„Já-virus“ (2)

„…naše způsobilost je od Boha.” 2. Korintským 3:5

Božím plánem je zmenšovat tebe a zvětšovat „Krista v tobě“! A On udělá cokoliv, co je zapotřebí k tomu, aby se to stalo. Když máš úspěch díky svému vlastnímu úsilí, přivlastňuješ si zásluhu. Ale když musíš záviset na Bohu, je to Jeho zásluha: „…naše způsobilost

„Já-virus“ (1)

„Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce…“ Žalm 139:23

Dr. David Jeremiah říká: „Když jsi nemocný, podle fyzických příznaků víš, že něco není v pořádku. Tzv. „ já-virus“ má také varovné příznaky, jako třeba zrcadlóza: posedlost svým vzhledem. Penězokok: dávání desátků se zatnutými pěstmi, srovnávání své hodnoty se svým čistým jměním a přehnané

Sám s Bohem

„…protože Hospodin…je Bůh žárlivě milující.“ 2. Mojžíšova 34:14

Bůh je žárlivý na cokoliv, co zaujímá Jeho místo ve tvém životě, především na „vztahové modly“. Řekneš: „Co to je?“ To je lež, která tě přesvědčí, že tvé štěstí závisí na jiném člověku. Když hledáš u někoho jiného než u Boha bezpečí, smysl, hodnotu a

Bojuj o svou rodinu

„Hocha nazvala Í-kábód…“ 1. Samuelova 4:21

Élí, nejvyšší kněz, se dožil toho, že jeho dva synové byli zabiti v bitvě, truhly smlouvy se zmocnili Filištínci a jeho snacha porodila dítě, nazvané Í-kábód, což doslovně znamená „sláva odešla z Izraele“. Je zde lekce. Dnes se ďábel pokouší vzít truhlu smlouvy – Boží vliv –

Úplné odevzdání se Ježíši

„…nežiji už já, ale žije ve mně Kristus…“ Galatským 2:20

Když se lidé naučili plout po mořích a řídit se hvězdami, otevřel se jim celý nový svět. Všeobecným rčením v těch dnech bylo: „Ten, kdo je otrokem kompasu, si užívá svobody otevřeného moře.“ Zcela se odevzdej Kristu, bude kompasem ve tvém životě. Raď