Porazit obra (2)

„Dnes tě Hospodin sevře do mé ruky, zabiju tě a useknu ti hlavu.“        1. Samuelova 17:46, B21

Goliášovi předci byli dlouholetými nepřáteli Izraele. Když Jozue vstoupil do zaslíbené země, všechny je vyhladil, kromě obyvatel Gatu, odkud Goliáš pocházel. Proč je důležité to zdůraznit? Protože pokud nepřítele nezabiješ a neuřízneš mu hlavu, znovu povstane

Porazit obra (1)

„Hle, dal jsem vám moc šlapat … po veškeré síle nepřítele…“ Lukáš 10:19

Když David vyrazil bojovat s Goliášem, řekl: „Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů … Toto je Hospodinův boj a on vás vydá do našich rukou!“ (1. Samuelova 17:45-47,

Převezmi iniciativu (3)

„Strach z lidí člověka nakonec ochromí, kdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečí.“    Přísloví 29:25, B21

5) Změnit svoje smýšlení. Děsí tě riziko? Odrazují tě minulá selhání? Nevidíš v nabízené příležitosti potenciál? Dokud nezjistíš, co tě brzdí, nikam se neposuneš. „Strach z lidí člověka nakonec ochromí, kdo doufá v Hospodina, však žije

Převezmi iniciativu (2)

„Požehnaný je muž, který spoléhá na Hospodina…“ Jeremjáš 17:7, ČSP

3) Jednat. Existuje staré rčení „jestli chceš, tak můžeš“. Iniciátoři nečekají, až je ostatní namotivují. Vědí, že jejich odpovědností je vyjít ze své komfortní zóny, a také to dělají. Prezident Theodore Roosevelt řekl: „V mém životě není nic geniálního nebo výjimečného, ​​snad kromě

Převezmi iniciativu (1)

„Posilni se a buď odvážný, neboť ty půjdeš…“ 5. Mojžíšova 31:7, ČSP

Když ti Bůh dá bezpodmínečné zaslíbení, jediné, co musíš udělat, je čekat. Pokud ti ale dá podmíněné zaslíbení, musíš se podílet na jeho naplnění. Někdy to vyžaduje převzít iniciativu. Pro Izrael to znamenalo, že musel být ochotný čelit opozici a vyhnat