Podívej se jinýma očima (1)

„A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek.“        2. Korintským 5:16

Co Pavel myslel slovy: „A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek“ (2. Korintským 5:16)? Prostě toto – místo toho, abychom se zaměřovali na chyby a selhání druhých věřících, snažme se vidět je jako duchovně obnovené bytosti v

Neohlížej se

„Vzpomeňte na Lotovu ženu!“ Lukáš 17:32

Před zničením Sodomy poslal Bůh dva anděly, aby zachránili Lota a jeho rodinu. Lot dostal jasné pokyny: „Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul … Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup“ (1. Mojžíšova

Zapoj se!

„… zachraňujte je z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť, poskvrněný hříchem.“    Juda 1:23

Když se někdo z tvých blízkých dostane do situace, která mu může ublížit, vlož se do toho! Bible nabádá: „S těmi, kdo pochybují, mějte slitování; zachraňujte je

Spasení skrze víru

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru.“ Efezským 2:8

V Bibli stojí: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru“ (Efezským 2:8). Samotná víra v Krista nám dává jistotu nebe. Básník Henry van Dyke to vyjádřil takto: „Stojím na mořském pobřeží. Loď vytahující své bílé plachty do ranního větru vyplouvá na modrý oceán. Je ztělesněním krásy

Marnost slávy a bohatství

„A tak jakou mám naději, Panovníku? Moje očekávání se upíná jen k tobě.“ Žalm 39:8

Fascinace Hollywoodem a celebritami dosáhla ve společnosti hranic šílenství. Milióny lidí zbožňují ty, kdo dosáhli slávy a bohatství. Jenže sláva ještě nezajišťuje spokojenou vyrovnanost, kterou inzeruje. Své by o tom mohli vyprávět Marilyn Monroe, Elvis Presley i Michael