Jsi to ty?

„Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: ‚Jsem to snad já, Mistře?‘“ Matouš 26:25

Velký kazatel Charles Spurgeon řekl v kázání o oddanosti Kristu: „Znal jsem několik lidí, kteří s mocí kázali evangelium, v životě se mu ale zcela vzdálili. Poznal jsem jiné, kteří s pečlivostí plnili povinnosti diákonů a starších, potom

Jak zlepšit své vztahy

„… nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.“ 1. Janova 3:18

Zde je pět biblických způsobů, jak zlepšit kvalitu tvých vztahů: 1) Vždycky dávej najevo uznání. Kteří lidé jsou ve tvém životě opravdu důležití? Ukazuj jim, že je máš rád, a dělej to často. Řiď se pravidlem „deset ku jedné“ – deset pochval

Připravuj se!

„Stavěli jsme hradby dále … protože lid byl srdcem při práci.“ Nehemjáš 3:38

Nehemjáš potřeboval přízeň svého šéfa, krále, aby dosáhl úspěchu. Proto se modlil, aby tento pohanský vládce financoval obnovu jeruzalémských hradeb. Byla to odvážná modlitba a nebyla vyslyšená přes noc. Nehemjáš ale v mezičase jenom neseděl a nečekal. Vytvořil plán,

Raduj se z každého dne

„Každý den je Božím darem…“ Kazatel 9:9, přel. z angl.

Šalomoun napsal: „Uchop život! Jez chléb s chutí … ó, ano – Bůh se raduje z tvé radosti! Svátečně se obleč každého rána, nešetři na barvách a šátcích. Užívej si s manželkou, kterou miluješ … každý den svého nejistého života. Každý den je

Buď jako Ester

„To, co se jim stalo … bylo … napsáno k napomenutí nám…“ 1. Korintským 10:11

Je chybou se domnívat, že velcí vítězové v Bibli byli jiní než my, a tvrdit: „Ale v mé životní situaci to není možné.“ Ester se narodila do otroctví a pro její krásu si ji vybral za jednu