Nést ovoce a sdílet ovoce

„A tak je poznáte po jejich ovoci.“ Matouš 7:20

Když mluvíme o ovoci Ducha svatého, mluvíme o těchto devíti charakterových vlastnostech: „Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací“ (Galatským 5:22-23). To není ovoce, kterým bychom se měli „předvádět“. Je určeno

Řekni Bohu „ano“

„I řekl jsem: ‚Hle, zde jsem, pošli mne!‘“ Izajáš 6:8

William Carey je považován za „otce moderní misie“. Nicméně množství jeho úspěchů v Indii se téměř rovná počtu překážek, které musel překonat, než se tam dostal. Skupina misionářů mu řekla: „Mladý muži, pokud chce Bůh spasit pohany, udělá to bez tvé a

Stále se modli!

„V modlitbách buďte vytrvalí…“ Koloským 4:2

V roce 1964 obléhali komunističtí rebelové z kmene Simba město Bunia v Zairu. Zatkli a popravili mnoho občanů. Jednou z jejich obětí byl pastor jménem Zebedayo Idu. Odsoudili jej k trestu smrti před popravčí četou a na noc ho dali do žaláře. Druhého dne ráno jej spolu

Strategie otevřených dveří

„… protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium.“        Skutky 16:10

V Bibli čteme: „Poněvadž jim Duch svatý zabránil zvěstovat Slovo v provincii Asii, procházeli Frygií a krajinou galatskou. Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy Mysií a přišli

Chráněni Ježíšovou krví

„Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví.“        Zjevení 12:11

Irene Parková se stala oddanou křesťankou. Má za sebou pozoruhodný příběh. Kdysi byla vysoce postavenou čarodějnicí ve státě Florida a vtahovala chlapce a dívky do okultních aktivit. Konstatovala, že děti, které rodiče chránili modlitbami ve jménu Ježíš a přikrývali