Dej celý svůj život Kristu

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření.“ 2. Korintským 5:17

Jeden příběh vypráví o muži, který četl noviny a narazil na mapu světa. Vystřihl ji, rozstříhal na kousky a řekl svému malému synovi, aby ji znovu poskládal dohromady. Po chvíli mu chlapec řekl: „Udělal jsem to!“ Jeho otec užasl: „Tak rychle? Jak jsi

Jak se modlit za své děti

„Já vyleji vody v místa zprahlá žízní… Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo…“
Izaiáš 44:3

Musíš se modlit a přitom vyhlašovat Boží zaslíbení pro tvé děti. Jsou takové modlitby efektivní? Ano. Bůh říká: „Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo“ (Jeremiáš 1:12). My sloužíme Bohu, který zaslibuje a dodržuje svá

Záměr

„Ale nepříkládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše…“    Skutky 20:24

Existuje staré úsloví: „Jestliže miluješ svou práci, nebudeš pracovat ani jeden den ve svém životě.“ To ale není úplně pravda. Většina lidí pracuje tvrdě. Ale i když milují svou práci,

Když nechápeš, důvěřuj Bohu

„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem…“ Přísloví 3:5

Bible říká: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky“ (Přísloví 3:5-6). Ale co když tvoje cesta vede skrze bolest, tlak a problémy? Jan Křtitel to tak měl. Nezasloužil si být uvězněn. Konec konců, on byl

Buď šťastný s druhými

„Radujte se s radujícími…“ Římanům 12:15

William Barclay řekl: „Je obtížnější gratulovat někomu jinému k jeho úspěchu, pokud to znamená zklamání pro nás, než s ním soucítit v jeho trápení… Pouze když naše ‚já‘ je mrtvé, můžeme se natolik radovat z úspěchu druhých jako ze svého vlastního.“
Dům Karen Ehman byl na