Zázrak milosti

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru.“ Efezským 2:8

Někteří z nás žijí tak, jako by si Bůh na konci každého dne dělal u našeho jména čárky za naše výkony a podle toho se rozhodoval, zda nás bude milovat více, méně, nebo vůbec. Říkáš si: „Já na místě Boha bych se některé dny určitě rád neměl.“ Buď rád, že nejsi Bohem, protože jinak bychom byli všichni zahubeni! Což nás Bůh spasil pouhou milostí jen proto, aby nás pak soudil podle čárek našich duchovních výkonů? Bible říká: „Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni“ (Efezským2:4-5).
Zázrakem milosti je, že jsi byl vyvolen, jsi chtěné dítě a Bůh tě přijal do své rodiny. Milostí jsi byl pro Boha obživen. Máš moc vytrvat, sílu sloužit, důvod k naději a smrt nad tebou již nemá moc. Bůh vzal seznam tvých vin a přibil jej na kříž. Vymazal účet; zničil dlužní úpis a osvobodil tě. Jsi volný. Jsi očištěný. Můžeš žít se srdcem lehkým jak peříčko a neohlížet se na to, co jsi provedl v minulosti. Pravdou je, že se nikdo v nebi nebude moci chlubit: „Podívejte se, co jsem dokázal.“ Ne, když řekl Ježíš na kříži: „Dokonáno jest“ (Jan 19:30), Bůh dopsal pod každý hřích, kterého ses od kolébky po hrob dopustil nebo dopustíš: „Zaplaceno v plné výši.“ Tomu říkám zázrak milosti.

Bůh tě provází vždy a všude

„Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více… (aby naplnil svůj záměr s námi).“     Efezským 3:20, B21

Jeden autor napsal o čase: „Čas buď organizujeme nebo utrácíme, trávíme či šetříme. Přejeme si, aby nám čas něco dal … nebo zase vzal … vnímáme, jak letí … nudí

Máš Kristův spravedlivý charakter

„… zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.“ Žalm 51:7

Ať už bojuješ s alkoholem, drogami, sexem, zlobou, pomlouváním, neodpuštěním, kradením, lhaním nebo gamblerstvím, jedna věc je jistá, všichni jsme se se skonem k těmto věcem již narodili. Není to věc genetiky, je to duchovní záležitost. Nejde o vědu, jde

Snaž se sjednocovat

„Jaké dobro … kde bratří bydlí svorně!“ Žalm 133:1

David řekl: „Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! … Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky“ (Žalm 133:1-3). Snaze o spolupráci navzdory všem našim vzájemným rozdílům Bůh mocně žehná. Satan to dobře ví. Proto je jeho strategií „rozděl a panuj“. Je

Užívej „modlitební strategii“!

„Ať svým hrdlem vyvyšují Boha, s dvojsečným mečem v svých rukou…“ Žalm 149:6

Křesťanský život je bitevní pole, kde je nepřítel každý den připraven nás porazit. Ale Bůh nám dal vítězné strategie a jednou z nich je chvála. Když šla izraelská armáda do bitvy, šel v čele kmen Juda. Jméno „Juda“ znamená „chval