Boží plán pro duchovní obnovu

„…dotazoval se svého Boha…a dílo se mu dařilo.“ 2. Paralipomenon 31:21

Podmínky v naší zemi dnes jsou podobné podmínkám ve starověkém Izraeli. Navzdory všem Božím požehnáním se lidé od Boha odvrátili. Když Chizkijáš, bezúhonný muž, nastoupil na trůn, rozhodl se ve svém srdci navrátit Boha do jeho oprávněné pozice vůdce v zemi. Všimni

Konej dobro

„A tak dokud je čas, čiňme dobře všem…“ Galatským 6:10

V Bibli se píše: „Nezapomínejme také na dobročinnost…“ (Židům 13:16). „Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích“ (Jakub 4:17). „…kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním“ (Titovi 3:8).
Když novinářka Anna Quindlen mluvila k absolventské třídě na Univerzitě

Bůh vrcholu i dna

„Domov je v odvěkém Bohu, na jeho věčných pažích.“ 5. Mojžíšova 33:27

Když Mojžíš naposledy mluvil k izraelskému národu, řekl jim: „Nikdo není jako Bůh…na pomoc ti jede po nebesích…“ (5. Mojžíšova 33:26). Když čteš Bibli, zjistíš, že Bůh mnoho velkolepých věcí pro svůj lid učinil na vrcholcích hor. Na hoře Moria se

Místo aby sis dělal starosti, důvěřuj Bohu

„…ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha.“ Izajáš 50:10

Jednoho rána měl jeden muž čtyři meziměstské hovory dříve, než se vůbec dostal z postele. Všichni měli problémy, které chtěli vyřešit „právě teď“. Řekl manželce, ať zapomene na snídani. Hned poté zjistil, že mu nestartuje auto, tak si zavolal

Tvůj úkryt před bouří (3)

„Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš…“ 1. Mojžíšova 28:15

Aby ses mohl připravit na životní bouře, musíš:
1) Uplatňovat sebeovládání. Bouře dopadají mnohem tvrději na ty, kdo jsou neukáznění a požitkářští. Pocit, že život by měl být snadnou, bezbolestnou projížďkou na vzduchovém polštáři, tě činí zranitelným vůči