ Galatským 3:28

Vytvořit partu znamená vyloučit určité lidi. A cítit se vyloučený hluboce bolí. David to zažil: „… ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu“ (Žalm 41:9). Party vytvářejí slabí lidé, kteří se bojí být jiní. Věří, že dokud budou s

Co tě pohlcuje?

„A když tam šli, byli očištěni.“ Lukáš 17:14

„Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál a hlasitě volali: ‚Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!‘ Když je uviděl, řekl jim: ‚Jděte a ukažte se kněžím!‘ A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je

O SPKD

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních ambicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich stránkách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť přinese pokoj a radost vám všem.

Archív

Náhodné Slovo

  • Co vidíš?
    „…otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho.“        1. Korintským 16:9

    Pavel píše: „…otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho“ (1. Korintským 16:9). Tak na co zaměřuješ svou pozornost? Na otevřené dveře nebo na protivníky, na příležitosti nebo na překážky? V